Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, ale v súčasnosti len na Súde prvého stupňa v Aténach.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Neexistujú žiadne obmedzenia. Všetci účastníci konania môžu byť vypočutí prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Na ústne vypočutie svedkov, strán, znalcov atď. sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vypočutie sa môže konať v priestoroch na súde špeciálne určených na tento účel alebo na gréckom konzulárnom úrade v zahraničí.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Záznam vypočutia prostredníctvom videokonferencií je povolený a súdny tajomník alebo administratívny pracovník gréckeho konzulárneho úradu v zahraničí vypracuje zápisnicu.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Vypočutie sa musí uskutočniť v gréckom jazyku, v prípade potreby bude prítomný tlmočník.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak účastník konania požiada súd o vypočutie svedka, strany alebo znalca, ktorý má vypovedať prostredníctvom videokonferencie a ktorý nehovorí po grécky, tento účastník bude zodpovedný za nájdenie tlmočníkov a úhradu ich odmien. Tlmočníci sa musia nachádzať v tej istej miestnosti ako sudca, ktorý vykonáva videokonferenciu, alebo tajomník gréckeho konzulárneho úradu v zahraničí.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa článku 3 prezidentského dekrétu č. 142/2013: „Súd môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania rozhodnúť, či sa v konkrétnom prípade uskutoční videokonferencia. Súd je oprávnený rozhodnúť, či akceptuje takúto žiadosť alebo nie, na základe stanovenia toho, či využitie tejto technológie je potrebné na efektívne vedenie pojednávania. Vzhľadom na okolnosti každého jednotlivého prípadu môže súd schváliť žiadosť o videokonferenciu a požadovať dodatočné záruky pre riadne vedenie videokonferencie. a) Na žiadosť jedného z účastníkov: Tento účastník musí u tajomníka súdu, ktorý sa vecou zaoberá, podať žiadosť o vypočutie prostredníctvom videokonferencie (článok 270 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku) alebo o vypočutie prostredníctvom videokonferencie alebo o podanie svedectva prostredníctvom videokonferencie (článok 270 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku). V žiadosti sa musí uviesť súd alebo konzulárny úrad vo vzdialenej lokalite, mená osôb, ktoré sa na videokonferencii zúčastnia, ich adresy (vrátane e-mailových adries) a telefónne a faxové čísla, na ktorých sú zastihnuteľné, procesný krok, pre ktorý sa videokonferencia požaduje, plánované trvanie a akékoľvek potrebné špeciálne vybavenie. Mala by tiež obsahovať všetky osobitné podmienky účastníkov na uskutočnenie videokonferencie. Žiadosť môže byť podaná kedykoľvek a v každej fáze konania za predpokladu, že jej prijatím sa neprekročia lehoty procedurálnych krokov stanovené v Občianskom súdnom poriadku. Žiadosť a všetky s ňou spojené doplňujúce dokumenty je možné podať aj elektronicky v súlade s príslušnými ustanoveniami. Za komunikáciu na účely naplánovania a uskutočnenia videokonferencie sú zodpovední súdni úradníci a vzdialená lokalita a táto komunikácia môže prebiehať akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad telefonicky, e-mailom alebo faxom. Žiadosť bude schválená alebo zamietnutá na základe rozhodnutia súdu. Toto rozhodnutie tajomník oznámi žiadateľovi akýmkoľvek vhodným spôsobom. V prípade schválenia žiadosti žiadateľ informuje ostatných účastníkov, že procesný krok sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. b) Na vlastný návrh súdu: Rozhodnúť o uskutočnení videokonferencie môže súd, ktorý sa vecou zaoberá, a o tomto rozhodnutí informuje účastníkov na vlastný návrh.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Ak účastník konania požiada súd o vypočutie svedka, strany alebo znalca, ktorý má vypovedať prostredníctvom videokonferencie a ktorý nehovorí po grécky, tento účastník bude zodpovedný za nájdenie tlmočníkov a úhradu ich odmien. Účastník uhrádza odmenu priamo tlmočníkovi.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Túto osobu informuje súd.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Sudca, ktorý vedie pojednávanie, overí totožnosť osoby, ktorá bude vypočúvaná. Pri overovaní totožnosti osoby, ktorá sa dostaví do priestorov pre vzdialenú účasť, asistuje sudcovi vo vzdialenej lokalite tajomník alebo administratívny pracovník, alebo iná tam prítomná osoba, ktorú splnomocnil konzul.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Súd, ktorý vedie konanie, sa svedka, znalca atď. opýta, či uprednostňuje zloženie prísahy náboženského alebo občianskeho charakteru. To isté sa týka aj tlmočníkov pred začatím výkonu ich povinností.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Zodpovední súdni úradníci musia byť prítomní pred konferenciou, ako aj počas nej.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Žiadne.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.