Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V zákone CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „zákon CXXX z roku 2016“) sa súdu na návrh účastníka konania alebo z vlastnej iniciatívy poskytuje možnosť vypočuť účastníka konania, iných účastníkov súdneho konania, svedka alebo znalca a – za predpokladu, že vlastník obhliadaného predmetu súhlasí – vykonať obhliadku prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa môže nariadiť, ak je to praktické, napríklad na urýchlenie konania alebo ak by bolo vypočutie vo veci na mieste konania náročné zorganizovať alebo neprimerane nákladné, alebo ak sa vyžaduje ochrana svedka.

Pravidlá týkajúce sa vypočutí prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sú uvedené v zákone CXXX z roku 2016 a v nariadení ministra spravodlivosti 19/2017 o využívaní elektronických komunikačných sietí pri občianskoprávnych pojednávaniach a vypočutiach z 21. decembra 2017 (ďalej len „nariadenie ministra spravodlivosti 19/2017 z 21. decembra“).

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, neexistujú v tomto smere žiadne obmedzenia. Túto metódu možno využiť na vypočutie účastníkov konania a iných účastníkov súdneho konania, svedkov, znalcov a vlastníkov obhliadaných predmetov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Vypočutie, výsluch alebo obhliadka pomocou elektronickej komunikačnej siete sa môžu použiť na vypočutie účastníkov konania, svedkov a znalcov alebo na vykonanie obhliadky.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Výsluchy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa môžu uskutočniť v priestoroch súdu alebo iného orgánu v oddelených miestnostiach zriadených na účely videokonferencie za predpokladu, že sú splnené podmienky nevyhnutné na prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Podľa zákona CXXX z roku 2016 môže vo fáze súdneho konania súd – na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania alebo z vlastnej iniciatívy – nariadiť, aby sa zápisnice z vypočutí, výsluchov alebo obhliadok vykonaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete vyhotovili pomocou kontinuálnych a simultánnych obrazových a zvukových záznamov.

Ak sa zápisnice nevyhotovia týmto spôsobom, sudca, ktorý danú vec prejednáva na mieste konania vo veci, môže nariadiť audiovizuálny záznam udalostí na mieste konania vypočutia a v oddelených priestoroch počas výsluchu alebo obhliadky pomocou elektronickej komunikačnej siete.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 sa v súlade s článkom 10 ods. 2 musia uplatniť ustanovenia zákona CXXX z roku 2016. Podľa zákona CXXX z roku 2016 prebiehajú súdne konania v maďarčine, nikto však nemôže byť znevýhodnený preto, že maďarský jazyk neovláda. Počas súdneho konania má každý právo používať svoj materinský, regionálny alebo menšinový jazyk, ak sa to stanovuje v medzinárodných dohovoroch. V prípade potreby je súd povinný využiť služby tlmočníka.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 vypočutie vykoná dožadujúci súd podľa článku 17 ods. 6 v súlade s právnymi predpismi svojho členského štátu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak je v prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 potrebné zabezpečiť použitie materinského, regionálneho alebo menšinového jazyka, dožadujúci súd je povinný využiť služby tlmočníka.

Zákon CXXX z roku 2016 neobsahuje osobitné ustanovenia o tom, kde by sa mal nachádzať tlmočník v prípade vypočutí prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Zabezpečuje však prítomnosť tlmočníkov v miestnostiach zriadených na takéto vypočutia. Na základe nariadenia ministra spravodlivosti 19/2017 z 21. decembra 2017 musí byť tlmočník zobrazený v prenášanom zázname.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 sa uplatňujú ustanovenia článku 17 ods. 4 a 6.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Nariadenie vypočutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa doručí predvolaným osobám v tom istom čase ako predvolania na vypočutie, výsluch alebo obhliadku. Nariadenie vypočutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete zašle súd bezodkladne súdu alebo inému orgánu poskytujúcemu účelové zariadenia na vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.

V zákone CXXX z roku 2016 nie je osobitné ustanovenie týkajúce sa predvolaní na vypočutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Predvolania na účasť na vypočutí sa musia zasielať tak, aby sa potvrdenie o ich doručení v súlade so zákonom vrátilo súdu ešte pred začiatkom vypočutia.

Prvé vypočutie sa musí naplánovať tak, aby sa zabezpečilo doručenie predvolaní účastníkom konania spravidla aspoň pätnásť dní pred dátumom vypočutia. Súd môže túto lehotu v naliehavých prípadoch skrátiť.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 sa uplatňujú ustanovenia článku 17 ods. 4 a 6.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sa líšia a hradí ich dožadujúci súd.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Dožadujúci súd musí podľa článku 17 ods. 2 informovať dotknutú osobu o tom, že vypočutie je dobrovoľné.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, sa overuje na základe:

– informácií poskytnutých dotknutou osobou s cieľom overiť jej totožnosť a adresu a

– predloženia úradného dokladu totožnosti alebo dokladu o pobyte prostredníctvom technického zariadenia stanoveného zákonom.

Ak súd nariadil dôverné zaobchádzanie s údajmi o svedkovi, musí sa pri predkladaní úradného dokladu totožnosti svedka alebo dokladu o pobyte svedka prostredníctvom technického zariadenia stanoveného zákonom zabezpečiť, že ich uvidí len predsedajúci sudca (alebo súdny úradník v prípade, že vypočutie alebo obhliadku vykonáva súdny úradník).

Súd využíva aj elektronické prostriedky alebo priame vyhľadávanie v databázach, aby potvrdil, že:

– informácie poskytnuté osobou, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, na účely overenia jej totožnosti a adresy sa zhodujú so záznamami a

– úradný doklad a doklad o pobyte predložený osobou ako dôkaz o totožnosti je platný a zhoduje sa so záznamami.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Zákon CXXX z roku 2016 neobsahuje ustanovenia o prísahách počas súdneho konania.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V zákone CXXX z roku 2016 sa stanovuje prítomnosť osoby zodpovednej za zabezpečenie fungovania a prevádzky potrebného technického zariadenia na účely vypočutí prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v účelových zariadeniach.

Prevádzkovateľ musí pred začatím vypočutia zabezpečiť, aby bolo technické zariadenie na účely vypočúvania plne funkčné. Ak existuje prekážka normálnej prevádzky technického zariadenia, prevádzkovateľ bezodkladne oznámi poruchu zariadenia sudcovi, ktorý je prítomný v priestoroch na vypočutie, a zabezpečí odstránenie tohto problému. Technický problém a prijaté opatrenia sa potom v písomnej forme oznámia prevádzkovému manažérovi. Vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa nemôže začať ani sa v ňom nemôže pokračovať, kým sa problém neodstráni. Ak sa vyskytne problém alebo porucha technického zariadenia používaného na vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, procesný úkon sa v prípade potreby musí zopakovať.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vo všeobecnosti sa nevyžadujú ďalšie informácie.

Posledná aktualizácia: 26/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.