Taking evidence by videoconference

The European Judicial Network in civil and commercial matters (EJN civil) has produced a set of factsheets that provide practical information on rules, procedures and technical facilities for videoconferencing between courts in different EU countries.

Council Regulation (EC) No 1206/2001, which covers cooperation between courts in different EU countries on the taking of evidence in civil and commercial cases, provides a general legal framework for the taking of evidence in another country than that of the court. However, each EU country has its own procedural laws in this area, so the details of the process vary according to the law of the country receiving a request for cooperation.

To make it easier for judicial authorities in different EU countries to work together and make full use of videoconferencing for the taking of evidence in another EU country, the European Judicial Network in civil and commercial matters (EJN civil) has produced a set of factsheets. These provide practical information on rules, procedures and technical facilities in different EU countries.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/05/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obținerea de probe prin videoconferință - Belgia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, se pot obține dovezi în ambele modalități. Procedurile au fost dezvoltate ad hoc; legislația din Belgia nu include prevederi referitoare la videoconferință, însă nu o interzice.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Pot fi obținute probe atât de la martori, cât și de la experți. În practică, probele erau deja obținute de la părți conform articolului 17.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În această privință trebuie să fie aplicată legislația națională a instanței solicitante. Obținerea probelor solicitate nu trebuie să încalce principiile fundamentale ale legislației naționale belgiene [articolul 17 alineatul (5) litera (c)].

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierea prin videoconferință nu trebuie să aibă loc la o instanță.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Instanța solicitantă stabilește în conformitate cu propriile norme dacă audierea va fi înregistrată și efectuează aranjamentele necesare.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) numai în olandeză, franceză sau germană (legislația belgiană).

b) nicio cerință legată de limbă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Instanța solicitantă asigură serviciile unui interpret și suportă costurile serviciilor de interpretariat. În mod normal, interpretul prestează serviciile la instanța solicitantă atunci când are loc videoconferința. Totuși, nu există niciun motiv pentru care interpretul nu poate fi prezent în același loc fizic precum martorul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Acest lucru este stabilit în conformitate cu legislația națională a instanței solicitante.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile sunt suportate de instanța solicitantă.

Conexiunea telefonică este inițiată de instanța solicitantă. Toate costurile de deplasare trebuie să fie, de asemenea, suportate de instanța solicitantă. Organismul central indică acest lucru instanței solicitante atunci când confirmă primirea cererii.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Instanța străină informează martorul cu privire la scrisoarea de invitație, care specifică natura voluntară a cooperării acestuia.

Organismul central solicită instanței solicitante să transmită scrisoarea de invitație înainte de trimiterea formularului J. Această scrisoare trebuie să indice în mod clar faptul că persoana a fost informată că participarea la audiere este voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Cu documente de identitate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Acest lucru se realizează în conformitate cu legislația statului solicitant.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Un membru al personalului organismului central își asumă temporar rolul de coordonator în scopul convenirii cu privire la aspectele practice, precum data și ora unei audieri de probă și cele ale audierii efective.

Un administrator/grefier este responsabil pentru pornirea și oprirea sistemului.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Cererile de informații suplimentare sunt transmise instanței solicitante de organismul central înainte de audiere.

Ultima actualizare: 24/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Bulgaria

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, probele pot fi obținute în ambele sensuri. Procedurile sunt dezvoltate pe bază ad hoc. Legislația bulgară nu are prevederi privind videoconferința, însă nici nu o interzice. Cererile de obținere de probe, inclusiv prin videoconferință, se adresează instanței districtuale în a cărei rază teritorială urmează să se obțină probele [articolul 617 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) din 2008]. În Bulgaria, instanța provincială în a cărei rază teritorială urmează să se obțină în mod direct probele are competența să permită obținerea directă de probe [articolul 617 alineatul (2) din GPK din 2008]. Instanța competentă se identifică utilizând instrumentul de căutare disponibil pe Portalul european e-justiție/Atlasul judiciar european. Cererea trebuie să conțină detalii precum numele și adresa părților la procedură, natura și obiectul cauzei, o descriere a procesului de obținere a probelor etc. Trebuie să se utilizeze următoarele formulare: Formularul A: cerere de obținere de probe (în conformitate cu articolele 10-12); Formularul I: cerere de obținere directă de probe (în conformitate cu articolul 17). Bulgaria nu menține și nu a încheiat acorduri sau înțelegeri cu alte state membre ale UE pentru a facilita obținerea de probe care să fie compatibile cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001. Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 prevalează asupra acordurilor încheiate de Bulgaria cu alte state membre în ceea ce privește obținerea de probe în materie civilă și comercială.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu, nu există astfel de restricții. Codul bulgar de procedură civilă, spre deosebire de Codul de procedură penală (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK), nu conține dispoziții specifice cu privire la obținerea de probe prin videoconferință, iar instanța competentă în a cărei rază teritorială urmează să se obțină probe are putere discreționară cu privire la persoanele care ar trebui să fie audiate în acest mod [articolul 617 alineatul (1) și alineatul (2) din GPK]. În conformitate cu GPK, pot fi audiați atât martorii, cât și experții, precum și părțile la cauză. Minorii nu pot fi audiați decât în prezența reprezentantului lor legal, iar copiii nu pot fi audiați în cazul în care aceștia nu au împlinit vârsta de 10 ani [articolul 15 din Legea privind protecția copilului (Zakon za zakrila na deteto)].

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu, nu există dispoziții care să impună astfel de restricții. În cazul în care instanța solicitantă sau instanța solicitată nu are acces la echipamente pentru videoconferință, aceste echipamente pot fi puse la dispoziția instanțelor printr-un acord.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

De regulă, persoanele sunt audiate în clădirea instanței competente, în conformitate cu articolul 163 alineatul (1) din GPK. Din motive semnificative, audierea poate fi realizată, în mod alternativ, în afara instanței, cu condiția ca echipamentul tehnic pentru obținerea probelor prin videoconferință să fie disponibil, iar părțile din cauză să fi fost înștiințate, de asemenea, să participe.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Audierile prin videoconferință pot avea loc numai cu acordul părților (articolul 148 din GPK). Numai echipa care efectuează videoconferința are dreptul de a înregistra audierea. Instanța competentă în a cărei rază teritorială se desfășoară audierea are libertatea să decidă dacă o audiere prin videoconferință va fi înregistrată. Se poate efectua o înregistrare audio a audierii. O astfel de înregistrare este stocată pe un suport de date, care face parte din materialele cauzei.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Toate instanțele bulgare organizează audieri în limba oficială (care este limba bulgară) și, dacă este necesar, se pune la dispoziție un interpret. În cazul în care se solicită obținerea indirectă de probe în temeiul articolelor 10-12, se utilizează limba instanței solicitate. În cazul în care sunt formulate cereri de obținere directă de probe în temeiul articolului 17, este utilizată limba instanței solicitante, în funcție de condițiile stabilite de instanța provincială competentă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Legislația bulgară nu reglementează această chestiune. Interpreții sunt puși la dispoziție pe bază ad hoc și, în acest scop: Instanța solicitantă asigură prezența unui interpret pentru persoana care urmează a fi audiată, dacă este necesar. În cerere, instanța solicitantă specifică limba care urmează să fie utilizată și informează instanța solicitată. Instanța solicitantă și instanța solicitată pot cere, după caz, ca procedura să se desfășoare în întregime sau parțial într-o limbă străină. La cererea statului membru solicitant sau a persoanei care urmează să fie audiată, statul membru solicitat asigură prezența unui interpret, dacă este necesar.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util? Legislația bulgară nu reglementează în mod specific acest aspect, dar ar trebui să se aplice normele generale privind desfășurarea audierilor în fața instanței și citarea martorilor, părților și experților pentru a participa la audiere. Persoanelor trebuie să li se acorde un preaviz suficient de lung, de cel puțin șapte zile, înainte de data prevăzută pentru ședința de judecată [articolul 56 alineatul (3) din GPK]. Procedura de efectuare a unei audieri prin videoconferință este organizată în conformitate cu legislația statului solicitat.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Instanța bulgară nu acordă onorarii pentru videoconferință. Instanța solicitantă asigură rambursarea onorariilor plătite experților și interpreților, precum și a costurilor suportate pentru organizarea legăturii pentru videoconferințe. La cererea instanței solicitate, instanța solicitantă ar trebui să asigure rambursarea costurilor care rezultă din utilizarea echipamentului pentru videoconferințe.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Dreptul procedural bulgar prevede dispoziții specifice cu privire la această chestiune. În principiu, cererile de îndeplinire directă a actului de cercetare în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 pot fi executate pe bază voluntară, fără a se aplica măsuri de constrângere. La începutul audierii unui martor, instanța bulgară îi clarifică drepturile și obligațiile procedurale în cazul în care martorul nu este reprezentat de un avocat. Un martor care urmează să fie audiat are dreptul de a refuza să depună mărturie în temeiul normelor prevăzute la articolul 166 din GPK.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Se aplică legislația statului solicitat. În conformitate cu articolul 170 din GPK, în cazul în care o persoană este audiată în calitate de martor sau de expert, identitatea acesteia se stabilește prin prezentarea unui document de identificare personal, se clarifică dacă aceasta are un interes în cauza respectivă și i se reamintește pedeapsa pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă (articolul 290 din NPK).

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Atunci când instanța bulgară solicitantă procedează direct la un act de cercetare în temeiul articolului 17, se aplică articolul 170 alineatul (2) din GPK, iar martorul sau expertul audiat promite să spună adevărul, fiind avertizat cu privire la pedeapsa penală pentru mărturie mincinoasă sau pentru pregătirea unui raport fals de expertiză (articolele 290 și 291 din NPK).

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Instanțele bulgare au administratori de sistem care dețin competențele informatice necesare și care pot participa la procedurile de videoconferință, îndeplinind responsabilitățile care le revin. În cazul în care există probleme tehnice, administratorul de sistem menține legătura cu instanța în cauză și asigură audierea fără probleme prin videoconferință a persoanelor.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Se pot solicita informații tehnice suplimentare în legătură cu stabilirea legăturii de videoconferință între instanța solicitantă și instanța solicitată.

Ultima actualizare: 30/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Republica Cehă

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Ca urmare a unei modificări aduse Legii nr. 99/1963, Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată, în vigoare începând cu luna septembrie 2017, utilizarea echipamentului pentru videoconferințe în cadrul procedurilor civile este reglementată în mod direct de legea menționată. Articolul 102a din Codul de procedură civilă prevede în mod expres că o instanță poate îndeplini sarcini prin utilizarea echipamentului pentru videoconferințe la cererea unei părți sau atunci când acest lucru este considerat util. Videoconferința poate fi utilizată în special pentru a permite prezența unei părți sau a unui interpret în cadrul unei audieri sau pentru a audiat un martor, un expert sau o parte.

Chestiunea este reglementată în plus la articolul 10a din Instrucțiunea nr. 505/2001 a Ministerului Justiției care instituie regulamentul interior și cel administrativ al instanțelor districtuale, regionale și superioare.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Legea prevede în mod expres audierea martorilor, experților și părților. Cu toate acestea, categoria de persoane nu este limitată în niciun fel în avans; este posibilă asocierea altor persoane la o audiere prin videoconferință, de exemplu a interpreților. Orice restricție privind utilizarea videoconferinței este justificată prin motive de eficiență sau ca urmare a unei cereri din partea unei părți.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții generale în textul legii. Cu toate acestea, o restricție poate rezulta din circumstanțele specifice ale unei cauze (fezabilitate tehnică etc.).

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care președintele completului de judecată (un complet format dintr-un judecător unic) îndeplinește sarcini prin videoconferință, citația trebuie să precizeze, de asemenea, locul și ora videoconferinței. Prin urmare, nu este exclusă utilizarea oricărui spațiu adecvat pentru această sarcină, de exemplu locurile în care sunt situați experți sau martori (de exemplu, spitale, laboratoare).

Cu toate acestea, este important ca angajații instanțelor care sunt însărcinați cu îndeplinirea unor astfel de sarcini de către președintele completului de judecată (un complet format dintr-un judecător unic) să verifice identitatea persoanei vizate. Se presupune că, în general, o persoană trebuie să fie audiată în instanță, în închisoare sau în unități medicale.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Legea prevede efectuarea unei înregistrări audio-video de fiecare dată când o sarcină este îndeplinită prin videoconferință. În cazul în care este întocmit un proces verbal în paralel cu o înregistrare, persoana vizată nu trebuie să semneze procesul verbal.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Dacă martorul nu vorbește limba în care se desfășoară procedura, acesta are dreptul la un interpret în temeiul articolului 37 alineatul (4) din Legea constituțională nr. 2/1993 (Carta drepturilor și libertăților fundamentale). În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, instanța trebuie să numească un interpret pentru orice parte a cărei limbă maternă nu este ceha, ori de câte ori este necesar în cadrul procedurii.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În conformitate cu articolul 18 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă, instanța trebuie să ofere părților oportunități egale privind exercitarea drepturilor și trebuie să desemneze un interpret pentru oricare parte a cărei limbă maternă nu este ceha ori de câte ori această nevoie apare în cadrul procedurii.

Prezența unui interpret poate fi asigurată prin intermediul echipamentului pentru videoconferințe. Prin urmare, nu este necesar ca interpretul să fie prezent fizic în același loc ca persoana audiată.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Instanța trebuie să citeze o persoană în conformitate cu articolul 51 din Codul de procedură civilă. Cu excepția cazului în care legea sau legislația specială privind citarea solicită precizări suplimentare, citația trebuie să conțină următoarele informații: denumirea cauzei în care persoana este citată, scopul, locul și momentul începerii procedurii, motivul citării, rolul în care persoana este citată în cadrul procedurii, obligațiile persoanei citate și, dacă este necesar, durata preconizată a procedurii. Atunci când echipamentul pentru videoconferințe este folosit în cadrul unei audieri, persoanele citate sunt informate cu privire la momentul și locul în care trebuie să se prezinte.

Citația poate fi transmisă pe suport de hârtie sau în format electronic și, în cazuri urgente, prin telefon sau fax.

În cazul în care martorul sau expertul urmează să fie audiat prin videoconferință, iar persoana care urmează să fie audiată trebuie să se prezinte într-un loc aflată sub jurisdicția unei instanțe diferite, instanța respectivă va fi responsabilă de citare; instanța solicitantă va solicita celeilalte instanțe să îndeplinească această sarcină. În conformitate cu articolul 115 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, citația trebuie notificată părților într-un mod care să le permită să aibă suficient timp pentru a se pregăti; în general, notificarea trebuie efectuată cu cel puțin 10 zile înainte de data audierii, cu excepția cazului în care a fost organizată o ședință pregătitoare.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Utilizarea unei videoconferințe presupune costuri de transfer de date. Aceste costuri ar trebui acoperite de instanța solicitantă care a inițiat videoconferința.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În conformitate cu articolul 126 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, orice persoană fizică care nu este parte la procedură trebuie să se prezinte în instanță atunci când este citată și trebuie să dea o depoziție în calitate de martor. Martorul nu poate refuza să depună mărturie decât în cazul în care o astfel de mărturie ar da naștere riscului de urmărire penală a martorului sau a rudelor acestuia. Înaintea audierii, martorii sunt întotdeauna informați cu privire la importanța depoziției lor, la drepturile și obligațiile lor și la consecințele penale ale unei mărturii false.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

La începutul audierii, instanța trebuie să verifice, conform articolului 126 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, identitatea martorului. Acest lucru se realizează, de obicei, solicitând martorului să prezinte cartea de identitate sau pașaportul.

În cazul în care o audiere se efectuează prin utilizarea echipamentului pentru videoconferințe, un angajat al instanței care este însărcinat cu îndeplinirea acestei sarcini de către președintele completului de judecată (un complet format dintr-un judecător unic) trebuie să verifice identitatea persoanei care urmează să fie audiate prin utilizarea echipamentului pentru videoconferințe. Cu acordul președintelui completului de judecată (unui complet format dintr-un judecător unic), persoana care verifică identitatea în locul în care se află persoana audiată poate fi, de asemenea, un angajat al instanței sau al închisorii sau al instituției de detenție, cu condiția ca persoana respectivă să fie responsabilă cu această sarcină.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În temeiul articolului 104 alineatul (2) din Legea nr. 91/2012 privind dreptul internațional privat, martorii, experții și părțile pot fi audiați sub jurământ – dacă o autoritate dintr-o altă țară solicită aceasta. Pentru martorii și părțile la procedură, jurământul este următorul: „Jur pe onoarea mea că voi răspunde la fiecare întrebare adresată de instanță pe deplin și onest și că nu voi ascunde nimic.” Pentru experți, jurământul este următorul: „Jur pe onoarea mea că opinia pe care o voi exprima va fi în conformitate cu cele mai bune cunoștințe pe care le dețin și cu convingerile mele.” În cazul unui jurământ ulterior, modul de formulare a jurământului va fi modificat în consecință.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Aranjamentele specifice sunt convenite pe parcursul pregătirii videoconferinței și se bazează pe necesitățile instanțelor solicitante și solicitate.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Aranjamentele specifice sunt convenite pe parcursul pregătirii videoconferinței și se bazează pe necesitățile instanțelor solicitante și solicitate.

Ultima actualizare: 23/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Germania

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Procedura de obținere a probelor prin videoconferință este permisă în cadrul procedurilor civile din Germania conform primei teze a articolului 128a alineatul (2) din Codul de procedură civilă (ZPO - Zivilprozessordnung), în cazul în care părțile convin astfel. Audierea trebuie să fie transmisă simultan în format video și audio în locul în care se află un martor sau un expert în timpul examinării și în sala de judecată. În cazul în care părțile, reprezentanții legali sau consilierii au fost autorizați să se afle în alt loc, audierea trebuie să fie de asemenea transmisă simultan în format video și audio în locul respectiv. Pentru examinările video realizate de o instanță din Germania pe baza unei cereri primite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 (asistență judiciară „activă”), poate fi necesar ca articolul 128a din ZPO să fie aplicat cu unele modificări, deoarece instanța care obține probele nu este aceeași cu instanța care efectuează audierea procedurilor, care este interesată de impresia directă oferită. În cazul în care instanța solicitantă cere să obțină probele în mod direct conform articolului 17 din Regulament (asistență judiciară „pasivă”), în principiu, toate cererile de obținere directă de probe folosind tehnologia comunicațiilor trebuie să fie aprobate și este posibilă și obținerea de probe în plus față de cele prevăzute la articolul 128a din ZPO. Cererile pot fi refuzate numai pentru motivele enumerate la articolul 17 alineatul (5). Totuși, organismul central poate impune condiții pentru obținerea directă de probe, în conformitate cu legislația din Germania.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Martorii, experții și părțile pot fi audiate prin videoconferință [prima teză a articolului 128a alineatul (2) din ZPO].

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Conform legislației germane privind procedura civilă, probele pot fi obținute prin audierea martorilor, a experților și a părților prin tehnologia videoconferinței [articolul 128a alineatul (2) din ZPO]. Obținerea altor probe (documentație și inspecție vizuală) prin videoconferință nu este permisă în mod specific.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Legea nu specifică în ce loc trebuie să se afle persoana audiată. Totuși, conform legislației germane privind procedura civilă, locul de unde are loc transmisiunea către sala de judecată trebuie să se afle în Germania.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Prima teză a articolului 128a alineatul (3) din ZPO interzice înregistrarea audierilor prin videoconferință. Această interdicție vizează, de asemenea, obținerea de probe în cursul asistenței judiciare cu obținerea directă de probe în temeiul articolului 17 din regulament, întrucât este un principiu fundamental al dreptului procedural german.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) Pentru cererile întemeiate pe articolele 10-12, audierea trebuie realizată în limba germană. În cazul în care procedurile implică persoane care nu cunosc limba germană, trebuie să se apeleze la un interpret. Nu trebuie utilizate serviciile unui interpret dacă toate persoanele implicate cunosc limba străină respectivă.

b) În cazul obținerii directe de probe cu asistență judiciară, instanța solicitantă stabilește limba examinării. Totuși, autorizarea în temeiul articolului 17 alineatul (4) poate fi utilizată de organismul central pentru a stabili condițiile pentru obținerea directă de probe, precum limba audierii sau a examinării.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul asistenței judiciare „active”, instanța germană care acordă asistență este responsabilă pentru desfășurarea procedurilor și obținerea de probe. Trebuie utilizat un interpret pentru obținerea de probe în cadrul instanțelor din Germania chiar și atunci când numai una dintre persoanele implicate nu cunoaște limba germană. Aspectul dacă persoana respectivă are cunoștințele necesare de limba germană trebuie verificat de instanță, indiferent dacă părțile solicită sau nu solicită acest lucru. Instanța are libertatea de a alege interpretul. În cazul obținerii „pasive” de probe conform articolului 17, instanța solicitantă decide dacă sunt necesari interpreți și ce interpreți sunt selectați. Conform articolului 17 alineatul (4), organismul central poate acorda autorizarea în anumite condiții: de exemplu, poate impune utilizarea unui interpret. Printre condițiile amintite, organismul central poate impune, de asemenea, ca probele să fie obținute în limba germană.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul asistenței judiciare active, martorii și experții sunt citați informal de către biroul administrativ al instanței solicitate, cu excepția cazului în care instanța solicitată decide că citarea va fi efectuată în mod formal. În cazul în care instanța decide ca audierea să fie realizată prin videoconferință, persoanele a căror mărturie va fi transmisă trebuie să fie citate pentru a se prezenta la locul de unde va avea loc transmisia. Citația trebuie să specifice părțile, subiectul audierii, data audierii și consecințele neprezentării. Citația trebuie să includă detalii precise privind locul și ora audierii. Nu este prevăzută nicio perioadă specifică de notificare prealabilă.

În cazul în care probele vor fi obținute în mod direct de instanța solicitantă conform articolului 17 din Regulament, persoana care va fi audiată trebuie să fie informată de instanța solicitantă în legătură cu ora și locul audierii. Ora și locul audierii depind, în general, de situația din instanțele germane (unde se află sistemul și când poate fi utilizat). Ora și locul audierii sunt, prin urmare, strâns legate de autorizarea din partea organismului central. În principiu, nu există un termen limită fix; cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că expedierile internaționale prin poștă durează mai mult.

Nu există nicio prevedere referitoare la o procedură specială de planificare a videoconferinței efective. În practică, organismul central numește în mod obișnuit o persoană de contact la instanța la care va avea loc videoconferința. Această persoană este astfel în măsură să ofere răspunsuri la orice întrebări practice.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Utilizarea tehnologiei de videoconferință presupune costuri de achiziție, de întreținere și de utilizare a echipamentelor. Aceste costuri nu pot fi puse în seama persoanelor implicate în procedurile civile. Costurile pentru telecomunicații sunt, de asemenea, suportate. Instanța solicitată poate cere rambursarea costurilor pentru telecomunicații conform articolului 10 alineatul (4) coroborat cu articolul 18 alineatul (2) din Regulament.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Conform articolului 63 alineatul (2) din Regulamentul privind asistența judiciară în cauzele civile (ZRHO - Rechtshilfeordnung für Zivilsachen), instanța solicitantă trebuie să informeze persoana care va fi audiată că audierea are loc pe bază voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care există îndoieli legate de identitatea persoanei care va fi audiată, instanța trebuie să verifice acest aspect în oricare etapă a procedurilor.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care o instanță din Germania trebuie să obțină probe pentru instanța solicitantă prin videoconferință, aceasta și, prin urmare, depunerea jurământului se realizează în conformitate cu regulile de procedură ale instanței solicitante. Deoarece cooperarea persoanei care oferă informații în obținerea directă de probe și, prin urmare, cooperarea acesteia la depunerea jurământului sunt voluntare în orice caz (și persoana trebuie să fie informată în acest sens în mod formal), nu este posibil ca statul solicitat să stabilească cerințe suplimentare pentru depunerea jurământului. Totuși, organismul central trebuie, în orice caz, să asigure respectarea tuturor interdicțiilor de a depune mărturie sau de a fi audiat, la care persoana care oferă informații nu are dreptul să renunțe (potrivit legislației germane). Astfel de exemple sunt interdicțiile de a audia funcționarii publici din Germania fără aprobarea prealabilă din partea autorității pentru care aceștia lucrează sau de a audia medicii fără ca aceștia să fie exonerați de obligația lor de confidențialitate.

Organismul central relevant stabilește dacă este posibilă depunerea jurământului și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă. În cadrul deciziei privind autorizarea, organismul central trebuie să asigure respectarea oricăror interdicții de a depune mărturie impuse persoanei care oferă informații. Din acel motiv, organismul central poate verifica, de exemplu, circumstanțele în care persoana care oferă informații se presupune că le-a dobândit. De exemplu, legislația germană supune depoziția funcționarilor publici din Germania aprobării prealabile a autorității pentru care lucrează.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Sistemul judiciar este organizat la nivel federal și constituie responsabilitatea administrației judiciare a landului relevant. Aceasta înseamnă că nu există norme standard la nivel național referitoare la acest aspect și că procedura de obținere de probe este efectuată și pusă în aplicare de administrația judiciară a landului relevant. Prin urmare, procedurile pot varia în mod considerabil între landuri. În practică, normele de procedură sunt elaborate de Tribunalul Regional Superior în a cărui jurisdicție se află instanța solicitată.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Cererile de obținere de probe primite din străinătate și comunicațiile în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 trebuie să fie în limba germană sau să fie însoțite de o traducere în limba germană (articolul 1075 ZPO).

Ultima actualizare: 08/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Estonia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, există posibilitatea ca probele să fie obținute prin videoconferință. Articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială prevede dreptul de a solicita utilizarea videoconferințelor. De asemenea, videoconferințele pot fi utilizate pentru obținerea de probe în temeiul articolului 17 din regulament; organismul central sau autoritatea competentă au obligația să încurajeze utilizarea tehnologiei comunicațiilor, precum videoconferințele și teleconferințele. Instanțele estone dețin echipamentele necesare pentru videoconferințe. În temeiul articolului 15 alineatul (6) din Codul de procedură civilă (disponibil online Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici), prevederile codului se aplică asistenței la obținerea de probe în Estonia pe baza cererilor instanțelor statelor membre ale Uniunii Europene, dacă nu se prevede altfel în Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială. Potrivit articolului 15 alineatul (5) din cod, dacă nu se prevede altfel prin lege sau printr-un acord internațional, o instanță estonă va oferi asistență procedurală la îndeplinirea unui act procedural la cererea unei instanțe străine dacă, în conformitate cu legislația estonă, actul procedural solicitat intră în jurisdicția instanței estone și nu este interzis prin lege. De asemenea, un act procedural poate fi îndeplinit în conformitate cu legislația unui stat străin, dacă acest lucru este necesar în scopul desfășurării procedurii în statul străin, iar interesele participanților la procedură nu sunt prejudiciate prin aceasta. Ședințele de judecată desfășurate sub forma unei conferințe procedurale sunt reglementate la articolul 350 din cod. Nu se aplică prevederi sau restricții specifice în ceea ce privește desfășurarea unei videoconferințe în conformitate cu Regulamentul 1206/2001, inclusiv a unei conferințe procedurale desfășurate direct la instanța solicitantă a unui alt stat membru, în temeiul articolului 17 din regulament.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În conformitate cu articolul 350 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, un participant la o ședință de judecată desfășurată sub forma unei conferințe procedurale are posibilitatea de a îndeplini actele de procedură în timp real, adică poate depune mărturie sub jurământ sau mărturie care nu este sub jurământ în cazul unei proceduri referitoare la o cerere; potrivit articolului 350 alineatul (2), martorii sau experții pot fi audiați de asemenea prin intermediul unei conferințe procedurale.

Cu alte cuvinte, un participant la o procedură poate depune mărturie sub jurământ sau, în cazul unei proceduri referitoare la o cerere, mărturie care nu este sub jurământ prin intermediul unui conferințe procedurale, iar un martor sau un expert poate fi de asemenea audiat prin intermediul conferinței procedurale.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

A se vedea răspunsul la întrebarea precedentă.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Potrivit articolului 350 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, o instanță poate organiza o ședință sub forma unei conferințe procedurale, astfel încât un participant la procedură sau reprezentantul ori consilierul său să aibă posibilitatea să se afle în alt loc la momentul ședinței de judecată și să îndeplinească actele procedurale în timp real din locul respectiv.

Cu alte cuvinte, o instanță poate organiza o conferință procedurală în așa fel încât o persoană să nu trebuiască să se afle în sala de judecată în timpul audierii.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, înregistrarea ședințelor de judecată este permisă. Înregistrarea trebuie efectuată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 52 sau la articolul 42 din Codul de procedură civilă. Tehnologia de audiere de la distanță utilizată în sălile de judecată permite înregistrarea audierilor în temeiul articolului 52 din cod.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Potrivit articolului 32 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, limba de procedură judiciară și de procedură a instanței este limba estonă. În conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, procesele-verbale ale ședințelor de judecată și alte acte procedurale sunt redactate în limba estonă. De asemenea, o instanță poate înregistra în procesul-verbal al unei ședințe de judecată orice mărturie sau declarație depusă într-o limbă străină în limba în care a fost depusă, însoțită de traducerea acesteia în limba estonă, dacă aceasta este necesară pentru prezentarea corespunzătoare a mărturiei sau a declarației. Codul de procedură civilă estonian nu include prevederi specifice referitoare la regimul lingvistic pentru obținerea mărturiilor sau a declarațiilor la cererea unei instanțe dintr-un alt stat membru în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, inclusiv referitor la regimul lingvistic pentru obținerea de probe în conformitate cu articolul 17 din regulament.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Conform articolului 34 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, dacă un participant la o procedură nu este fluent în limba estonă și nu are un reprezentant în cadrul procedurii, instanța, dacă este posibil, va implica în procedură un interpret sau traducător, la cererea participantului respectiv la procedură sau la inițiativa instanței. Nu este necesară implicarea unui interpret sau traducător dacă declarațiile participantului la procedură pot fi înțelese de instanță și de către ceilalți participanți la procedură. Dacă instanța nu poate implica imediat un interpret sau traducător, aceasta va pronunța o decizie prin care solicită participantului la procedură care necesită asistență din partea unui interpret sau traducător să își găsească un interpret, un traducător sau un reprezentant fluent în limba estonă într-un interval de timp stabilit de instanță [articolul 34 alineatul (2) din cod)]. Codul de procedură civilă estonian nu include prevederi specifice cu privire la locul în care trebuie să se afle un interpret sau traducător utilizat pentru obținerea de probe în temeiul regulamentului.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Potrivit articolului 343 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, în vederea înștiințării cu privire la data, ora și locul ședinței de judecată, instanța trimite citații participanților la procedură și celorlalte persoane invitate la ședința de judecată. Potrivit articolului 343 alineatul (2) din cod, intervalul de timp dintre data trimiterii citației și data ședinței de judecată trebuie să fie de cel puțin zece zile. Intervalul poate fi și mai scurt, dacă participanții la procedură își exprimă acordul în acest sens.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile aplicabile pentru obținerea de probe în conformitate cu Regulamentul 1206/2001 sunt specificate la articolul 18 din regulament. Potrivit articolului 15 alineatul (4) din Codul de procedură civilă, instanța solicitantă nu acoperă costurile actului procedural. Instanța care îndeplinește actul procedural informează instanța solicitantă cu privire la costuri, iar respectivele costuri sunt considerate cheltuieli de judecată ale cauzei care face obiectul audierii. Costurile legate de obținerea de probe fiind costuri esențiale pentru procedură, trebuie să fie achitate în conformitate cu articolul 148 alineatul (1) din cod, care prevede că, dacă instanța nu hotărăște altfel, costurile esențiale pentru procedură sunt achitate în avans, în măsura hotărâtă de instanță, de către participantul la procedură care a formulat cererea pentru care se aplică respectivele costuri. Dacă o cerere este formulată de ambele părți sau dacă este citat un martor sau un expert ori este desfășurată o inspecție la inițiativa instanței, costurile sunt împărțite în mod egal între părți. Întrucât instanțele dețin echipamente de videoconferință, nu ar trebui să se aplice costuri pentru utilizarea acestora.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Articolul 17 alineatul (2) din regulament este aplicabil în ceea ce privește informarea persoanelor cu privire la faptul că audierea directă de către o instanță solicitantă este voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Potrivit articolului 347 alineatul (2) punctul 1 din Codul de procedură civilă, la începutul unei ședințe de judecată, instanța constată care dintre persoanele citate sunt prezente la ședință și confirmă identitatea acestora. Codul nu prevede o procedură specifică în ceea ce privește verificarea identității în cadrul unei ședințe de judecată. Instanța are obligația de a confirma identitatea persoanelor citate. În acest scop, verifică, de exemplu, un document de identitate cu fotografie al persoanei citate. Identitatea unei persoane care participă printr-o videoconferință poate fi stabilită, de exemplu, pe baza unei copii a unui document înaintat unei instanțe în prealabil.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Potrivit articolului 269 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, un participant la o procedură trebuie să depună următorul jurământ înainte de a depune mărturie:

„Eu, (numele), jur pe onoarea și pe conștiința mea că voi divulga întregul adevăr cu privire la cauză, fără să ascund, să adaug sau să modific nimic.” Un participant la o procedură depune jurământul oral și semnează textul jurământului.

În conformitate cu articolul 36 alineatul (1) din cod, o persoană care nu este fluentă în limba estonă trebuie să depună jurământul într-o limbă în care este fluentă; în conformitate cu articolul 36 alineatul (2), se aplică o semnătură pe textul în limba estonă al jurământului, care îi este tradus în mod direct persoanei înainte de a-l semna.

Teza a doua a articolului 262 alineatul (1) din cod prevede că, înainte ca martorul să depună mărturie, instanța trebuie să explice acestuia obligația sa de a spune adevărul, precum și conținutul articolelor 256-259 din cod. Potrivit articolului 303 alineatul (5) din cod, prevederile referitoare la audierea martorilor se aplică și în cazul audierii experților. Orice expert care nu este expert judiciar sau expert certificat oficial este avertizat, înainte de depunerea expertizei, cu privire la consecințele depunerii cu bună știință a unei expertize incorecte, iar expertul confirmă aceasta prin semnarea procesului-verbal al ședinței sau a textului avertismentului. Avertismentul semnat este prezentat instanței împreună cu expertiza.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Conform articolului 350 alineatul (3) din Codul de procedură civilă, într-o ședință de judecată organizată sub forma unei conferințe procedurale, trebuie garantat dreptul fiecărui participant la procedură de a formula pretenții și cereri, precum și opinii cu privire la pretențiile și cererile altor participanți la procedură și trebuie îndeplinite celelalte condiții ale ședinței de judecată într-o modalitate sigură din punct de vedere tehnic pe parcursul transmiterii în timp real către instanță a imaginii și a sunetului de la participantul la procedură care nu este prezent în sala de judecată și invers.

Fiecare instanță are un angajat al Centrului de administrare a registrelor și a sistemelor informatice, care lucrează ca specialist IT intern și care asigură funcționarea echipamentelor de videoconferințe, precum și de soluționarea eventualelor probleme tehnice.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Informațiile necesare se găsesc în formularul de cerere. Orice informații suplimentare necesare depind de circumstanțele specifice ale fiecărei cauze.

Ultima actualizare: 05/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Irlanda

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Probele pot fi administrate prin intermediul videoconferinței în tribunalele din Irlanda, fie cu participarea unei instanțe judecătorești într-un alt stat membru, fie direct de către o instanță judecătorească din statul membru respectiv. Procedurile includ directiva Înaltei Curți „HC45 - Utilizarea de legături pentru videoconferințe în vederea administrării probelor în cauzele civile”.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de această natură care să sugereze categoria de persoane care pot fi audiate.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există nicio restricție în ceea ce privește tipurile de probe care pot fi obținute.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu există nicio restricție, sub rezerva acordului tacit al judecătorului.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În Irlanda există mijloace de înregistrare a audierilor prin videoconferință. Accesul la o astfel de înregistrare trebuie să fie dispus de către instanța judecătorească.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Audierea trebuie să fie întreprinsă în limba engleză sau irlandeză, dacă are loc în Irlanda. Cu toate acestea, în cazul unei audieri în afara teritoriului Irlandei, nu există restricții în ceea ce privește limba.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Dacă tribunalul se află în Irlanda, interpretul va fi pus la dispoziție de către autoritățile judecătorești din Irlanda, în cazul în care chestiunea este de natură penală sau de drept familial. În ceea ce privește chestiunile care aparțin materiei civile, părțile sunt responsabile de organizarea interpretării.

Dacă tribunalul solicitant se află în incapacitatea de a înțelege limba engleză sau irlandeză, tribunalul respectiv este responsabil de furnizarea propriilor servicii de interpretariat.

Nu există restricții cu privire la locul în care trebuie să fie prezent interpretul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Toate modalitățile vor fi convenite de către cele două instanțe judecătorești. Pentru a asigura funcționarea corectă a legăturii se recomandă testarea înainte de judecată.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile vor varia în funcție de numărul de circumstanțe, inclusiv locația videoconferinței (adică dacă este vorba despre un tribunal sau alte incinte); ora audierii (adică dacă are loc în afara programului normal de lucru al tribunalului, personalul va fi rugat să rămână peste program); dacă sunt necesare proceduri speciale; și dacă survin costuri în urma utilizării echipamentelor. Instanța judecătorească căreia i s-a adresat solicitarea va informa instanța solicitantă cu privire la costuri. Plata trebuie să se facă în euro.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Responsabilitatea de a informa martorul îi revine instanței solicitante.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța judecătorească este cea care trebuie să se asigure de identitatea persoanei audiate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Jurământul trebuie făcut conform procedurilor normale ale instanțelor judecătorești din Irlanda.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Această chestiune va fi convenită între cele două instanțe judecătorești.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Niciuna, cu excepția cazului în care există cerințe speciale (de exemplu, limbaj prin semne, acces asigurat pentru persoanele în scaune cu rotile, cerințe speciale de ordin religios privind jurământul etc.).

Ultima actualizare: 08/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Grecia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, însă (deocamdată) numai la Tribunalul de Primă Instanță din Atena.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții. Toți participanții la procedură pot fi audiați prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții în ceea ce privește audierea orală a martorilor, a părților, a experților etc.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierea poate avea loc în încăperi special amenajate din incinta unei instanțe sau a unei autorități consulare a Greciei din străinătate.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Înregistrarea audierilor efectuate prin videoconferință este permisă, iar grefierul instanței sau secretarul autorității consulare a Greciei din străinătate întocmește procesul-verbal.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Audierea trebuie să se desfășoare în limba greacă; dacă este necesar, va fi prezent un interpret.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Dacă una dintre părțile la procedură solicită instanței audierea unui martor, a unei părți sau a unui expert care urmează să depună mărturie prin videoconferință, dar care nu vorbește limba greacă, responsabilitatea de a găsi interpreți și de a plăti onorariile acestora revine părții respective. Interpreții trebuie să se afle în aceeași încăpere cu judecătorul care efectuează videoconferința sau cu secretarul autorității consulare a Greciei din străinătate.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Potrivit articolului 3 din Decretul prezidențial 142/2013: „Instanța va hotărî, din oficiu sau la cererea unei părți, dacă să utilizeze videoconferința pentru o anumită cauză. Instanța are dreptul să hotărască dacă să accepte o astfel de cerere, după ce a stabilit dacă utilizarea acestei tehnologii este necesară pentru desfășurarea efectivă a procedurii. Luând în considerare circumstanțele fiecărei cauze în parte, instanța poate aproba cererea de utilizare a videoconferinței, solicitând în același timp garanții suplimentare pentru buna desfășurare a procedurii. (a) La cererea unei părți: Partea în cauză trebuie să depună la grefierul instanței la care are loc audierea cauzei o cerere de audiere prin videoconferință [articolul 270 alineatul (7) din Codul de procedură civilă] sau de interogare prin videoconferință sau de depunere de mărturie prin videoconferință [articolul 270 alineatul (8) din Codul de procedură civilă]. Cererea va indica instanța sau autoritatea consulară situată la distanță, numele persoanelor care participă la videoconferință, adresele lor (inclusiv adresele de e-mail) și numerele de telefon și de fax la care pot fi contactate, faza procedurală pentru care se solicită videoconferința, durata planificată și orice echipamente speciale necesare. De asemenea, cererea va include orice condiții speciale stabilite de părți pentru desfășurarea videoconferinței. Aceasta poate fi depusă în orice moment și în oricare fază a procedurii, cu condiția ca acceptarea ei să nu presupună depășirea termenelor stabilite pentru faza procedurală respectivă de Codul de procedură civilă. Cererea și toate documentele justificative aferente pot fi depuse și prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile în vigoare. Comunicările efectuate în vederea planificării și desfășurării videoconferinței sunt responsabilitatea funcționarilor instanței și de la locul situat la distanță și pot fi efectuate prin orice mijloace adecvate, cum ar fi telefon, e-mail sau fax. Cererea va fi aprobată sau respinsă printr-o decizie a instanței. Decizia va fi comunicată de către grefier părții solicitante, prin orice mijloc adecvat. Dacă cererea este acceptată, partea solicitantă va informa celelalte părți că faza procedurală va avea loc prin videoconferință. (b) Din oficiu de către instanță: Decizia de a desfășura o videoconferință poate fi luată de instanța care judecă cauza și comunicată parților din oficiu.”

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Dacă una dintre părțile la procedură solicită instanței audierea unui martor, a unei părți sau a unui expert care urmează să depună mărturie prin videoconferință, dar care nu vorbește limba greacă, responsabilitatea de a găsi interpreți și de a plăti onorariile acestora revine părții respective. Partea plătește onorariul direct interpretului.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana este informată de către instanță.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Judecătorul care efectuează procedura trebuie să verifice identitatea persoanei care urmează să fie interogată. Pentru identificarea unei persoane prezente în încăperea la distanță, judecătorul este asistat de grefier sau de secretarul de la locul situat la distanță sau de o altă persoană de la locul respectiv, autorizată de consul.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Martorul, expertul etc. audiat este întrebat de judecătorul care efectuează procedura dacă preferă să depună un jurământ religios sau unul civil. Același lucru este valabil și pentru interpreți înainte de preluarea sarcinilor.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Funcționarii instanței responsabili cu procedura trebuie să fie prezenți înainte și în timpul videoconferinței.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Niciuna.

Ultima actualizare: 13/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Spania

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Acestea se pot obține în două moduri.

Norme și regulamente:

 • articolul 177 din Codul de procedură civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil - LEC), prin trimitere la articolul relevant din Legea 29/2015 din 30 iulie privind cooperarea judiciară internațională în materie civilă;
 • articolul 229 din Legea organică privind sistemul judiciar (Ley Orgánica del Poder judicial - LOPJ) în ceea ce privește videoconferințele; Articolul 229 alineatul (3) din LOPJ permite ca declarațiile, interogatoriul, obținerea de probe, confruntările martorilor, anchetele, rapoartele, ratificarea avizelor experților și procedurile să se desfășoare prin videoconferință, în prezența unui judecător sau în cadrul unei instanțe, părțile având posibilitatea, dacă este cazul, să fie prezente sau să intervină, într-un mod care să garanteze întotdeauna că fiecare parte poate să pună sub semnul întrebării și să contrazică probele celeilalte părți și care să asigure dreptul la apărare în cadrul unei ședințe de judecată publice, cu excepția unor cazuri excepționale.
 • Regulamentul 1/2018 privind asistența judiciară internațională și rețelele de cooperare judiciară internațională

Cazurile în care Spania solicită cooperarea din partea unei autorități străine

În astfel de cazuri, Legea 29/2015 este subsidiară, în conformitate cu principiul supremației dreptului Uniunii, care acordă prioritate, în acest domeniu, aplicării normelor Uniunii Europene, a tratatelor și acordurilor internaționale la care Spania este parte. În domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă, autoritățile spaniole pot coopera cu autoritățile străine. Deși reciprocitatea nu este necesară, guvernul poate să stipuleze, prin decret regal, că autoritățile spaniole nu vor coopera cu autoritățile unui alt stat în cazul în care autoritățile statului respectiv refuză în mod repetat cooperarea sau formulează o interdicție legală privind cooperarea.

Cazurile în care instanțele spaniole sunt abilitate să stabilească o comunicare directă între autoritățile judiciare

În orice caz, se respectă legislația în vigoare în fiecare stat membru. Comunicarea judiciară directă are loc între instanțele naționale și cele străine, fără intermediar. Aceasta nu afectează și nu compromite independența instanțelor implicate sau drepturile la apărare ale părților.

Instanțele spaniole refuză cererile de cooperare judiciară internațională în materie civilă în cazul în care:

 1. obiectul sau scopul activității de cooperare solicitate este contrar ordinii publice;
 2. procesul care a stat la baza cererii de cooperare intră în sfera de competență exclusivă a instanțelor spaniole;
 3. conținutul activității de cooperare solicitate nu corespunde competențelor instanței spaniole solicitate. După caz, aceasta poate să transmită cererea autorității competente și să informeze autoritatea solicitantă în acest sens;
 4. cererea de cooperare internațională nu respectă condițiile în materie de conținut și cerințele minime prevăzute de Legea 29/2015 pentru a fi prelucrată;
 5. în cazul în care guvernul stabilește prin decret regal că autoritățile spaniole nu vor coopera cu autoritățile unui alt stat care a refuzat în mod repetat cererile de cooperare sau care interzice prin lege autorităților statului respectiv să efectueze acțiuni de cooperare.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție în ceea ce privește intervenția părților la procedură sau a oricărei alte persoane care participă la obținerea probelor, fie în calitate de martor, fie în calitate de expert. Instanța decide cu privire la caracterul adecvat și la informațiile furnizate experților.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Restricțiile, care au întotdeauna caracter de excepție și trebuie stabilite printr-o hotărâre judecătorească motivată care să țină seama de proporționalitatea restricției, se referă la protecția drepturilor fundamentale sau la protecția interesului superior al minorului.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierea trebuie să aibă loc la instanța unde se desfășoară procedura și în fața căreia se obțin probele în cadrul unei ședințe de judecată publice sau, în cazuri excepționale, în cadrul unei ședințe de judecată cu ușile închise. Nu există nicio restricție în ceea ce privește locul în care se află persoana implicată în procedura desfășurată prin videoconferință. Consilierul instanței în fața căreia se desfășoară procedura trebuie să stabilească, în cadrul instanței, identitatea persoanelor care iau parte la videoconferință, prin comunicarea prealabilă ori prezentarea directă a documentelor sau prin cunoașterea personală.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Desigur. În plus, înregistrarea acestora este obligatorie.

În conformitate cu dispozițiile articolului 147 din LEC, procedurile orale, ședințele de judecată și înfățișările trebuie să fie înregistrate pe un suport adecvat pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și a imaginii. Toate instanțele judecătorești din Spania sunt prevăzute cu echipamente de înregistrare audio-video pentru procese și ședințe de judecată. Înregistrările trebuie să fie arhivate în format DVD de către consilierul instanței. Părțile pot obține o copie a înregistrărilor, pe cheltuială proprie.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care o instanță spaniolă este implicată în procedură, este necesar ca procedurile și documentele conexe să fie în limba spaniolă, cu excepția cazului în care este acceptă una dintre celelalte limbi oficiale din anumite regiuni ale țării (galiciană, catalană, valenciană și bască) atunci când persoanele care sunt audiate prin videoconferință cunosc și doresc să folosească aceste limbi.

În ceea ce privește articolul 17, nu există nicio obiecție împotriva utilizării limbii statului solicitant, întrucât se depune mărturie în mod voluntar.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cauzele civile, pentru a susține procedurile pe baza unor documente corespunzătoare, se poate recurge la servicii de interpretariat atât în timpul procedurii, cât și ulterior; în cazul în care aceste servici nu sunt asigurate de către partea care solicită interpretarea, ele vor fi furnizate de serviciile instanțelor, care au fost transferate către una dintre comunitățile autonome. În alte cazuri, astfel de servicii sunt furnizate de Ministerul Justiției. Costul furnizării acestor servicii poate fi atribuit părții care a fost obligată să suporte cheltuielile de judecată, ținând seama în mod corespunzător de dreptul la asistență juridică gratuită.

Pentru a garanta în mod efectiv caracterul contradictoriu al procedurii, interpretul se poate afla fie la instanță, fie alături de persoana care ia cuvântul în cadrul audierii prin videoconferință.

În toate cazurile, interpretul trebuie să depună un jurământ sau să se angajeze să spună adevărul și să acționeze cu cea mai mare obiectivitate posibilă în îndeplinirea sarcinilor sale.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Procedura internă pentru interogatoriu în situația prevăzută la articolul 10 din regulament este stipulată la articolul 301 și următoarele din LEC cu privire la examinarea părților, la articolul 360 și următoarele cu privire la examinarea martorilor și la articolul 335 și următoarele cu privire la elaborarea rapoartelor și prezentarea acestora în vederea interogatoriului și a interogatoriului contradictoriu al experților în cadrul ședințelor de judecată publice.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În principiu, videoconferințele sunt gratuite, însă, în cazul în care o parte interesată dorește să obțină o copie a înregistrării, aceasta trebuie să furnizeze un suport adecvat sau să plătească suma corespunzătoare.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Deoarece acest lucru este realizat sub coordonarea instanței spaniole.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

A se vedea răspunsul la întrebarea 4 de mai sus.

Consilierul instanței în fața căreia se desfășoară procedura trebuie să stabilească, în cadrul instanței, identitatea persoanelor care participă la videoconferință, prin comunicarea prealabilă ori prezentarea directă a documentelor sau prin cunoașterea personală.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Este necesar să se facă distincția între următoarele cazuri:

 1. Părțile nu au obligația să presteze un jurământ sau să se angajeze să spună adevărul în timpul interogatoriului, deși, în notificarea de verificare, partea vizată trebuie să fie informată că, în cazul în care nu se înfățișează în instanță în mod nejustificat, instanța poate considera faptele în care partea în cauză a fost implicată personal ca fiind confirmate; stabilirea acestor fapte ca fiind certe aduce prejudicii importante părții în cauză.
 2. Martorii: înainte de a depune mărturie, fiecare martor trebuie să presteze un jurământ sau să se angajeze să spună adevărul; în caz contrar, există riscul ca acestuia să i se aplice sancțiunile stabilite pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă în cauze civile. Instanța informează martorul cu privire la sancțiunile respective în cazul în care martorul nu are cunoștință despre acestea. În cazul martorilor care nu au împlinit încă vârsta pentru a răspunde penal, nu este necesară depunerea jurământului sau angajamentul de a spune adevărul.
 3. Experți: atunci când își prezintă avizul, experții trebuie să presteze un jurământ sau să se angajeze să spună adevărul și să declare că au acționat și, după caz, vor acționa cât mai obiectiv posibil, ținând seama atât de factorii care pot favoriza, cât și de cei care pot prejudicia pe oricare dintre părți, precum și că au cunoștință de sancțiunile penale care li se pot aplica în cazul în care nu își îndeplinesc îndatoririle în calitate de experți. Acest jurământ sau angajament este reiterat în cadrul ședinței de judecată, atunci când avizul este supus procedurii contradictorii între părți și instanță.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Pregătirea echipamentului audio-video se realizează în avans. Biroul Judecătorului-șef (Secretaría del Decanato) sau grefierul instanței stabilesc data, ora și locul în care se va desfășura videoconferința și asigură participarea personalului necesar pentru realizarea acesteia. De regulă, se efectuează teste prealabile pentru a asigura funcționarea corectă a conexiunilor și a echipamentelor.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Orice informații considerate necesare pentru a optimiza procesul obținerii de probe.

Ultima actualizare: 22/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Franţa

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da. Instanța din statul membru solicitant care cere obținerea de probe de către instanța franceză competentă, în temeiul articolelor 10 și 12 și prin intermediul formularului A din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, poate să fie prezentă la îndeplinirea actului de cercetare. Prezența în acest caz este permisă în temeiul articolului 12 din regulament și al articolului 741 din Codul francez de procedură civilă (Code de Procédure Civile). Prin urmare, nimic nu interzice instanței solicitante să ceară să participe, prin videoconferință, la îndeplinirea actului de cercetare, atât timp cât echipamentul necesar este disponibil, iar limitele și condițiile stabilite de judecătorul francez însărcinat cu obținerea de probe sunt respectate.

Instanța din statul membru solicitant poate să ceară, în temeiul articolului 17 și prin intermediul formularului I din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, autorizarea din partea organismului central francez de a audia un martor direct prin videoconferință.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Orice persoană (indiferent dacă este martor, expert sau parte) poate să fie audiată prin videoconferință dacă și numai dacă dreptul francez recunoaște audierea ca măsură pentru obținerea de probe; ceea ce înseamnă că audierea trebuie să vizeze evenimente sau fapte determinate cu exactitate, care trebuie menționate în cererea de autorizare transmisă prin intermediul formularului I. Prin urmare, nu este permisă desfășurarea prin videoconferință a întregii audieri în fața instanței solicitante.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Videoconferințele pot fi utilizate numai pentru audierea persoanelor. Transmiterea de documente sau certificarea acestora pe baza unei inspecții vizuale nu se poate efectua prin videoconferință.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12 și prin intermediul formularului A din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 – și anume, cererile de audiere a persoanei în cauză de către instanța franceză cu competență teritorială, în cazul în care instanța de origine dorește să participe la audiere – persoana care urmează să fie audiată trebuie să se afle la sediul instanței franceze competente.

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare în temeiul articolului 17, nu există astfel de restricții. În principiu, organismul central francez specifică în autorizația pe care o emite datele de contact ale instanței de drept comun (tribunal judiciaire) cu competență teritorială care va oferi asistență instanței solicitante exclusiv în ceea ce privește modalitățile practice de organizare a videoconferinței. Cu toate acestea, nimic nu împiedică instanța solicitantă să desemneze locul în care urmează să fie audiată persoana în cauză, atât timp cât respectivul loc a fost convenit în prealabil de comun acord de către părți și/sau de persoana care urmează să fie audiată. Toate aceste aspecte trebuie menționate în cererea de autorizare transmisă prin intermediul formularului I.

Responsabilitatea pentru contactarea instanței de drept comun sau a instituției unde persoana în cauză trebuie să se prezinte pentru a fi audiată revine exclusiv instanței solicitante. Odată emisă autorizația de către organismul central francez, acesta nu va mai interveni în niciun fel în activitatea desfășurată de instanța sau de instituția respectivă.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12 din regulament, instanța solicitantă care cere să participe prin videoconferință la audierea martorului de către instanța franceză solicitată poate cere, de asemenea, prin intermediul formularului A, ca audierea să fie transcrisă sau înregistrată în conformitate cu articolul 739 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor transmise în temeiul articolului 17 prin intermediul formularului I, nimic nu împiedică instanța din statul membru solicitant să ceară înregistrarea audierii dacă această posibilitate este prevăzută de legislația statului respectiv și sub rezerva informării prealabile în acest sens a persoanei care urmează să fie audiată. În orice caz, pentru audierile efectuate direct prin videoconferință, responsabilitatea pentru modalitățile practice și tehnice de înregistrare a audierii revine exclusiv instanței solicitante. Prin urmare, nicio instanță franceză care acordă asistență instanței solicitante pentru organizarea videoconferinței nu va efectua înregistrarea audierii.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) În principiu, audierea se desfășoară în limba franceză. Cu toate acestea, nimic nu împiedică judecătorul francez care prezidează audierea să decidă desfășurarea acesteia într-o altă limbă pe care să o înțeleagă atât judecătorul, cât și persoana care urmează să fie audiată.

(b) Audierea se desfășoară în limba aleasă de instanța din statul membru solicitant. Dacă este necesar, în acest caz, se recurge la serviciile unui interpret.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12 din regulament, interpreții vor fi desemnați de către instanța franceză solicitată și se vor prezenta în fața acesteia. Interpreții pot fi, de asemenea, puși la dispoziție de către instanța solicitantă, în cazul în care aceasta dorește să participe la audiere prin videoconferință, sub rezerva menționării acestei situații în formularul A și a acceptării de către judecătorul francez însărcinat cu organizarea audierii. Toate costurile aferente serviciilor de interpretariat, inclusiv eventualele cheltuieli de deplasare, sunt suportate exclusiv de instanța solicitantă, astfel cum se prevede la articolul 748 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare transmise în temeiul articolului 17 din regulament, interpreții vor fi puși la dispoziție de către instanța solicitantă. Nimic nu împiedică prezența acestora alături de persoana care urmează să fie audiată. Și în acest caz, cheltuielile pentru deplasarea interpreților vor fi suportate exclusiv de către instanța solicitantă.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12, instanța franceză solicitată citează persoana care urmează să fie audiată, în conformitate cu legislația franceză. În cazul în care instanța solicitantă a cerut să participe la audiere, instanța franceză îi va comunica data audierii, în conformitate cu articolul 741 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor transmise în temeiul articolului 17, responsabilitatea pentru citarea persoanei care urmează să fie audiată revine exclusiv instanței solicitante. Citarea se va efectua după stabilirea datei și a orei videoconferinței împreună cu serviciul competent al instanței de drept comun care acordă asistență instanței solicitante pentru organizarea videoconferinței, ale cărui date de contact vor fi menționate în autorizația emisă de organismul central francez. Citarea persoanei nu va fi efectuată, în niciun caz, de către instanța franceză sau de către organismul central francez.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Conform articolului 748 din Codul francez de procedură penală, costurile vor fi suportate exclusiv de către instanța solicitantă care a cerut să participe la audierea desfășurată prin videoconferință de către instanța franceză sau să efectueze ea însăși direct audierea prin videoconferință. Prin urmare, instanța solicitantă are competența de a contacta instanța franceză solicitată pe baza informațiilor practice furnizate de către această instanță, în primul caz, sau de către instanța franceză care acordă asistență instanței solicitante, în al doilea caz.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În cazul în care instanța solicitantă cere audierea unei persoane direct prin videoconferință, responsabilitatea pentru citarea persoanei în cauză revine instanței respective. Prin urmare, instanței solicitante îi revine sarcina de a informa persoana în cauză cu privire la faptul că audierea se desfășoară în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Persoana respectivă trebuie să prezinte un document de identitate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12, se aplică cerințele prevăzute de legislația franceză, cu excepția cazului în care instanța solicitantă a cerut, prin intermediul formularului A, să se aplice cerințele prevăzute în propria legislație națională. Cerințele respective pot fi aplicate numai dacă sunt compatibile cu ordinea publică franceză în sensul articolelor 739 și 743 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare prin videoconferință transmise în temeiul articolului 17, se aplică dispozițiile privind prestarea de jurământ prevăzute de legislația instanței solicitante.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare prin videoconferință transmise în temeiul articolului 17, organismul central francez menționează în autorizația pe care o emite instanței solicitante datele de contact ale serviciului și ale persoanelor competente din punct de vedere tehnic din cadrul instanței de drept comun care furnizează asistență pentru organizarea videoconferinței. Instanța solicitantă trebuie să stabilească toate măsurile practice împreună cu serviciile și persoanele menționate.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Cererile și comunicările transmise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001, precum și toate precizările și informațiile incluse sub formă de anexe la acestea trebuie să fie traduse în limba franceză.

Ultima actualizare: 03/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Croaţia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

În Republica Croația se poate instrumenta un act de cercetare prin audierea unui martor, a unei părți sau a unui expert judiciar prin intermediul videoconferinței, conform articolelor 10­12 și articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 referitor la cooperarea între jurisdicțiile statelor membre în domeniul obținerii de dovezi în materie civilă sau comercială (denumit în continuare „regulamentul”). Atunci când este necesară instrumentarea unui act de cercetare în modalitatea prevăzută de reglementările legale, o instanță din Republica Croația poate:

1. solicita executarea actului de cercetare direct instanței competente dintr-un alt stat membru sau

2. solicita executarea directă a actului de cercetare într-un alt stat membru, în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din regulament.

Executarea actului de cercetare în temeiul regulamentului este prevăzută de articolele 507.d­507.h din Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku - „Monitorul Oficial” al Republicii Croația, nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 și 89/14; denumit în continuare „CPC”).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Videoconferința poate fi utilizată pentru audierea martorilor, precum și pentru executarea actelor de cercetare prin audierea experților și a părților.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În Republica Croația nu există nicio restricție specială privind categoriile de dovezi care pot fi obținute prin videoconferință. Instanța responsabilă cu procedura decide în privința actelor de cercetare care vor fi executate în vederea stabilirii naturii faptelor și a modalităților de executare. Instanța decide în privința faptelor pe care le va judeca conform convingerilor proprii, în baza unei aprecieri atente și minuțioase a fiecărei dovezi în parte și a tuturor dovezilor, precum și în baza rezultatelor tuturor procedurilor instrumentate. Totuși, videoconferința va fi utilizată în mod esențial pentru executarea actelor de cercetare prin audierea părților și a martorilor deoarece anumite dificultăți materiale și tehnice apar atunci când trebuie să se analizeze un document sau să se realizeze o verificare a locurilor.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierea se desfășoară în general la tribunal. Legea nu prevede totuși nicio restricție specială referitoare la locul unde trebuie să se afle persoana pentru a fi audiată prin videoconferință.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În Republica Croația nu există dispoziții care să prevadă în mod specific înregistrarea audierilor care se desfășoară prin videoconferință, dar articolele 126.a-126.c din CPC servesc drept bază juridică pentru înregistrarea audio a audierilor. Instanța decide, din oficiu sau la cererea părților, cu privire la înregistrarea audio. Regulamentul de procedură al tribunalului („Monitorul Oficial” al Republicii Croația, nr. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 și 45/16) prevede modalitățile de păstrare și de transcriere a înregistrărilor sonore, condițiile tehnice și metodele de înregistrare.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul unei cereri prezentate în temeiul articolelor 10-12 din regulament, audierea se desfășoară în general în limba croată. Utilizarea limbilor minorităților naționale în cadrul procedurii civile este guvernată de o lege specială (procedura civilă se desfășoară în limba croată dacă legea nu a prevăzut utilizarea unei alte limbi în anumite jurisdicții). În plus, conform articolului 102 din CPC, dacă procedura nu se desfășoară în limba părții sau a altor persoane care intervin în cadrul procedurii, acestora li se va asigura interpretarea în limba lor a afirmațiilor făcute și a documentelor prezentate cu titlul de dovezi în cadrul audierilor.

În cazul executării directe a actului de cercetare în temeiul articolului 17 din regulament, audierea se poate desfășura în limbă străină dat fiind faptul că instanța solicitantă procedează la executarea sa directă. Trebuie, totuși, asigurată interpretarea într-o limbă înțeleasă de părți și de ceilalți participanți.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Instanța sesizată pune la dispoziție de obicei un interpret autorizat pentru audierile reglementate prin articolele 10-12 din regulament. În anumite condiții (articolul 251 coroborat cu articolul 263 din CPC), instanța poate decide să apeleze la serviciile unui interpret propus de una dintre părți.

În principiu, utilizarea serviciilor unui interpret poate, de asemenea, constitui obiectul unui acord între instanța solicitantă și instanța solicitată, iar interpretul poate fi pus la dispoziție în oricare dintre aceste două instanțe. În practică, apelăm la un interpret autorizat care se află în locul unde se află persoana care are nevoie de interpret sau intră în competența instanței solicitate, dacă instanța solicitantă desfășoară procedura în limba sa, conform articolului 17 din regulament, sau este de competența instanței solicitante, dacă audierea este organizată de instanța solicitată, conform articolelor 10-12 din regulament.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Conform articolului 242 din CPC, martorii primesc o citație de înfățișare care precizează, printre altele, data și locul audierii. Referitor la persoana care trebuie audiată, citația de înfățișare la acest termen trebuie să îi fie comunicată sau notificată în conformitate cu regulile citației personale, iar dacă această persoană este reprezentată de un mandatar, citația de înfățișare la termenul la care se vor audia părțile sau partea va fi comunicată sau notificată prin intermediul mandatarului (articolul 268 coroborat cu articolele 138 și 142 din CPC). Martorii care nu se pot prezenta din cauza vârstei, a stării lor de sănătate sau a deficiențelor fizice grave, pot fi audiați la domiciliu. CPC nu prevede numărul de zile care trebuie stabilit pentru a informa în avans un martor cu privire la data termenului de judecată, dar un termen suficient (de cel puțin 8 zile) trebuie acordat părților pentru a se pregăti pentru audiere.

Pentru termenele de judecată în temeiul articolelor 10-12 din regulament, instanța solicitată informează martorii/părțile cu privire la data și la locul audierii, în timp de instanța solicitantă procedează la comunicarea sau la notificarea citațiilor de înfățișare la termenele de judecată în temeiul articolului 17 din regulament.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Conform articolului 153 din CPC, partea solicitantă este obligată să depună în avans, la ordinul instanței, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de executarea unui act de cercetare. Dacă executarea unui act de cercetare este solicitată de cele două părți sau ordonată din oficiu de către instanță, instanța va stabili suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor, care va trebuie să fie depusă de ambele părți, în părți egale.

În plus, articolul 18 din regulament se aplică cheltuielilor cu videoconferința.

În Republica Croația, executarea unui act de cercetare prin videoconferință nu duce la încasarea unei taxe.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana va fi informată în această privință în citația de înfățișare la acest termen de judecată. CPC nu prevede condiții suplimentare.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Înainte de audiere, martorului i se cere să indice numele, prenumele, codul numeric personal, prenumele tatălui, profesia, domiciliul, locul nașterii, vârsta și relația sau legătura cu părțile (articolul 243 paragraful 3 din CPC).

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În temeiul articolului 246 din CPC, instanța poate decide ca martorul să depună jurământ pentru depoziția sa, însă în cazul prevăzut la articolul 17 din regulament, regulile statului solicitant ar putea să se aplice în anumite condiții; este cazul statului solicitant care informează organismul central sau autoritatea competentă a statului solicitat, înainte de data termenului de judecată, cu privire la intenția sa de a proceda la audierea sub jurământ a martorului.

În temeiul articolului 270 din CPC, un act de cercetare cu audierea părților este executat fără prestare de jurământ.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Actul de cercetare prin audiere nu prevede dispoziții în acest sens, însă în practică, experții și agenții judiciari solicitați trebuie să fie prezenți înainte și în timpul audierii pentru a asigura condițiile tehnice ale videoconferinței.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Nu există reguli care să necesite informații suplimentare. Totuși, în momentul stabilirii termenului de judecată, este posibil ca instanța solicitantă și instanța solicitată să cadă, de asemenea, de acord asupra anumitor aspecte tehnice pentru a asigura buna desfășurare a audierii. În practică, aceste chestiuni sunt cel mai adesea reglate de judecători prin e-mail.

Ultima actualizare: 22/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Italia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Nu există nicio dispoziție în legislația italiană, în special în Codul de procedură civilă, care să se refere în mod specific la obținerea de probe prin videoconferință.

Cu toate acestea, videoconferința nu este absentă din sistemul juridic italian.

Articolul 202 din Codul de procedură civilă prevede că, atunci când îndeplinește un act de cercetare, judecătorul de instrucție „stabilește data, locul și modul de desfășurare”. Printre metodele de obținere a probelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, instanța poate, de asemenea, să dispună desfășurarea actului de cercetare prin videoconferință.

De asemenea, trebuie reamintit că articolul 261 din Codul de procedură civilă prevede că instanța poate să solicite o înregistrare cinematografică care necesită utilizarea de mijloace, instrumente sau procedee mecanice.

Videoconferința este prevăzută în mod explicit în Codul de procedură penală (la articolul 205 ter, de exemplu).

Prin urmare, în ceea ce privește procedura reglementată de articolul 10 și următoarele din regulamentul menționat anterior, trebuie să se excludă aplicarea restricției prevăzute la articolul 10 alineatul (4), care constituie o „incompatibilitate” cu sistemul juridic italian.

Singura restricție opozabilă eventual cererii de desfășurare a unei videoconferințe poate fi motivată de existența unor dificultăți considerabile de ordin practic.

În ceea ce privește modalitățile de îndeplinire a diferitelor acte de cercetare, trebuie să se aplice regulamentul UE, Codul de procedură civilă italian, precum și dispozițiile de punere în aplicare a acestora.

În ceea ce privește procedura reglementată de articolul 17, statul membru solicitat, după ce s-a asigurat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 17 alineatul (5) și, prin urmare, după ce a autorizat îndeplinirea directă a actului de cercetare, ar trebui „să încurajeze” utilizarea videoconferinței care, în măsura în care constituie o simplă modalitate de îndeplinire a actului de cercetare, ar trebui să fie verificată de la caz la caz în fața instanței solicitate.

Prin urmare, cu excepția cazului în care există dificultăți semnificative de ordin practic, și anume atunci când instanța solicitată nu poate dispune de un astfel de instrument de comunicare, toate actele de cercetare bazate pe o cerere legitimă în sensul articolului 10 și următoarele sau autorizate în sensul articolului 17 pot fi îndeplinite prin videoconferință.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Videoconferința reprezintă un instrument util pentru audierea atât a martorilor, cât și a părților la procedură. Aceasta nu ridică probleme de compatibilitate cu sistemul juridic italian, care prevede, dimpotrivă, după cum se știe, proba testimonială, audierea liberă a părților și depunerea jurământului de către partea în cauză.

În ceea ce privește audierea experților, ar trebui să se analizeze în prealabil chestiunea admisibilității expertizei tehnice din oficiu, în special în contextul îndeplinirii directe a unui act de cercetare (articolul 17).

În dreptul italian, expertiza tehnică este reglementată de articolul 61 și articolele 191-201 din Codul de procedură civilă. Ca regulă generală, experții redactează un raport de expertiză scris [articolul 195 alineatul (2) din Codul de procedură civilă], însă instanța poate, de asemenea, să solicite clarificări. Odată ce raportul de expertiză este acceptat, nimic nu ar trebui să împiedice posibilitatea audierii „experților” prin videoconferință. Codul de procedură civilă italian prevede că, „în cazul în care consideră oportun, președintele invită expertul să asiste la discuții în fața colegiului și să își exprime opinia în camera de consiliu în prezența părților, care pot să-și prezinte și să-și dezvolte argumentele prin intermediul avocaților lor”.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În mod concret, se pare că videoconferința reprezintă în principal un instrument eficace pentru colectarea de probe testimoniale și pentru confruntarea martorilor și a declarațiilor părților în cauză.

Cu toate acestea, regulamentul menționat mai sus nu abordează în mod direct chestiunea specificității sau a exhaustivității probelor, fapt care, în practică, ar putea pune probleme în ceea ce privește expertiza (cum ar fi, de exemplu, expertiza grafologică), căutarea de date genetice sau dovezile telefonice.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Ca regulă generală, probele sunt colectate în cadrul structurii judiciare sau de poliție a statului membru solicitat care are competență teritorială, cu condiția ca aceasta să dispună de echipamentele tehnice necesare și ca membrii personalului auxiliar al grefei să fie prezenți. Cu toate acestea, în prezent nu există statistici la care să se facă referire în materie civilă.

În ceea ce privește utilizarea videoconferinței în procedurile penale, se utilizează, în general, una dintre locațiile echipate disponibile din cadrul Curții de apel (Corte d’Appello) a instanței solicitate (sală de judecată, sală de audiere cu un nivel înalt de securizare sau o cameră mică într-un penitenciar).

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În cazul în care legislația statului solicitant permite acest lucru, nu par să existe obstacole juridice în calea înregistrării audierilor.

În orice caz, actul de cercetare trebuie să fie realizat în conformitate cu articolul 4 și următoarele, precum și cu articolul 126 din Codul de procedură civilă și cu articolul 46 din dispozițiile de punere în aplicare a codului respectiv, referitoare la întocmirea procesului-verbal.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Acest aspect nu este reglementat în mod direct de regulament.

Articolul 5 din regulament ar putea furniza o indicație cu privire la limba în care ar trebui să se desfășoare audierile, în măsura în care acesta prevede că cererea și comunicările sunt formulate în limba oficială a statului membru solicitat.

În cazul cererilor prezentate în temeiul articolului 10 și următoarele, în cazul cărora se aplică dreptul intern, audierea trebuie să aibă loc în limba italiană.

Articolul 122 din Codul de procedură civilă italian prevede că „utilizarea limbii italiene se impune pe toată durata procedurii. Atunci când trebuie să se înfățișeze o persoană care nu știe limba italiană, instanța poate numi un interpret.”

În ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 17, dimpotrivă, se aplică legislația statului solicitant. Această dispoziție ar putea avea, de asemenea, consecințe asupra limbii care trebuie utilizată pentru îndeplinirea actului de cercetare. Prin urmare, această limbă ar trebui să fie și în acest caz limba statului solicitant. În acest caz, ar putea fi necesară utilizarea de interpreți.

În plus, autoritatea competentă să autorizeze îndeplinirea actului de cercetare ar putea să indice condițiile de derulare a procedurii și să precizeze, în special, limba care urmează să fie utilizată.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Regulamentul nu reglementează acest aspect particular.

În cazul procedurii prevăzute la articolul 10 și următoarele, se aplică dreptul statului membru solicitat.

Articolul 122 alineatul (2) din Codul de procedură civilă citat anterior se aplică în orice caz.

Codul italian prevede numirea unui interpret în cazul în care o persoană care nu cunoaște limba italiană este citată să se înfățișeze în instanță. Prin urmare, se pleacă de la principiul că limba procedurii (și cea a judecătorului de instrucție) este limba italiană.

Costurile aferente onorariilor interpreților sunt, în orice caz, rambursabile și sunt suportate de instanța solicitantă (a se vedea articolul 18).

În ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 17, a se vedea punctul 6. Limba care trebuie utilizată în timpul audierilor ar trebui să fie, de asemenea, limba statului solicitant. Prin urmare, este necesar să se facă trimitere la sistemul juridic al statului solicitant, inclusiv în ceea ce privește responsabilitatea în materie de numire a interpreților. În acest caz, autoritatea competentă să autorizeze îndeplinirea directă a actului de cercetare ar putea solicita informații cu privire la numirea unui interpret.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Articolul 250 din Codul de procedură civilă prevede că executorul judecătoresc, la cererea părții în cauză, citează martorii care trebuie să se înfățișeze la locul, data și ora stabilite, indicând numele instanței însărcinate să procedeze la actul de cercetare și cauza în cadrul căreia aceștia trebuie să fie audiați. Articolul 103 din dispozițiile de punere în aplicare a Codului de procedură civilă prevede că citația trebuie să fie notificată martorilor cu cel puțin șapte zile înainte de audierea la care aceștia sunt chemați să se înfățișeze.

Normele privind probele testimoniale sunt prevăzute la articolele 244-257a din Codul de procedură civilă și la articolele 102-108 din dispozițiile de aplicare a acestuia.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile legate de o videoconferință în temeiul articolului 4 (îndeplinirea indirectă a actului de cercetare), prevăzută la articolul 10 alineatul (4), sunt rambursate la cererea instanței solicitate, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (2) din regulament.

Această obligație de rambursare nu este prevăzută în cazul în care instanța străină procedează la îndeplinirea directă a actului de cercetare prin videoconferință, în temeiul articolului 17.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În temeiul articolului 17 din regulament, instanța solicitantă are obligația să informeze persoana care urmează să fie audiată că actul de cercetare va fi îndeplinit pe bază voluntară și că respectarea acestei condiții este esențială pentru ca îndeplinirea directă a actului de cercetare să fie autorizată.

Dimpotrivă, regulamentul nu impune nicio obligație similară instanței solicitate.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Identificarea martorilor revine, în general, în sarcina instanței solicitante care organizează videoconferința în conformitate cu articolul 17. În cazul îndeplinirii indirecte a actului de cercetare, trebuie reamintit faptul că, în materie de probe testimoniale, identificarea martorilor este reglementată de articolul 252 din Codul de procedură civilă, conform căruia: „judecătorul de instrucție întreabă martorul care sunt numele și prenumele său, numele și prenumele tatălui său, vârsta, profesia și îl invită să declare dacă acesta are relații de familie [...] cu părțile sau un interes în cauza respectivă.” Martorul își confirmă identitatea după depunerea jurământului, reglementată de articolul 251 din Codul de procedură civilă. În practică, judecătorul de instrucție solicită, de asemenea, un document de identitate și retranscrie în procesul-verbal informațiile care figurează în acesta.

În ceea ce privește părțile care urmează să fie audiate, în cazul în care este vorba despre un mandatar special, trebuie prezentată procura specială.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Nu este prevăzută nicio dispoziție specifică privind procedura menționată la articolul 17. Ar putea fi util să se primească informații cu privire la importanța acordată pe plan penal (în sistemul juridic al statului solicitant) mărturiei mincinoase sau reticenței, în funcție de normele de procedură ale statului membru solicitant.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În zilele de dinaintea datei planificate pentru videoconferință, Departamentul Administrației Penitenciare (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), care este responsabil pentru legăturile prin videoconferință, realizează teste privind compatibilitatea împreună cu tehnicienii străini.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Este util ca instanța solicitantă să furnizeze, împreună cu cererea de asistență judiciară internațională, caracteristicile tehnice ale sistemului de videoconferință utilizat în țara sa (dacă le cunoaște) și, în orice caz, să indice numele și numărul de telefon ale unei persoane de contact (de preferință un tehnician specializat), precum și limba care urmează să fie folosită pe durata acestor activități.

Ultima actualizare: 07/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Cipru

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Se pot obține probe prin videoconferință, fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct. Temeiul juridic din legislația națională este capitolul 9 articolul 36A din Legea privind probele, astfel cum a fost modificată prin Legea 122(I)/2010. Potrivit articolului 36A, instanța poate impune toate condițiile pe care le consideră necesare pentru obținerea de probe, cu condiția ca acestea să nu fie incompatibile cu angajamentele internaționale ale Republicii Cipru.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu, nu există nicio restricție în acest sens. Orice persoană a cărei mărturie este considerată necesară poate fi examinată, cu condiția ca cererea privind obținerea de probe să se încadreze în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 și să nu fie incompatibilă cu legislația națională.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții în ceea ce privește tipul de probe care pot fi obținute prin videoconferință, cu condiția ca cererea privind obținerea de probe să nu fie incompatibilă cu legislația națională, iar obținerea dovezilor solicitate să fie fezabilă din punct de vedere practic.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu, nu există nicio restricție în acest sens.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Audierile sunt înregistrate numai în procesele-verbale care se întocmesc în diferitele etape ale procedurii.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Persoana care depune mărturie vorbește în limba maternă, iar mărturia acestuia este apoi tradusă de un interpret în limba oficială a instanței, și anume în limba greacă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Grefa instanței sesizate cu cauza în care urmează să fie audiată persoana respectivă ia măsurile necesare pentru a asigura serviciile de interpretariat.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Se emite o citație pe numele persoanei care urmează să fie audiată; data audierii se stabilește astfel încât persoana în cauză să poată fi informată în timp util.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile serviciilor de interpretariat sunt suportate de statul membru în care se află instanța sesizată, iar costurile legate de furnizarea de sprijin tehnic la data verificării sunt suportate de statul membru în care se află martorul.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Se emite o citație în acest scop.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Persoana care urmează să fie audiată depune un jurământ sau dă o declarație pe propria răspundere și își comunică datele personale.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Instanța solicitantă trebuie să furnizeze coordonatele persoanei care urmează să fie examinată. Atunci când depune jurământul, persoana care urmează să fie audiată fie jură pe Biblie sau pe Coran, în funcție de religie, fie dă o declarație pe propria răspundere.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Înainte de ziua audierii se face un test pentru a verifica conexiunea, după o coordonare prealabilă între autoritățile competente (grefele).

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Nu sunt necesare informații suplimentare.

Ultima actualizare: 19/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Letonia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Un judecător decide cu privire la participarea reprezentanților celei de a doua țări la o videoconferință în timp util înainte de videoconferință, contactând solicitantul în mod individual.

Judecătorul soluționează toate chestiunile în conformitate cu Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În conformitate cu articolul 122 alineatul (1) din Legea privind procedura civilă, un expert poate fi, de asemenea, audiat prin intermediul unei videoconferințe.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Instanțele decid în aceste cazuri.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Toate întrebările și toate cererile de asistență juridică sunt examinate în mod individual, luându-se în considerare toate aspectele.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În temeiul articolului 152 alineatul (3) din Legea privind procedura civilă, în cadrul unei ședințe de judecată, fotografierea, filmarea sau înregistrarea video sunt posibile numai cu permisiunea instanței.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) O audiere în instanță are loc în limba oficială - letona. Țara care solicită videoconferința asigură un interpret de limba letonă.

b) Dacă se are în vedere obținerea directă de probe, atunci părțile aleg limba de comun acord.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Partea care solicită videoconferința asigură serviciile de interpretare necesare. Interpretul trebuie să fie prezent în sală.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

O cerere de asistență juridică trebuie prezentată în timp util, cu cel puțin 60 de zile înainte de videoconferința planificată.

Înaintea videoconferinței planificate, trebuie prevăzut un interval de timp pentru a se testa conexiunea.

În solicitarea de videoconferință trebuie indicați parametrii tehnici.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În conformitate cu articolul 716 din Legea privind procedura civilă, cheltuielile efectuate sunt acoperite din fondurile bugetului de stat.

O instanță care execută cererea unei țări străine pentru obținerea de probe notifică Ministerul Justiției cu privire la următoarele costuri aferente punerii în aplicare a cererii menționate anterior:

 1. cuantumul cheltuielilor pentru plata experților și interpreților;
 2. costurile ocazionate de executarea cererii unei țări străine pentru obținerea de probe în conformitate cu normele procedurale ale țării străine în cazurile prevăzute de lege;
 3. costurile suportate în cazul în care cererea unei țări străine pentru obținerea de probe la cererea autorității competente din țara respectivă a fost executată prin mijloace tehnice.
Ministerul Justiției poate solicita autorității competente din țara străină să acopere costurile prevăzute la al doilea paragraf din prezenta secțiune.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Țara străină este responsabilă de informarea corespunzătoare a persoanei în cauză.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța verifică identitatea persoanei în conformitate cu dispozițiile Legii privind procedura civilă.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Legea privind procedura civilă nu prevede o astfel de procedură. Cu toate acestea, o țară străină poate solicita curții să decidă cu privire la jurământ.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Înainte de data unei videoconferințe și înainte de efectuarea testelor în vederea unei videoconferințe, părțile își comunică reciproc parametrii tehnici și detaliile privind persoanele lor de contact (persoana aflată în instanță și persoana de la instituția care furnizează asistența tehnică).

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Sunt necesare informații tehnice și date privind specificațiile tehnice.

Ultima actualizare: 24/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Lituania

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Se pot obține probe prin utilizarea echipamentelor de videoconferință, atât în prezența instanței din statul membru solicitant, cât și direct de către instanța din statul membru în cauză (în acest caz, Lituania).

Articolul 1752 alineatul (2) din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (denumit în continuare „Codul de procedură civilă”) prevede că, pentru obținerea de probe, pot fi utilizate tehnologiile informației și comunicațiilor electronice (videoconferințe, teleconferințe etc.). Articolul 802 alineatul (1) din Codul de procedură civilă prevede că o cerere de asistență juridică din partea unei instanțe străine sau a unei alte autorități trebuie să fie executată de către instanțele din Republica Lituania în conformitate cu legislația Republicii Lituania. În instanțele din Lituania, videoconferințele se desfășoară în conformitate cu cerințele menționate mai sus și cu alte dispoziții din Codul de procedură civilă, precum și în conformitate cu procedura stabilită prin Descrierea procedurii de utilizare a echipamentelor de videoconferință în cadrul acțiunilor în justiție, aprobată prin Rezoluția nr. 13P-156-(7.1.2) a Consiliului Judiciar din 28 noiembrie 2014 de aprobare a Descrierii procedurii de utilizare a videoconferinței (denumită în continuare „descrierea”).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În conformitate cu articolul 1752 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, prezența participanților la procedurile de audiere în fața instanțelor de judecată și depozițiile orale ale martorilor in situ pot fi asigurate cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice (videoconferințe, teleconferințe etc.). Prin urmare, părțile într-un proces și martorii pot fi audiați prin videoconferință. Sub rezerva dispozițiilor prevăzute la punctele 10.2 și 13 din descriere și a celor prevăzute la articolul 217 din Codul de procedură civilă, audierea experților se poate efectua și prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există nicio interdicție explicită consacrată în legislația Republicii Lituania în ceea ce privește obținerea de probe specifice prin videoconferință. Cu toate acestea, în conformitate cu normele prevăzute de legislația națională, videoconferința nu poate fi utilizată pentru a obține probele menționate la articolele 204 și 210 din Codul de procedură civilă (probe materiale și o examinare vizuală a materialelor și a probelor scrise in situ sau o examinare vizuală a unui loc) sau alte probe a căror obținere ar putea implica necesitatea de a părăsi incinta instanței, de a se deplasa într-un anumit loc sau de a lua alte măsuri fizice pentru a obține probe.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În temeiul articolului 803 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, instanțele din Republica Lituania pot solicita asistență juridică în străinătate din partea reprezentanțelor diplomatice sau a consulatelor lituaniene, din partea instanțelor străine sau a altor autorități oficiale. Punctul 2.3 din descriere prevede, de asemenea, că organismul solicitat căruia instanța solicitantă îi cere să organizeze o videoconferință în cadrul unei proceduri judiciare poate fi, în afară de o instanță, un parchet sau un organism aflat sub autoritatea direcției penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției din Republica Lituania.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Punctul 16 din descriere prevede că, în cazurile prevăzute de lege sau la latitudinea președintelui de ședință, se poate înregistra o audiere efectuată prin videoconferință. Echipamentele necesare pentru înregistrarea audierii efectuate prin videoconferință sunt disponibile la instanțele din Republica Lituania.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În conformitate cu articolul 11 din Codul de procedură civilă, procedurile judiciare din Republica Lituania trebuie să se desfășoare în limba oficială a țării, și anume limba lituaniană. Persoanelor care nu vorbesc limba lituaniană li se garantează dreptul de a utiliza serviciile unui traducător/interpret. Costul serviciilor de interpretare în cadrul unei ședințe de judecată este suportat de la bugetul de stat.

În cazurile în care cererile sunt depuse în conformitate cu articolele 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (denumit în continuare „regulamentul”), iar cererea este executată de o instanță din Republica Lituania, instanța din Lituania asigură prezența unui traducător/interpret pentru orice participant la procedură care nu vorbește limba lituaniană. În cazul în care probele sunt obținute direct de către instanța solicitantă în temeiul articolului 17 din regulament, cererea este executată în conformitate cu legislația instanței solicitante [articolul 17 alineatul (6) din regulament] și în limba stabilită de normele care reglementează procedurile instanței solicitante. În cazul în care o instanță din Republica Lituania, în calitate de instanță solicitantă, adresează unui alt stat membru o cerere în temeiul articolului 17, procedura are loc în limba lituaniană, iar instanța din Lituania asigură prezența unui traducător/interpret.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

A se vedea răspunsul la întrebarea anterioară.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din regulament, instanța solicitată trebuie să execute cererea fără întârziere și, în orice caz, în termen maxim de 90 de zile de la primirea cererii. În conformitate cu articolul 133 din Codul de procedură civilă, persoanele care participă la o procedură, precum și martorii și experții, trebuie să fie informați cu privire la data și locul audierii sau la măsurile procedurale individuale prin citații sau înștiințări. Citația sau înștiințarea trebuie să fie notificată sau comunicată persoanelor care participă la o procedură în termenele care să le acorde suficient timp pentru a se înfățișa în instanță în timp util și pentru a se pregăti pentru proces. Nu există nicio dispoziție legală care să stabilească un anumit termen pentru trimiterea unei citații sau a unei înștiințări.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

O evaluare a reglementărilor legislative și a practicilor existente a arătat că nu există costuri aferente organizării videoconferințelor.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Legislația națională a Republicii Lituania nu impune în mod specific ca o persoană care urmează să fie audiată direct de instanța solicitantă să fie informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Punctul 13 din descriere prevede că, în scopul identificării persoanelor care se prezintă la o audiere în justiție, o persoană care urmează să fie audiată prin videoconferință trebuie să se identifice și să prezinte un document care să îi confirme identitatea, astfel încât instanța sesizată să poată constata identitatea acesteia. Prin decizia instanței solicitante, o persoană care urmează să fie audiată prin videoconferință poate fi identificată și prin alte mijloace.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În conformitate cu punctul 10 din descriere, persoanele desemnate de autoritatea solicitată sau de alți reprezentanți ai autorității solicitate sunt obligate, printre altele, să permită unei persoane care urmează a fi audiată să depună un jurământ în fața instanței și să semneze textul jurământului. Formularea jurământului în fața unei instanțe judecătorești din Republica Lituania este prevăzută la articolul 186 alineatul (6) din Codul de procedură civilă. La încheierea unei audieri prin videoconferință, un reprezentant al autorității solicitate care a participat la audiere trebuie să întocmească un document care să confirme audierea, care trebuie prezentat instanței solicitante împreună cu textul jurământului semnat de persoana audiată (dacă persoana care urmează să fie audiată este obligată să depună sau să semneze un jurământ) și probele transmise (punctul 14 din descriere). În cazul îndeplinirii directe a unui act de cercetare în temeiul articolului 17 din regulament, instanța solicitantă ar trebui să furnizeze textul jurământului care trebuie semnat de către persoana care urmează a fi audiată.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cadrul instanțelor din Republica Lituania și al altor instituții care sunt dotate cu echipamente de videoconferință, există persoane responsabile de utilizarea, întreținerea și funcționarea echipamentelor. În conformitate cu punctul 6 din descriere, lista persoanelor desemnate de autoritățile solicitate pentru a fi responsabile de utilizarea și întreținerea echipamentelor de videoconferință și de organizarea videoconferințelor este publicată, împreună cu datele de contact ale acestora (instituția, numărul de telefon, adresa de e-mail), de către Administrația Instanțelor Naționale pe intranetul sistemului judiciar.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Instanța solicitantă trebuie să furnizeze informațiile prevăzute la articolul 4 din regulament. În cazul în care aceste informații nu sunt furnizate sau sunt furnizate incorect, astfel încât cererea nu poate fi executată, se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din regulament. Legislația nu specifică alte informații care trebuie furnizate de instanța solicitantă.

Ultima actualizare: 23/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Luxemburg

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, ambele procedee sunt realizabile. Majoritatea cererilor adresate Luxemburgului vizează interogarea unui martor de către o instanță din statul membru solicitant, prin intermediul videoconferinței.

Nu există dispoziții specifice privind videoconferința, prin urmare, se aplică articolele noului Cod de procedură civilă privind audierea martorilor, verificarea personală efectuată de judecător și înfățișarea părților în persoană. În prezent, nu există nicio jurisprudență privind videoconferința.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Martorii, iar, în anumite cazuri, părțile și experții judiciari, pot face obiectul unei audieri prin videoconferință. Până în prezent însă, cererile nu au vizat decât audierea martorilor.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Singura restricție care trebuie semnalată este aceea potrivit căreia audierea martorilor are loc pe bază voluntară. Dacă un martor refuză să fie audiat, autoritățile luxemburgheze nu dispun de niciun mijloc pentru a-l obliga în acest sens.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Trebuie să fie vorba despre mijloace de probă care pot fi obținute în sediile instanțelor dotate cu echipamentele tehnice necesare.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Dacă dorește să înregistreze videoconferința, statul solicitant trebuie să aibă acordul expres al martorului audiat în Luxemburg. Luxemburg, ca stat solicitat, nu înregistrează videoconferința întrucât înregistrarea este interzisă prin legea luxemburgheză.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) în limbile franceză și germană;

(b) în toate limbile.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Instanța luxemburgheză, ca stat solicitat, își asumă obligația de a asigura un interpret de fiecare dată când acest lucru este necesar pentru comunicarea utilă fie cu autoritățile statului solicitant, fie cu persoana audiată.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Autoritățile luxemburgheze și, mai exact, instanța responsabilă de măsura de cercetare judecătorească, colaborează cu autoritățile statului solicitant pentru a stabili data și ora videoconferinței. Termenul citației este de cel puțin 15 zile. Autoritățile luxemburgheze sunt responsabile de convocarea persoanelor.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Conform regulamentului, statul solicitat își dă acordul pentru videoconferință, iar statul solicitant se ocupă de toate chestiunile oficiale, organizatorice și tehnice, inclusiv de informarea persoanelor vizate.

Statul luxemburghez își asumă responsabilitatea pentru utilizarea videoconferinței și pentru compensațiile acordate martorului. Costurile de interpretare sunt în prealabil stabilite în sarcina statului solicitant.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana va fi informată în scrisoarea de convocare și de către judecător sau, în lipsa acestuia, de către grefier, înainte de desfășurarea videoconferinței.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În calitate de stat solicitat, instanța luxemburgheză efectuează un control al identității, verificând actele de identitate la începutul audierii.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Martorii și experții trebuie să depună jurământ că vor spune adevărul. Aceștia sunt informați că vor suporta amenzi și pedepse cu închisoarea în caz de mărturie mincinoasă.

Jurământul se depune în fața instanței solicitante.

În cazul articolului 17, statul solicitant pune în aplicare condițiile sale. Judecătorul luxemburghez prezent în timpul videoconferinței, în calitate de stat solicitat, nu intervine decât în caz de probleme.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În ziua și la ora stabilite pentru videoconferință, sunt prezenți un judecător, un grefier, un tehnician și, după caz, un interpret.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Pentru efectuarea videoconferinței, trebuie clarificate o serie de chestiuni de ordin tehnic. Succesul unei audieri prin intermediul videoconferinței depinde, prin urmare, de o bună pregătire în avans și de o colaborare eficace între punctele de contact.

Ultima actualizare: 10/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Ungaria

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Legea CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă („Legea CXXX din 2016”) prevede posibilitatea ca instanța, fie la propunerea unei părți, fie din proprie inițiativă, să examineze o parte, alți participanți la procedurile judiciare, un martor sau un expert și – cu condiția ca proprietarul articolului care urmează să fie inspectat este de acord – să desfășoare o inspecție prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. O audiere desfășurată prin intermediul unei rețele de comunicații electronice poate fi dispusă în cazul în care este practică, de exemplu pentru a accelera procedurile sau în cazul în care o audiere la locul de desfășurare a cauzei ar fi dificil de organizat sau disproporționat de costisitoare, ori dacă este nevoie de protejarea unui martor.

Normele privind examinările prin intermediul unei rețele de comunicații electronice figurează în Legea CXXX din 2016 și în Decretul 19/2017 din 21 decembrie 2017 al ministrului justiției privind utilizarea rețelelor de comunicații electronice în audierile din acțiunile civile (denumit în continuare „Decretul 19/2017 din 21 decembrie al ministrului justiției”).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții în ceea ce privește persoanele care pot fi audiate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Această metodă poate fi utilizată pentru audierea părților și a altor participanți la procedurile judiciare, a martorilor, a experților și a proprietarilor articolelor care urmează să fie inspectate.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

O audiere, examinare sau inspecție desfășurate cu ajutorul unei rețele de comunicații electronice poate fi utilizată pentru a examina părțile, martorii și experții sau pentru a efectua o inspecție.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Examinările prin intermediul unei rețele de comunicații electronice pot avea loc la sediul instanței sau al unui alt organism, în săli separate pentru videoconferințe, cu condiția să fie îndeplinite condițiile necesare pentru utilizarea rețelei de comunicații electronice.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În conformitate cu Legea CXXX din 2016, instanța poate dispune, în etapa procesului – la cererea oricăreia dintre părți sau din proprie inițiativă – ca procesele-verbale ale audierilor, examinărilor sau inspecțiilor efectuate prin intermediul rețelei de comunicații electronice să fie pregătite utilizând înregistrări video și audio continue și simultane.

În cazul în care procesul verbal nu este realizat în acest mod, judecătorul care audiază cauza la locul de desfășurare a acesteia poate dispune înregistrarea video și audio a evenimentelor la locul de desfășurare a audierii și la sediul separat în timpul unei examinări sau al unei inspecții efectuate prin utilizarea unei rețele de comunicații electronice.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul cererilor depuse în temeiul articolelor 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului, dispozițiile Legii CXXX din 2016 trebuie aplicate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2). Conform Legii CXXX din 2016, procedurile judiciare se derulează în limba maghiară, însă nimeni nu trebuie dezavantajat ca urmare a faptului că nu cunoaște limba maghiară. În cursul procedurilor judiciare, oricine are dreptul să se exprime oral în limba sa maternă sau limba regională sau minoritară, în cazurile în care acest lucru este prevăzut în acordurile internaționale. Dacă este necesar, instanța are obligația de a folosi un interpret.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, audierea este realizată de către instanța solicitantă în temeiul articolului 17 alineatul (6), în conformitate cu legislația statului membru al acesteia.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 10-12, dacă este necesar să se asigure folosirea limbii materne sau a unei limbi regionale sau minoritare, instanța căreia i-a fost adresată cererea are obligația de a recurge la un interpret.

Legea CXXX din 2016 nu cuprinde nicio dispoziție specifică referitoare la locul unde ar trebui să se afle interpretul în cazul unei audieri prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Aceasta prevede, însă, că interpretul trebuie să se găsească în spațiile amenajate pentru astfel de audieri. În temeiul Decretului nr. 19/2017 din 21 decembrie 2017 al ministrului justiției, interpretul trebuie să fie vizibil în înregistrarea transmisă.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, se aplică dispozițiile articolului 17 alineatele (4) și (6).

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Dispoziția de organizare a unei ședințe prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este notificată sau comunicată persoanelor citate în același timp cu convocarea pentru audiere, examinare sau inspecție. Dispoziția de organizare a unei audieri prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este trimisă de instanță fără întârziere instanței sau unui alt organism care furnizează instalațiile speciale pentru audierea prin intermediul rețelei de comunicații electronice.

Legea CXXX din 2016 nu conține dispoziții speciale privind citațiile la audieri desfășurate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Citațiile pentru participarea la o audiere trebuie trimise astfel încât avizul de confirmare a faptului că acestea au fost notificate sau comunicate în conformitate cu legea să poată fi returnat instanței înainte de data audierii.

Prima audiere trebuie să fie programată astfel încât să se asigure că citația este notificată părților, ca regulă generală, cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data audierii. Instanța poate să reducă acest termen în cazuri urgente.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, se aplică dispozițiile articolului 17 alineatele (4) și (6).

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile diferă și trebuie să fie plătite de instanța solicitantă.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În temeiul articolului 17 alineatul (2), instanța solicitantă trebuie să informeze persoana în cauză că participarea la audiere este voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Identitatea persoanei care urmează să fie audiată prin intermediul unei rețele de comunicații cu circuit închis este verificată pe baza următoarelor elemente:

- informațiile furnizate de persoana în cauză în vederea verificării identității și a adresei acesteia; și

- prezentarea prin intermediul unor echipamente tehnice prevăzute prin lege a documentului oficial de identificare sau al permisului de ședere al persoanei respective.

În cazul în care instanța a dispus tratamentul confidențial al datelor unui martor, trebuie să se garanteze că, în cursul prezentării documentului oficial de identificare sau a permisului de ședere al martorului prin intermediul echipamentului tehnic prevăzut de lege, că numai președintele (sau grefierul, în cazul în care audierea sau inspecția este efectuată de acesta) poate vedea acest document.

Instanța utilizează, de asemenea, mijloace electronice sau căutări directe în bazele de date pentru a confirma că:

- informațiile furnizate de persoana audiată prin intermediul unei rețele de comunicații electronice în vederea verificării identității și a adresei acesteia corespund cu evidențele existente; și

- documentul oficial care permite identificarea și permisul de ședere prezentate de persoana respectivă ca dovadă a identității este valabil și corespunde cu evidențele existente.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Legea CXXX din 2016 nu prevede declarații sub jurământ în cadrul procedurilor judiciare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Legea CXXX din 2016 prevede prezența unei persoane responsabile pentru asigurarea funcționării și a operării echipamentelor tehnice necesare pentru audierile realizate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice în spațiile specifice.

Operatorul trebuie să se asigure, înainte de începerea ședinței, că echipamentul tehnic pentru audiere este complet funcțional. Dacă există vreun obstacol în calea funcționării normale a echipamentului tehnic, operatorul raportează fără întârziere defecțiunea judecătorului prezent la sediul audierii și asigură remedierea problemei. Problema tehnică și măsurile luate sunt apoi raportate în scris superiorului ierarhic al operatorului. Audierea prin intermediul unei rețele de comunicații electronice nu poate fi începută sau continuată până când problema nu a fost remediată. Etapa procedurală în curs de desfășurare atunci când s-a produs problema sau funcționarea necorespunzătoare a echipamentului tehnic utilizat pentru audierea prin intermediul unei rețele de comunicații electronice trebuie repetată, dacă este necesar.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În general, nu sunt necesare alte informații.

Ultima actualizare: 26/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Malta

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

În cazul în care Malta este statul solicitant, videoconferința va fi utilizată doar în ultimă instanță.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție în ceea ce privește categoriile de persoane care pot fi audiate; pot fi audiate orice persoane, experţii, părţile şi martorii.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Este de competența instanței să stabilească tipul de probe care pot fi admise.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care Malta este statul solicitat, persoana trebuie să fi audiată în instanță.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, este permisă înregistrarea audierilor prin videoconferință și este disponibilă această facilitate.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) În cazul în care Malta are calitatea de stat solicitat, audierile desfășurate în urma unei cereri prevăzute la articolele 10 și 12 au loc în limba malteză sau engleză;

(b În cazul în care Malta este statul solicitant, cererile formulate în temeiul articolul 17 vor fi redactate în limba malteză sau engleză.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care Malta este statul solicitat și, prin urmare, intenționează să examineze elementele de probă, articolul 596 alineatul (1) din Codul de organizare și de procedură civilă — capitolul 12 din legislația malteză prevede că „În cazul în care instanța nu înțelege limba în care sunt prezentate elementele de probă, aceasta numește un interpret calificat pe cheltuiala provizorie a persoanei care aduce martorul”. În acest caz, interpretul trebuie să se afle acolo unde se află și martorul.

În cazul în care Malta este statul solicitant în temeiul articolului 17 și în cazul în care elementele de probă se obțin direct, locul unde se află interpretul depinde de împrejurările speței.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care administrarea elementelor de probă se desfășoară în conformitate cu articolele 10 și 12 și în cazul în care Malta are calitatea de stat solicitat, la articolul 568 alineatul (1) din Codul de organizare și de procedură civilă se prevede că „Martorii sunt citați să compară printr-o citație care urmează a fi emisă la cererea părții interesate”. Ar trebui lăsat un termen de o lună între ședințele de judecată pentru a exista suficient timp pentru notificarea martorului.

Potrivit articolului 17, atunci când Malta este statul solicitant, este de competența instanței să decidă ce instrument urmează să fie utilizat pentru notificarea persoanei care urmează a fi audiată cu privire la data și locul audierii. Ar trebui lăsat un termen de o lună între ședințele de judecată pentru a exista suficient timp pentru notificarea martorului.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Trebuie achitată o taxă de 100 de euro pentru a acoperi primele două ore ale conferinței;

Se plătește o taxă de 50 de euro pentru fiecare oră suplimentară;

Se aplică, de asemenea, o taxă de 58 de euro pe oră pentru serviciul tehnic.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Înainte de a fi audiat, martorul este avertizat de către instanță asupra faptului că, în situația în care nu se simte confortabil cu faptul că trebuie să depună mărturie, ar trebui să informeze instanța solicitantă cu privire la acest lucru.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța poate solicita persoanei care urmează a fi audiată să prezinte pașaportul sau cartea de identitate înainte de a depune mărturie. Martorul va fi notificat în prealabil că trebuie să aibă la el unul dintre aceste documente atunci când vine la ședință.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Potrivit articolului 111 din Codul de organizare și de procedură civilă „Un martor care este de confesiune romano-catolică trebuie să depună jurământul în conformitate cu tradiția celor care aderă la această confesiune; iar un martor care nu este de această confesiune trebuie să depună jurământul în maniera pe care o consideră cea mai obligatorie pentru conștiința sa.”

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Persoanele de contact sunt următoarele:

Charles Calleja, Audio Visual Senior Technical Office (Biroul tehnic pentru audiovizual)

Această persoană este responsabilă de conectare, testare și asistență tehnică în timpul videoconferinței

Telefon +356 25902375 - Biroul se află la etajul 4 al Judecătoriei din Valletta

Linkul se deschide într-o fereastră nouăcharles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, Video Conference availability (Disponibilitatea videoconferinței)

Telefon +356 25902391 - Biroul se află la etajul 4 al Judecătoriei din Valletta

Linkul se deschide într-o fereastră nouămaria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, funcționar

Telefon +356 25902211 - Biroul se află la etajul 4 al Judecătoriei din Valletta

Linkul se deschide într-o fereastră nouăalan.a.darmanin@gov.mt

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Înainte de data audierii, instanței solicitante îi sunt solicitate următoarele informații:

a. Fusul orar

b. Data și ora efectuării testării

c. IP-ul fix

d. Detalii cu privire la tehnicianul care va fi persoana de contact

Ultima actualizare: 10/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Ţările de Jos

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Codul de procedură civilă olandez nu conține nicio normă generală în această privință. Cu toate acestea, videoconferința nu este exclusă, aceasta fiind posibilă, de asemenea, în astfel de cazuri în temeiul legislației în vigoare.

În dreptul civil, videoconferințele sunt utilizate, în mod periodic, ca alternativă la comisiile rogatorii fizice.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În cazul în care o persoană poate face obiectul unei audieri în temeiul Codului de procedură civilă, este posibil, în principiu, ca audierea respectivă să fie efectuată, de asemenea, prin videoconferință. Codul de procedură civilă nu conține nicio dispoziție specifică în această privință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există norme referitoare la restricții specifice. Se aplică normele naționale din Codul de procedură civilă.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu există norme specifice în ceea ce privește audierea prin videoconferință. Se aplică normele naționale din Codul de procedură civilă. Norma prevede faptul că persoanele trebuie audiate în instanță. Se poate proceda altfel în cazul în care un martor nu se poate prezenta în instanță din motive de boală sau din oricare alt motiv [articolul 175 din Codul de procedură civilă (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)].

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În cazul în care audierea unui martor de către instanța olandeză se desfășoară prin videoconferință, aceasta este considerată o difuzare în direct a unei audieri normale. În temeiul legislației, audierea martorilor de către judecătorul de instrucție face obiectul unui proces-verbal. Nu există nicio normă derogatorie pentru audierea prin videoconferință, prin urmare, se menține, de asemenea, obligația raportării prin intermediul unui proces-verbal. Legislația nu exclude o eventuală înregistrare de imagini sau de sunete în plus față de procesul-verbal, însă această înregistrare în sine nu trebuie să se substituie procesului-verbal.

În temeiul legislației viitoare, instanța va putea să decidă efectuarea unei înregistrări audio-video a procedurii pentru a înlocui procesul-verbal pe suport de hârtie. Pe această bază, se poate efectua, de asemenea, la cerere, o înregistrare a procesului-verbal al unei audieri de martori.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care instanța solicitată se află în Țările de Jos, audierea se va desfășura în limba neerlandeză. Nu există nicio normă specifică aplicabilă în acest sens. Cu toate acestea, legislația introductivă olandeză conține o normă conform căreia o autoritate competentă poate impune condițiile pe care aceasta le consideră utile și necesare, conform procedurilor legale, pentru îndeplinirea directă a unui act de cercetare.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Codul de procedură civilă olandez nu prevede nicio normă specifică referitoare la asistența unui interpret. În Țările de Jos, părțile trebuie, în principiu, să-și asigure un interpret în cauzele civile.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Legislația introductivă olandeză prevede că instanța solicitată poate stabili care dintre părți este responsabilă de convocare în urma unei cereri de obținere de probe.

Convocările care nu sunt efectuate de una dintre părți sunt efectuate de grefierul instanței solicitate. În conformitate cu Codul de procedură civilă olandez, martorii trebuie să fie informați cu cel puțin o săptămână (în legislația viitoare, cu cel puțin zece zile) înainte de audiere.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile legate de forma specifică și costurile tehnologiilor de comunicare nu sunt suportate de către părți. În conformitate cu dreptul olandez, aceste costuri nu sunt transferate. Acestea sunt suportate de către stat și poate fi solicitată o rambursare în temeiul articolului 18 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, în cazul în care îndeplinirea directă a actului de cercetare implică audierea unei persoane, instanța solicitantă informează persoana respectivă că audierea va avea loc pe bază voluntară. Nu este aplicabilă nicio cerință suplimentară în această privință.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă olandez, această verificare este efectuată de instanță (articolul 177 din Codul de procedură civilă).

Aceasta întreabă martorii care este numele, prenumele, vârsta, profesia și domiciliul sau locul de reședință al acestora. De asemenea, aceștia vor fi întrebați cu privire la relația cu părțile (grad de rudenie, relație profesională).

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă olandez, instanța solicită depunerea jurământului înainte de audiere. Martorii se angajează să spună adevărul și numai adevărul. Cei care, în mod intenționat, nu spun adevărul, se fac vinovați de sperjur. Îndeplinirea directă a actului de cercetare se efectuează în conformitate cu dreptul statului solicitant.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

O solicitare de asistență judiciară reciprocă internațională în cadrul căreia se aplică videoconferința este asigurată în colaborare cu specialiștii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul instanței din Țările de Jos (SPIRIT). Aceștia pun în aplicare modalitățile tehnice și logistice.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Aceste informații pot fi solicitate prin intermediul autorității competente.

Ultima actualizare: 09/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Obținerea de probe prin videoconferință - Austria

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Ambele tipuri de obținere de probe prin intermediul videoconferinței sunt posibile și permise în Austria. Dreptul procedural civil austriac este reglementat de Codul de procedură civilă (ZPO – Zivilprozessordnung) în ceea ce privește procedurile contencioase și de Legea privind procedurile necontencioase (AußStrG – Außerstreitgesetz) în ceea ce privește procedurile necontencioase. Dispozițiile referitoare la obținerea de probe se regăsesc în Codul de procedură civilă (articolele 266-389) și în Legea privind procedurile necontencioase (articolul 16, articolul 20 și articolele 31-35, cu trimitere parțială la Codul de procedură civilă), precum și în dispozițiile individuale care reglementează anumite tipuri de proceduri, de exemplu articolul 85 privind obligația de participare la procedurile privind paternitatea. Procedurile naționale relevante și normele juridice sunt descrise în detaliu în răspunsurile la următoarele întrebări și în fișa informativă „Obținerea probelor - Austria”.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În conformitate cu articolul 277 din Codul de procedură civilă (procedurile contencioase) și cu articolul 35 din Legea privind procedurile necontencioase coroborat cu articolul 277 din Codul de procedură civilă (procedurile necontencioase), videoconferința poate fi utilizată pentru obținerea de probe și, prin urmare, inclusiv pentru audierea părților și a martorilor și pentru depozițiile martorilor experți.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În conformitate cu articolul 277 din Codul de procedură civilă (proceduri contencioase) și cu articolul 35 din Legea privind procedurile necontencioase coroborat cu articolul 277 din Codul de procedură civilă (proceduri necontencioase), videoconferința poate fi utilizată pentru obținerea de probe. Cu toate acestea, impedimente factuale ar putea face imposibil acest lucru, de exemplu atunci când în procesul obținerii de probe trebuie utilizate certificate sau inspecția vizuală.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Orice persoană poate fi citată de instanța locală și audiată la sediul acesteia prin videoconferință. Toate instanțele, parchetele și penitenciarele din Austria sunt echipate cu cel puțin un sistem de videoconferință. Nu există nicio dispoziție în legislația austriacă conform căreia realizarea videoconferințelor pentru obținerea de probe ar fi permisă numai în clădirile instanțelor judecătorești.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În materie civilă, nu există în legislația austriacă dispoziții generale privind protecția datelor cu caracter personal la înregistrarea audierilor prin videoconferință. Prin urmare, pentru înregistrare este necesar acordul tuturor persoanelor implicate în videoconferință. Acest lucru este valabil pentru obținerea indirectă de probe, care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (denumit în continuare „regulamentul”), trebuie să se realizeze în conformitate cu legislația statului solicitat.

Cu toate acestea, o cerere de obținere directă de probe se formulează în conformitate cu legislația statului solicitant [articolul 17 alineatul (6) din regulament]. În cazul în care legislația respectivă prevede înregistrarea videoconferințelor fără acordul persoanelor în cauză, acest lucru este admisibil din punctul de vedere al Austriei.

În principiu, audierile realizate prin intermediul videoconferinței pot fi înregistrate prin toate sistemele de videoconferință. În locațiile în care procedurile judiciare sunt în general înregistrate (în multe instanțe penale), echipamentele tehnice existente pot fi utilizate pentru a înregistra audierea prin videoconferință. Audierea poate fi înregistrată în oricare alte locații prin simpla instalare a unui suport de stocare relevant.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) În temeiul articolului 10 alineatul (2) din regulament, probele trebuie obținute în conformitate cu legislația statului solicitat. Prin urmare, audierea trebuie să fie efectuată în limba germană (în unele instanțe austriece sunt admise, de asemenea, limbile croată, slovenă și maghiară). Instanța solicitantă poate cere utilizarea limbii sale oficiale (sau a oricărei alte limbi) ca parte a unei proceduri speciale pentru executarea cererii sale de obținere de probe. Cu toate acestea, instanța solicitată poate refuza cererea dacă îndeplinirea acesteia nu este posibilă ca urmare a unor dificultăți practice majore [articolul 10 alineatul (3) din regulament].

(b) În temeiul articolului 17 alineatul (6) din regulament, instanța solicitantă trebuie să efectueze obținerea directă de probe în conformitate cu legislația propriului stat membru și, prin urmare, în una dintre limbile oficiale admise de legislația respectivă. Cu toate acestea, în calitate de stat membru solicitat, Austria are dreptul, în temeiul articolului 17 alineatul (4), să solicite utilizarea limbii sale oficiale ca o condiție pentru obținerea de probe.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În ceea ce privește obținerea indirectă de probe, indiferent de orice rambursare efectuată în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulament, responsabilitatea pentru asigurarea interpreților revine, în primul rând, instanței solicitate. Cu toate acestea, instanțele implicate ar trebui să coopereze într-un mod constructiv (la fel ca în alte domenii).

În ceea ce privește obținerea directă de probe, în conformitate cu articolul 17 din regulament, responsabilitatea pentru asigurarea interpreților revine, în primul rând, instanței solicitante. Articolul 17 nu impune ca statul membru solicitat să ofere asistență în acest caz, însă nici nu exclude o astfel de asistență. Articolul 39a alineatul (4) din Legea privind competența judiciară (JN Jurisdiktionsnorm) prevede ca o instanță care oferă asistență judiciară să acorde ajutor practic în ceea ce privește obținerea de probe la solicitarea instanței străine. Aceasta ar include, de exemplu, găsirea unei interpret adecvat.

Decizia privind statul din care trebuie să provină interpreții trebuie luată pe baza a ceea ce este adecvat în respectivul caz particular.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În Austria, persoana care urmează să fie audiată este citată la o audiere prin videoconferință în același mod și respectând aceleași termene de notificare care s-ar aplica în cazul în care aceasta ar fi chemată în fața instanței care instrumentează cauza.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Nu există tarife pentru apeluri în cazul utilizării videoconferințelor prin intermediul protocolului internet (IP). Pentru videoconferințele realizate prin ISDN, apelanții vor suporta tarifele, la fel ca în cazul unui apel telefonic. Aceste tarife variază în funcție de locația instalației către care se realizează apelul.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Aceasta ține, în principal, de responsabilitatea instanței solicitante care are obligațiile prevăzute la articolul 17 alineatul (2) din regulament și care, în majoritatea cazurilor, este cea care invită persoanele în cauză să participe la videoconferință. În cazul în care autoritatea centrală austriacă sau o instanță austriacă observă că este posibil ca articolul 17 alineatul (2) din regulament să fi fost încălcat pe parcursul pregătirii sau al derulării obținerii directe de probe, autoritatea sau instanța trebuie, în cooperare cu instanța solicitantă, să asigure conformitatea cu această dispoziție în mod corespunzător. Angajații instanțelor din Austria sunt instruiți cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 și, de asemenea, au acces la Ghidul european privind utilizarea videoconferințelor în cadrul procedurilor transfrontaliere prin intermediul rețelei intranet a Ministerului Justiției.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Identificarea fotografică este utilizată pentru verificarea identității persoanei. Identitatea persoanei este verificată, de asemenea, ca parte a audierii [articolul 340 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Dispozițiile referitoare la depunerea jurământului pentru părți sunt prevăzute la articolele 377 și 379 din Codul de procedură civilă, iar cele pentru martori se regăsesc la articolele 336-338 din Codul de procedură civilă.

Atât părțile, cât și martorii au obligația de a depune un jurământ. În timp ce părțile nu pot fi obligate din punct de vedere juridic să depună un jurământ, martorii pot fi sancționați pentru refuzul ilegal de a depune un jurământ (articolele 325 și 326 din Codul de procedură civilă; pedepsele sunt aceleași ca în cazul refuzului de a depune mărturie și includ amenzi sau până la șase săptămâni de închisoare).

În conformitate cu articolul 288 alineatul (2) din Codul penal (StGB – Strafgesetzbuch), oferirea sau confirmarea unor probe false sub jurământ sau depunerea în alt mod în mod fals a unui jurământ prevăzut în legislația relevantă sunt pasibile de o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între șase luni și cinci ani.

Furnizarea de probe false de către o parte la procedură care nu a depus un jurământ nu este considerată drept infracțiune pasibilă de pedeapsă. Cu toate acestea, un martor care nu a depus jurământ și care furnizează probe false poate fi condamnat la până la trei ani de închisoare [articolul 288 alineatul (1) din Codul penal).

În conformitate cu articolul XL din Legea introductivă la Codul de procedură civilă (EGZPO –Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung), trebuie respectate dispozițiile Legii nr. 33 (Textul jurământului și alte formalități) din 3 mai 1868, Monitorul Oficial (RGBl.) (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18680004&seite=00000067).

În conformitate cu articolul 336 alineatul (1) și cu articolul 377 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, persoanele care au fost condamnate anterior pentru declarații false, care nu depășesc vârsta de paisprezece ani sau care au o înțelegere limitată cu privire la natura și semnificația jurământului ca urmare a lipsei de maturitate sau din cauza unei retardări mentale nu sunt în măsură să depună jurământ și, prin urmare, nu pot fi puse sub jurământ.

Dispozițiile menționate anterior referitoare la audierea unui martor sau a unei părți sub jurământ nu pot fi aplicate în cauzele care intră sub incidența Legii privind procedurile necontencioase (articolul 35 din Legea privind procedurile necontencioase).

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În toate locațiile care dispun de echipamente pentru videoconferințe deținute de Ministerul Justiției, un angajat este responsabil de întreținerea echipamentului pentru videoconferință. Persoana respectivă poate să opereze echipamentul pentru videoconferință și să facă ajustări minore în ceea ce privește setările. Toate echipamentele pentru videoconferință sunt conectate la o unitate centrală în cadrul departamentului informatic al Ministerului Federal al Justiției (BMJ – Bundesministerium für Justiz). De acolo, administratorii echipamentelor de tehnologia informației pot ajusta toate sistemele de videoconferință localizate în Austria.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Următoarele informații trebuie furnizate de instanța solicitantă:

 • Adresa IP și/sau numărul ISDN, însoțit de codul de acces
 • Numele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale unui angajat din cadrul instanței solicitante care este responsabil cu aspectele tehnice ale echipamentelor de la distanță.
Ultima actualizare: 11/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Obținerea de probe prin videoconferință - Polonia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

În Polonia, probele pot fi obținute prin videoconferință, în conformitate cu articolele 10-12 și articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, precum și în conformitate cu Convenția de la Haga din 18 martie 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială [Monitorul Oficial (Dziennik Ustaw) din 2000, nr. 50, punctul 582] pentru alte țări (care nu fac obiectul regulamentului).

Desfășurarea videoconferințelor este reglementată de articolul 235 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură civilă și de Regulamentul ministrului Justiției din 24 februarie 2010 privind echipamentele tehnice și resursele care permit obținerea de probe la distanță în cadrul procedurilor civile.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Legislația poloneză nu impune niciun fel de restricții de acest fel: experții, părțile și martorii pot fi audiați prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Legislația poloneză nu prevede restricții speciale în ceea ce privește tipul de probe care pot fi obținute prin videoconferință.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Legislația poloneză nu prevede restricții speciale în ceea ce privește locul în care persoana ar trebui să fie audiată prin videoconferință. Ca regulă generală, audierea are loc în instanță, sub rezerva articolului 17 din Regulamentul nr. 1206/2001, conform căruia locul audierii este stabilit de către instanța solicitantă.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Legislația poloneză nu prevede dispoziții detaliate cu privire la înregistrarea audierilor prin videoconferință: judecătorul care conduce obținerea de probe decide cu privire la înregistrarea audierii prin intermediul videoconferinței.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Ca regulă generală, audierea se desfășoară în limba polonă. În cazul în care persoana audiată nu înțelege limba polonă, trebuie să fie prezent un interpret.

Nu există dispoziții speciale privind audierile în temeiul articolului 17, însă, atunci când organismul central este de acord cu obținerea directă de probe, acesta poate cere instanței solicitante să asigure interpretarea.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În principiu, pentru audierile efectuate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată trebuie să asigure interpretarea (de regulă, recurgând la lista interpreților autorizați). Cu toate acestea, în cazuri excepționale, instanța poate accepta un interpret propus de una dintre părți.

Pentru audierile efectuate în temeiul articolului 17, atunci când organismul central impune instanței solicitante să asigure interpretarea, instanța solicitată se asigură că este prezent un interpret.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Pentru audierile efectuate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată notifică martorul/partea cu privire la ora și locul audierii cu cel puțin șapte zile înainte de data audierii. În situații excepționale, instanța solicitată notifică martorul/partea cu privire la ora și locul audierii cu trei zile înainte de data audierii.

Pentru audierile efectuate în temeiul articolului 17, organismul central notifică martorul/partea cu privire la faptul că a aprobat audierea și că aceasta poate avea loc numai pe bază voluntară, fără utilizarea de măsuri coercitive. Instanței solicitante îi revine responsabilitatea de a comunica ora și locul audierii.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În cazul în care obținerea de probe prin utilizarea tehnologiilor moderne generează costuri pentru instanța solicitată, instanța aplică articolul 1135¹ alineatul (3) din Codul de procedură civilă, care prevede că, în cazul în care executarea unei cereri formulate de o instanță sau de altă autoritate dintr-o țară străină poate genera costuri asociate cu utilizarea unei alte metode decât cea prevăzută de legislația poloneză, instanța nu va executa cererea până când respectiva instanță sau altă autoritate dintr-o țară străină nu efectuează o plată în avans adecvată în termenul specificat.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Organismul central notifică martorul/partea cu privire la faptul că a aprobat audierea și că aceasta poate avea loc numai pe bază voluntară, fără utilizarea de măsuri coercitive.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța verifică identitatea persoanei solicitându-i să prezinte un document corespunzător, cum ar fi o carte de identitate, un pașaport sau un permis de conducere.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Pentru audierile efectuate în temeiul articolului 17, în cazul în care instanța solicitantă informează organismul central cu privire la intenția sa de a obține probe de la un martor sub jurământ, autoritatea centrală poate solicita textul jurământului. În cazul în care jurământul contravine principiilor de bază ale legislației din țara solicitată, organismul central are dreptul de a refuza să aprobe audierea sau de a solicita să fie utilizat textul jurământului prevăzut în legislația poloneză.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Ca regulă generală, în cadrul fiecărei instanțe există un angajat responsabil cu utilizarea echipamentelor tehnice. În eventualitatea unor probleme, poate fi contactat punctul de contact polonez al RJE.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În general, nu sunt necesare astfel de informații suplimentare în temeiul legislației poloneze. Cu toate acestea, în anumite cazuri, acestea ar putea fi necesare.

Ultima actualizare: 14/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Portugalia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

În conformitate cu legislația portugheză, judecătorul instanței solicitante trebuie să obțină probe de la persoanele audiate prin intermediul videoconferinței în mod direct, fără intervenția judecătorului instanței solicitate. Această regulă se aplică în cauzele interne în care are loc o audiere prin videoconferință. Aceeași procedură se aplică în cauzele transfrontaliere în care instanța din statul membru solicitant cere ca audierea să aibă loc prin videoconferință în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001.

În mod alternativ, în cauzele transfrontaliere, instanța din statul membru solicitant poate cere ca audierea să aibă loc prin videoconferință în temeiul articolelor 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001.

Principalele norme procedurale naționale care reglementează obținerea de probe prin videoconferință de la experți, martori și părți sunt următoarele:

Experți

Articolul 486 din Codul de procedură civilă

Prezentarea experților la ședința de judecată finală

1 - La solicitarea uneia dintre părți sau atunci când un judecător dispune acest lucru, experții se prezintă în cadrul ședinței de judecată finale pentru a furniza, sub jurământ, clarificările cerute de la aceștia.

2 - Experții din cadrul unităților, laboratoarelor sau serviciilor oficiale sunt audiați prin teleconferință la locul lor de muncă.

Martori

Articolul 502 din Codul de procedură civilă

Audieri prin mijloace tehnice

1 – Martorii cu reședința în afara localității în care se află instanța sau judecătorul sunt prezentați de părți, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 507 alineatul (2), atunci când au depus o declarație în acest sens atunci când s-au propus ca martori, sau sunt audiați prin intermediul unor echipamente tehnice care să permită comunicarea audio și video în timp real, dintr-o clădire a instanței, a judecătoriei, a primăriei sau a unei parohii autorizate în mod corespunzător printr-o convenție, sau dintr-o altă clădire publică din zona în care își au reședința.

2 – Localitățile primăriei sau ale parohiei în care este posibilă audierea prin mijloace tehnice se stabilesc într-un protocol încheiat între Ministerul Justiției și autoritatea locală în cauză.

3 – Instanța de judecată desemnează data audierii, după consultarea tribunalului, a judecătoriei sau a autorității care răspunde de clădirea publică în care martorul trebuie să își depună mărturia și îl citează pe acesta din urmă pentru a compărea.

4 - La data ședinței de judecată, martorii se identifică în fața funcționarului judiciar al tribunalului, al instanței sau al serviciului public unde trebuie să depună mărturia, însă din acel moment audierea este desfășurată de către instanța care instrumentează cauza și de către reprezentanții ambelor părți, prin echipamente tehnice care permit comunicarea audio-vizuală în timp real, fără a fi nevoie de intervenția judecătorului instanței din locul unde este depusă mărturia.

5 – Fără a aduce atingere dispozițiilor instrumentelor internaționale sau europene, martorii care au reședința în străinătate sunt audiați prin intermediul unor echipamente tehnologice care permit comunicarea audio și video în timp real, dacă mijloacele tehnologice necesare sunt disponibile la locul lor de reședință.

6 – În ceea ce privește cauzele aflate pe rolul tribunalelor sau instanțelor din zonele metropolitane Lisabona și Porto, audierea nu se efectuează prin intermediul echipamentelor tehnice care permit comunicarea audio și video în timp real în cazul în care martorul își are reședința în zona metropolitană vizată, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 520.

Articolul 520 din Codul de procedură civilă

Comunicarea directă între instanță și persoana care depune mărturie

1 – În cazul în care este imposibil sau extrem de dificil pentru persoana care trebuie să depună mărturie să se înfățișeze în instanță în timp util, judecătorul poate decide, cu acordul părților, ca toate clarificările necesare pentru a lua o hotărâre corespunzătoare în cauza respectivă să fie oferite prin telefon sau prin alt mijloc de comunicare directă între instanță și martor, atât timp cât natura faptelor care urmează să fie cercetate sau clarificate este compatibilă cu procedura.

2 - Instanța trebuie să se asigure, prin mijloacele de care dispune, că probele sunt furnizate într-un mod corect și liber, hotărând, în special, ca martorul să fie însoțit de un funcționar judiciar pe parcursul depunerii mărturiei, iar conținutul elementelor de probă și circumstanțele în care au fost furnizate acestea să fie înregistrate.

3 – Dispozițiile articolului 513 (privind jurământul și interogatoriul preliminar al judecătorului) și prima parte a alineatului (4) de la articolul precedent (judecătorul poate dispune o nouă mărturie a unui martor în prezența sa) se aplică în cazul prevăzut de prezentul articol.

Părțile

Articolul 456 din Codul de procedură civilă

Ora și locul depunerii mărturiei

1 - Ca regulă generală, mărturiile trebuie depuse în cadrul ședinței de judecată finale, cu excepția cazului în care acestea sunt urgente sau martorul se află în imposibilitatea de a se înfățișa în instanță.

2 - Normele privind depunerea mărturiei prin teleconferință prevăzute la articolul 502 se aplică părților cu reședința în afara districtului sau, în cazul regiunilor autonome, în afara insulei în cauză.

3 - De asemenea, pot fi depuse mărturii în cadrul ședinței de judecată preliminare; în acest caz, dispozițiile menționate la alineatul precedent se aplică, cu ajustările necesare.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu sunt prevăzute restricții specifice. Legislația portugheză permite audierea martorilor, a părților și a experților prin intermediul videoconferinței, astfel cum este prevăzut în normele juridice citate anterior.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

A se vedea răspunsul furnizat la întrebarea anterioară.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Regula generală este aceea că persoana trebuie să fie audiată prin videoconferință în instanță. Cu toate acestea, experții din cadrul serviciilor oficiale pot fi audiați prin videoconferință la locul lor de muncă. În mod excepțional, în condițiile prevăzute la articolul 520 din Codul de procedură civilă (menționate în răspunsul la întrebarea 1), instanța poate audia prin videoconferință o persoană care se află într-un alt loc decât în instanță.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, audierile prin videoconferință sunt înregistrate întotdeauna utilizând sistemul de înregistrare audio al instanței, în conformitate cu dispozițiile articolului 155 din Codul de procedură civilă portughez.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Atunci când Portugalia este statul membru solicitat, limba în care se desfășoară audierea va varia, în funcție de următoarele circumstanțe:

(a)        În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, se folosește limba portugheză. În cazul în care trebuie audiați cetățeni străini, aceștia se pot adresa instanței într-o altă limbă, dacă nu vorbesc limba portugheză. În acest caz, instanța solicitantă trebuie să informeze instanța solicitată cu privire la acest fapt, astfel încât aceasta din urmă să poată solicita prezența unui interpret la instanța solicitată.

(b) În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, limba folosită este cea prevăzută în legislația națională a statului membru de care aparține instanța solicitantă. În cazul în care trebuie audiate persoane care nu vorbesc limba respectivă, instanța solicitantă poate, în conformitate cu legislația sa națională, să solicite prezența unui interpret la instanța solicitantă. În mod alternativ, instanța solicitantă poate cere instanței portugheze (solicitate) să solicite prezența unui interpret la instanța solicitată.

În oricare dintre cazurile menționate la literele (a) și (b) în care este necesară solicitarea prezenței unui interpret la instanța din statul membru solicitat, instanța solicitată va cere instanței din statul membru solicitant să plătească onorariul datorat interpretului, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Aceste informații au fost deja furnizate în răspunsul la întrebarea 6.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În legislația portugheză, procedura aplicabilă procesului de audiere și de citare a unei persoane pentru a se înfățișa în instanță este prevăzută, în principal, la articolul 7 alineatul (3), articolul 172 alineatele (5) și (6), articolul 220, articolul 247 alineatul (2), articolul 251 alineatul (1) și articolele 417, 507, 508 și 603 din Codul de procedură civilă portughez.

În general, este responsabilitatea grefei instanței să comunice, din proprie inițiativă, martorilor, experților, părților și reprezentanților acestora momentul când aceștia trebuie să se înfățișeze în instanță în cadrul procedurilor judiciare în temeiul unui ordin judecătoresc. Mai precis, atunci când partea solicită audierea unui martor prin videoconferință, grefa instanței este responsabilă cu citarea martorului.

Notificările în scopul citării martorilor, a experților și a altor persoane conexe (de exemplu, un interpret sau un consilier tehnic) în instanță sunt trimise prin scrisoare recomandată și precizează data, locul și scopul înfățișării în instanță. Notificarea sau comunicarea se consideră efectuată chiar dacă destinatarul refuză să primească scrisoarea; distribuitorul serviciului poștal trebuie să păstreze o evidență în acest sens.

Notificările în scopul citării unei părți pentru a se înfățișa în cadrul procedurilor judiciare sau pentru a depune mărturie sunt trimise prin scrisoare recomandată și sunt adresate părții în cauză, precizând data, locul și scopul înfățișării în instanță. În acest caz, dacă partea a desemnat un avocat pledant, sau dacă aceasta este reprezentată simultan de un avocat pledant și de un avocat consultant, atât avocatul pledant, cât și avocatul consultant trebuie, de asemenea, să fie notificați.

Reprezentanții părților sunt notificați prin mijloace electronice, în temeiul articolului 25 din Ordinul ministerial de punere în aplicare (Portaria) nr. 280/2013 din 26 august 2013. Sistemul informatic certifică data la care a fost emisă notificarea.

Legea nu prevede în mod expres cu cât timp înainte de audiere trebuie efectuată notificarea sau comunicarea. În oricare dintre cazurile de mai sus, notificarea sau comunicarea se consideră efectuată în cea de a treia zi de la înregistrarea acesteia sau din momentul în care notificarea a fost emisă în format electronic. În cazul în care cea de a treia zi nu este o zi lucrătoare, notificarea sau comunicarea se consideră efectuată în prima zi lucrătoare care urmează. Prin urmare, este necesar, din motive practice, să se respecte cel puțin acest termen de notificare în legătură cu data audierii, astfel încât notificarea sau comunicarea să poată fi considerată ca fiind efectuată în mod corespunzător.

În cazuri urgente, martorii, experții, alte persoane conexe, părțile sau reprezentanții acestora pot fi citați (sau citațiile acestora pot fi anulate) prin telegramă, telefon sau alte mijloace de comunicare similare. Contactul telefonic este documentat întotdeauna la dosarul cauzei și este urmat de confirmarea în scris, sub o formă sau alta.

În cazul în care o persoană care ar fi trebuit să fie prezentă nu se înfățișează în instanță, persoana respectivă trebuie să își justifice absența în cadrul ședinței de judecată propriu-zise sau în termen de cinci zile (zile calendaristice, dar dacă ultima zi nu este o zi lucrătoare, termenul este prelungit până la următoarea zi lucrătoare).

Legislația portugheză prevede următoarele măsuri coercitive în caz de neprezentare. În cazul în care un martor nu se înfățișează în instanță deși a fost citat în mod corespunzător și nici nu și-a justificat absența în termenul legal, neprezentarea se pedepsește cu amendă și judecătorul poate dispune aducerea martorului în custodie. Aceste sancțiuni nu se aplică în cazul în care ședința de judecată este suspendată din alte motive decât neprezentarea martorului. În cazul în care un expert sau o altă persoană conexă nu se înfățișează în instanță deși a fost notificată în mod corespunzător și nici nu și-a justificat absența în termenul legal, aceasta se pedepsește cu amendă. În cazul în care una dintre părți nu se înfățișează în instanță deși a fost notificată în mod corespunzător și nici nu și-a justificat absența în termenul legal, aceasta se pedepsește cu amendă, iar refuzul său poate fi interpretat în mod liber de către instanță în scop probatoriu. În plus, în cazul în care instanța consideră că refuzul părții de a se prezenta face imposibilă îndeplinirea sarcinii probei, aceasta poate să inverseze sarcina probei.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Nu sunt percepute costuri pentru utilizarea videoconferințelor.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Atunci când o instanță portugheză este partea solicitantă în cadrul unei cereri formulate în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, aceasta trimite prin poștă o citație persoanei care urmează să fie audiată pentru a se înfățișa la instanța indicată din celălalt stat membru (solicitat), utilizând una dintre metodele menționate în răspunsul la întrebarea nr. 8, în funcție de caz. Această posibilitate de notificare prin poștă este prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 din 13 noiembrie 2007. Persoana care urmează să fie audiată este informată în citație că înfățișarea se face pe bază voluntară.

Atunci când instanța portugheză este partea solicitată, este responsabilitatea instanței solicitante să citeze persoanele care urmează să fie audiate și să le informeze că înfățișarea se face pe bază voluntară.

De comun acord între instanța solicitantă și cea solicitată, citarea persoanei care urmează să fie audiată, însoțită de informația că acest lucru se face pe bază voluntară poate fi efectuată de către instanța din statul membru solicitat. În practică, acest lucru poate fi realizat indiferent dacă instanța portugheză este partea solicitantă sau partea solicitată.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

La termenul stabilit pentru audiere, funcționarul judiciar verifică dacă persoana care urmează să fie audiată este prezentă și informează judecătorul care va efectua audierea sau instanța solicitantă în cazul în care aceasta din urmă efectuează audierea în mod direct.

În cazul în care audierea este efectuată de către un judecător portughez, din momentul în care procedurile au fost demarate și până când persoana începe să depună mărturia propriu-zisă, trebuie parcurse următoarele etape: (i) persoana care depune mărturie, martorul sau expertul depune un jurământ în fața judecătorului; (ii) judecătorul adresează întrebări preliminare pentru a identifica persoana care urmează să fie audiată.

Judecătorului îi revine sarcina de a efectua interogatoriul preliminar pentru a identifica persoana care urmează să fie audiată, solicitând numele, profesia, adresa, starea civilă și alte detalii pe care acesta le poate considera necesare în scopul identificării.

De asemenea, judecătorul întreabă persoana audiată dacă aceasta este rudă, prieten sau dușman al oricăreia dintre părți și dacă aceasta are un interes direct sau indirect în cauza respectivă, în vederea aprecierii credibilității mărturiei.

În cazul în care, în timpul interogatoriului preliminar, judecătorul stabilește că un martor este necorespunzător sau nu este persoana potrivită pentru a fi audiată, acesta nu îi va permite să depună mărturie. Un martor este necorespunzător în cazul în care, deși nu este împiedicat de o anomalie psihologică, este lipsit de capacitatea naturală (aptitudine fizică sau psihică) pentru a depune mărturie.

De asemenea, interogatoriul preliminar permite judecătorului să verifice următoarele cazuri în care, conform Codului de procedură civilă portughez, martorii sau părțile pot refuza să depună mărturie.

Următoarele persoane pot refuza să depună mărturie în calitate de martori (cu excepția acțiunilor menite să verifice nașterea sau moartea copiilor), în conformitate cu articolul 497 din Codul de procedură civilă:

a)         rudele pe linie ascendentă în cauzele care implică descendenții acestora, părinții adoptivi în cauzele care implică copiii adoptați ai acestora și invers;

b)         socrul sau soacra într-o cauză care implică ginerele sau nora acestora și invers;

c)         soții sau foștii soți în cauzele care implică celălalt soț sau fostul soț/fosta soție;

d)         orice persoană care coabitează sau care a locuit împreună, într-un mod similar cuplurilor căsătorite, cu oricare dintre părțile într-o cauză.

Judecătorul are obligația de a comunica persoanelor menționate la punctele de mai sus că au dreptul de a refuza să depună mărturie.

Persoanele care au obligația de a respecta secretul profesional, secrete în calitate de funcționari publici sau secrete de stat trebuie să fie scutite de la a depune mărturie în legătură cu faptele vizate de secretele respective. În astfel de cazuri, judecătorul va verifica legitimitatea motivului și, în cazul în care consideră necesar, va elibera persoanele respective de obligația de a păstra secretul.

Părțile pot depune mărturie numai în legătură cu fapte personale. În cadrul unei acțiuni civile, nu este admisibil ca mărturia unei părți să se axeze pe acte de natură penală sau culpabile cu privire la care partea are calitatea de pârât într-o cauză penală.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În temeiul legislației portugheze:

 • Înainte de obținerea de probe, judecătorul atrage atenția persoanei supuse audierii asupra importanței morale a jurământului pe care aceasta urmează să îl depună, asupra obligației de a respecta adevărul și asupra sancțiunilor pentru fals în declarații.
 • În continuare, judecătorul cere martorului să depună următorul jurământ: „Jur pe onoarea mea că voi spune tot adevărul și numai adevărul.”
 • Refuzul de a depune jurământul este echivalent cu refuzul de a depune mărturie; ambele sunt pasibile de pedeapsă pentru sfidarea instanței, cu excepția cazurilor în care refuzul este justificat, dacă judecătorul acuză persoana în consecință.

În cazul în care o instanță dintr-un alt stat membru obține probe în mod direct din Portugalia prin videoconferință în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, instanța din statul membru solicitant trebuie să informeze instanța portugheză (solicitată) cu privire la următoarele date de identificare ale persoanei care va depune mărturie: numele, profesia, adresa, starea civilă și alte detalii pe care le consideră necesare pentru identificarea sa; calitatea în care persoana va fi audiată (de exemplu, în calitate de parte, martor, expert, consultant tehnic), limba vorbită de persoana respectivă și dacă este necesar să se solicite prezența unui interpret la instanța solicitată.

Aceste informații sunt necesare pentru ca instanța portugheză (solicitată) să poată, pe de o parte, să ia măsurile necesare pentru a solicita un interpret și, pe de altă parte, să verifice prezența persoanei care urmează să fie audiată la termenul stabilit pentru videoconferință.

Cu toate acestea, întrucât judecătorul portughez nu intervine în cadrul procedurii, jurământul trebuie depus prin videoconferință în fața judecătorului instanței din statul membru solicitant. Același lucru este valabil, de asemenea, în ceea ce privește interogatoriul preliminar, în cazul în care aceasta are loc, precum și în ceea ce privește aspectele legate de caracterul corespunzător al martorilor, refuzul acestora de a depune mărturie sau scutirea martorilor de la a depune mărturie, care sunt abordate sub autoritatea judecătorului de la instanța solicitantă, în conformitate cu dreptul procedural civil din statul membru solicitant, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Instanța solicitantă și instanța solicitată (după ce aceasta din urmă a fost identificată de către autoritatea centrală) ar trebui să stabilească un contact direct între ele pentru a programa o videoconferință și ar trebui, de asemenea, să stabilească o dată pentru efectuarea unui test preliminar.

Din motive practice, ori de câte ori este posibil, este preferabil ca testul să fie efectuat înaintea notificării martorului; în acest scop, data testului ar trebui să fie programată cu suficient timp în avans pentru a permite notificarea în timp util a martorului.

În ziua testului și în ziua audierii prin videoconferință, un tehnician IT, un tehnician de telecomunicații sau un funcționar judiciar care deține cunoștințe adecvate ar trebui să fie prezent în fiecare dintre cele două instanțe.

În Portugalia, Institutul de gestiune financiară și infrastructură judiciară (Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça sau „IGFEJ”) are o echipă specializată disponibilă pentru realizarea videoconferințelor în instanțe.

Din motive organizatorice, ori de câte ori este posibil, IGFEJ ar trebui să fie informat cu privire la data testului și a audierii cu trei zile în prealabil. Acest lucru permite IGFEJ să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru realizarea videoconferințelor, să intervină imediat în cazul oricăror dificultăți de comunicare între cele două instanțe și să monitorizeze testele prealabile videoconferințelor.

Programarea unei videoconferințe în alt stat membru la cererea unei instanțe portugheze

Instanța portugheză (solicitantă) trebuie mai întâi să solicite IGFEJ să asigure condițiile tehnice necesare pentru realizarea unei videoconferințe, să intervină pentru a depăși orice dificultăți de comunicare între instanțe și să monitorizeze testele prealabile videoconferințelor.

Pentru a depăși dificultățile tehnice, instanța portugheză solicită instanței din statul membru solicitat să numească, de asemenea, o persoană responsabilă în cadrul serviciului său de videoconferință care să monitorizeze testul și/sau care să ofere asistența tehnică necesară în colaborare cu tehnicienii portughezi.

În cazul în care instanțele portugheze sunt părți solicitante, acestea recurg frecvent la asistență din partea punctului de contact din Portugalia al Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, care ia legătura cu instanțele solicitate în mod direct în vederea programării testului și a videoconferinței. În cazul în care îi sunt aduse la cunoștință dificultăți tehnice, punctul de contact ia legătura în mod direct cu echipele responsabile pentru realizarea videoconferinței din fiecare stat membru în cauză, solicitând conexiunile, informațiile sau ajustările tehnice necesare și informând instanțele implicate în consecință. Acest lucru permite depășirea barierei lingvistice și realizarea cu succes a videoconferinței.

Programarea unei videoconferințe într-o instanță portugheză la cererea unui alt stat membru

În Portugalia, Direcția Generală Administrarea Justiției (Direcção-Geral da Administração da Justiça sau DGAJ) este autoritatea centrală responsabilă cu primirea și acceptarea cererilor din partea unui alt stat membru formulate în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001. După ce cererea a fost acceptată, DGAJ indică instanței din statul membru solicitant instanța portugheză (solicitată) unde va avea loc videoconferința. Odată realizat acest lucru, instanța solicitantă și instanța solicitată trebuie să convină între ele în mod direct datele de efectuare, în primul rând, a testului și, ulterior, a audierii prin intermediul videoconferinței.

DGAJ, în calitate de autoritate centrală, facilitează contactul direct între instanța solicitantă și cea solicitată, precum și contactul cu echipa de sprijin pentru realizarea videoconferințelor din cadrul IGFEJ pentru a depăși orice dificultăți tehnice. În plus, punctul de contact din Portugalia al Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială poate facilita, de asemenea, contactele necesare, în cazul în care i se solicită să facă acest lucru.

Prin contacte directe, instanțele rezervă sala de videoconferință și desemnează personalul responsabil să stabilească conexiunile tehnice și să monitorizeze videoconferința în cadrul instanței solicitante și, respectiv, al celei solicitate. În Portugalia, ca regulă generală, se alege un funcționar judiciar care deține cunoștințe adecvate, de preferință însoțit de tehnicianul IT al instanței portugheze.

În cazul în care videoconferința este efectuată prin intermediul protocolului internet (IP), aceasta trebuie în mod obligatoriu să fie realizată din Portugalia. În acest scop, instanța portugheză solicită IGFEJ în avans să creeze o conexiune externă.

În cazul în care videoconferința este efectuată printr-o linie de telefon (ISDN), legătura cu instanțele portugheze poate fi inițiată din instanțe din alte state membre.

Ori de câte ori există dificultăți tehnice, tehnicianul IT al instanței portugheze sau un tehnician IGFEJ poate oferi asistența necesară.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Atunci când se prezintă o cerere de realizare a unei videoconferințe, următoarele informații trebuie să fie indicate în rubrica 12 din formularul I din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 sau ca anexă la formularul respectiv.

1. Detaliile tehnice ale echipamentului de videoconferință utilizat de către instanța solicitantă, și anume:

 • Protocolul de comunicare utilizat (de exemplu, H.323, H.320)
 • Protocoalele video (de exemplu, H.261, H.263 și H.264)
 • Protocoalele audio (de exemplu, G.711a, G.711u, G.722, G.729)
 • Protocolul de schimb de conținut, dacă este necesar [de exemplu, H.239 sau BFCP (SIP)]
 • Securitate: H.235 și criptarea care poate fi utilizată
 • Lărgimea de bandă maximă suportată
 • Echipamente de sine stătătoare, MCU sau gateway
 • În cazul echipamentelor MCU sau gateway, dacă acestea au IVR.

2. Datele de conectare ISDN și/sau IP public ale instanței.

În ceea ce privește datele de comunicare utilizate pentru videoconferințe, acestea sunt următoarele:

Protocolul de comunicare utilizat: H.323

Securitate: H.235 AES

Lărgimea de bandă maximă suportată 256kbps

3. Cerere pentru programarea unui test de realizare a unei videoconferințe înainte de depunerea mărturiei.

4. Numele și datele de contact direct (număr de telefon, număr de fax și adresă de e-mail) ale persoanei care va oferi sprijin pentru realizarea videoconferinței (de preferință un funcționar judiciar împreună cu un tehnician IT sau de telecomunicații care oferă sprijin pentru instanța respectivă).

5. Pentru a depăși constrângerile rezultate din configurarea rețelei și a firewall-ului, echipamentele instalate în instanțe permit, ca alternativă la conexiunile prin IP sau ISDN, utilizarea unor platforme precum Webex, Zoom, Teams sau Skype pentru realizarea de conexiuni în videoconferință.

În acest caz, instanțele implicate în videoconferințe ar trebui să ajungă la un acord prealabil cu privire la platforma care va fi utilizată, întrucât un funcționar al instanței din Portugalia trebuie să solicite mai întâi tehnicianului IT local să instaleze software-ul necesar pentru echipamentele care urmează să fie utilizate pentru videoconferințe.

În orice caz, ar trebui să fie întotdeauna solicitat în prealabil un test al legăturii, pentru a evalua necesitatea unei eventuale intervenții tehnice.

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură civilă

 

Declinarea responsabilității

Informațiile conținute în prezentul formular nu sunt obligatorii pentru punctul de contact al Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, instanțele judecătorești sau alte entități și autorități. De asemenea, acestea nu elimină necesitatea de a consulta textele juridice aplicabile. Informațiile sunt supuse actualizării regulate și caracterului evolutiv al jurisprudenței.

Ultima actualizare: 04/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - România

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da. În acest caz se aplică Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, şi anume art. 25 alin. 1 și alin. 3 și art. 35 alin. 3.

Autoritatea judiciară română solicitată poate lua în considerare, la cererea autorităţii judiciare solicitante, folosirea unei proceduri speciale, cu condiţia ca aceasta să nu contravină legislaţiei române. Instanţa română va informa autoritatea judiciară solicitantă asupra datei şi locului efectuării comisiei rogatorii, putând permite, la cerere, participarea magistraţilor străini. În temeiul art. 3 alin. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, Ministerul Justiţiei îndeplineşte atribuţiile referitoare la luarea unei decizii privind cererile formulate în baza art. 17 din acelaşi regulament.

Videoconferinţa ar trebui să aibă loc în prezenţa judecătorului de la Judecătoria în a cărei rază teritorială urmează a fii obţinută proba, asistat, după caz, de un interpret. Acesta trebuie să verifice identitatea persoanei audiate şi este obligat să asigure respectarea principiilor fundamentale ale legii române.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu. Comisia rogatorie permite audieri de martori sau alte persoane implicate (art. 17 din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială).

Cu toate acestea, în conformitate cu art. 26 alin. 2 din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, comisia rogatorie poate fi refuzată în cazul în care persoana care urmează a fi audiată nu poate depune mărturie datorită unor interdicţii existente în legislaţia română sau când documentele ce urmează a fi transmise ori expertizate nu pot fi circulate.

De asemenea, în conformitate cu art. 315, art. 316 și art. 317 din Noul Cod de Procedură Civilă, nu pot fi ascultați ca martori: rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; persoanele puse sub interdicţie judecătorească; cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă. Cu toate acestea, părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori și rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi.

În procesele privitoare la filiaţie, divorţ şi alte raporturi de familie se vor putea asculta rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv, în afară de descendenţi.

Persoanele scutite de a depune mărturie sunt 1. slujitorii cultelor, medicii, farmaciştii, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii, moaşele şi asistenţii medicali şi orice alţi profesionişti cărora legea le impune să păstreze secretul de serviciu sau secretul profesional cu privire la faptele de care au luat cunoştinţă în cadrul serviciului ori în exercitarea profesiei lor, chiar şi după încetarea activităţii lor; 2. judecătorii, procurorii şi funcţionarii publici, chiar şi după încetarea funcţiei lor, asupra împrejurărilor secrete de care au avut cunoştinţă în această calitate; 3. cei care prin răspunsurile lor s-ar expune pe ei înşişi sau ar expune rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv sau soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul la o pedeapsă penală sau la dispreţul public. Aceste persoane (cu excepţia slujitorilor cultelor), vor putea totuşi depune mărturie, dacă au fost dezlegate de secretul de serviciu ori profesional de partea interesată la păstrarea secretului, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Vor putea, de asemenea, depune mărturie şi judecătorii, procurorii şi funcţionarii publici, dacă autoritatea sau instituţia pe lângă care funcţionează ori au funcţionat, după caz, le dă încuviinţarea.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu, nu există nicio restricţie. În conformitate cu art. 17 din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, comisia rogatorie permite: audieri de martori sau alte persoane implicate, obţinerea de documente, efectuarea de expertize, realizarea unei anchete sau procurarea unor alte acte ori informaţii necesare pentru soluţionarea unui caz determinat.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu, nu există nicio restricţie. Cu toate acestea, în conformitate cu art. 16, art. 261 alin. 1 și art. 314 din Noul Codul de Procedură Civilă, probele se administrează de către instanţa care judecă procesul. Dacă, din motive obiective, administrarea probelor nu se poate face decât în afara localităţii de reşedinţă a instanţei, aceasta se va putea efectua prin comisie rogatorie, de către o instanţă de acelaşi grad sau chiar mai mică în grad, dacă în acea localitate nu există o instanţă de acelaşi grad. Instanţa însărcinată prin comisie rogatorie va proceda la administrarea probelor în prezenţa părţilor sau, chiar în lipsă, dacă au fost legal citate, având aceleaşi atribuţii ca şi instanţa sesizată, în ceea ce priveşte procedura de urmat. Totodată, martorul care, din cauză de boală sau altă împiedicare gravă, nu poate veni în instanţă va putea fi ascultat la locul unde se află, cu citarea părţilor.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, este permisă în temeiul art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) în limba română.

b) în limba română, deoarece instanţa română solicitată ar trebui să redacteze o încheiere, în care să fie consemnate data şi locul audierii, identitatea persoanei audiate, informaţii privind depunerea jurământului, condiţiile tehnice în care audierea s-a desfăşurat etc.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Instanţa solicitantă este responsabilă cu asigurarea interpreţilor în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială. Instanţa română solicitată poate facilita, după caz, obţinerea unui interpret din România, punând la dispoziţia instanţei solicitante o listă cu interpreţi.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Cel puţin 1 lună şi maxim 3 luni.

În acest caz se aplică Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, şi anume art. 25 alin. 3. Instanţa română va informa autoritatea judiciară solicitantă asupra datei şi locului efectuării comisiei rogatorii. În conformitate cu dispoziţiile art. 261 alin. 4 din Noul Cod de procedură Civilă, instanţa însărcinată prin comisie rogatorie va proceda la administrarea probelor în prezenţa părţilor sau, chiar în lipsă, dacă au fost legal citate, având aceleaşi atribuţii ca şi instanţa sesizată, în ceea ce priveşte procedura de urmat

Cu toate acestea, având în vedere existenţa a două proceduri cu străinătatea (procedura de comunicare în cadrul procedurii de obţinere de probe), apreciem că termenul acordat ar trebui să fie, în practică, de minim 1 lună şi maxim 3 luni, în marja celor deja prevăzute pentru:

- îndeplinirea cererilor de comunicare prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1393/2007 al Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă, respectiv să includă cel puţin perioada de 1 lună necesară îndeplinirii propriu-zise a cererii sau a comunicării prin poştă cu recomandată cu confirmare de primire

- obligaţiile instanţei solicitante de a se conforma solicitărilor instanţei solicitate referitoare la furnizarea informaţiilor suplimentare sau plata avansului/depozitului etc. menţionate în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privitor la cooperarea între instanţelor statelor în obţinerea probelor în cauzele civile sau comerciale

Motivele ar fi acelea legate de timpul alocat eventualelor traduceri ale corespondenţei cu instanţa solicitantă sau cu martorul, precum şi timpul alocat poştei cu străinătatea, volumului mare de dosare şi, nu în ultimul rând, programărilor pentru videoconferinţă.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile nu pot fi estimate, deoarece acestea variază în funcție de durată și țară. Acestea ar trebui plătite prin virament bancar, în contul curții de apel, ordonator secundar de credite, sau în contul tribunalului, ordonator terțiar de credite. Cheltuielile legate de stabilirea legăturii video, cele legate de punerea la dispoziţie a acestei legături în statul solicitant, remunerarea interpreţilor şi indemnizaţiile plătite martorilor şi experţilor, precum şi cheltuielile de deplasare în statul solicitat vor fi rambursate de instanța străină solicitantă instanței române solicitate.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana care urmează a fi audiată ar trebui citată şi în conformitate cu dispoziţiile din Noul Cod de Procedură Civilă român. Acesteia ar trebui să i se aducă la cunoştinţă că audierea va avea loc voluntar în cuprinsul citaţiei emise de instanţa română solicitată, prin încheiere de încuviinţare a probei de către instanţa solicitantă sau în orice alt act.

În conformitate cu dispoziţiile art. 261 alin. 4 din Noul Cod de procedură Civilă, instanţa însărcinată prin comisie rogatorie va proceda la administrarea probelor în prezenţa părţilor sau, chiar în lipsă, dacă au fost legal citate, având aceleaşi atribuţii ca şi instanţa sesizată, în ceea ce priveşte procedura de urmat

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În conformitate cu art. 318 din Noul Cod de Procedură Civilă, preşedintele, înainte de a lua declaraţia, va cere martorului să arate numele, prenumele, profesia, domiciliul şi vârsta; dacă este rudă sau afin cu una dintre părţi şi în ce grad; dacă se află în serviciul uneia dintre părţi. Preşedintele va pune apoi în vedere martorului îndatorirea de a jura şi semnificaţia jurământului.


12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În conformitate cu art. 319 și art. 320 din Noul Cod de Procedură Civilă român, înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: "Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".

În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe cruce sau pe Biblie. Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a martorului. Martorului de altă religie decât cea creştină nu îi sunt aplicabile prevederile sus-menționate.

Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: "Jur pe onoare şi conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.".

Martorii care din motive de conştiinţă sau confesiune nu depun jurământul vor rosti în faţa instanţei următoarea formulă: "Mă oblig că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.".

Persoanele mute şi surdo-mute ştiutoare de carte vor depune jurământul transcriind formula acestuia şi semnând-o; persoanele hipoacuzice vor rosti jurământul, iar cele care nu ştiu să scrie vor jura prin semne cu ajutorul unui interpret.

După depunerea jurământului, preşedintele va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.

Despre toate acestea se face menţiune în declaraţia scrisă.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei care sunt lipsiţi de discernământ în momentul audierii, fără a fi puşi sub interdicţie, pot fi ascultaţi, fără jurământ, însă instanţa le va atrage atenţia să spună adevărul şi va ţine seama, la aprecierea depoziţiei lor, de situaţia lor specială.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Persoanele de contact pot fi specialiștii IT din cadrul curților de apel, grefierul sau judecătorul. Din cele 244 de instanțe aproximativ 144 sunt dotate cu echipamente de videoconferință. Fiecare din cele 144 de instanțe sunt dotate cu 2 cu echipamente de videoconferință.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Ultima actualizare: 09/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Slovenia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință, fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie în mod direct de către o instanță din statul membru respectiv. În toate cauzele civile și comerciale se aplică articolul 114a din Codul de procedură civilă (Zakon o pravdnem postopku; denumit în continuare „ZPP”), care prevede că o instanță poate, cu acordul părților, să le permită părților și reprezentanților legali ai acestora să se afle în locuri diferite în timpul ședinței de judecată și să desfășoare activități procedurale în acel loc, cu condiția să existe un transfer de voce și imagine din locul în care se desfășoară ședința de judecată către locul sau locurile în care se află părțile și reprezentanții acestora și invers (videoconferință). Sub rezerva îndeplinirii acestor condiții, instanța poate decide, de asemenea, să obțină probe prin audierea părților și a martorilor, precum și prin audierea experților.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Se poate utiliza videoconferința pentru a audia părți și martori, precum și pentru obținerea de probe de la un expert. Părțile și reprezentanții acestora (de exemplu, avocații) pot efectua toate actele procedurale prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În general, părțile și reprezentanții legali ai acestora pot efectua toate actele procedurale de la distanță. ZPP limitează posibilitatea de a obține probe prin videoconferință la probele enumerate în mod exhaustiv (audierea părților și a martorilor, obținerea de probe de la un expert). Prin urmare, nu este posibil să se utilizeze videoconferința pentru a obține probe prin inspectarea unui loc sau prin examinarea unor documente.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În general, părțile și reprezentanții legali ai acestora pot efectua toate actele procedurale de la distanță. Nu există restricții în ceea ce privește locurile în care se găsește cealaltă parte, aflată în afara instanței.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Articolul 125a din ZPP stabilește temeiul juridic pentru înregistrarea audio și video a unei ședințe de judecată. În conformitate cu această dispoziție, președintele senatului instanței poate dispune înregistrarea audio și video a unei ședințe de judecată. Aceasta înseamnă că președintele senatului instanței, în fața căruia se desfășoară procedura, are dreptul discreționar de a decide dacă ședința de judecată este înregistrată audio și video. În conformitate cu articolul 114a, o parte nu are dreptul să solicite instanței organizarea unei videoconferințe. Cererea de organizare a unei videoconferințe poate fi formulată de către instanță, de asemenea; în acest caz, este necesar acordul părților. Decizia prin care o instanță dispune organizarea unei videoconferințe trebuie să fie emisă cu suficient timp înainte de data prevăzută pentru ședința de judecată, având în vedere timpul necesar pentru pregătirile tehnice, iar părțile trebuie să fie informate cu suficient timp înainte cu privire la faptul dacă trebuie să se înfățișeze în instanță.

Începând din 2011, cel puțin o sală de judecată din toate instanțele districtuale (11 locații) din Slovenia a fost dotată cu toate echipamentele necesare pentru videoconferințe și pentru înregistrarea acestora. Se poate efectua numai o înregistrare audio sau video sau ambele în același timp. Există, de asemenea, trei seturi de echipamente mobile de videoconferință disponibile care se pot utiliza în cadrul instanțelor locale sau al altor instanțe judecătorești. Întrucât o videoconferință se desfășoară prin intermediul unui punct accesibil la nivel central, orice videoconferință poate fi înregistrată la cererea unui judecător.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În temeiul articolelor 10-12 din regulament, audierile pot fi efectuate de către instanța solicitată în mod specific în limba oficială a instanței (în slovenă și în limbile comunităților naționale care sunt folosite oficial de către instanțele din regiunile în care se găsesc respectivele comunități naționale, și anume în limbile italiană și maghiară) și, atunci când este necesar, prin intermediul unei traduceri în limba pe care o înțelege o parte sau un alt participant la procedură, la cererea acestora sau în cazul în care instanța stabilește că partea sau un alt participant la procedură nu înțelege limba slovenă.

În temeiul articolului 17 din regulament, audierea este realizată direct de către instanța solicitantă. În acest caz, audierea se poate efectua într-o limbă străină dacă se asigură o traducere adecvată în limba înțeleasă de către parte sau de către ceilalți participanți la procedură.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care se utilizează serviciile interpreților în instanță, acestea pot fi furnizate fie de către instanța solicitată, fie de către instanța solicitantă (în funcție de acordul dintre instanțe). În plus, interpreții instanței se pot afla la instanța solicitată, la instanța solicitantă sau în alt loc.

În practică, interpreții instanței se află în locul în care se găsește persoana care are nevoie de interpretare, și anume la instanța solicitată, în cazul în care aceasta desfășoară audierea în limba sa, în temeiul articolului 17 din regulament, sau la instanța solicitantă, în cazul în care audierea este efectuată de către instanța solicitată, în temeiul articolelor 10-12 din regulament.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

O persoană care urmează să fie audiată trebuie să fie citată personal și în scris pentru a se înfățișa în instanță. În citație se precizează, printre altele, data și locul în care va fi audiată persoana în cauză. Anumiți martori pot fi audiați la domiciliu în cazul în care au o vârstă înaintată, suferă de o boală sau de un handicap fizic grav. Codul de procedură civilă nu precizează cu cât timp înainte trebuie citați martorii; cu toate acestea, părților trebuie să li se acorde timp suficient pentru a se pregăti pentru ședința de judecată - cel puțin 15 zile de la data notificării sau comunicării citației de înfățișare la ședința de judecată. Acest termen nu se aplică în cazul în care persoana în cauză este citată ca martor.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În conformitate cu articolul 153 din ZPP, o parte care solicită obținerea de probe achită costurile legate de obținerea de probe. În cazul în care elementele de probă care trebuie obținute sunt propuse de către ambele părți, instanța poate decide ca ambele părți să contribuie în mod egal la acoperirea sumei în cauză. Costurile se rambursează în funcție de rezultatul acțiunii în justiție.

În Republica Slovenia, videoconferințele sunt gratuite.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

ZPP nu stabilește condiții suplimentare.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Înainte de audierea martorilor, se solicită acestora să furnizeze următoarele date: prenumele, numele, numele tatălui, ocupația, adresa, locul nașterii, vârstă și relația cu părțile [articolul 238 alineatul (3) din ZPP].

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

ZPP nu prevede prestarea unui jurământ. În conformitate cu articolul 238, instanța comunică martorilor, înainte de începerea audierii, că trebuie să spună adevărul și să nu ascundă nimic, după care aceștia sunt avertizați cu privire la consecințele mărturiei mincinoase.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

ZPP nu conține o astfel de dispoziție.

În practică, cu cel puțin o săptămână înainte de videoconferință se testează conexiunea pentru a verifica dacă aceasta funcționează și este de o calitate satisfăcătoare, precum și pentru a rectifica eventualele deficiențe. Acest lucru asigură utilizarea fără dificultăți a echipamentului de videoconferință de către tehnicianul prezent la ședința de judecată, având în vedere faptul că testarea a fost efectuată în prealabil. Instanțele își comunică reciproc, în cererea propriu-zisă sau ulterior, datele de contact ale persoanei responsabile de aspectele tehnice ale videoconferinței.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

ZPP nu conține o astfel de dispoziție.

În practică, instanța solicitată trimite instanței solicitate, împreună cu cererea, un formular cu toate informațiile tehnice privind sistemul de videoconferință și datele de contact ale expertului care va răspunde de aspectele tehnice ale videoconferinței. Ambele instanțe au nevoie de informații privind sistemele de videoconferință, tipul de conexiune (ISDN, IP), viteza conexiunii, adresa (număr de telefon), limba care trebuie utilizată pentru test, data și ora testului, orice diferență de fus orar și datele de contact ale tehnicianului responsabil de aspectele tehnice.

Ultima actualizare: 16/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Slovacia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Deși legislația slovacă nu conține norme specifice care să permită obținerea de probe în instanța din statul membru solicitant, nu există dispoziții care să împiedice acest lucru. În conformitate cu normele procedurale, instanțele obțin probe în cadrul ședințelor de judecată și, acolo unde este posibil, și în afara ședințelor [articolul 122 din Codul de procedură civilă (Občianský súdny poriadok)]. Cu consimțământul părților, instanța poate organiza o audiere orală prin videoconferință sau prin alte mijloace ale tehnologiei comunicațiilor [articolul 116 alineatul (6) din Codul de procedură civilă]. În principiu, părțile au dreptul de a fi prezente la obținerea probelor.

Nu există o procedură specifică pentru obținerea de probe prin videoconferință (cu excepția celor menționate anterior). Prin urmare, se aplică doar Regulamentul privind obținerea de probe (Nariadenie o výkone dôkazu), Codul de procedură civilă și Normele administrative și de secretariat pentru instanțe (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (în 2015, Decretul nr. 543 din 11 noiembrie 2005 al Ministerului Justiției din Slovacia privind normele administrative și de secretariat pentru instanțele locale (okresné súdy), instanțele regionale (krajské súdy), instanța specială (Špeciálny súd) și instanțele militare (vojenské súdy)).

Toate celelalte aspecte trebuie soluționate printr-un acord între instanțele în cauză, cu ajutorul Rețelei judiciare europene.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții în legislația slovacă în ceea ce privește tipul de persoane care pot fi interogate prin videoconferință. În temeiul articolului 125 din Codul de procedură civilă, toate mijloacele care pot fi folosite pentru a stabili faptele într-o cauză pot fi utilizate drept element de probă. În special, pot fi audiate părțile, precum și martorii și experții.

În temeiul articolului 124 din Codul de procedură civilă, obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor clasificate trebuie să fie respectată atunci când se obțin probe.

În temeiul articolului 100 alineatul (3), în cazul în care o instanță decide să ia în considerare opinia minorului, aceasta este verificată prin intermediul reprezentantului copilului sau al autorității responsabile de bunăstarea și protecția juridică a copiilor și de asistența socială, sau prin audierea minorului, inclusiv în absența părinților copilului. Restricțiile specifice ar depinde, în mod evident, de vârsta copilului și de metoda aleasă de instanță în vederea audierii.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nicio restricție, cu excepția celor legate de natura însăși a videoconferințelor (faptul că este imposibil să se efectueze percheziția unui imobil prin videoconferință etc.).

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Probele se obțin, de regulă, în cadrul unei ședințe de judecată (articolul 122 din Codul de procedură civilă), iar acestea au loc, în mod obișnuit, în cadrul unei instanțe (articolul 25 coroborat cu articolul 35 din Normele administrative și de secretariat pentru instanțe). Din motive tehnice, ar fi dificil să se organizeze o audiere într-o altă locație.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Echipamentul pentru videoconferințe poate fi utilizat, de asemenea, pentru înregistrarea videoconferințelor. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 116 alineatul (6) din Codul de procedură civilă, o audiere orală prin videoconferință poate avea loc numai cu consimțământul părților. În lipsa consimțământului părților, se aplică dispozițiile generale de la articolul 44a din Codul de procedură civilă, conform cărora o audiere poate fi înregistrată, de asemenea, cu ajutorul unor echipamente de înregistrare audio. O astfel de înregistrare audio este stocată pe un suport de date, care face parte din dosarul cauzei.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Această întrebare nu se referă în mod special la obținerea de probe în străinătate sau prin videoconferință. În conformitate cu normele generale, în Slovacia, ședințele de judecată au loc întotdeauna în limba oficială și se pun la dispoziție servicii de interpretariat, dacă este necesar.

În cazul în care o instanță judecătorească este implicată în obținerea de probe, este de așteptat ca instanța care primește solicitarea să organizeze ședința de judecată și ca procesul de obținere a probelor să se desfășoare în limba acesteia. În cazul în care o instanță judecătorească obține probe în mod direct în temeiul articolului 17, aceasta desfășoară procedurile respective în propria sa limbă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Legislația slovacă nu conține dispoziții în acest sens. Serviciile de interpretariat sunt furnizate ad hoc, prin acord între instanțele în cauză.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice care să reglementeze aceste aspecte. Se aplică normele generale privind desfășurarea ședințelor de judecată și citarea martorilor și a părților. Instanțele obțin probe, de regulă, în cadrul ședințelor de judecată (articolul 122 din Codul de procedură civilă) și citația trebuie notificată sau comunicată cu suficient timp înainte pentru a respecta termenul legal pentru pregătirea în vederea unei ședințe de judecată (articolul 46/3 din Normele administrative și de secretariat pentru instanțe), care este „în mod obișnuit, de cel puțin cinci zile înainte de data la care urmează să aibă loc ședința de judecată” [articolul 115 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Instanțele slovace nu percep taxe pentru utilizarea videoconferinței.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice de reglementare a acestor aspecte. În general, instanța ar trebui să informeze persoana în cauză cu privire la drepturile și obligațiile sale procedurale la începutul ședinței de judecată. Acest lucru nu se aplică persoanelor care sunt reprezentate de către un avocat (advokát). (articolul 5 din Codul de procedură civilă).

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice de reglementare a acestor aspecte. Procedura specifică este stabilită prin acord ad hoc între instanțele în cauză. Se aplică, în mod evident, dispozițiile generale privind verificarea identității persoanei care face obiectul examinării. Dispozițiile respective stipulează că, la începutul ședinței de judecată, trebuie să se stabilească identitatea martorului, precum și orice circumstanțe care ar putea afecta credibilitatea martorului [relații de familie etc., în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Dreptul slovac conține dispoziții specifice care reglementează aceste aspecte doar în cadrul procedurii penale, nu și în cadrul procedurii civile.

Cu toate acestea, în temeiul articolului 126 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, instanțele informează martorii la începutul fiecărei ședințe de judecată cu privire la importanța declarațiilor martorilor, cu privire la drepturile și obligațiile acestora (de a spune adevărul și de a nu ascunde nimic) și cu privire la consecințele penale ale mărturiei mincinoase. Trebuie să se precizeze că această dispoziție legală (privind mărturia mincinoasă) nu se aplică părților la procedură.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Toate instanțele din Slovacia au un administrator care poate fi contactat pentru a planifica testarea legăturii video, data ședinței de judecată etc. Administratorul are pregătirea necesară pentru a utiliza echipamentele pentru videoconferințe. În cazul oricăror probleme, administratorul poate contacta tehnicianul instanței și poate asigura prezența acestuia la data la care se va desfășura ședința de judecată.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Se solicită informațiile tehnice necesare pentru stabilirea unei legături cu echipamentul de la instanța solicitantă.

Ultima actualizare: 22/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Finlanda

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Ambele proceduri sunt posibile. În cerere ar trebui să se precizeze clar procedura la care se referă instanța solicitantă.

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12 din regulament, în cadrul ședinței de judecată se aplică dispozițiile Codului de procedură judiciară referitoare la prezentarea probelor.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de acest tip în cauzele de drept civil sau comercial. Experții și părțile se pot audia, de asemenea, prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții în acest sens.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu, nu există astfel de restricții.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Înregistrarea audierilor prin videoconferință nu este interzisă, însă echipamentele necesare nu sunt disponibile în toate instanțele. Ar trebui să se formuleze o întrebare separată în acest sens atunci când se prezintă cererea.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, ședința de judecată se desfășoară în limba finlandeză sau suedeză. În cazul unei audieri directe în temeiul articolului 17, instanța solicitantă alege limba care urmează să fie utilizată.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, punerea la dispoziție a unor interpreți și locul în care se află aceștia este un aspect care urmează să fie stabilit de comun acord între instanța solicitantă și instanță solicitată. În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolului 17, instanța solicitantă este responsabilă de asigurarea interpreților și decide locul în care ar trebui să se afle aceștia.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată trimite o citație scrisă persoanei care urmează să fie audiată. În mod ideal, ar trebui să existe cel puțin două-trei săptămâni între notificarea sau comunicarea citației și data ședinței de judecată. În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolului 17, instanța solicitantă este responsabilă de notificarea sau comunicarea citației și de luarea măsurilor necesare.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În cazul în care o persoană este audiată în temeiul articolelor 10-12 din regulament într-o instanță prevăzută cu echipament video, utilizarea echipamentelor de videoconferință nu generează, de regulă, costuri separate. În cazul în care o persoană este audiată în temeiul articolului 17 într-un alt loc decât o instanță, instanța solicitantă își asumă responsabilitatea pentru costurile videoconferinței.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

O instanță care a prezentat o cerere în temeiul articolului 17 alineatul (2) din regulament trebuie să informeze persoana în cauză că mărturia se depune în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată stabilește identitatea persoanei care urmează a fi audiată și o verifică, dacă este necesar, cu ajutorul cărții de identitate sau al pașaportului persoanei respective. În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să verifice identitatea persoanei care urmează a fi audiată.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Nu există cerințe speciale privind prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17. Se prestează un jurământ în conformitate cu legislația sub incidența căreia intră instanța care audiază martorul.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Instanța solicitată comunică numele unei astfel de persoane de contact.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

- Instanța solicitantă ar trebui, în mod ideal, să furnizeze numele persoanelor de contact atât pentru aspectele de natură tehnică, cât și pentru chestiunile specifice cauzei (de natură juridică).

- Cererea ar trebui să conțină datele de contact (adresele de email și/sau numerele de telefon) ale persoanelor de contact, astfel încât acestea să poată fi contactate, de asemenea, în timpul ședinței de judecată, în cazul în care există probleme legate de conexiunea video sau alte probleme similare.

- În cazul în care statele sunt situate în zone cu fus orar diferit, în cerere ar trebui să se precizeze dacă ora menționată este cea a statului solicitant sau a statului solicitat.

Ultima actualizare: 09/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Suedia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, se pot obține probe prin videoconferință, fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie în mod direct de către o instanță din statul membru respectiv.

În temeiul articolului 5 din Legea (2003:493) referitoare la Regulamentul (CE) privind obținerea de probe în materie civilă și comercială (denumit în continuare „Regulamentul privind obținerea de probe”), probele se obțin de către instanțele regionale (tingsrätter); trebuie să se aplice normele privind obținerea de probe stabilite la articolele 8-11 din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken), cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulament.

Ar trebui remarcat faptul că, în situațiile în care Regulamentul privind obținerea de probe nu se aplică, există dispoziții în alte acte legislative, de exemplu Legea (1946: 816) privind obținerea de probe pentru o instanță dintr-un alt stat.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Orice parte care urmează să fie audiată într-o cauză poate fi audiată prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu s-au impus restricții speciale.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Obținerea de probe este efectuată de către instanțele regionale. În alte privințe, nu s-au impus restricții speciale.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, este permisă înregistrarea și echipamentele necesare sunt disponibile.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) Ședința de judecată trebuie să se desfășoare în limba suedeză, însă instanța poate utiliza serviciile unui interpret.

(b) Aceasta depinde de normele statului solicitant.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care audierea are loc în Suedia, instanța suedeză este cea care decide cu privire la interpreți.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Instanța solicitată transmite o citație persoanei care urmează să fie audiată. În citație se precizează data și locul în care va avea loc ședința de judecată. Nu există norme care să reglementeze intervalul de timp care trebuie acordat atunci când se stabilește data ședinței de judecată.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În cazul în care instanța suedeză solicită acest lucru, instanța solicitantă trebuie să acopere costurile aferente experților și interpreților, costurile rezultate ca urmare a cererii de executare în conformitate cu o procedură specială, precum și costurile legate de tehnologia comunicațiilor, cum ar fi videoconferința și teleconferința [a se vedea articolul 18 alineatul (2) și articolul 10 alineatele (3) și (4) din Regulamentul privind obținerea de probe].

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Instanța solicitantă trebuie să informeze persoana vizată că obținerea de probe în temeiul articolului 17 din Regulamentul privind obținerea de probe se face în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Nu există nicio procedură reglementată în mod specific pentru verificarea identității în acest sens.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

De regulă, se aplică normele naționale privind prestarea jurămintelor și nu s-au stabilit condiții specifice sau cerințe de informare pentru aplicarea articolului 17.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cadrul tuturor instanțelor există personal capabil să utilizeze echipamentele pentru videoconferințe.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

De regulă, nu este necesară nicio informație suplimentară.

Ultima actualizare: 06/06/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Anglia şi Ţara Galilor

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Probele pot fi administrate prin intermediul videoconferinței în tribunalele din Anglia și Țara Galilor, fie cu participarea unei instanțe judecătorești într-un alt stat membru, fie direct de către o instanță judecătorească din statul membru respectiv. Procedurile de obținere a probelor sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăPartea 32 din Normele de procedură civilă. Norma 32.3 prevede că o instanță poate permite unui martor să depună mărturie prin intermediul unei legături video sau prin alte mijloace. Informații suplimentare sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstrucțiunea practică 32, Anexa 3.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de această natură care să sugereze categoria de persoane care pot fi audiate în cazul în care cererile sunt întocmite fie în temeiul articolelor 10-12, fie în temeiul articolului 17. Cu condiția ca cererea să se încadreze în mod corespunzător în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1206/2001 și să fie compatibilă cu legislația din Anglia și Țara Galilor, orice persoană relevantă poate fi audiată.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Cu condiția ca cererea de administrare de probe să fie conformă cu legislația din Anglia și Țara Galilor și cu condiția ca probele să poată fi obținute prin videoconferință, nu există nicio restricție în ceea ce privește tipurile de probe care pot fi obținute.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, de obicei, audierea are loc în instanță, însă acest lucru nu este obligatoriu. O videoconferință pentru o cerere întocmită în temeiul articolului 17 poate avea loc oriunde, deși instanța cea mai apropiată de locul în care se află martorul și care dispune de echipamentele necesare va fi sugerată instanței statului membru solicitant.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În prezent, în Anglia și Țara Galilor, nu există mijloace de înregistrare a audierilor prin videoconferință. În cazul în care este necesară înregistrarea, părțile la procedură trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să se efectueze o înregistrare fie în momentul în care sunt prezentate elementele de probă, fie în momentul în care acestea sunt vizualizate.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) În cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12, audierea trebuie să se desfășoare în limba engleză sau, în cazul în care audierea se desfășoară în limba galeză, atunci în limba galeză;

b) Nu există nicio cerință în materie de limbă pentru audierile în care probele se obțin direct, deși statul membru solicitant trebuie să asigure servicii de interpretariat pentru martorii care nu înțeleg limba în care urmează să se desfășoare audierea.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, iar martorul are nevoie de un interpret pentru a înțelege limba engleză, autoritățile judiciare din Anglia și Țara Galilor vor pune la dispoziție interpretul. Dacă martorul nu are nevoie de interpretariat, însă instanța solicitantă se află în incapacitatea de a înțelege limba engleză, instanța respectivă este responsabilă de asigurarea propriilor servicii de interpretariat. În astfel de circumstanțe, locul în care se află interpretul nu face obiectul niciunei restricții, deși, din motive practice, ar fi probabil mai ușor ca interpretul să se afle la instanța solicitantă.

Instanța solicitantă este responsabilă de asigurarea serviciilor de interpretariat pentru cererile întocmite în temeiul articolului 17. De asemenea, nu există restricții cu privire la locul în care trebuie să fie prezent interpretul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, toate măsurile sunt luate de instanța solicitată. În temeiul articolului 17, în cazul în care organismul central pentru Anglia și Țara Galilor a autorizat obținerea directă a probelor, acesta notifică instanța solicitantă cu privire la instanţa care dispune de echipamente de videoconferință cea mai apropiată de persoana care urmează să fie audiată. În acest caz, instanței solicitante îi revine sarcina de a asigura legătura directă cu instanța sugerată pentru a lua măsurile necesare. Organismul central va notifica instanța care dispune de echipamente de videoconferință că trebuie să se aștepte să fie contactată de instanța solicitantă.

Instanța solicitantă trebuie să stabilească când sunt disponibile echipamentele de videoconferință și să stabilească legătura cu persoana care urmează să fie audiată pentru a găsi un moment disponibil pentru ambele părți. Este rezonabil să se acorde cel puțin o lună pentru a lua măsurile necesare.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile variază în funcție de mai multe circumstanțe, inclusiv locul videoconferinței (respectiv dacă este vorba despre o instanță sau un alt spațiu); ora audierii (respectiv dacă are loc în afara programului normal de lucru al instanței, personalul va trebui să rămână peste program); dacă sunt necesare proceduri speciale; și dacă survin costuri în urma utilizării echipamentelor. Instanța solicitată va informa instanța solicitantă cu privire la costuri. Plata trebuie să fie efectuată în lire sterline în numerar, prin trată bancară sau prin mijloace electronice, în cazul în care sunt disponibile astfel de facilități.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În cazul în care organismul central pentru Anglia și Țara Galilor admite o cerere de obținere directă a probelor în temeiul articolului 17, ordinul pronunțat va stipula că instanța solicitantă trebuie să informeze persoana care urmează să fie audiată că participarea sa la audiere este voluntară și că are dreptul de a părăsi ședința în orice moment al procedurii. Instanța solicitantă este invitată să trimită o copie a acestui ordin persoanei audiate atunci când se organizează videoconferința.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care o persoană este audiată de o instanță din Anglia și Țara Galilor, cu participarea unei instanțe solicitante în temeiul articolelor 10-12, această persoană va trebui să depună un jurământ sau să facă o declarație solemnă în cadrul căreia trebuie să își confirme identitatea. În cazul în care o instanță solicitantă obține probele în mod direct în temeiul articolului 17, instanței respective îi va reveni sarcina să utilizeze toate mijloacele pe care le consideră necesare pentru a verifica identitatea persoanei audiate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, jurământul sau declarația solemnă vor fi făcute în conformitate cu procedurile normale ale instanțelor din Anglia și Țara Galilor. În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să notifice instanța solicitată cu privire la cerințele referitoare la depunerea jurământului, astfel încât să fie asigurate cărțile corespunzătoare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată va lua măsurile necesare. În cazul în care organismul central pentru Anglia și Țara Galilor autorizează o cerere în temeiul articolului 17, acesta informează instanța care dispune de echipamente de videoconferință să se aștepte să fie contactată de instanța solicitantă și că trebuie să coopereze cu instanța solicitantă pentru a se asigura că există o persoană disponibilă pentru operarea echipamentelor de videoconferință și pentru soluționarea oricăror probleme tehnice în momentul audierii.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să notifice instanța solicitată dacă persoana audiată are cerințe speciale – de exemplu, accesul pentru fotolii rulante sau un sistem în buclă în cazul în care se folosește un aparat auditiv.

Ultima actualizare: 31/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Irlanda de Nord

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Probele pot fi administrate prin intermediul unor videoconferințe în tribunalele din Irlanda de Nord, fie cu participarea unei instanțe judecătorești într-un alt stat membru, fie direct de către o instanță judecătorească din statul membru respectiv. Procedurile aferente obținerii de probe se regăsesc în Ordinul 38 al Curții Supreme de Justiție (Court of Judicature) Linkul se deschide într-o fereastră nouă[Normele Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord) (amendamentul nr. 2) 2005].

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de tipul celei propuse cu privire la categoriile de persoane care pot fi audiate atunci când cererile sunt întocmite fie în temeiul articolelor 10-12, fie în temeiul articolului 17; dacă cererea se încadrează în mod corespunzător în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1206/2001 și este compatibilă cu legislația Irlandei de Nord, orice persoană relevantă poate fi audiată.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Cu condiția ca cererea de administrare de probe să fie conformă cu legislația din Irlandei de Nord și cu condiția ca probele să poată fi obținute prin videoconferință, nu există nicio restricție în ceea ce privește tipurile de probe care pot fi obținute.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, audierea are loc, de obicei, în instanță, însă acest lucru nu este obligatoriu. O videoconferință pentru o cerere întocmită în temeiul articolului 17 poate avea loc oriunde, deși instanța cea mai apropiată de locul în care se află martorul și care dispune de echipamentele necesare va fi sugerată instanței statului membru solicitant.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Toate procedurile Înaltei Curți (High Court) desfășurate prin videoconferință fac obiectul unei înregistrări audio digitale, întrucât este vorba de o jurisdicție de arhive.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) În cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12, audierea trebuie să se desfășoare în limba engleză.

b) Nu există nicio cerință în materie de limbă pentru audierile în care probele se obțin direct, deși statul membru solicitant trebuie să asigure servicii de interpretariat pentru martorii care nu înțeleg limba în care urmează să se desfășoare audierea.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, iar martorul are nevoie de un interpret pentru a înțelege limba engleză, autoritățile judiciare din Irlanda de Nord vor pune la dispoziție interpretul. Dacă martorul nu are nevoie de interpretariat, însă instanța solicitantă se află în incapacitatea de a înțelege limba engleză, instanța respectivă este responsabilă de asigurarea propriilor servicii de interpretariat. În astfel de circumstanțe, locul în care se află interpretul nu face obiectul niciunei restricții, deși, din motive practice, ar fi probabil mai ușor ca interpretul să se afle la instanța solicitantă.

Instanța solicitantă este responsabilă de asigurarea serviciilor de interpretariat pentru cererile întocmite în temeiul articolului 17. De asemenea, nu există restricții cu privire la locul în care trebuie să fie prezent interpretul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, toate măsurile sunt luate de instanța solicitată. În temeiul articolului 17, în cazul în care organismul central pentru Irlanda de Nord a autorizat obținerea directă a probelor, acesta notifică instanța solicitantă cu privire la instanța care dispune de echipamente de videoconferință cea mai apropiată de persoana care urmează să fie audiată. În acest caz, instanței solicitante îi revine sarcina de a asigura legătura directă cu instanța sugerată pentru a lua măsurile necesare. Organismul central va notifica instanța care dispune de echipamente de videoconferință că trebuie să se aștepte să fie contactată de instanța solicitantă.

Instanța solicitantă trebuie să stabilească când sunt disponibile echipamentele de videoconferință și să stabilească legătura cu persoana care urmează să fie audiată pentru a găsi un moment disponibil pentru ambele părți. Este rezonabil să se acorde cel puțin o lună pentru a lua măsurile necesare.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Se vor factura închirierea echipamentelor și durata apelului. Plățile ar trebui efectuate în lire sterline fie în numerar, fie prin cecuri bancare.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În cazul în care organismul central pentru Irlanda de Nord admite o cerere de obținere directă a probelor în temeiul articolului 17, ordinul pronunțat va stipula că instanța solicitantă trebuie să informeze persoana care urmează să fie audiată că participarea sa la audiere este voluntară și că are dreptul de a părăsi ședința în orice moment al procedurii. Instanța solicitantă este invitată să trimită o copie a acestui ordin persoanei audiate atunci când se organizează videoconferința.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care o persoană este audiată de o instanță din Irlanda de Nord, cu participarea unei instanțe solicitante în temeiul articolelor 10-12, această persoană va trebui să depună un jurământ sau să facă o declarație solemnă în cadrul căreia trebuie să își confirme identitatea. În cazul în care o instanță solicitantă obține probele în mod direct în temeiul articolului 17, instanței respective îi va reveni sarcina să utilizeze toate mijloacele pe care le consideră necesare pentru a verifica identitatea persoanei audiate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, jurământul sau declarația solemnă vor fi făcute în conformitate cu procedurile normale ale instanțelor din Irlanda de Nord. În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să notifice instanța solicitată cu privire la cerințele referitoare la depunerea jurământului, astfel încât să fie asigurate cărțile corespunzătoare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Serviciul Instanțe judecătorești al Irlandei de Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) va pune la dispoziție coordonatele unui contact profesional care va face legătura cu instanța solicitantă și va fi disponibil în ziua audierii. Cu câteva zile înainte de data audierii se vor efectua o serie de teste tehnice. Aceste teste vor fi efectuate și în dimineața zilei în care va avea loc audierea. În ziua audierii, se va pune la dispoziție asistență tehnică.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În momentul de față, nu sunt necesare alte informații.

Ultima actualizare: 31/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Scoţia

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da. Este posibil să se administreze probe prin videoconferință la 38 de sedii ale instanțelor din Scoția.

Articolele 10-12 și articolul 17 se aplică tuturor cererilor primite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001. În aceste cazuri nu se aplică proceduri locale.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție în ceea ce privește categoriile de persoane care pot fi audiate.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții legale. Este posibil să existe restricții de ordin practic (de exemplu, privind obiecte fizice deținute de instanța solicitantă la care martorul nu are acces).

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu există restricții legale. În trecut, s-au utilizat săli de judecată și alte tipuri de săli. Amenajările corespunzătoare vor fi stabilite de judecătorul (Sheriff) și de grefierul (Sheriff Clerk) instanței solicitate.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Este posibil ca audierile să fie înregistrate.

În orice caz, dat fiind faptul că procedurile ar putea fi înregistrate de oricare dintre cele două instanțe care participă la audierea prin videoconferință, poate fi mai adecvat ca instanța solicitantă să înregistreze din oficiu procedurile.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În ambele cazuri, limba implicită este engleza.

În cazul în care instanța solicitantă dorește să se utilizeze o altă limbă, atunci va trebui ca un interpret să traducă în limba engleză procedurile, pentru părțile prezente care nu vorbesc limba instanței solicitante.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, instanța solicitată ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura faptul că la fața locului este prezent un interpret.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Notificarea părților va fi efectuată de instanța locală în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001. De obicei, notificarea se va efectua prin scrisoare recomandată prioritară.

În general, se aplică normele existente privind notificarea – și anume, va fi necesar un preaviz minim de 48 de ore. Cu toate acestea, în practică, perioada de preaviz va fi mai lungă, deoarece audierile sunt, de obicei, stabilite cu câteva săptămâni înainte.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În general, orice costuri pe care Serviciul instanțe judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunals Service) le suportă pentru utilizarea echipamentelor de videoconferință nu sunt transferate altor părți.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Informațiile corespunzătoare sunt comunicate de instanța solicitantă prin intermediul formularului A. În practică, aceste informații vor fi copiate de obicei în formularul F, care îi este comunicat ulterior martorului. Instanța locală nu impune alte cerințe.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Nu există o procedură specifică. Instanța solicitantă poate să ceară, de exemplu, prezentarea unui pașaport sau a unui carnet de conducere, iar respectivele condiții îi vor fi transmise martorului. Orice document de identitate va verificat în ziua audierii, într-un mod considerat satisfăcător de instanța solicitantă.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care instanța solicitantă cere depunerea unui jurământ, instanța locală va trebui să cunoască procedurile pe care le va aplica instanța solicitantă (de exemplu, punerea la dispoziție a unei Biblii sau utilizarea anumitor formulări).

Este posibil ca instanța locală să dorească ca, în plus, să se depună jurământul scoțian, dar această chestiune este lăsată la latitudinea judecătorului care prezidează ședința (presiding Sheriff).

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cadrul activității pregătitoare, instanței locale i se vor transmite coordonatele unei persoane de contact din cadrul instanței solicitante, pe care le va comunica unității de prestare a serviciilor electronice (Electronic Service Delivery Unit, ESDU) a Serviciului instanțe judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunals Service).

ESDU va lua apoi legătura cu respectiva persoană de contact din cadrul instanței solicitante pentru a stabili data și locul efectuării unui test al echipamentelor. De asemenea, ESDU va fi prezentă în ziua audierii, pentru a asigura buna funcționare a echipamentelor locale și pentru a remedia orice eventuală problemă tehnică.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Orice cerințe speciale de acces sau orice informații privind starea de sănătate care pot să aibă un impact asupra alegerii locației sau a datei audierii.

Ultima actualizare: 01/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Obținerea de probe prin videoconferință - Gibraltar

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Probele pot fi administrate prin videoconferință la Curtea Supremă (Supreme Court) din Gibraltar, fie cu participarea unei instanțe judecătorești într-un alt stat membru, fie direct de către o instanță judecătorească din statul membru respectiv. Procedurile de obținere a probelor sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăPartea 32 din Normele de procedură civilă ale Angliei și Țării Galilor care se aplică Gibraltarului. Norma 32.3 prevede că o instanță poate permite unui martor să depună mărturie prin intermediul unei legături video sau prin alte mijloace. Informații suplimentare sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstrucțiunea practică 32, Anexa 3.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de această natură care să sugereze categoria de persoane care pot fi audiate în cazul în care cererile sunt întocmite fie în temeiul articolelor 10-12, fie în temeiul articolului 17. Cu condiția ca cererea să se încadreze în mod corespunzător în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1206/2001 și să fie compatibilă cu legislația din Gibraltar, orice persoană relevantă poate fi audiată.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Cu condiția ca cererea de administrare de probe să fie conformă cu legislația din Gibraltar și cu condiția ca probele să poată fi obținute prin videoconferință, nu există nicio restricție în ceea ce privește tipurile de probe care pot fi obținute.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, de obicei, audierea are loc în instanță, însă acest lucru nu este obligatoriu. Pentru o cerere întocmită în temeiul articolului 17, videoconferința poate avea loc oriunde.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În prezent, la Curtea Supremă din Gibraltar, nu există mijloace de înregistrare a audierilor prin videoconferință. În cazul în care este necesară înregistrarea, părțile la procedură trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să se efectueze o înregistrare fie în momentul în care sunt prezentate elementele de probă, fie în momentul în care acestea sunt vizualizate.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) În cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12, audierea trebuie să se desfășoare în limba engleză;

b) Nu există nicio cerință în materie de limbă pentru audierile în care probele se obțin direct, deși statul membru solicitant trebuie să asigure servicii de interpretariat pentru martorii care nu înțeleg limba în care urmează să se desfășoare audierea.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, iar martorul are nevoie de un interpret pentru a înțelege limba engleză, părțile vor pune la dispoziție interpretul. Dacă martorul nu are nevoie de interpretariat, însă instanța solicitantă se află în incapacitatea de a înțelege limba engleză, instanța respectivă este responsabilă de asigurarea propriilor servicii de interpretariat. În astfel de circumstanțe, locul în care se află interpretul nu face obiectul niciunei restricții, deși, din motive practice, ar fi probabil mai ușor ca interpretul să se afle la instanța solicitantă.

Instanța solicitantă este responsabilă de asigurarea serviciilor de interpretariat pentru cererile întocmite în temeiul articolului 17. De asemenea, nu există restricții cu privire la locul în care trebuie să fie prezent interpretul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, toate măsurile sunt luate de instanța solicitată. În temeiul articolului 17, în cazul în care organismul central pentru Gibraltar a autorizat obținerea directă a probelor, acesta va notifica instanța solicitantă cu privire la măsurile luate. În acest caz, instanței solicitante îi revine sarcina de a asigura legătura pentru a lua măsurile necesare.

Instanța solicitantă trebuie să stabilească legătura cu persoana care urmează să fie audiată pentru a găsi un moment disponibil pentru ambele părți. Este rezonabil să se acorde cel puțin o lună pentru a lua măsurile necesare.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile variază în funcție de numărul de circumstanțe, inclusiv locul videoconferinței (respectiv dacă are loc în instanță sau într-un alt spațiu); ora audierii (respectiv dacă are loc în afara programului normal de lucru al instanței, personalul va trebui să rămână peste program); dacă sunt necesare proceduri speciale; și dacă survin costuri în urma utilizării echipamentelor. Serviciul instanțelor din Gibraltar va informa instanța solicitantă cu privire la costuri. Plata trebuie să fie efectuată în lire sterline în numerar sau cu cardul dacă este efectuată personal la Grefa Curții Supreme sau prin mijloace electronice.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În cazul în care organismul central admite o cerere de obținere directă a probelor în temeiul articolului 17, ordinul pronunțat va stipula că instanța solicitantă trebuie să informeze persoana care urmează să fie audiată că participarea sa la audiere este voluntară și că are dreptul de a părăsi ședința în orice moment al procedurii. Instanța solicitantă este invitată să trimită o copie a acestui ordin persoanei audiate atunci când se organizează videoconferința.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care o persoană este audiată de Curtea Supremă din Gibraltar, cu participarea unei instanțe solicitante în temeiul articolelor 10-12, această persoană va trebui să depună un jurământ sau să facă o declarație solemnă în cadrul căreia trebuie să își confirme identitatea. În cazul în care o instanță solicitantă obține probele în mod direct în temeiul articolului 17, instanței respective îi va reveni sarcina să utilizeze toate mijloacele pe care le consideră necesare pentru a verifica identitatea persoanei audiate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, jurământul sau declarația solemnă vor fi făcute în conformitate cu procedurile normale ale instanțelor din Gibraltar. În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să notifice instanța solicitată cu privire la cerințele referitoare la depunerea jurământului, astfel încât să fie asigurate cărțile corespunzătoare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată va lua măsurile necesare. În cazul în care organismul central autorizează o cerere întocmită în temeiul articolului 17, acesta va informa Curtea Supremă să se aștepte să fie contactată de instanța solicitantă și că trebuie să coopereze cu instanța solicitantă pentru a se asigura că există o persoană disponibilă pentru operarea echipamentelor de videoconferință și pentru soluționarea oricăror probleme tehnice în momentul audierii.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să notifice instanța solicitată dacă persoana audiată are cerințe speciale – de exemplu, accesul pentru fotolii rulante sau un sistem în buclă în cazul în care se folosește un aparat auditiv.

Ultima actualizare: 01/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.