Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Oba postupy sú možné. V dožiadaní by sa malo jednoznačne uviesť, ktorý postup dožadujúci súd myslí.

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 nariadenia sa na vypočutie uplatňujú ustanovenia súdneho poriadku týkajúce sa predkladania dôkazov.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Žiadne takéto obmedzenia sa na občianske ani obchodné veci nevzťahujú. Znalci a účastníci konania sa môžu vypočuť aj prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Žiadne.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Nie.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zaznamenávanie vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom videokonferencií nie je zakázané, ale potrebné zariadenia nie sú k dispozícii na všetkých súdoch. Táto možnosť sa samostatne skúma pri predložení dožiadania.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 sa vypočutie uskutočňuje vo fínčine alebo švédčine. V prípade priameho vypočutia podľa článku 17 určuje jazyk vypočutia dožadujúci súd.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 sa poskytnutie a miesto tlmočníkov určuje na základe vzájomnej dohody medzi dožadujúcim a prijímajúcim súdom. V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 zodpovedá za obstaranie tlmočníkov a rozhodnutie o tom, na akom mieste sa budú nachádzať, dožadujúci súd.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 zašle písomné predvolanie osobe, ktorá sa má vypočuť, prijímajúci súd. Ideálne by mali medzi doručením oznámenia a dátumom vypočutia uplynúť aspoň dva až tri týždne. V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 zodpovedá za doručenie oznámenia a vykonanie potrebnej prípravy dožadujúci súd.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

V prípade vypočutia osoby podľa článkov 10 až 12 nariadenia na súde vybavenom videotechnikou použitím videokonferenčného zariadenia zvyčajne nevznikajú osobitné náklady. V prípade vypočutia osoby podľa článku 17, ktoré sa uskutočňuje inde než na súde, je za náklady na videokonferencie zodpovedný dožadujúci súd.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Súd, ktorý podal dožiadanie podľa článku 17 ods. 2 nariadenia, musí informovať dotknutú osobu o tom, že vykonávanie dôkazov je dobrovoľné.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 prijímajúci súd určí totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, a overí ju, a to v prípade potreby aj na základe preukazu totožnosti alebo pasu. V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 je totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, povinný overiť dožadujúci súd.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Na prísahu počas priameho výkonu dôkazov podľa článku 17 sa nevzťahujú žiadne konkrétne požiadavky. Prísaha sa skladá v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa súdu, ktorý vypočúva svedka.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Meno takejto kontaktnej osoby poskytuje prijímajúci súd.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

– Dožadujúci súd v ideálnom prípade poskytne mená kontaktných osôb pre technické záležitosti a právne otázky na základe jednotlivých prípadov.

– Dožiadanie by malo obsahovať kontaktné údaje (e-mailové adresy a/alebo telefónne čísla) kontaktných osôb, na základe ktorých budú dostupné aj počas súdneho konania v prípade výskytu problémov s videopripojením alebo podobných problémov.

– Ak sa štáty nachádzajú v iných časových pásmach, v dožiadaní by sa malo uviesť, či sa uvedeným časom rozumie čas dožadujúceho štátu, alebo čas prijímajúceho štátu.

Posledná aktualizácia: 27/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.