Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Ak je Malta dožadujúci štát, videokonferencia sa bude používať ako posledná možnosť.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Nie, neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o skupiny osôb, ktoré môžu byť vypočuté. Vypočuť je možné svedkov, znalcov aj účastníkov konania.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Je na rozhodnutí súdu, aby určil, čo je prípustné ako dôkaz.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Ak je Malta dožiadaný štát, osoba musí byť vypočutá na súde.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a zariadenie je k dispozícii.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Ak je Malta dožiadaný štát, výsluch na základe dožiadania podľa článkov 10 až 12 sa uskutoční v maltskom alebo anglickom jazyku.

b) Ak je Malta dožadujúci štát, výsluch na základe dožiadania podľa článku 17 sa uskutoční v maltskom alebo anglickom jazyku.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak je Malta dožiadaný štát, a teda bude vykonávať výsluch, v článku 596 ods. 1 zákonníka o organizácii a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Zbierky zákonov Malty) je stanovené, že: „Ak súd nerozumie jazyku, v ktorom sa poskytuje dôkaz, určí kvalifikovaného tlmočníka na predbežné náklady strany, ktorá zabezpečila svedka“. Tlmočník sa v tomto prípade musí nachádzať na mieste, kde sa nachádza svedok.

Ak je Malta dožadujúci štát podľa článku 17 a ak ide o priamy výkon dôkazu, miesto, kde sa má tlmočník nachádzať, závisí od okolností prípadu.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Ak sa dôkaz vykonáva podľa článkov 10 a 12 a ak je Malta dožiadaný štát, v článku 568 ods. 1 zákonníka o organizácii a občianskom súdnom konaní je stanovené, že: „Svedkovia musia byť vyzvaní, aby sa dostavili, prostredníctvom predvolania na základe žiadosti zainteresovanej strany“. Medzi dvomi zasadnutiami by mala byť ponechaná prestávka jeden mesiac, aby bol dostatok času na informovanie svedka.

Ak je Malta dožadujúci štát podľa článku 17, je na rozhodnutí súdu, aké prostriedky sa majú použiť na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu. Medzi dvomi zasadnutiami by mala byť ponechaná prestávka jeden mesiac, aby bol dostatok času na informovanie svedka.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Za prvé dve hodiny videokonferencie sa musí zaplatiť poplatok 100 EUR,

za každú nasledujúcu hodinu sa musí zaplatiť poplatok 50 EUR,

uplatniť sa môže aj hodinový poplatok za technika vo výške 58 EUR.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Súd upozorní svedka pred podaním svedectva, že ak mu vypovedanie pred súdom nevyhovuje, mal by o tejto skutočnosti informovať dožadujúci súd.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Osobu, ktorá sa má vypočuť, môže súd požiadať, aby pred podaním svedectva predložila svoj pas alebo preukaz totožnosti. Svedok dostane pred zasadnutím upozornenie, že si musí so sebou priniesť jeden z týchto dokladov.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa článku 111 zákonníka o organizácii a občianskom súdnom konaní „Svedok hlásiaci sa k rímskokatolíckej viere skladá prísahu podľa zvykov vyznávačov tejto viery a svedok nehlásiaci sa k tejto viere skladá prísahu spôsobom, ktorý považuje za najzáväznejší pre svoje svedomie.“

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Kontaktnými osobami sú:

Charles Calleja, vedúci úradu pre audiovizuálnu techniku

Táto osoba je zodpovedná za pripojenie, skúšku a technickú pomoc počas videokonferencie.

Kontakt +356 2590 2375 – kancelária na 4. poschodí budovy súdu (Law Courts) vo Vallette.

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, dostupnosť videokonferencie

Kontakt +356 2590 2391 – kancelária na 4. poschodí budovy súdu (Law Courts) vo Vallette.

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, úradník

Kontakt +356 2590 2211 – kancelária na 4. poschodí budovy súdu (Law Courts) vo Vallette.

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Pred termínom výsluchu sa od dožadujúceho súdu vyžadujú tieto údaje:

a) časové pásmo

b) termín skúšky (dátum a čas)

c) statická IP adresa

d) podrobné informácie o kontaktnej osobe súdu pre technické záležitosti

Posledná aktualizácia: 10/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.