Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V Chorvátskej republike možno vykonávať dôkazy vypočúvaním svedka, účastníka konania alebo znalca prostredníctvom videokonferencie v súlade s článkami 10 až 12 a článkom 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie“), a to tak, že ak vykonávanie dôkazov musí prebiehať v súlade s nariadením, súd Chorvátskej republiky môže:

1. požiadať o vykonanie dôkazov priamo príslušný súd iného členského štátu; alebo

2. v súlade s domnienkami uvedenými v článku 17 nariadenia požiadať o priame vykonanie dôkazov v inom členskom štáte.

Vykonávanie dôkazov podľa uvedeného nariadenia je stanovené v článkoch 507d až 507h Občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [„Narodne novine“ (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14; ďalej len „ZPP“].

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Videokonferencia sa môže použiť na vypočutie svedkov, ako aj na zhromažďovanie dôkazov od odborníkov/znalcov a účastníkov konania.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Chorvátska republika neuplatňuje žiadne osobitné obmedzenia týkajúce sa druhu dôkazov, ktoré možno získať prostredníctvom videokonferencie. Súd, ktorý vedie konanie, rozhoduje o tom, aký druh dôkazov sa vykoná a akým spôsobom, aby sa preukázala určitá skutočnosť. Súd sa podľa vlastného uváženia rozhodne, ktoré zo skutočností bude po dôkladnom a starostlivom posúdení každého jednotlivého dôkazu a všetkých dôkazov spoločne a na základe výsledkov celého procesu považovať za preukázané. Videokonferencia sa však vo všeobecnosti používa na vykonávanie dôkazov prostredníctvom vypočúvania strán a svedkov, pretože vykonávaniu dôkazov prostredníctvom kontroly dokumentov alebo vyšetrovania na mieste bránia určité faktické a technické prekážky.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Výsluch spravidla prebieha na súde, neexistujú však žiadne osobitné právne obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde sa má strana podrobiť výsluchu prostredníctvom videokonferencie.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Neexistujú žiadne právne ustanovenia, v ktorých by sa osobitne vyžadovalo nahrávanie alebo zaznamenávanie výsluchov prostredníctvom videokonferencie, v článkoch 126a až 126c ZPP sa však stanovuje právny základ pre hlasové záznamy z výsluchov. O hlasovom zázname formálne rozhoduje súd, a to buď ex officio, alebo na žiadosť účastníkov konania. Spôsoby uchovávania a prenosu hlasových záznamov, technické požiadavky a spôsoby zaznamenávania sa stanovujú v Súdnom poriadku (Sudski poslovnik) (NN č. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 a 45/16).

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak sa dožiadanie podáva podľa článkov 10 až 12 nariadenia, výsluch sa zvyčajne uskutočňuje v chorvátčine, zatiaľ čo používanie menšinových jazykov v občianskoprávnom konaní je upravené osobitnými predpismi (občianskoprávne konanie sa uskutočňuje v chorvátskom jazyku, pokiaľ sa právnych predpisoch pre konkrétne súdy nestanovuje iný jazyk). Okrem toho, ak sa konanie neuskutoční v jazyku účastníkov konania, v súlade s článkom 102 ZPP sa zabezpečí tlmočenie výsluchu a preklad dokumentov použitých na výsluchu na predkladanie dôkazov do ich jazyka.

V prípade priameho vykonávania dôkazov podľa článku 17 nariadenia môže vykonávanie dôkazov počas výsluchu prebiehať v cudzom jazyku, pretože ho vykonáva priamo súd, ktorý požiadal o výsluch. Musí sa však zabezpečiť primeraný preklad do jazyka, ktorému rozumejú účastníci konania.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V zásade platí, že na účely výsluchu podľa článkov 10 až 12 nariadenia poskytne súdneho tlmočníka dožiadaný súd. Za určitých podmienok (článok 251 odkazujúci na článok 263 ZPP) môže súd rozhodnúť, že tlmočenie zabezpečia súdni tlmočníci, ktorých navrhol účastník konania.

Na použití tlmočníckej služby sa takisto súd, ktorý požiadal o vykonanie dôkazov, môže dohodnúť s dožiadaným súdom, pričom tlmočníka môže poskytnúť jeden alebo druhý súd. V praxi sú súdni tlmočníci pridelení osobe, ktorá potrebuje tlmočenie, alebo dožiadanému súdu, ak dožadujúci súd uskutočňuje výsluch vo svojom vlastnom jazyku podľa článku 17 nariadenia, alebo dožadujúcemu súdu, ak výsluch vykonáva dožiadaný súd podľa článkov 10 až 12 nariadenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa článku 242 ZPP svedkovia dostanú písomné predvolanie, v ktorom sa okrem iného uvádza čas a miesto konania výsluchu. Predvolanie na výsluch, počas ktorého sa dôkazy vykonajú prostredníctvom vypočutia účastníka konania, musí byť tejto osobe doručené v súlade s pravidlami osobného doručenia. Ak má účastník konania zástupcu, ten odovzdá predvolanie na výsluch, na ktorom sa vykonajú dôkazy prostredníctvom vypočutia účastníkov konania, účastníkovi konania alebo osobe, ktorá sa v súvislosti s účastníkom konania má vypočuť (článok 268 odkazujúci na články 138 a 142 ZPP). Svedkovia, ktorí nie sú schopní sa dostaviť na súd z dôvodu veku, choroby alebo vážneho telesného postihnutia, môžu byť vypočutí doma. V ZPP sa nestanovuje, s akým predstihom sa svedkovia majú predvolať na výsluch; účastníci konania však musia mať dostatok času na prípravu na výsluch (najmenej 8 dní pred výsluchom).

V prípade výsluchu podľa článkov 10 až 12 nariadenia dožiadaný súd oznámi svedkovi/účastníkovi konania čas a miesto konania výsluchu, zatiaľ čo v prípade výsluchu podľa článku 17 nariadenia predvolanie doručí dožadujúci súd.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Podľa článku 153 ZPP je účastník konania, ktorý žiada o vykonanie dôkazov, povinný na základe súdneho príkazu vopred uhradiť sumu požadovanú na pokrytie nákladov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s vykonávaním dôkazov. Ak vykonávanie dôkazov navrhujú obe strany alebo ho súd nariadi ex officio, súd požiada obe strany, aby uhradili rovnaký podiel požadovanej sumy.

Pokiaľ ide o náklady spojené s videokonferenciou, uplatňuje sa článok 18 nariadenia.

V Chorvátskej republike je vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie bezplatné.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Táto osoba bude o tejto skutočnosti informovaná v predvolaní. V ZPP sa však nestanovujú žiadne dodatočné požiadavky.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Pred vypočutím sa svedkovia požiadajú, aby uviedli svoje meno a priezvisko, osobné identifikačné číslo, meno otca, povolanie, adresu, miesto narodenia, vek a svoj vzťah k účastníkom konania (článok 243 ods. 3 ZPP).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa článku 246 ZPP môže súd rozhodnúť, že svedok poskytnuté vyhlásenia potvrdí zložením prísahy. V prípade článku 17 nariadenia sa však za určitých podmienok môžu uplatňovať pravidlá dožadujúceho štátu, a to aj vtedy, keď pred výsluchom tento štát informuje príslušný orgán alebo ústredný orgán dožiadaného štátu o svojom zámere získať prísažnú svedeckú výpoveď.

Podľa článku 270 ZPP sa vypočúvanie strán uskutočňuje bez zloženia prísahy.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V ZPP sa v tejto súvislosti nestanovujú žiadne požiadavky, ale v praxi musí byť pred videokonferenciou a počas nej prítomný technický personál a potrebný justičný personál, aby sa zabezpečilo splnenie všetkých technických požiadaviek na uskutočnenie videokonferencie.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Nie je predpísané žiadne pravidlo, ktoré je potrebné dodržať pri podávaní žiadosti o dodatočné informácie, ale pri určení termínu výsluchu môžu dožadujúci a dožiadaný súd považovať za potrebné dohodnúť sa na riešení niektorých technických otázok, aby mohol výsluch prebehnúť úspešne. V praxi tieto otázky väčšinou sudcovia riešia prostredníctvom e-mailu.

Posledná aktualizácia: 22/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.