În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Obținerea de probe prin videoconferință

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da. Este posibil să se administreze probe prin videoconferință la 38 de sedii ale instanțelor din Scoția.

Articolele 10-12 și articolul 17 se aplică tuturor cererilor primite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001. În aceste cazuri nu se aplică proceduri locale.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție în ceea ce privește categoriile de persoane care pot fi audiate.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții legale. Este posibil să existe restricții de ordin practic (de exemplu, privind obiecte fizice deținute de instanța solicitantă la care martorul nu are acces).

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu există restricții legale. În trecut, s-au utilizat săli de judecată și alte tipuri de săli. Amenajările corespunzătoare vor fi stabilite de judecătorul (Sheriff) și de grefierul (Sheriff Clerk) instanței solicitate.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Este posibil ca audierile să fie înregistrate.

În orice caz, dat fiind faptul că procedurile ar putea fi înregistrate de oricare dintre cele două instanțe care participă la audierea prin videoconferință, poate fi mai adecvat ca instanța solicitantă să înregistreze din oficiu procedurile.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În ambele cazuri, limba implicită este engleza.

În cazul în care instanța solicitantă dorește să se utilizeze o altă limbă, atunci va trebui ca un interpret să traducă în limba engleză procedurile, pentru părțile prezente care nu vorbesc limba instanței solicitante.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, instanța solicitată ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura faptul că la fața locului este prezent un interpret.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Notificarea părților va fi efectuată de instanța locală în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001. De obicei, notificarea se va efectua prin scrisoare recomandată prioritară.

În general, se aplică normele existente privind notificarea – și anume, va fi necesar un preaviz minim de 48 de ore. Cu toate acestea, în practică, perioada de preaviz va fi mai lungă, deoarece audierile sunt, de obicei, stabilite cu câteva săptămâni înainte.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În general, orice costuri pe care Serviciul instanțe judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunals Service) le suportă pentru utilizarea echipamentelor de videoconferință nu sunt transferate altor părți.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Informațiile corespunzătoare sunt comunicate de instanța solicitantă prin intermediul formularului A. În practică, aceste informații vor fi copiate de obicei în formularul F, care îi este comunicat ulterior martorului. Instanța locală nu impune alte cerințe.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Nu există o procedură specifică. Instanța solicitantă poate să ceară, de exemplu, prezentarea unui pașaport sau a unui carnet de conducere, iar respectivele condiții îi vor fi transmise martorului. Orice document de identitate va verificat în ziua audierii, într-un mod considerat satisfăcător de instanța solicitantă.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care instanța solicitantă cere depunerea unui jurământ, instanța locală va trebui să cunoască procedurile pe care le va aplica instanța solicitantă (de exemplu, punerea la dispoziție a unei Biblii sau utilizarea anumitor formulări).

Este posibil ca instanța locală să dorească ca, în plus, să se depună jurământul scoțian, dar această chestiune este lăsată la latitudinea judecătorului care prezidează ședința (presiding Sheriff).

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cadrul activității pregătitoare, instanței locale i se vor transmite coordonatele unei persoane de contact din cadrul instanței solicitante, pe care le va comunica unității de prestare a serviciilor electronice (Electronic Service Delivery Unit, ESDU) a Serviciului instanțe judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunals Service).

ESDU va lua apoi legătura cu respectiva persoană de contact din cadrul instanței solicitante pentru a stabili data și locul efectuării unui test al echipamentelor. De asemenea, ESDU va fi prezentă în ziua audierii, pentru a asigura buna funcționare a echipamentelor locale și pentru a remedia orice eventuală problemă tehnică.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Orice cerințe speciale de acces sau orice informații privind starea de sănătate care pot să aibă un impact asupra alegerii locației sau a datei audierii.

Ultima actualizare: 01/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.