Obținerea de probe prin videoconferință

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință, fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie în mod direct de către o instanță din statul membru respectiv. În toate cauzele civile și comerciale se aplică articolul 114a din Codul de procedură civilă (Zakon o pravdnem postopku; denumit în continuare „ZPP”), care prevede că o instanță poate, cu acordul părților, să le permită părților și reprezentanților legali ai acestora să se afle în locuri diferite în timpul ședinței de judecată și să desfășoare activități procedurale în acel loc, cu condiția să existe un transfer de voce și imagine din locul în care se desfășoară ședința de judecată către locul sau locurile în care se află părțile și reprezentanții acestora și invers (videoconferință). Sub rezerva îndeplinirii acestor condiții, instanța poate decide, de asemenea, să obțină probe prin audierea părților și a martorilor, precum și prin audierea experților.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Se poate utiliza videoconferința pentru a audia părți și martori, precum și pentru obținerea de probe de la un expert. Părțile și reprezentanții acestora (de exemplu, avocații) pot efectua toate actele procedurale prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În general, părțile și reprezentanții legali ai acestora pot efectua toate actele procedurale de la distanță. ZPP limitează posibilitatea de a obține probe prin videoconferință la probele enumerate în mod exhaustiv (audierea părților și a martorilor, obținerea de probe de la un expert). Prin urmare, nu este posibil să se utilizeze videoconferința pentru a obține probe prin inspectarea unui loc sau prin examinarea unor documente.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În general, părțile și reprezentanții legali ai acestora pot efectua toate actele procedurale de la distanță. Nu există restricții în ceea ce privește locurile în care se găsește cealaltă parte, aflată în afara instanței.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Articolul 125a din ZPP stabilește temeiul juridic pentru înregistrarea audio și video a unei ședințe de judecată. În conformitate cu această dispoziție, președintele senatului instanței poate dispune înregistrarea audio și video a unei ședințe de judecată. Aceasta înseamnă că președintele senatului instanței, în fața căruia se desfășoară procedura, are dreptul discreționar de a decide dacă ședința de judecată este înregistrată audio și video. În conformitate cu articolul 114a, o parte nu are dreptul să solicite instanței organizarea unei videoconferințe. Cererea de organizare a unei videoconferințe poate fi formulată de către instanță, de asemenea; în acest caz, este necesar acordul părților. Decizia prin care o instanță dispune organizarea unei videoconferințe trebuie să fie emisă cu suficient timp înainte de data prevăzută pentru ședința de judecată, având în vedere timpul necesar pentru pregătirile tehnice, iar părțile trebuie să fie informate cu suficient timp înainte cu privire la faptul dacă trebuie să se înfățișeze în instanță.

Începând din 2011, cel puțin o sală de judecată din toate instanțele districtuale (11 locații) din Slovenia a fost dotată cu toate echipamentele necesare pentru videoconferințe și pentru înregistrarea acestora. Se poate efectua numai o înregistrare audio sau video sau ambele în același timp. Există, de asemenea, trei seturi de echipamente mobile de videoconferință disponibile care se pot utiliza în cadrul instanțelor locale sau al altor instanțe judecătorești. Întrucât o videoconferință se desfășoară prin intermediul unui punct accesibil la nivel central, orice videoconferință poate fi înregistrată la cererea unui judecător.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În temeiul articolelor 10-12 din regulament, audierile pot fi efectuate de către instanța solicitată în mod specific în limba oficială a instanței (în slovenă și în limbile comunităților naționale care sunt folosite oficial de către instanțele din regiunile în care se găsesc respectivele comunități naționale, și anume în limbile italiană și maghiară) și, atunci când este necesar, prin intermediul unei traduceri în limba pe care o înțelege o parte sau un alt participant la procedură, la cererea acestora sau în cazul în care instanța stabilește că partea sau un alt participant la procedură nu înțelege limba slovenă.

În temeiul articolului 17 din regulament, audierea este realizată direct de către instanța solicitantă. În acest caz, audierea se poate efectua într-o limbă străină dacă se asigură o traducere adecvată în limba înțeleasă de către parte sau de către ceilalți participanți la procedură.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care se utilizează serviciile interpreților în instanță, acestea pot fi furnizate fie de către instanța solicitată, fie de către instanța solicitantă (în funcție de acordul dintre instanțe). În plus, interpreții instanței se pot afla la instanța solicitată, la instanța solicitantă sau în alt loc.

În practică, interpreții instanței se află în locul în care se găsește persoana care are nevoie de interpretare, și anume la instanța solicitată, în cazul în care aceasta desfășoară audierea în limba sa, în temeiul articolului 17 din regulament, sau la instanța solicitantă, în cazul în care audierea este efectuată de către instanța solicitată, în temeiul articolelor 10-12 din regulament.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

O persoană care urmează să fie audiată trebuie să fie citată personal și în scris pentru a se înfățișa în instanță. În citație se precizează, printre altele, data și locul în care va fi audiată persoana în cauză. Anumiți martori pot fi audiați la domiciliu în cazul în care au o vârstă înaintată, suferă de o boală sau de un handicap fizic grav. Codul de procedură civilă nu precizează cu cât timp înainte trebuie citați martorii; cu toate acestea, părților trebuie să li se acorde timp suficient pentru a se pregăti pentru ședința de judecată - cel puțin 15 zile de la data notificării sau comunicării citației de înfățișare la ședința de judecată. Acest termen nu se aplică în cazul în care persoana în cauză este citată ca martor.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În conformitate cu articolul 153 din ZPP, o parte care solicită obținerea de probe achită costurile legate de obținerea de probe. În cazul în care elementele de probă care trebuie obținute sunt propuse de către ambele părți, instanța poate decide ca ambele părți să contribuie în mod egal la acoperirea sumei în cauză. Costurile se rambursează în funcție de rezultatul acțiunii în justiție.

În Republica Slovenia, videoconferințele sunt gratuite.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

ZPP nu stabilește condiții suplimentare.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Înainte de audierea martorilor, se solicită acestora să furnizeze următoarele date: prenumele, numele, numele tatălui, ocupația, adresa, locul nașterii, vârstă și relația cu părțile [articolul 238 alineatul (3) din ZPP].

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

ZPP nu prevede prestarea unui jurământ. În conformitate cu articolul 238, instanța comunică martorilor, înainte de începerea audierii, că trebuie să spună adevărul și să nu ascundă nimic, după care aceștia sunt avertizați cu privire la consecințele mărturiei mincinoase.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

ZPP nu conține o astfel de dispoziție.

În practică, cu cel puțin o săptămână înainte de videoconferință se testează conexiunea pentru a verifica dacă aceasta funcționează și este de o calitate satisfăcătoare, precum și pentru a rectifica eventualele deficiențe. Acest lucru asigură utilizarea fără dificultăți a echipamentului de videoconferință de către tehnicianul prezent la ședința de judecată, având în vedere faptul că testarea a fost efectuată în prealabil. Instanțele își comunică reciproc, în cererea propriu-zisă sau ulterior, datele de contact ale persoanei responsabile de aspectele tehnice ale videoconferinței.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

ZPP nu conține o astfel de dispoziție.

În practică, instanța solicitată trimite instanței solicitate, împreună cu cererea, un formular cu toate informațiile tehnice privind sistemul de videoconferință și datele de contact ale expertului care va răspunde de aspectele tehnice ale videoconferinței. Ambele instanțe au nevoie de informații privind sistemele de videoconferință, tipul de conexiune (ISDN, IP), viteza conexiunii, adresa (număr de telefon), limba care trebuie utilizată pentru test, data și ora testului, orice diferență de fus orar și datele de contact ale tehnicianului responsabil de aspectele tehnice.

Ultima actualizare: 16/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.