Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Na súdoch v Severnom Írsku je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie za účasti súdu v inom členskom štáte alebo priamo súdom daného členského štátu. Postupy na získanie dôkazov sú uvedené vo vyhláške č. 38 rokovacieho poriadku súdneho dvora [rokovací poriadok Najvyššieho súdu (Severné Írsko) (zmena č. 2) 2005].

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Pri žiadostiach podľa článkov 10 – 12 alebo článku 17 neexistujú nijaké obmedzenia takéhoto druhu, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť. Ak žiadosť riadne patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001 a je zlučiteľná s právom Severného Írska, vypočuť možno akúkoľvek príslušnú osobu.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Ak je žiadosť o dôkazy v súlade s právom Severného Írska a získanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie je uskutočniteľné, neexistujú nijaké obmedzenia, pokiaľ ide o druh dôkazov, ktoré sa môžu získať.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

V prípade žiadosti podľa článkov 10 – 12 sa vypočutie obvykle, ale nie povinne, uskutočňuje na súde. Videokonferencia v prípade žiadosti podľa článku 17 sa môže uskutočniť kdekoľvek, aj keď súdu dožadujúceho členského štátu sa odporučí príslušne vybavený súd, ktorý je k svedkovi najbližšie.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V súvislosti so všetkými konaniami na vrchnom súde sa vyhotovuje digitálny zvukový záznam z videokonferencie, keďže ide o riadne súdy.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Ak sú žiadosti predložené podľa článkov 10 – 12, vypočutie by sa malo uskutočniť v angličtine.

b) V prípade vypočutí s priamym vykonaním dôkazov neexistuje nijaká požiadavka týkajúca sa jazyka, aj keď dožadujúci členský štát musí zabezpečiť tlmočenie pre svedkov, ktorí nerozumejú jazyku, v ktorom sa má vypočutie uskutočniť.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak sa žiadosť predkladá podľa článkov 10 – 12 a svedok potrebuje tlmočníka, aby porozumel angličtine, tlmočníka zabezpečia súdne orgány v Severnom Írsku. Ak svedok nepotrebuje tlmočenie, ale dožadujúci súd nerozumie angličtine, zabezpečenie vlastného tlmočenia je zodpovednosťou tohto súdu. Na umiestnenie tlmočníka za takýchto okolností sa nevzťahujú nijaké obmedzenia, aj keď z praktických dôvodov by zrejme bolo jednoduchšie, aby bol tlmočník na dožadujúcom súde.

Za zabezpečenie tlmočenia v prípade žiadostí predložených podľa článku 17 zodpovedá dožadujúci súd. Ani na miesto, odkiaľ by tlmočník mal tlmočiť, sa nevzťahujú nijaké obmedzenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V prípade žiadosti podľa článkov 10 – 12 vykoná všetky opatrenia dožiadaný súd. Pokiaľ ústredný orgán pre Severné Írsko schválil priame vykonanie dôkazov podľa článku 17, dožadujúcemu súdu oznámi, ktorý súd so zariadeniami na zabezpečenie videokonferencie sa nachádza najbližšie k osobe, ktorá sa má vypočuť. Za priamy kontakt s navrhnutým súdom s cieľom vykonať potrebné opatrenia potom zodpovedá dožadujúci súd. Ústredný orgán súdu so zariadeniami na zabezpečenie videokonferencie oznámi, že má očakávať, že sa naň obráti dožadujúci súd.

Dožadujúci súd má zistiť, kedy sú zariadenia na zabezpečenie videokonferencie k dispozícii, a potom sa má obrátiť na osobu, ktorá sa má vypočuť, aby sa spoločne dohodli na vhodnom čase. Na vykonanie potrebných opatrení je vhodné vyčleniť aspoň jeden mesiac.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Uplatňovať sa budú náklady na prenájom vybavenia a trvanie hovoru. Platba by sa mala uskutočniť v librách šterlingov (GBP) buď v hotovosti, alebo šekom.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Ak ústredný orgán pre Severné Írsko schváli žiadosť o priame vykonanie dôkazov podľa článku 17, v príkaze, ktorý vydá, sa stanoví, že dožadujúci súd musí vypočúvanú osobu informovať, že jej prítomnosť na vypočutí je dobrovoľná a že má právo vypočutie opustiť v ktoromkoľvek bode konania. Dožadujúci súd musí zaslať kópiu tohto príkazu vypočúvanej osobe, keď sa dohadujú náležitosti videokonferencie.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Ak osobu vypočúva súd v Severnom Írsku za účasti dožadujúceho súdu podľa článkov 10 – 12, táto osoba bude musieť zložiť prísahu alebo urobiť vyhlásenie, v rámci ktorých musí potvrdiť svoju totožnosť. Ak dôkazy vykonáva priamo dožadujúci súd podľa článku 17, je vecou tohto súdu, aby použil všetky prostriedky na overenie totožnosti vypočúvanej osoby, ktoré považuje za potrebné.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V prípade žiadosti podľa článkov 10 – 12 sa prísaha alebo vyhlásenie vykonajú podľa obvyklých súdnych postupov v Severnom Írsku. V prípade žiadosti podľa článku 17 má dožadujúci súd oznámiť dožiadanému súdu požiadavky týkajúce sa akejkoľvek prísahy, aby sa zabezpečili príslušné knihy.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Služba pre súdy a tribunály v Severnom Írsku poskytne kontakt na subjekt, ktorý bude v styku s dožadujúcim súdom a bude k dispozícii v deň vypočutia. Niekoľko dní pred dátumom vypočutia sa vykoná viacero technických skúšok. Tieto skúšky sa vykonajú aj zavčas rána v deň vypočutia. V deň vypočutia bude k dispozícii technická podpora.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

V súčasnosti sa nevyžadujú nijaké ďalšie informácie.

Posledná aktualizácia: 31/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.