Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, dôkazy možno vykonať obomi spôsobmi. Postupy sa vypracúvajú na báze ad hoc. Bulharský právny poriadok neobsahuje ustanovenia týkajúce sa videokonferencie, ale ani ju nezakazuje. Žiadosti o vykonanie dôkazu, a to aj formou videokonferencie, sa podávajú na okresný súd, v ktorého miestnej príslušnosti sa má vykonanie uskutočniť [článok 617 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) z roku 2008]. V Bulharsku má provinčný súd, v ktorého miestnej príslušnosti sa má vykonanie uskutočniť, kompetenciu umožniť priame vykonanie dôkazu (článok 617 ods. 2 GPK z roku 2008). Príslušný súd sa zisťuje použitím vyhľadávacieho nástroja dostupného na Európskom portáli elektronickej justície/v Európskom justičnom atlase. Žiadosť musí obsahovať podrobnosti, ako sú meno a adresa účastníkov súdneho konania, povaha a predmet prípadu, opis vykonania dôkazu, ktoré sa má uskutočniť, atď. Musia sa použiť tieto formuláre: formulár A: Žiadosť o vykonanie dôkazu (podľa článkov 10 až 12); formulár I: Žiadosť o priame vykonanie dôkazu (podľa článku 17). Bulharsko neudržiava a neuzavrelo dohody ani dojednania s inými členskými štátmi EÚ na uľahčenie vykonania dôkazu, ktoré by boli zlučiteľné s nariadením (ES) č. 1206/2001. Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1206/2001 má prednosť pred dohodami uzavretými medzi Bulharskom a inými členskými štátmi, pokiaľ ide o vykonanie dôkazu v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Nie, také obmedzenia neexistujú. Bulharský Občiansky súdny poriadok na rozdiel od Trestného súdneho poriadku (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK) neobsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa vykonania dôkazu prostredníctvom videokonferencie a je na zvážení príslušného súdu, v ktorého miestnej príslušnosti sa má vykonanie uskutočniť, ktoré osoby by mali byť vypočuté takýmto spôsobom (článok 617 ods. 1 a 2 GPK). V súlade s GPK môžu byť vypočutí svedkovia, znalcovia, ako aj samotní účastníci konania. Maloleté osoby môžu byť vypočuté za prítomnosti ich zákonného zástupcu a deti nemôžu byť vypočuté, ak sú mladšie ako desať rokov [článok 15 zákona o ochrane detí (Zakon za zakrila na deteto)].

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Nie, neexistujú žiadne ustanovenia ukladajúce také obmedzenia. Ak dožadujúci alebo dožiadaný súd nemá prístup k vybaveniu na videokonferenciu, možno takéto vybavenie po dohode súdom poskytnúť.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Osoby sa zvyčajne vypočúvajú v budove príslušného súdu v súlade s článkom 163 ods. 1 GPK. Z vážnych dôvodov sa môže prípadne vypočutie vykonať mimo súdu za predpokladu, že je k dispozícii technické vybavenie na vykonanie dôkazu prostredníctvom videokonferencie, pričom účastníci konania takisto dostanú predvolanie.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Vypočutia prostredníctvom videokonferencie sa môžu uskutočniť len so súhlasom účastníkov (článok 148 GPK). Právo zaznamenávať vypočutie má len tím, ktorí uskutočňuje videokonferenciu. O tom, či sa má vypočutie zaznamenávať, rozhoduje súd, v ktorého miestnej príslušnosti sa má vykonanie uskutočniť. Možno vyhotoviť zvukový záznam vypočutia. Takýto zvukový záznam sa uchováva na údajovom nosiči, ktorý je súčasťou spisového materiálu.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Všetky bulharské súdy vykonávajú vypočutia vo svojom úradnom jazyku (ktorým je bulharčina) a v prípade potreby je k dispozícii tlmočník. Ak sa požiada o nepriame vykonanie dôkazu podľa článkov 10 až 12, použije sa jazyk dožiadaného súdu. Ak sa požiada o priame vykonanie dôkazu podľa článku 17, použije sa jazyk dožadujúceho súdu v závislosti od podmienok určených príslušným provinčným súdom.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V bulharskom právnom poriadku sa táto otázka neupravuje. Tlmočníci sa na tento účel zabezpečujú na báze ad hoc – dožadujúci súd v prípade potreby zabezpečí tlmočníka pre osobu, ktorá sa má vypočuť. V žiadosti dožadujúci súd uvedie jazyk, ktorý sa má použiť, a informuje dožiadaný súd. Dožadujúci súd a dožiadaný súd môžu požiadať o uskutočnenie celého konania alebo jeho časti v cudzom jazyku. Na žiadosť dožadujúceho členského štátu alebo osoby, ktorá sa má vypočuť, zabezpečí dožiadaný súd v prípade potreby prítomnosť tlmočníka.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná? V bulharskom právnom poriadku sa táto otázka výslovne neupravuje, ale mali by sa uplatňovať všeobecné pravidlá o výkone súdnych konaní a o predvolaní svedkov, účastníkov a znalcov podľa GPK. Osoby musia byť informované dostatočne vopred, a to aspoň sedem dní pred stanoveným dátumom súdneho konania (článok 56 ods. 3 GPK). Proces výkonu vypočutia prostredníctvom videokonferencie sa usporadúva v súlade s právnym poriadkom dožiadaného štátu.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Bulharské súdy nevyrubujú poplatky za videokonferencie. Dožadujúci súd zabezpečuje náhradu poplatkov uhradených znalcom a tlmočníkom a nákladov vyplývajúcich z organizácie videokonferenčného spojenia. Na žiadosť dožiadaného súdu by mal dožadujúci súd zabezpečiť náhradu nákladov vyplývajúcich z používania videokonferenčného vybavenia.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Bulharské procesné právo neobsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa tejto záležitosti. Žiadosti o priame vykonanie dôkazu podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 možno spravidla podať len na dobrovoľnej báze bez použitia poriadkových opatrení. Na začiatku vypočutia svedka mu bulharský súd objasní jeho procesné práva a povinnosti, ak svedka nezastupuje právnik. Svedok, ktorý sa má vypočuť, má právo odmietnuť vypovedať podľa pravidiel uvedených v článku 166 GPK.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Uplatňuje sa právo dožiadaného štátu. Ak sa osoba vypočúva ako svedok alebo znalec, podľa článku 170 GPK sa zistí jej totožnosť predložením osobného identifikačného dokladu, objasní sa, či má záujem na konaní, a pripomenie sa jej zákonná zodpovednosť v prípade krivej výpovede (článok 290 NPK).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V prípade, že dôkaz vykonáva priamo dožadujúci bulharský súd podľa článku 17, uplatňuje sa článok 170 ods. 2 GPK a vypočúvaný svedok alebo znalec prisahá, že bude hovoriť pravdu, pričom je upozornený na trestnú zodpovednosť v prípade krivej výpovede alebo vypracovania nepravdivého znaleckého posudku (články 290 a 291 NPK).

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Bulharské súdy majú systém administratívnych pracovníkov s požadovanými počítačovými zručnosťami, ktorí sa môžu zúčastniť na príprave videokonferencie, pričom vykonávajú svoje príslušné úlohy. V prípade technických problémov administratívny pracovník spolupracuje s dotknutým súdom a zabezpečuje hladký priebeh vypočutia osôb prostredníctvom videokonferencie.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

V súvislosti s nadviazaním videokonferenčného spojenia medzi dožadujúcim súdom a dožadovaným súdom môžu byť potrebné ďalšie technické informácie.

Posledná aktualizácia: 30/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.