Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Dôkazy je možné vykonať prostredníctvom audiovizuálneho spojenia buď za účasti súdu dožadujúceho štátu alebo priamo. Príslušným právnym základom podľa vnútroštátneho práva je článok 36A kapitoly 9 zákona o dokazovaní zmeneného zákonom 122(I)/2010. Podľa článku 36A môže súd na základe svojho uváženia uložiť akékoľvek podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné na vykonanie dôkazov za predpokladu, že tieto podmienky nie sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami Cyperskej republiky.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Neexistujú žiadne obmedzenia. Každá osoba, ktorej výpoveď sa považuje za potrebnú, môže byť vypočutá za predpokladu, že žiadosť o vykonanie dôkazu patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1206/2001 a nie je v rozpore s vnútroštátnym právom.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa druhu dôkazov, ktoré možno vykonať prostredníctvom audiovizuálneho spojenia za predpokladu, že žiadosť o vykonanie dôkazov nie je v rozpore s vnútroštátnym právom a vykonanie dôkazov je prakticky uskutočniteľné.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Neexistujú žiadne obmedzenia.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zaznamenáva sa len zápisnica z konania.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Výsluch sa vykoná v materinskom jazyku osoby, ktorá vypovedá a následne ho tlmočník preloží do úradného jazyka súdu, t. j. do gréčtiny.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Kancelária súdu, ktorý prejednáva vec, v rámci ktorej má byť dotknutá osoba vypočutá, je zodpovedná za vykonanie potrebných opatrení na využitie služieb tlmočníkov.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Osoba, ktorá sa má vypočuť, sa predvolá ako svedok a na prejednávanie veci sa stanoví taký termín, aby s ním dotknutá osoba mohla byť včas oboznámená.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady vzniknuté v súvislosti s tlmočníkmi znáša štát, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vedie konanie a náklady vynaložené na poskytnutie technickej podpory v deň vypočúvania znáša štát, v ktorom sa nachádza svedok.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Na tento účel sa vydá predvolanie svedka.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Zloží sa prísaha alebo sa urobí vyhlásenie a uvedú sa údaje o osobe, ktorá má byť vypočúvaná.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Dožadujúci súd musí poskytnúť údaje o osobe, ktorá sa má vypočuť. Počas zloženia prísahy bude osoba, ktorá sa má vypočuť, prisahať na Bibliu alebo Korán v závislosti od svojej náboženskej príslušnosti alebo urobí vyhlásenie.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Deň pred dňom vypočúvania sa uskutoční skúšobné spojenie po predchádzajúcej koordinácii medzi príslušnými orgánmi (útvarmi kancelárie súdu).

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Nevyžadujú sa ďalšie informácie.

Posledná aktualizácia: 01/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.