Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie v súdnych konaniach v Írsku buď za účasti súdu v inom členskom štáte, alebo priamo súdom daného členského štátu. Postupy zahŕňajú praktické usmernenie najvyššieho súdu „HC45 – použitie odkazu na videokonferenciu ako dôkazu v rámci konaní v občianskych veciach“.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Neexistujú obmedzenia takéhoto druhu, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o druh dôkazov, ktoré sa môžu získať.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Neexistujú obmedzenia, miesto odsúhlasí sudca.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V Írsku je k dispozícii zariadenie na zaznamenávanie vypočutí prostredníctvom videokonferencie. O prístup k takémuto záznamu je nutné požiadať súd.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak sa vypočutie koná v Írsku, malo by prebiehať v anglickom alebo írskom jazyku. V prípade, že sa vypočutie koná mimo Írska, neexistujú žiadne obmedzenia, čo sa týka jazyka.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak súdne konanie prebieha v Írsku, v prípadoch súvisiacich s rodinným právom alebo v trestných veciach tlmočníka zabezpečia súdne orgány v Írsku. V občianskych veciach sú za zabezpečenie tlmočenia zodpovedné zúčastnené strany.

Ak dožadujúci súd nerozumie anglickému alebo írskemu jazyku, tlmočenie si musí zabezpečiť tento súd.

Na miesto, odkiaľ by tlmočník mal tlmočiť, sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Príslušné dva súdy sa dohodnú na všetkých opatreniach. Pred začiatkom súdu sa odporúča vyskúšať, či odkaz primerane funguje.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sa líšia v závislosti od množstva okolností, napríklad od miesta videokonferencie (t. j. či sa koná v budove súdu alebo v iných priestoroch), od času vypočutia (t. j. ak sa koná mimo bežných úradných hodín, zamestnanci budú musieť ostať dlhšie), od toho, či sa vyžadujú osobitné postupy a či sa náklady zvyšujú použitím zariadenia. Dožiadaný súd informuje dožadujúci súd o nákladoch. Platba by sa mala uskutočniť v eurách.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Informovanie svedka je záležitosťou dožadujúceho súdu.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Súd musí zabezpečiť overenie totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Prísaha sa musí zložiť podľa štandardných postupov súdov v Írsku.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

O tejto záležitosti rozhodnú obidva príslušné súdy.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Nevyžadujú sa žiadne ďalšie informácie, s výnimkou osobitných požiadaviek (napríklad požiadavka znakového jazyka, bezbariérového prístupu, osobitných náboženských požiadaviek pri skladaní sľubu atď.).

Posledná aktualizácia: 08/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.