Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V talianskom právnom systéme a konkrétne v občianskom súdnom poriadku (Codice di Procedura Civile) neexistuje nijaký osobitný odkaz na vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie.

V skutočnosti však videokonferencie sú súčasťou nášho právneho systému.

V článku 202 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že vyšetrujúci sudca by v rámci zabezpečenia vykonávania dôkazov mal „určiť čas, miesto a spôsob vykonania dôkazov“. V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1206/2001 patrí medzi spôsoby vykonávania dôkazov, ktoré môže sudca využiť, aj videokonferencia.

V článku 261 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že sudca môže použiť filmový materiál, pri ktorom sa vyžaduje použitie mechanických prostriedkov, nástrojov alebo postupov.

Využitie videokonferencie sa výslovne stanovuje v trestnom poriadku (Codice di Procedura Penale) (napr. v článku 205b).

Takže pokiaľ ide o postup, ktorý sa riadi článkom 10 a nasl. nariadenia, možno vylúčiť obmedzenie uvedené v článku 10 ods. 4 týkajúce sa nezlučiteľnosti s naším právnym systémom.

Jediným obmedzením, ktoré sa môže vzťahovať na požiadavku na videokonferenciu, je prípadná existencia závažných praktických problémov.

Pokiaľ ide o spôsob vykonávania rôznych druhov dôkazov, uplatňuje sa nariadenie EÚ a taliansky občiansky súdny poriadok, ako aj príslušné vykonávacie právne predpisy.

Pokiaľ ide o postup upravený v článku 17, po overení splnenia požiadaviek stanovených v odseku 5 a po povolení priameho výkonu dôkazu by dožiadaný členský štát mal „podporiť“ využitie videokonferencie, ktorú by mal dožiadaný justičný orgán preverovať ako obyčajný spôsob vykonávania dôkazov v každom jednotlivom prípade.

S výnimkou závažných praktických problémov v prípade, že dožiadaný justičný orgán nemôže tento spôsob komunikácie použiť, možno preto všetky dôkazy vykonať prostredníctvom videokonferencie na základe zákonnej požiadavky podľa článku 10 a nasl. alebo prostredníctvom videokonferencie povolenej podľa článku 17.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Videokonferencia je užitočný nástroj na vypočúvanie svedkov a účastníkov zapojených do konania. V tejto súvislosti neexistujú nijaké problémy týkajúce sa zlučiteľnosti talianskeho práva, ktorý naopak zabezpečuje vykonávanie svedeckých dôkazov, neformálne vypočúvanie účastníkov konania a vypočúvanie účastníkov konania pod prísahou.

Pokiaľ ide o vypočúvanie odborníkov, riešiť by sa mala hlavná príčina problému týkajúca sa prípustnosti odborného stanoviska, najmä vo vzťahu k priamemu výkonu dôkazov (článok 17).

V talianskom práve je svedectvo odborníkov upravené v článku 61 a článkoch 191 až 201 občianskeho súdneho poriadku. Odborníci zvyčajne vypracúvajú písomné stanovisko (článok 195 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku), súd však môže požiadať aj o objasnenie. Po prijatí stanoviska by teda nemali existovať nijaké prekážky pre vypočutie odborníkov prostredníctvom videokonferencie. V skutočnosti sa v talianskom občianskom súdnom poriadku stanovuje, že v prípade, „keď to predseda považuje za vhodné, prizve do rozpravy za prítomnosti poroty odborníka, aby vyjadril svoje stanovisko na neverejnom zasadnutí v prítomnosti účastníkov konania, ktorí môžu svoju vec objasniť a predniesť prostredníctvom svojho obhajcu“.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Z praktického hľadiska sa videokonferencia javí ako účinný nástroj na vykonávanie dôkazov, osobné vypočúvanie svedkov a obstarávanie vyhlásení účastníkov konania.

V predpisoch sa však priamo nerieši otázka typu alebo záväznej povahy dôkazov a v prípade stanoviska experta, napríklad rukou písané dôkazy, genetické údaje alebo dôkaz vo forme telefónneho hovoru, sa môžu vyskytnúť praktické problémy.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Dôkazy sa zvyčajne vykonávajú v miestne príslušnej súdnej alebo policajnej štruktúre dožiadaného členského štátu, v ktorej je k dispozícii aj nevyhnutné vybavenie, aj podporní zamestnanci registra. V súčasnosti však neexistujú „typické príklady“ používania videokonferencií v občianskoprávnom konaní.

Keď sa videokonferencia použije v trestnom konaní, zvyčajne sa využíva jeden z dostupných priestorov s vhodnými zariadeniami nachádzajúci sa v okrese odvolacieho súdu dožiadaného justičného orgánu (miestnosť súdu, súd s bezpečnostnou ochranou alebo miestnosť v priestoroch väzenia).

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Neexistujú nijaké zákonné prekážky brániace vytváraniu záznamov z výsluchu, ak je vytváranie záznamov povolené právnymi predpismi dožadujúceho štátu.

V prípade vykonávania dôkazov podľa článku 4 a nasl. sa však uplatňuje článok 126 občianskeho súdneho poriadku a článok 46 vykonávacích ustanovení občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa vytvárania záznamu z pojednávaní.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Týmto aspektom sa predpisy priamo nezaoberajú.

Článok 5, v ktorom sa uvádza, že dožiadania a písomnosti by sa mali vyhotoviť v úradnom jazyku dožiadaného členského štátu, môže naznačovať, v akom jazyku sa má viesť výsluch.

V prípade dožiadaní predložených podľa článku 10 a nasl., v ktorých sa uplatňuje vnútroštátne právo, sa výsluch musí viesť v taliančine.

V článku 122 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že „používanie talianskeho jazyka je záväzné počas celého súdneho konania. Ak sa má vypočúvať osoba, ktorá nehovorí taliansky, sudca môže určiť tlmočníka.“

V rámci konaní uvedených v článku 17 sa však uplatňuje právo dožadujúceho štátu. Z tohto ustanovenia môžu vyplývať aj následky týkajúce sa jazyka, v akom sa vykonávajú dôkazy. Jazykom by opäť mal byť jazyk dožadujúceho štátu. V tomto prípade môžu byť potrební tlmočníci.

Orgán s právomocou povoliť priame vykonávanie dôkazov môže vydať aj pokyny, pokiaľ ide o podmienky vykonávania dôkazov. Tieto podmienky môžu zahŕňať aj jazyk, ktorý sa má použiť.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V právnych predpisoch sa nenachádzajú nijaké osobitné ustanovenia týkajúce sa tejto otázky.

V konaniach uvedených v článku 10 a nasl. sa uplatňuje právo dožiadaného štátu.

V každom prípade sa uplatňuje článok 122 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku.

V tomto poriadku sa stanovuje možnosť určiť tlmočníka v prípade, ak sa má vypočúvať osoba, ktorá nehovorí taliansky. Predpokladá sa teda, že jazykom súdneho konania (a sudcu, ktorý ho vedie) je taliansky jazyk.

Náklady za poplatky tlmočníkom by mal hradiť dožadujúci justičný orgán (pozri článok 18).

V prípade konania podľa článku 17 pozri bod 6. Jazykom výsluchu by mal byť jazyk dožadujúceho štátu. Odvolať sa teda treba na právo dožadujúceho štátu, pokiaľ ide o určenie toho, kto zodpovedá za určenie tlmočníka (tlmočníkov). V tomto prípade môže príslušný orgán pre povolenie priameho vykonávania dôkazov požiadať o informácie týkajúce sa určenia tlmočníka.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V článku 250 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že súdny úradník by na žiadosť zainteresovanej strany mal informovať svedkov, že sa musia dostaviť na určité miesto v určitý deň a hodinu, a mal by ich informovať o tom, ktorý sudca bude vykonávať dôkazy, a o súdnom konaní, na ktorom budú vypočutí. V článku 103 vykonávacích ustanovení občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že svedkovia sa musia informovať aspoň sedem dní pred vypočutím, na ktoré boli predvolaní.

Pravidlá, ktorými sa riadi vypočúvanie svedkov, sú uvedené v článkoch 244 až 257a občianskeho súdneho poriadku a v článkoch 102 až 108 vykonávacích ustanovení k tomuto poriadku.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady na videokonferenciu vykonanú podľa článku 4 (nepriamy dôkaz), ako sa stanovuje v článku 10 ods. 4, sa hradia na žiadosť dožiadaného orgánu, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2.

Táto povinnosť týkajúca sa úhrady sa nevzťahuje na priame vykonávanie dôkazov zahraničným orgánom prostredníctvom videokonferencie podľa článku 17.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Za informovanie vypočúvanej osoby o tom, že výpoveď sa vykoná na dobrovoľnom základe, zodpovedá dožadujúci orgán. Podľa článku 17 je táto podmienka jedným z činiteľov, na ktorých je založené povolenie priameho vykonávania dôkazov.

V predpisoch sa však nestanovuje nijaká podobná povinnosť zo strany dožiadaného justičného orgánu.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Vo všeobecnosti za overenie totožnosti svedka podľa článku 17 zodpovedá dožadujúci orgán, ktorý vykonáva videokonferenciu. V prípade nepriamych dôkazov, pokiaľ ide o výsluch svedkov, sa overovanie totožnosti svedka riadi článkom 252 občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého: „Vyšetrujúci sudca požiada svedka, aby uviedol svoje meno, priezvisko, meno otca, vek a povolanie, a vyzve ho, aby uviedol, či je v akomkoľvek rodinnom vzťahu […] s účastníkmi alebo či má nejaký záujem v rámci súdneho konania.“ Overenie totožnosti sa uskutoční po zložení prísahy, ktoré sa riadi článkom 251 občianskeho súdneho poriadku. V praxi vyšetrujúci sudca svedka požiada aj o doklad totožnosti a údaje z dokladu nechá zapísať do záznamu z pojednávania.

Pokiaľ ide o účastníkov, ktorí sa majú vypočuť, v prípade zvláštneho právneho zástupcu sa vyžaduje aj osobitné splnomocnenie.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Pokiaľ ide o postup uvedený v článku 17, nie sú stanovené nijaké osobitné pravidlá. Mohlo by byť užitočné získať informácie o uplatnení sankcií (v prípade právneho systému dožadujúceho štátu) za krivú výpoveď alebo opomenutie, ktoré závisia od právnych predpisov dožadujúceho štátu, ktorými sa riadia súdne konania.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Talianske ministerstvo pre správu väzníc, ktoré zodpovedá za videokonferenčné spojenie, vykonáva kontroly zlučiteľnosti so zahraničnými technickými pracovníkmi bezprostredne pred videokonferenciou.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Okrem žiadosti o medzinárodnú súdnu pomoc by dožadujúci justičný orgán mal poskytnúť, ak nimi disponuje, aj technické informácie týkajúce sa videokonferenčného systému používaného v jeho krajine a meno a telefónne číslo kontaktnej osoby, pokiaľ možno špecializovaného technika, a uviesť jazyk, ktorý sa má používať pri týchto činnostiach.

Posledná aktualizácia: 21/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.