Obținerea de probe prin videoconferință

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Deși legislația slovacă nu conține norme specifice care să permită obținerea de probe în instanța din statul membru solicitant, nu există dispoziții care să împiedice acest lucru. În conformitate cu normele procedurale, instanțele obțin probe în cadrul ședințelor de judecată și, acolo unde este posibil, și în afara ședințelor [articolul 122 din Codul de procedură civilă (Občianský súdny poriadok)]. Cu consimțământul părților, instanța poate organiza o audiere orală prin videoconferință sau prin alte mijloace ale tehnologiei comunicațiilor [articolul 116 alineatul (6) din Codul de procedură civilă]. În principiu, părțile au dreptul de a fi prezente la obținerea probelor.

Nu există o procedură specifică pentru obținerea de probe prin videoconferință (cu excepția celor menționate anterior). Prin urmare, se aplică doar Regulamentul privind obținerea de probe (Nariadenie o výkone dôkazu), Codul de procedură civilă și Normele administrative și de secretariat pentru instanțe (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (în 2015, Decretul nr. 543 din 11 noiembrie 2005 al Ministerului Justiției din Slovacia privind normele administrative și de secretariat pentru instanțele locale (okresné súdy), instanțele regionale (krajské súdy), instanța specială (Špeciálny súd) și instanțele militare (vojenské súdy)).

Toate celelalte aspecte trebuie soluționate printr-un acord între instanțele în cauză, cu ajutorul Rețelei judiciare europene.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții în legislația slovacă în ceea ce privește tipul de persoane care pot fi interogate prin videoconferință. În temeiul articolului 125 din Codul de procedură civilă, toate mijloacele care pot fi folosite pentru a stabili faptele într-o cauză pot fi utilizate drept element de probă. În special, pot fi audiate părțile, precum și martorii și experții.

În temeiul articolului 124 din Codul de procedură civilă, obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor clasificate trebuie să fie respectată atunci când se obțin probe.

În temeiul articolului 100 alineatul (3), în cazul în care o instanță decide să ia în considerare opinia minorului, aceasta este verificată prin intermediul reprezentantului copilului sau al autorității responsabile de bunăstarea și protecția juridică a copiilor și de asistența socială, sau prin audierea minorului, inclusiv în absența părinților copilului. Restricțiile specifice ar depinde, în mod evident, de vârsta copilului și de metoda aleasă de instanță în vederea audierii.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nicio restricție, cu excepția celor legate de natura însăși a videoconferințelor (faptul că este imposibil să se efectueze percheziția unui imobil prin videoconferință etc.).

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Probele se obțin, de regulă, în cadrul unei ședințe de judecată (articolul 122 din Codul de procedură civilă), iar acestea au loc, în mod obișnuit, în cadrul unei instanțe (articolul 25 coroborat cu articolul 35 din Normele administrative și de secretariat pentru instanțe). Din motive tehnice, ar fi dificil să se organizeze o audiere într-o altă locație.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Echipamentul pentru videoconferințe poate fi utilizat, de asemenea, pentru înregistrarea videoconferințelor. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 116 alineatul (6) din Codul de procedură civilă, o audiere orală prin videoconferință poate avea loc numai cu consimțământul părților. În lipsa consimțământului părților, se aplică dispozițiile generale de la articolul 44a din Codul de procedură civilă, conform cărora o audiere poate fi înregistrată, de asemenea, cu ajutorul unor echipamente de înregistrare audio. O astfel de înregistrare audio este stocată pe un suport de date, care face parte din dosarul cauzei.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Această întrebare nu se referă în mod special la obținerea de probe în străinătate sau prin videoconferință. În conformitate cu normele generale, în Slovacia, ședințele de judecată au loc întotdeauna în limba oficială și se pun la dispoziție servicii de interpretariat, dacă este necesar.

În cazul în care o instanță judecătorească este implicată în obținerea de probe, este de așteptat ca instanța care primește solicitarea să organizeze ședința de judecată și ca procesul de obținere a probelor să se desfășoare în limba acesteia. În cazul în care o instanță judecătorească obține probe în mod direct în temeiul articolului 17, aceasta desfășoară procedurile respective în propria sa limbă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Legislația slovacă nu conține dispoziții în acest sens. Serviciile de interpretariat sunt furnizate ad hoc, prin acord între instanțele în cauză.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice care să reglementeze aceste aspecte. Se aplică normele generale privind desfășurarea ședințelor de judecată și citarea martorilor și a părților. Instanțele obțin probe, de regulă, în cadrul ședințelor de judecată (articolul 122 din Codul de procedură civilă) și citația trebuie notificată sau comunicată cu suficient timp înainte pentru a respecta termenul legal pentru pregătirea în vederea unei ședințe de judecată (articolul 46/3 din Normele administrative și de secretariat pentru instanțe), care este „în mod obișnuit, de cel puțin cinci zile înainte de data la care urmează să aibă loc ședința de judecată” [articolul 115 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Instanțele slovace nu percep taxe pentru utilizarea videoconferinței.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice de reglementare a acestor aspecte. În general, instanța ar trebui să informeze persoana în cauză cu privire la drepturile și obligațiile sale procedurale la începutul ședinței de judecată. Acest lucru nu se aplică persoanelor care sunt reprezentate de către un avocat (advokát). (articolul 5 din Codul de procedură civilă).

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice de reglementare a acestor aspecte. Procedura specifică este stabilită prin acord ad hoc între instanțele în cauză. Se aplică, în mod evident, dispozițiile generale privind verificarea identității persoanei care face obiectul examinării. Dispozițiile respective stipulează că, la începutul ședinței de judecată, trebuie să se stabilească identitatea martorului, precum și orice circumstanțe care ar putea afecta credibilitatea martorului [relații de familie etc., în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Dreptul slovac conține dispoziții specifice care reglementează aceste aspecte doar în cadrul procedurii penale, nu și în cadrul procedurii civile.

Cu toate acestea, în temeiul articolului 126 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, instanțele informează martorii la începutul fiecărei ședințe de judecată cu privire la importanța declarațiilor martorilor, cu privire la drepturile și obligațiile acestora (de a spune adevărul și de a nu ascunde nimic) și cu privire la consecințele penale ale mărturiei mincinoase. Trebuie să se precizeze că această dispoziție legală (privind mărturia mincinoasă) nu se aplică părților la procedură.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Toate instanțele din Slovacia au un administrator care poate fi contactat pentru a planifica testarea legăturii video, data ședinței de judecată etc. Administratorul are pregătirea necesară pentru a utiliza echipamentele pentru videoconferințe. În cazul oricăror probleme, administratorul poate contacta tehnicianul instanței și poate asigura prezența acestuia la data la care se va desfășura ședința de judecată.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Se solicită informațiile tehnice necesare pentru stabilirea unei legături cu echipamentul de la instanța solicitantă.

Ultima actualizare: 22/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.