Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Na Najvyššom súde Gibraltáru je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie za účasti súdu v inom členskom štáte alebo priamo súdom daného členského štátu. Postupy na získanie dôkazov sú uvedené v časti 32 Občianskeho súdneho poriadku Anglicka a Walesu, ktorý sa uplatňuje na Gibraltár. V článku 32 ods. 3 sa stanovuje, že súd môže svedkovi umožniť, aby vypovedal prostredníctvom audiovizuálneho spojenia alebo inými prostriedkami. Ďalšie informácie sa nachádzajú v praktickom usmernení 32, prílohe 3.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Pri žiadostiach podľa článkov 10 – 12 alebo článku 17 neexistujú nijaké obmedzenia takéhoto druhu, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť. Pokiaľ žiadosť riadne patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001 a je zlučiteľná s právom Gibraltáru, vypočuť možno akúkoľvek príslušnú osobu.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Ak je žiadosť o dôkazy v súlade s právom Gibraltáru a získanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie je uskutočniteľné, neexistujú nijaké obmedzenia, pokiaľ ide o druh dôkazov, ktoré sa môžu získať.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

V prípade žiadosti podľa článkov 10 – 12 sa vypočutie obvykle, ale nie povinne, uskutočňuje na súde. Videokonferencia v prípade žiadosti podľa článku 17 sa môže uskutočniť kdekoľvek.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Na Najvyššom súde Gibraltáru sa v súčasnosti nenachádza nijaké zariadenie na zaznamenávanie vypočutí prostredníctvom videokonferencie. Ak sa požaduje záznam, strany sporu musia zariadiť zaznamenávanie buď na mieste, kde sa vypovedá, alebo na mieste, kde sa výpoveď sleduje.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Ak sú žiadosti predložené podľa článkov 10 – 12, vypočutie by sa malo uskutočniť v angličtine.

b) V prípade vypočutí s priamym vykonaním dôkazov neexistuje nijaká požiadavka týkajúca sa jazyka, aj keď dožadujúci členský štát musí zabezpečiť tlmočenie pre svedkov, ktorí nerozumejú jazyku, v ktorom sa má vypočutie uskutočniť.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak sa žiadosť predkladá podľa článkov 10 – 12 a svedok potrebuje tlmočníka, aby porozumel angličtine, tlmočníka zabezpečia zúčastnené strany. Ak svedok nepotrebuje tlmočenie, ale dožadujúci súd nerozumie angličtine, zabezpečenie vlastného tlmočenia je zodpovednosťou tohto súdu. Na umiestnenie tlmočníka za takýchto okolností sa nevzťahujú nijaké obmedzenia, aj keď z praktických dôvodov by zrejme bolo jednoduchšie, aby bol tlmočník na dožadujúcom súde.

Za zabezpečenie tlmočenia v prípade žiadostí predložených podľa článku 17 zodpovedá dožadujúci súd. Ani na miesto, odkiaľ by tlmočník mal tlmočiť, sa nevzťahujú nijaké obmedzenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V prípade žiadosti podľa článkov 10 – 12 vykoná všetky opatrenia dožiadaný súd. Pokiaľ ústredný orgán pre Gibraltár schválil priame vykonanie dôkazov podľa článku 17, dožadujúcemu súdu oznámi príslušné opatrenia. Zodpovednosťou dožadujúceho súdu potom je, aby nadviazal kontakt s cieľom vykonať potrebné opatrenia.

Dožadujúci súd sa má obrátiť na osobu, ktorá sa má vypočuť, aby sa spoločne dohodli na vhodnom čase. Na vykonanie potrebných opatrení je vhodné vyčleniť aspoň jeden mesiac.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sa líšia v závislosti od množstva okolností, napríklad od miesta videokonferencie (t. j. či sa koná v budove súdu alebo v iných priestoroch), od času vypočutia (t. j. ak sa koná mimo bežných úradných hodín, zamestnanci budú musieť ostať dlhšie), od toho, či sa vyžadujú osobitné postupy a či sa náklady zvyšujú v dôsledku použitia zariadenia. Súdna služba Gibraltáru informuje dožadujúci súd o nákladoch. Platba by sa mala uskutočniť v librách šterlingov (GBP) buď v hotovosti, alebo kartou, ak sa uhrádza osobne v podateľni najvyššieho súdu, alebo elektronicky.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Ak ústredný orgán schváli žiadosť o priame vykonanie dôkazov podľa článku 17, v príkaze, ktorý vydá, sa stanoví, že dožadujúci súd musí vypočúvanú osobu informovať, že jej prítomnosť na vypočutí je dobrovoľná a že má právo vypočutie opustiť v ktoromkoľvek bode konania. Dožadujúci súd musí zaslať kópiu tohto príkazu vypočúvanej osobe, keď sa dohadujú náležitosti videokonferencie.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Ak osobu vypočúva Najvyšší súd Gibraltáru za účasti dožadujúceho súdu podľa článkov 10 – 12, táto osoba bude musieť zložiť prísahu alebo urobiť vyhlásenie, v rámci ktorých musí potvrdiť svoju totožnosť. Ak dôkazy vykonáva priamo dožadujúci súd podľa článku 17, je vecou tohto súdu, aby použil všetky prostriedky na overenie totožnosti vypočúvanej osoby, ktoré považuje za potrebné.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V prípade žiadosti podľa článkov 10 – 12 sa prísaha alebo vyhlásenie vykonajú v rámci obvyklých súdnych postupov v Gibraltári. V prípade žiadosti podľa článku 17 má dožadujúci súd oznámiť dožiadanému súdu požiadavky týkajúce sa akejkoľvek prísahy, aby sa zabezpečili príslušné knihy.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V prípade žiadosti podľa článkov 10 – 12 vykoná potrebné opatrenia dožiadaný súd. Ak ústredný orgán schváli žiadosť podľa článku 17, bude najvyšší súd informovať, že má očakávať kontakt dožadujúceho súdu a že má s dožadujúcim súdom spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby bola v čase vypočutia k dispozícii osoba na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

V prípade žiadostí podľa článku 17 by mal dožadujúci súd dožiadanému súdu oznámiť, či má vypočúvaná osoba akékoľvek osobitné požiadavky – napr. bezbariérový prístup alebo systém s indukčnou slučkou v prípade použitia načúvacieho prístroja.

Posledná aktualizácia: 01/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.