Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Sudca rozhodne o účasti zástupcov druhej krajiny na videokonferencii v dostatočnom predstihu pred videokonferenciou, pričom s navrhovateľom sa skontaktuje individuálne.

Sudca o všetkých záležitostiach rozhodne v súlade so zákonom o občianskom súdnom konaní (Civilprocesa likums).

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Podľa článku 122 ods. 1 zákona o občianskom súdnom konaní možno prostredníctvom videokonferencie vypočuť aj znalca.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Závisí to od rozhodnutia súdu.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

O každej záležitosti, každej žiadosti o právnu pomoc sa rozhodne individuálne po posúdení všetkých aspektov.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Podľa článku 152 ods. 3 zákona o občianskom súdnom konaní sa fotografovanie, filmovanie alebo vyhotovovanie videozáznamov z pojednávania súdu povolí len so súhlasom súdu.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Súdne pojednávanie sa vedie v úradnom jazyku – v lotyštine. Krajina, ktorá žiada o videokonferenciu, zabezpečí lotyšského tlmočníka.

b) Ak prebieha priame vykonávanie dôkazov, potom na základe vzájomnej dohody účastníkov konania.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Krajina, ktorá žiada o videokonferenciu, zabezpečí tlmočníka. Tlmočník sa nachádza v súdnej sieni.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Žiadosť o právnu pomoc sa predloží včas, aspoň 60 dní pred plánovanou videokonferenciou.

Pred plánovanou videokonferenciou by sa mal vyhradiť čas na otestovanie pripojenia.

Pri predkladaní žiadosti o videokonferenciu sa uvedú technické parametre.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Podľa článku 716 zákona o občianskom súdnom konaní sa vzniknuté náklady uhradia z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Súd, ktorý plní žiadosť cudzej krajiny o vykonávanie dôkazov, oznámi ministerstvu spravodlivosti tieto náklady na splnenie uvedenej žiadosti:

  1. sumu výdavkov, ktorá sa má uhradiť znalcom a tlmočníkom,
  2. náklady, ktoré vznikli pri plnení žiadosti cudzej krajiny o vykonávanie dôkazov v súlade s procesnými postupmi danej cudzej krajiny v prípadoch stanovených zákonom,
  3. náklady, ktoré vznikli, ak sa žiadosť cudzej krajiny o vykonávanie dôkazov na žiadosť príslušného orgánu danej cudzej krajiny splnila s použitím technických prostriedkov.

(3) Ministerstvo spravodlivosti môže požiadať príslušný orgán cudzej krajiny, aby uhradil výdavky stanovené v druhom odseku tohto článku.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Cudzia krajina pripraví príslušné informácie o informovaní osoby.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Súd overí totožnosť osoby podľa ustanovení zákona o občianskom súdnom konaní.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V zákone o občianskom súdnom konaní sa takýto postup nestanovuje. Cudzia krajina však môže požiadať súd, aby rozhodol o prísahe.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Pred dátumom videokonferencie a pred testovacou videokonferenciou si dotknutí účastníci konania vymenia technické parametre a údaje o kontaktnej osobe príslušných účastníkov, tých, ktorí sa nachádzajú na súde aj v inštitúcii poskytujúcej technickú pomoc.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Požadujú sa technické informácie, údaje o technickej špecifikácii.

Posledná aktualizácia: 24/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.