Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V Poľsku sa môžu vykonávať dôkazy prostredníctvom videokonferencie, a to v súlade s článkami 10 až 12 a článkom 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, ako aj v súlade s Haagskym dohovorom z 18. marca 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach [Zbierka zákonov (Dziennik Ustaw) z roku 2000, č. 50, bod 582], keď ide o iné krajiny (na ktoré sa nevzťahuje nariadenie).

Videokonferencie upravuje článok 235 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku a nariadenie ministra spravodlivosti z 24. februára 2010 o technických zariadeniach a zdrojoch, ktoré umožňujú vzdialené vykonávanie dôkazov v občianskoprávnych konaniach.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

V poľskom práve sa obmedzenia tohto druhu neukladajú: znalci, účastníci konania a svedkovia môžu byť vypočutí prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

V poľskom práve sa nestanovujú žiadne konkrétne obmedzenia týkajúce sa typu dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

V poľskom práve sa nestanovujú žiadne konkrétne obmedzenia týkajúce sa miesta, z ktorého môže byť osoba vypočutá prostredníctvom videokonferencie. Spravidla sa vypočutie uskutočňuje na súde, a to podľa článku 17 nariadenia č. 1206/2001, podľa ktorého miesto vypočutia určuje dožadujúci súd.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V poľskom práve sa nestanovujú podrobné ustanovenia o zaznamenávaní vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom videokonferencií; o tom, či sa vypočutie uskutočňované prostredníctvom videokonferencie zaznamená, rozhoduje sudca vykonávajúci dôkazy.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Spravidla sa vypočutie uskutočňuje v poľštine. Ak vypočúvaná osoba nerozumie po poľsky, musí byť prítomný tlmočník.

V článku 17 sa neuvádzajú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa vypočutí, ale ak ústredný orgán súhlasí s priamym výkonom dôkazov, môže požiadať dožadujúci súd o poskytnutie tlmočníka.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V zásade musí podľa ustanovení článkov 10 až 12 tlmočníka poskytnúť dožiadaný súd (spravidla ho vyberie zo zoznamu súdnych tlmočníkov). Vo výnimočných prípadoch však môže súd prijať aj tlmočníka navrhnutého účastníkom konania.

V prípade vypočutí podľa článku 17, keď ústredný orgán požiada dožadujúci súd o poskytnutie tlmočníka, zabezpečí prítomnosť tlmočníka dožiadaný súd.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V prípade vypočutí podľa článkov 10 až 12 dožiadaný súd oznámi svedkovi/účastníkovi konania čas a miesto vypočutia minimálne 7 dní pred dátumom vypočutia. Vo výnimočných prípadoch dožiadaný súd oznámi svedkovi/účastníkovi konania čas a miesto vypočutia 3 dni pred dátumom vypočutia.

V prípade vypočutí podľa článku 17 ústredný orgán oznámi svedkovi/účastníkovi konania, že súhlasil s vypočutím a že vypočutie sa môže uskutočniť iba na dobrovoľnom základe bez použitia donucovacích prostriedkov. Za oznámenie času a miesta vypočutia zodpovedá dožadujúci súd.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Ak pri vykonávaní dôkazov pomocou moderných technológií vzniknú dožiadanému súdu náklady, súd uplatní článok 1135¹ ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa stanovuje, že ak pri vynucovaní dožiadania od súdu alebo iného orgánu cudzej krajiny vzniknú náklady spojené s použitím inej než poľským právom predpísanej metódy, súd nebude vynucovať dožiadanie, kým súd alebo iný orgán cudzej krajiny nezloží v stanovenej lehote primeranú zálohu.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Ústredný orgán oznámi svedkovi/účastníkovi konania, že súhlasil s vypočutím a že vypočutie sa môže uskutočniť iba na dobrovoľnom základe bez použitia donucovacích prostriedkov.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Súd overí totožnosť osoby na základe predloženia príslušného dokladu, napríklad preukazu totožnosti, pasu alebo vodičského preukazu.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Ak, v prípade konaní podľa článku 17, dožadujúci súd informuje ústredný orgán o svojom zámere vykonať dôkazy od svedka pod prísahou, ústredný orgán si môže vyžiadať znenie prísahy. Ak je prísaha v rozpore so základnými zásadami práva dožiadanej krajiny, ústredný orgán má právo zamietnuť súhlas s konaním alebo požiadať o použitie znenia prísahy z poľského práva.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Každý súd spravidla zamestnáva niekoho na obsluhu technických zariadení. V prípade výskytu problémov je možné obrátiť sa na poľské kontaktné miesto EJS.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vo všeobecnosti sa podľa poľského práva žiadne také dodatočné informácie nevyžadujú. V niektorých prípadoch však môžu byť potrebné.

Posledná aktualizácia: 14/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.