Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Vykonávanie dôkazov pomocou videokonferencie je podľa § 128a ods. 2 prvej vety Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung; ďalej len „ZPO“) v nemeckom občianskom súdnom konaní prípustné na žiadosť. Pri výsluchu musí byť súčasne prenášaný obrazový a zvukový záznam, a to na miesto, kde sa počas výsluchu nachádza svedok, znalec alebo účastník konania, a do rokovacej miestnosti. Ak sa účastníkom, splnomocneným zástupcom a poradcom umožní zdržiavať sa na inom mieste, musí byť obrazový a zvukový záznam pri výsluchu súčasne prenášaný aj na toto miesto. V prípade výsluchov vykonávaných nemeckými súdmi pomocou videokonferencie sa na základe predchádzajúceho dožiadania podaného v súlade s nariadením (ES) č. 1206/2001 § 128a ZPO môže uplatniť s určitými úpravami, keďže súd, ktorý dôkaz vykonáva, nie je zhodný so súdom, na ktorom konanie prebieha a ktorý má zároveň záujem na tom, aby mu bol sprostredkovaný priamy dojem. V prípade pasívneho vykonávania dôkazov podľa článku 17 nariadenia („pasívna“ právna pomoc) sa dožiadaniu o priame vykonanie dôkazu s použitím komunikačnej technológie v zásade vyhovie a je možné aj vykonávanie dôkazov, ktoré prekračuje rámec § 128a ZPO. Zamietnutie dožiadania prichádza do úvahy len z dôvodov uvedených v článku 17 ods. 5. Ústredný orgán však podľa kritérií nemeckého práva môže stanoviť podmienky, za ktorých sa pasívne vykonávanie dôkazov musí uskutočniť.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Pomocou videokonferencie možno uskutočniť výsluch svedkov, znalcov a účastníkov konania (§ 128a ods. 2 prvá veta ZPO).

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Podľa nemeckého občianskeho práva procesného možno pomocou videokonferencie vykonať dôkaz výsluchom svedkov, znalcov alebo účastníkov konania (§ 128a ods. 2 ZPO). Vykonávanie ostatných dôkazných prostriedkov (listiny, obhliadka) pomocou videokonferencie nie je výslovne dovolené.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Zákonom sa bližšie nestanovuje miesto pobytu osoby, ktorá má byť vypočutá. Z pohľadu nemeckého občianskeho práva procesného sa miesto, z ktorého sa uskutočňuje prenos do súdnej siene, musí v zásade nachádzať na území Nemecka.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V prvej vete § 128a (3) ZPO sa zakazuje nahrávanie alebo zaznamenávanie výsluchov prostredníctvom videokonferencie. Tento zákaz sa vzťahuje aj na dokazovanie vykonávané v rámci pasívnej právnej pomoci s dokazovaním podľa článku 17 nariadenia, keďže ide o základnú právnu zásadu vnútroštátneho nemeckého procesného práva.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) V prípade dožiadaní podľa článkov 10 až 12 sa výsluch musí viesť v nemeckom jazyku. Ak sa rokuje za účasti osôb, ktoré neovládajú nemecký jazyk, musí byť prítomný tlmočník. Od využitia služieb tlmočníka možno upustiť, ak všetky zúčastnené osoby ovládajú príslušný cudzí jazyk.

b) V prípade pasívnej právnej pomoci určí jazyk výsluchu dožadujúci súd, avšak ústredný orgán môže využiť oprávnenie podľa článku 17 ods. 4 a stanoviť podmienky pre priame vykonávanie dôkazu, ako je napríklad jazyk pojednávania alebo jazyk výsluchu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Pri aktívnej právnej pomoci prináleží vedenie súdneho konania, ako aj vykonávanie dôkazov nemeckému súdu poskytujúcemu právnu pomoc. Tlmočník musí byť pri vykonávaní dôkazov nemeckými súdmi prítomný, a to aj keď iba jedna zo zúčastnených strán nemecký jazyk neovláda. Existenciu potrebných znalostí nemčiny je nutné preskúmať ex offo. Výber tlmočníka je v zásade na zvážení súdu. Pri pasívnom vykonávaní dôkazov podľa článku 17 rozhodne o potrebe tlmočníkov a ich výbere dožadujúci súd. Podľa článku 17 ods. 4 môže ústredný orgán vydať súhlas za určitých podmienok, predovšetkým v súvislosti s pribratím tlmočníkov. Ústredný orgán môže v rámci podmienok nariadiť takisto vykonávanie dôkazov v nemeckom jazyku.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Pri aktívnej právnej pomoci uskutočňuje predvolanie svedkov a znalcov kancelária dožiadaného súdu neformálnym spôsobom, pokiaľ dožiadaný súd nerozhodne o formálnom predvolaní. Ak súd nariadi výsluch osoby prostredníctvom videokonferencie, osoby, ktoré sa majú pripojiť, sa predvolajú na miesto, z ktorého sa prenos uskutoční. V predvolaní sa musí uviesť označenie účastníkov, predmet výsluchu, jeho termín a dôsledky zmeškania. Predvolanie musí obsahovať presné údaje o mieste a čase výsluchu. Lehota na predvolanie nie je predpísaná.

V rámci vykonávania dôkazov podľa článku 17 nariadenia poskytne dožadujúci súd osobe, ktorá má byť vypočutá, informácie o mieste a čase výsluchu. Tieto informácie však spravidla závisia od situácie na nemeckých súdoch (ktoré súdy disponujú určitým zariadením, kedy je možné ho využiť). Čas a miesto výsluchu teda v zásade úzko súvisia s povolením ústredného orgánu. V zásade netreba dodržať určitú lehotu, ale treba zohľadniť dlhší čas poštovej prepravy pri styku so zahraničím.

Nie je stanovený osobitný postup pre plánovanie videokonferencie ako takej. V praxi ústredný orgán spravidla určí kontaktnú osobu na súde, kde sa videokonferencia má uskutočniť, ktorá je k dispozícii ako kontaktná osoba pre praktické otázky.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Použitím techniky na uskutočnenie videokonferencie vznikajú náklady na nákup, údržbu a prevádzku zariadení. Tieto náklady nie je možné uložiť účastníkom občianskeho súdneho konania. Okrem toho vznikajú telekomunikačné poplatky. Dožiadaný súd môže podľa článku 10 ods. 4 v spojení s článkom 18 ods. 2 nariadenia požadovať telekomunikačné poplatky.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Dožadujúci súd je podľa § 63 ods. 2 nariadenia o právnej pomoci v občianskych veciach (Rechtshilfeordnung für Zivilsachen; ďalej len „ZRHO“) povinný oznámiť osobe, ktorá má byť vypočutá, že jej účasť na výsluchu je dobrovoľná.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V prípade pochybností o totožnosti osoby, ktorá má byť vypočutá, je súd za každých okolností konania povinný ju preveriť.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Ak je nemecký súd dožiadaný o pasívne vykonávanie dôkazov pomocou videokonferencie, vykonávanie dôkazov, a teda aj zloženie prísahy, sa uskutoční podľa procesného práva dožadujúceho súdu. Pretože súčinnosť osoby poskytujúcej vysvetlenie je pri priamom vykonávaní dôkazov tak či tak dobrovoľná, teda aj jej súčinnosť pri zložení prísahy, o čom ju treba poučiť, dožadujúci štát zrejme nemôže stanovovať ďalšie kritériá na zloženie prísahy. Ústredný orgán musí v každom prípade dbať o rešpektovanie zákazu výpovede a výsluchu (podľa nemeckého práva), ktoré patria do dispozičného práva vypovedajúcej osoby. Sem patrí napríklad výsluch nemeckého úradníka bez predchádzajúceho súhlasu služobného úradu alebo výsluch lekára bez toho, aby bol zbavený povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Príslušný ústredný orgán rozhoduje o tom, či je možné zložiť prísahu a aké informácie sú od dožadujúceho súdu potrebné. V rámci súhlasu je povinnosťou ústredného orgánu postarať sa o to, aby nebol obchádzaný zákaz podať výpovede, ktoré patria do dispozičného práva vypovedajúcej osoby. Preto sa ústrednému úradu môže položiť otázka, v akej súvislosti vypovedajúca osoba údajne získala informácie. Nemecké právo napríklad výpoveď nemeckého úradníka podmieňuje získaním súhlasu jeho služobného úradu s výsluchom.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Súdnictvo je usporiadané na spolkovej báze a patrí do zodpovednosti príslušných krajinských súdnych správ (Landesjustizverwaltung). To znamená, že v tejto veci neexistujú jednotné spolkové štandardy, pričom vykonávanie dôkazov a jeho uplatňovanie zabezpečujú príslušné súdne správy spolkových krajín, čo sa môže v jednotlivých spolkových krajinách značne líšiť. Normatívy postupu v praxi spravidla vypracúva príslušný vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht), v ktorého obvode sa nachádza dožiadaný súd.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Dožiadania o vykonanie dôkazov zo zahraničia, ako aj oznámenia podľa nariadenia (ES) č. 1206/2001 musia byť v nemeckom jazyku, alebo k nim musí byť priložený preklad do nemčiny (§ 1075 ZPO).

Posledná aktualizácia: 13/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.