Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, vykonanie dôkazov je možné uskutočniť oboma spôsobmi. Postupy boli vypracované ad hoc; belgické právne predpisy neobsahujú ustanovenia týkajúce sa videokonferencií, no ani ich nezakazujú.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Vykonanie dôkazov sa môže týkať svedkov, ako aj znalcov. V praxi už prebehlo vykonanie dôkazov u účastníkov podľa článku 17.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

V tejto súvislosti sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy dožadujúceho súdu. Dožiadané vykonanie dôkazov nesmie porušovať základné zásady vnútroštátneho belgického práva [článok 17 ods. 5 písm. c)].

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vypočutie prostredníctvom videokonferencie sa nemusí konať na súde.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Dožadujúci súd určí v súlade so svojimi pravidlami, či sa vypočutie má zaznamenať, a vykoná potrebné opatrenia.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) len v holandskom, francúzskom alebo nemeckom jazyku (belgické právne predpisy),

b) nie sú dané jazykové požiadavky.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Dožadujúci súd zabezpečí tlmočníka a znáša náklady na tlmočenie. Tlmočník obvykle poskytuje svoje služby na dožadujúcom súde počas konania videokonferencie. Neexistuje však žiadny dôvod, prečo by tlmočník nemohol byť fyzicky prítomný pri svedkovi.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

To sa stanovuje v súlade s vnútroštátnym právom dožadujúceho súdu.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady uhradí dožadujúci súd.

Telefonické spojenie nadviaže dožadujúci súd. Všetky cestovné náklady taktiež musí uhradiť dožadujúci súd. Ústredný orgán na to upozorní dožadujúci súd pri potvrdení prijatia žiadosti.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Zahraničný súd informuje svedka o pozývacom liste, v ktorom sa uvádza, že jeho spolupráca je dobrovoľnej povahy.

Ústredný orgán požiada dožadujúci súd o zaslanie pozývacieho listu pred zaslaním tlačiva J. V tomto liste musí byť jasne uvedené, že osoba bola informovaná o tom, že dostavenie sa na vypočutie je dobrovoľné.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na základe dokladov totožnosti.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V tomto prípade platí právny poriadok dožadujúceho štátu.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Zamestnanec ústredného orgánu dočasne prevezme úlohu koordinátora na účely dohodnutia praktických záležitostí, ako sú dátum a čas skúšobného vypočutia a skutočného vypočutia.

Správca/administratívny pracovník zodpovedá za zapnutie a vypnutie systému.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Žiadosti o dodatočné informácie podáva ústredný orgán dožadujúcemu súdu pred vypočutím.

Posledná aktualizácia: 24/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.