Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Dôkazy možno vykonať pomocou vybavenia na videokonferenciu za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, ako aj priamo súdom daného členského štátu (v tomto prípade Litvy).

V článku 1752 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) sa uvádza, že informačné a elektronické komunikačné technológie (videokonferencie, telekonferencie atď.) možno využívať na vykonávanie dôkazov. V článku 802 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že žiadosť o právnu pomoc, ktorú predloží cudzí súd alebo iný orgán, vykonajú súdy Litovskej republiky v súlade s právom Litovskej republiky. Na litovských súdoch sa videokonferencie vykonávajú v súlade s uvedenými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku a v súlade s postupom stanoveným v Opise postupu využívania vybavenia na videokonferenciu v súdnom konaní, ktorý bol schválený uznesením súdnej rady č. 13P-156-(7.1.2) z 28. novembra 2014 o schválení Opisu postupu využívania vybavenia na videokonferenciu (ďalej len „opis“).

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

V súlade s článkom 1752 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku prítomnosť účastníkov konania na súdnych pojednávaniach a svedeckých výpovediach in situ možno zabezpečiť pomocou informačných a elektronických komunikačných technológií (videokonferencií, telekonferencií atď.). Účastníkov konania a svedkov teda možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie. Po uplatnení ustanovení bodu 10.2 a bodu 13 opisu a článku 217 Občianskeho súdneho poriadku aj výsluch znalcov možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

V právnych predpisoch Litovskej republiky nie je uvedený žiadny výslovný zákaz, pokiaľ ide o vykonávanie osobitných dôkazov prostredníctvom videokonferencie. Podľa pravidiel stanovených vo vnútroštátnom práve prostredníctvom videokonferencie nemožno vykonávať dôkazy podľa článkov 204 a 210 Občianskeho súdneho poriadku (vecné dôkazy a vizuálna prehliadka vecných a písomných dôkazov in situ alebo vizuálna prehliadka lokality) ani iné dôkazy, pri vykonávaní ktorých by mohlo byť potrebné opustiť priestory súdu, odísť na konkrétne miesto alebo vykonať iné fyzické kroky na účely vykonania dôkazov.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Podľa článku 803 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súdy Litovskej republiky môžu požiadať litovské diplomatické zastúpenia alebo konzuláty, cudzie súdy alebo iné oficiálne orgány o právnu pomoc v zahraničí. V bode 2.3 opisu sa takisto uvádza, že dožiadaným orgánom, ktorý dožadujúci súd požiada o zorganizovanie videokonferencie v priebehu súdneho konania, môže byť súd, prokuratúra alebo orgán patriaci pod Väzenskú sekciu Ministerstva spravodlivosti Litovskej republiky.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V bode 16 opisu sa uvádza, že v prípadoch stanovených v právnych predpisoch alebo na základe rozhodnutia predsedajúceho možno zaznamenať výsluch vykonaný prostredníctvom videokonferencie. Vybavenie potrebné na vyhotovenie záznamu výsluchu vykonaného prostredníctvom videokonferencie je k dispozícii na súdoch Litovskej republiky.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V súlade s článkom 11 Občianskeho súdneho poriadku súdne konanie v Litovskej republike musí prebiehať v úradnom jazyku krajiny, t. j. v litovčine. Osoby, ktoré neovládajú litovčinu, majú zaručené právo na využitie služieb prekladateľa/tlmočníka. Náklady na tlmočnícke služby počas zasadnutia súdu sa platia zo štátneho rozpočtu.

V prípadoch, keď sa dožiadania predkladajú v zmysle článkov 10 až 12 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie“) a dožiadanie vykonáva súd Litovskej republiky, litovský súd zabezpečuje prítomnosť prekladateľa/tlmočníka pre všetkých účastníkov konania, ktorí neovládajú litovčinu. Keď dôkazy vykonáva priamo dožadujúci súd podľa článku 17 nariadenia, dožiadanie sa vykonáva v súlade s právnym poriadkom dožadujúceho súdu (článok 17 ods. 6 nariadenia), pričom sa používa jazyk určený podľa pravidiel upravujúcich konanie na dožadujúcom súde. Ak sa súd Litovskej republiky ako dožadujúci súd obráti na iný členský štát s dožiadaním podľa článku 17, konanie prebieha v litovčine a litovský súd zabezpečuje prítomnosť prekladateľa/tlmočníka.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia dožiadaný súd musí vykonať dožiadanie bez odkladu, v každom prípade však najneskôr do 90 dní od doručenia dožiadania. Podľa článku 133 Občianskeho súdneho poriadku účastníci konania, ako aj svedkovia a znalci musia byť informovaní o čase a mieste pojednávania a o individuálnych procesných opatreniach prostredníctvom predvolaní alebo oznámení. Účastníkom konania sa predvolanie alebo oznámenie musí doručiť v takých lehotách, aby sa im poskytol dostatok času na to, aby sa načas dostavili pred súd a pripravili sa na konanie. V žiadnom právnom ustanovení sa nestanovuje osobitná lehota na zaslanie predvolania alebo oznámenia.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Z posúdenia právnej úpravy a existujúcich postupov vyplynulo, že s organizovaním videokonferencií nie sú spojené žiadne náklady.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Vo vnútroštátnom práve Litovskej republiky sa osobitne nepožaduje, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V bode 13 opisu sa stanovuje, že na účely overenia totožnosti účastníkov pojednávania osoba, ktorej výsluch sa má vykonať prostredníctvom videokonferencie, sa musí identifikovať a predložiť doklad potvrdzujúci jej totožnosť, aby súd konajúci vo veci mohol zistiť totožnosť tejto osoby. Na základe rozhodnutia dožadujúceho súdu sa osoba, ktorej výsluch sa má vykonať prostredníctvom videokonferencie, môže identifikovať aj iným spôsobom.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V zmysle bodu 10 opisu osoby určené dožiadaným orgánom alebo iní zástupcovia dožiadaného orgánu sú okrem iného povinní umožniť vypočúvanej osobe, aby zložila prísahu (sľub) pred súdom a aby podpísala text prísahy (sľubu). Znenie prísahy, ktorá sa skladá pred súdom Litovskej republiky, je stanovené v článku 186 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku. Na konci výsluchu prostredníctvom videokonferencie zástupca dožiadaného orgánu, ktorý sa zúčastnil na výsluchu, vystaví potvrdenie o výsluchu, ktoré sa predloží dožadujúcemu súdu spolu s textom prísahy (sľubu), ktorý podpísala vypočúvaná osoba (ak sa od vypočúvanej osoby požaduje zloženie prísahy alebo podpísanie sľubu), a so zasielanými dôkazmi (bod 14 opisu). V prípade priameho výkonu dôkazu podľa článku 17 nariadenia dožadujúci súd by mal poskytnúť text prísahy, ktorú podpíše vypočúvaná osoba.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Na súdoch Litovskej republiky a ďalších inštitúciách, ktoré sú vybavené zariadením na videokonferenciu, sú určené osoby, ktoré zodpovedajú za používanie, údržbu a fungovanie vybavenia. Podľa bodu 6 opisu zoznam osôb, ktoré dožiadané orgány určili ako osoby zodpovedné za používanie a údržbu vybavenia na videokonferenciu a za organizovanie videokonferencií, uverejňuje správa vnútroštátnych súdov na intranete justičného systému spolu s kontaktnými údajmi (inštitúciou, telefónnym číslom, e-mailovou adresou) týchto osôb.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Dožadujúci súd musí poskytnúť informácie uvedené v článku 4 nariadenia. Ak tieto informácie neposkytne, alebo ak ich poskytne nesprávne, takže nemožno vykonať dožiadanie, uplatní sa postup stanovený v článku 8 nariadenia. V právnych predpisoch sa nestanovujú žiadne ďalšie informácie, ktoré by musel poskytnúť dožadujúci súd.

Posledná aktualizácia: 23/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.