Obținerea de probe prin videoconferință

Lituania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Se pot obține probe prin utilizarea echipamentelor de videoconferință, atât în prezența instanței din statul membru solicitant, cât și direct de către instanța din statul membru în cauză (în acest caz, Lituania).

Articolul 1752 alineatul (2) din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (denumit în continuare „Codul de procedură civilă”) prevede că, pentru obținerea de probe, pot fi utilizate tehnologiile informației și comunicațiilor electronice (videoconferințe, teleconferințe etc.). Articolul 802 alineatul (1) din Codul de procedură civilă prevede că o cerere de asistență juridică din partea unei instanțe străine sau a unei alte autorități trebuie să fie executată de către instanțele din Republica Lituania în conformitate cu legislația Republicii Lituania. În instanțele din Lituania, videoconferințele se desfășoară în conformitate cu cerințele menționate mai sus și cu alte dispoziții din Codul de procedură civilă, precum și în conformitate cu procedura stabilită prin Descrierea procedurii de utilizare a echipamentelor de videoconferință în cadrul acțiunilor în justiție, aprobată prin Rezoluția nr. 13P-156-(7.1.2) a Consiliului Judiciar din 28 noiembrie 2014 de aprobare a Descrierii procedurii de utilizare a videoconferinței (denumită în continuare „descrierea”).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În conformitate cu articolul 1752 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, prezența participanților la procedurile de audiere în fața instanțelor de judecată și depozițiile orale ale martorilor in situ pot fi asigurate cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice (videoconferințe, teleconferințe etc.). Prin urmare, părțile într-un proces și martorii pot fi audiați prin videoconferință. Sub rezerva dispozițiilor prevăzute la punctele 10.2 și 13 din descriere și a celor prevăzute la articolul 217 din Codul de procedură civilă, audierea experților se poate efectua și prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există nicio interdicție explicită consacrată în legislația Republicii Lituania în ceea ce privește obținerea de probe specifice prin videoconferință. Cu toate acestea, în conformitate cu normele prevăzute de legislația națională, videoconferința nu poate fi utilizată pentru a obține probele menționate la articolele 204 și 210 din Codul de procedură civilă (probe materiale și o examinare vizuală a materialelor și a probelor scrise in situ sau o examinare vizuală a unui loc) sau alte probe a căror obținere ar putea implica necesitatea de a părăsi incinta instanței, de a se deplasa într-un anumit loc sau de a lua alte măsuri fizice pentru a obține probe.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În temeiul articolului 803 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, instanțele din Republica Lituania pot solicita asistență juridică în străinătate din partea reprezentanțelor diplomatice sau a consulatelor lituaniene, din partea instanțelor străine sau a altor autorități oficiale. Punctul 2.3 din descriere prevede, de asemenea, că organismul solicitat căruia instanța solicitantă îi cere să organizeze o videoconferință în cadrul unei proceduri judiciare poate fi, în afară de o instanță, un parchet sau un organism aflat sub autoritatea direcției penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției din Republica Lituania.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Punctul 16 din descriere prevede că, în cazurile prevăzute de lege sau la latitudinea președintelui de ședință, se poate înregistra o audiere efectuată prin videoconferință. Echipamentele necesare pentru înregistrarea audierii efectuate prin videoconferință sunt disponibile la instanțele din Republica Lituania.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În conformitate cu articolul 11 din Codul de procedură civilă, procedurile judiciare din Republica Lituania trebuie să se desfășoare în limba oficială a țării, și anume limba lituaniană. Persoanelor care nu vorbesc limba lituaniană li se garantează dreptul de a utiliza serviciile unui traducător/interpret. Costul serviciilor de interpretare în cadrul unei ședințe de judecată este suportat de la bugetul de stat.

În cazurile în care cererile sunt depuse în conformitate cu articolele 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (denumit în continuare „regulamentul”), iar cererea este executată de o instanță din Republica Lituania, instanța din Lituania asigură prezența unui traducător/interpret pentru orice participant la procedură care nu vorbește limba lituaniană. În cazul în care probele sunt obținute direct de către instanța solicitantă în temeiul articolului 17 din regulament, cererea este executată în conformitate cu legislația instanței solicitante [articolul 17 alineatul (6) din regulament] și în limba stabilită de normele care reglementează procedurile instanței solicitante. În cazul în care o instanță din Republica Lituania, în calitate de instanță solicitantă, adresează unui alt stat membru o cerere în temeiul articolului 17, procedura are loc în limba lituaniană, iar instanța din Lituania asigură prezența unui traducător/interpret.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

A se vedea răspunsul la întrebarea anterioară.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din regulament, instanța solicitată trebuie să execute cererea fără întârziere și, în orice caz, în termen maxim de 90 de zile de la primirea cererii. În conformitate cu articolul 133 din Codul de procedură civilă, persoanele care participă la o procedură, precum și martorii și experții, trebuie să fie informați cu privire la data și locul audierii sau la măsurile procedurale individuale prin citații sau înștiințări. Citația sau înștiințarea trebuie să fie notificată sau comunicată persoanelor care participă la o procedură în termenele care să le acorde suficient timp pentru a se înfățișa în instanță în timp util și pentru a se pregăti pentru proces. Nu există nicio dispoziție legală care să stabilească un anumit termen pentru trimiterea unei citații sau a unei înștiințări.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

O evaluare a reglementărilor legislative și a practicilor existente a arătat că nu există costuri aferente organizării videoconferințelor.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Legislația națională a Republicii Lituania nu impune în mod specific ca o persoană care urmează să fie audiată direct de instanța solicitantă să fie informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Punctul 13 din descriere prevede că, în scopul identificării persoanelor care se prezintă la o audiere în justiție, o persoană care urmează să fie audiată prin videoconferință trebuie să se identifice și să prezinte un document care să îi confirme identitatea, astfel încât instanța sesizată să poată constata identitatea acesteia. Prin decizia instanței solicitante, o persoană care urmează să fie audiată prin videoconferință poate fi identificată și prin alte mijloace.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În conformitate cu punctul 10 din descriere, persoanele desemnate de autoritatea solicitată sau de alți reprezentanți ai autorității solicitate sunt obligate, printre altele, să permită unei persoane care urmează a fi audiată să depună un jurământ în fața instanței și să semneze textul jurământului. Formularea jurământului în fața unei instanțe judecătorești din Republica Lituania este prevăzută la articolul 186 alineatul (6) din Codul de procedură civilă. La încheierea unei audieri prin videoconferință, un reprezentant al autorității solicitate care a participat la audiere trebuie să întocmească un document care să confirme audierea, care trebuie prezentat instanței solicitante împreună cu textul jurământului semnat de persoana audiată (dacă persoana care urmează să fie audiată este obligată să depună sau să semneze un jurământ) și probele transmise (punctul 14 din descriere). În cazul îndeplinirii directe a unui act de cercetare în temeiul articolului 17 din regulament, instanța solicitantă ar trebui să furnizeze textul jurământului care trebuie semnat de către persoana care urmează a fi audiată.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cadrul instanțelor din Republica Lituania și al altor instituții care sunt dotate cu echipamente de videoconferință, există persoane responsabile de utilizarea, întreținerea și funcționarea echipamentelor. În conformitate cu punctul 6 din descriere, lista persoanelor desemnate de autoritățile solicitate pentru a fi responsabile de utilizarea și întreținerea echipamentelor de videoconferință și de organizarea videoconferințelor este publicată, împreună cu datele de contact ale acestora (instituția, numărul de telefon, adresa de e-mail), de către Administrația Instanțelor Naționale pe intranetul sistemului judiciar.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Instanța solicitantă trebuie să furnizeze informațiile prevăzute la articolul 4 din regulament. În cazul în care aceste informații nu sunt furnizate sau sunt furnizate incorect, astfel încât cererea nu poate fi executată, se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din regulament. Legislația nu specifică alte informații care trebuie furnizate de instanța solicitantă.

Ultima actualizare: 23/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.