Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, oba postupy sú prípustné. Väčšina žiadostí adresovaných Luxembursku sa týka výsluchu svedka súdom dožadujúceho členského štátu prostredníctvom videokonferencie.

Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa videokonferencií, uplatnia sa teda články nového občianskeho súdneho poriadku o vypočutí svedka, osobnom overení sudcom a osobnej prítomnosti účastníkov konania. V súčasnosti neexistuje judikatúra týkajúca sa videokonferencie.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Formou videokonferencie môžu byť vypočutí svedkovia; v určitých prípadoch účastníci konania a súdni znalci. Doteraz sa však žiadosti týkali len výsluchu svedkov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Jediným obmedzením, na ktoré treba upozorniť, je, že výsluch svedkov sa uskutočňuje na dobrovoľnom základe. Ak svedok výpoveď odmietne, nemajú luxemburské orgány žiadny prostriedok, ako ho donútiť k výsluchu.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Musí ísť o dôkazy, ktoré môžu byť získané v priestoroch súdov vybavených potrebnou technikou.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Ak si dožadujúci štát želá záznam z videokonferencie, musí mať výslovný súhlas svedka, ktorý je v Luxembursku vypočúvaný. Luxembursko ako dožiadaný štát videokonferencie nezaznamenáva, keďže luxemburské právne predpisy zaznamenávanie zakazujú.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) francúzsky, nemecký

b) všetky jazyky

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Za zabezpečenie tlmočníkov je zodpovedný luxemburský súd zastupujúci dožiadaný štát, ak je to potrebné na sprostredkovanie účinnej komunikácie buď s orgánmi dožadujúceho štátu, alebo osoby, ktorá sa má vypočuť.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Luxemburské orgány, konkrétne súd poverený dokazovaním, kontaktuje orgány dožadujúceho štátu, aby stanovil dátum a čas konania videokonferencie. Lehota je najmenej 15 dní. Za predvolanie osôb sú zodpovedné luxemburské orgány.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

V súlade s nariadením dá dožiadaný štát svoj súhlas s videokonferenciou a dožadujúci štát sa postará o všetky formálne, organizačné a technické záležitosti vrátane informovania dotknutých osôb.

Použitie videokonferencie a poplatky svedkom hradí Luxembursko. Náklady na tlmočenie hradí a priori dožadujúci štát.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Príslušná osoba bude informovaná v písomnom predvolaní a pred začatím videokonferencie sudcom, prípadne tajomníkom.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Luxemburský súd zastupujúci dožiadaný štát overí totožnosť tak, že na začiatku výsluchu skontroluje doklady totožnosti.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Svedkovia a znalci musia zložiť prísahu o tom, že budú vypovedať pravdu. Sú upovedomení o tom, že v prípade falošného svedectva im hrozí pokuta a trest odňatia slobody.

Prísaha sa skladá dožadujúcemu súdu.

V prípade dokazovania podľa článku 17 uplatní dožadujúci štát svoje podmienky. Luxemburský sudca prítomný na videokonferencii ako dožiadaný štát zasiahne len v prípade problémov.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V deň a čas, ktoré boli stanovené pre videokonferenciu, je prítomný sudca, tajomník, technik a prípadne tlmočník.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Pred začatím videokonferencie treba objasniť niektoré technické otázky. Úspešný výsluch prostredníctvom videokonferencie preto závisí od dobrej predbežnej prípravy a efektívnej spolupráce medzi kontaktnými miestami.

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.