Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, vykonanie dôkazov je možné aj prostredníctvom videokonferencie. V článku 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa stanovuje právo požiadať o použitie videokonferencie. Videokonferencia sa tiež môže použiť pri vykonaní dôkazov podľa článku 17 nariadenia; ústredný orgán alebo príslušný orgán je povinný podporiť využívanie komunikačných technológií, akými sú videokonferencie a telekonferencie. Estónske súdy majú potrebné videokonferenčné zariadenia. Podľa § 15 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku (dostupný online tu) sa ustanovenia tohto poriadku vzťahujú aj na poskytnutie pomoci pri vykonaní dôkazov v Estónsku na základe žiadostí súdov členských štátov Európskej únie, pokiaľ sa neuvádza inak v ustanoveniach nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. V súlade s § 15 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku a pokiaľ sa v právnych predpisoch alebo medzinárodnej dohode neuvádza inak, estónsky súd poskytne procesnú pomoc pri výkone procesného úkonu na žiadosť zahraničného súdu, ak v súlade s estónskymi právnymi predpismi požadovaný procesný úkon spadá do právomoci estónskeho súdu a zákon ho nezakazuje. Procesný úkon môže byť vykonaný aj v súlade s právnymi predpismi zahraničného štátu, ak je to potrebné na vedenie konania v zahraničnom štáte a ak tým nie sú dotknuté záujmy účastníkov konania. Súdne pojednávania vedené vo forme procesnej konferencie sú upravené v § 350 Občianskeho súdneho poriadku. Na uskutočnenie videokonferencie podľa nariadenia č. 1206/2001 ani procesnej konferencie vykonanej priamo dožadujúcim súdom iného členského štátu podľa článku 17 nariadenia sa nevzťahujú žiadne osobitné ustanovenia ani obmedzenia.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

V súlade s § 350 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku má účastník súdneho pojednávania vo forme procesnej konferencie možnosť vykonať procesné úkony v reálnom čase, t. j. môže vypovedať pod prísahou alebo v prípade nesporového konania bez prísahy; podľa § 350 ods. 2 môže byť svedok alebo znalec vypočutý aj vo forme procesnej konferencie.

To znamená, že účastník konania môže v rámci procesnej konferencie vypovedať pod prísahou alebo v prípade nesporového konania bez prísahy, pričom svedok alebo znalec môže byť vypočutý aj vo forme procesnej konferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Podľa § 350 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku môže súd zvolať pojednávanie vo forme procesnej konferencie tak, aby účastník konania alebo jeho zástupca alebo poradca mali možnosť byť v čase súdneho pojednávania na inom mieste a vykonať procesné úkony v reálnom čase na tomto mieste.

To znamená, že súd môže zorganizovať procesnú konferenciu tak, že osoba nemusí byť prítomná na súde pri vypočúvaní.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, záznam súdnych pojednávaní je povolený. Záznam sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v § 52 alebo § 42 Občianskeho súdneho poriadku. Technológia vypočutia na diaľku, ktorá sa používa na súdoch, umožňuje záznam podľa § 52 Občianskeho súdneho poriadku.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 32 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je jazykom súdnych konaní a postupov estónsky jazyk. V súlade s § 32 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa zápisnice zo súdnych pojednávaní a iných procesných úkonov vyhotovujú v estónskom jazyku. Súd môže tiež všetky svedectvá alebo vyhlásenia, ktoré boli na súdnom pojednávaní podané v cudzom jazyku, zaznamenať v zápisnici okrem ich prekladu do estónskeho jazyka aj v jazyku, v ktorom boli podané, ak je to potrebné na presné zachytenie svedectva alebo vyhlásenia. Estónsky Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenia týkajúce sa jazykového režimu na poskytovanie svedectiev alebo vyhlásení na žiadosť súdu iného členského štátu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, a to ani ustanovenia týkajúce sa jazykového režimu na vykonávanie dôkazov podľa článku 17 tohto nariadenia.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V § 34 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že ak účastník konania neovláda dobre estónsky jazyk a nemá v konaní zástupcu, súd na žiadosť takéhoto účastníka konania alebo z vlastnej iniciatívy prizve podľa možnosti tlmočníka alebo prekladateľa. Prizvanie tlmočníka alebo prekladateľa nie je potrebné, ak sú súd a ostatní účastníci konania schopní pochopiť vyhlásenia účastníka v konaní. Ak súd nie je schopný okamžite prizvať tlmočníka alebo prekladateľa, vydá rozhodnutie, na základe ktorého je účastník konania, ktorý potrebuje pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, povinný nájsť si v lehote stanovenej súdom tlmočníka, prekladateľa alebo zástupcu, ktorý dobre ovláda estónsky jazyk (§ 34 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Estónsky Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenia o tom, kde sa má nachádzať tlmočník alebo prekladateľ, ktorého služby sa využívajú pri vykonávaní dôkazov v súlade s nariadením.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa § 343 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súd oznámi účastníkom konania a iným osobám pozvaným na súdne pojednávanie čas a miesto súdneho pojednávania doručením predvolaní. Podľa § 343 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku musí byť interval medzi dátumom doručenia predvolaní a dátumom súdneho pojednávania aspoň desať dní. Ak s tým účastníci konania súhlasia, môže byť tento interval aj kratší.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie dôkazov podľa nariadenia č. 1206/2001, sú uvedené v článku 18 tohto nariadenia. Podľa § 15 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku dožadujúci súd neuhrádza náklady na procesné úkony. Súd, ktorý vykoná procesný úkon, informuje dožadujúci súd o nákladoch, a tieto náklady sa považujú za výdavky súvisiace s predmetnou vecou. Náklady na vykonávanie dôkazov sa ako náklady nevyhnutné na konanie uhradia v súlade s § 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa uvádza, že pokiaľ súd nerozhodne inak, náklady nevyhnutné na konanie uhradí vopred účastník konania, ktorý podal návrh, na ktorý sa náklady vzťahujú, a to v rozsahu nariadenom súdom. Ak návrh podali obe strany alebo ak bol predvolaný svedok alebo znalec, alebo sa na podnet súdu vykonala kontrola, náklady znášajú obe strany rovným dielom. Keďže súdy majú videokonferenčné zariadenia, na ich použitie by sa nemali vzťahovať žiadne náklady.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Pri informovaní osôb o tom, že priame vypočutie dožadujúcim súdom je dobrovoľné, sa uplatňuje článok 17 ods. 2 nariadenia.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Podľa § 347 ods. 2 bodu 1 Občianskeho súdneho poriadku súd na začiatku súdneho pojednávania zistí, ktoré z predvolaných osôb sú prítomné na pojednávaní, a zistí ich totožnosť. V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovuje konkrétny postup overenia totožnosti na súdnom pojednávaní. Súd je povinný zistiť totožnosť predvolaných osôb. Na tento účel kontroluje u predvolanej osoby napríklad doklad totožnosti obsahujúci fotografiu. Totožnosť osoby, ktorá sa na pojednávaní zúčastní prostredníctvom videokonferencie, môže byť overená napríklad na základe kópie dokladu predloženej súdu vopred.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 269 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku musí účastník konania pred podaním výpovede zložiť túto prísahu:

„Ja, (meno), prisahám na svoju česť a svedomie, že vypoviem celú pravdu o veci a nič nezamlčím, nepridám ani nezmením.“ Účastník konania zloží túto prísahu ústne a podpíše text prísahy.

Podľa § 36 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku osoba, ktorá neovláda dobre estónsky jazyk, musí zložiť prísahu v jazyku, ktorý ovláda; podľa § 36 ods. 2 sa podpíše estónske znenie prísahy, ktoré sa osobe priamo preloží pred tým, ako ju podpíše.

V druhej vete § 262 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že pred výpoveďou musí súd svedkovi objasniť povinnosť hovoriť pravdu a vysvetliť obsah § 256 – 259 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 303 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku sa ustanovenia týkajúce sa vypočutia svedkov vzťahujú aj na vypočutie znalcov. Znalec, ktorý nie je súdnym znalcom alebo úradne osvedčeným znalcom, bude pred predložením znaleckého posudku upozornený na to, že nesmie vedome predložiť nesprávny znalecký posudok, čo znalec potvrdí podpísaním súdnej zápisnice alebo znenia upozornenia. Podpísané upozornenie sa predloží súdu spolu so znaleckým posudkom.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Podľa § 350 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku musí byť pri súdnom pojednávaní organizovanom vo forme procesnej konferencie zaručené právo každého účastníka konania na podávanie návrhov a žiadostí a na vyjadrovanie stanovísk k návrhom a žiadostiam iných účastníkov konania, pričom musia byť technicky bezpečným spôsobom zaistené ostatné podmienky súdneho pojednávania pri prenose obrazu a zvuku v reálnom čase medzi účastníkmi konania neprítomnými v priestoroch súdu a samotným súdom.

Na každom súde je zamestnaný pracovník Strediska pre registre a informačné systémy pôsobiaci ako‑ interný špecialista IT, ktorý zabezpečuje funkčnosť videokonferenčných zariadení a rieši všetky technické problémy.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Požadované informácie sú uvedené vo formulári žiadosti. Akékoľvek dodatočné požadované informácie závisia od špecifických okolností každého súdneho prípadu.

Posledná aktualizácia: 05/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.