Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Podľa portugalského práva musí dôkazy od osôb, ktoré boli priamo vypočuté prostredníctvom videokonferencie, vykonať sudca dožadujúceho súdu, a to bez zásahu sudcu dožiadaného súdu. Toto platí pre interné prípady, pri ktorých sa vedie vypočutie prostredníctvom videokonferencie. Rovnaký postup sa uplatňuje pri cezhraničných prípadoch, keď súd dožadujúceho členského štátu požiada o vypočutie prostredníctvom videokonferencie podľa článku 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

Pri cezhraničných prípadoch môže súd dožadujúceho členského štátu požiadať o vypočutie prostredníctvom videokonferencie aj podľa článkov 10 až 12 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

Hlavné vnútroštátne procesné pravidlá, ktorými sa riadi zhromažďovanie dôkazov od znalcov, svedkov a účastníkov konania prostredníctvom videokonferencie, sú tieto:

Znalci

Článok 486 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil)

Prítomnosť znalcov na poslednom vypočutí

1. V prípade dožiadania niektorého z účastníkov konania alebo na príkaz sudcu sa znalci dostavia na posledné vypočutie s cieľom poskytnúť pod prísahou všetky potrebné vysvetlenia.

2. Znalci z inštitúcií, laboratórií alebo oficiálnych služieb sa vypočujú prostredníctvom telekonferencie na svojom pracovisku.

Svedkovia

Článok 502 Občianskeho súdneho poriadku

Vypočutie pomocou technického vybavenia

1. Svedkovia s pobytom mimo príslušnej správnej oblasti, v ktorej sa súd nachádza, sú zastúpení stranami v súlade s článkom 507 ods. 2, v prípade, že na tento účel urobili vyhlásenie v rámci ponuky svedeckej výpovede, alebo sú vypočutí pomocou technického vybavenia, ktoré umožňuje audiovizuálnu komunikáciu prebiehajúcu v reálnom čase z budovy súdu alebo registrovaných zariadení obce alebo obvodu alebo iných verejných budov v mieste ich bydliska.

2. Zariadenia obce alebo obvodu, v ktorých je možné vykonať vypočutie pomocou technického vybavenia, sú vymedzené v protokole uzavretom medzi ministerstvom spravodlivosti a príslušným miestnym orgánom.

3. Súd, ktorý danú vec prejednáva, stanoví dátum vypočutia po tom, ako v danej záležitosti kontaktoval súd alebo subjekt zodpovedný za verejnú budovu, v ktorej má svedok vypovedať, a predvolá ho, aby sa dostavil.

4. V deň vypočutia svedkovia predložia doklad totožnosti úradníkovi súdu, kde majú vypovedať, ďalej však už vypočutie vedie súd prejednávajúci danú vec a právny zástupca oboch strán pomocou technického vybavenia umožňujúceho audiovizuálnu komunikáciu v reálnom čase bez toho, aby bol potrebný zásah sudcu obvodu, v ktorom sa uskutočňuje dokazovanie.

5. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia medzinárodných alebo európskych nástrojov, musia byť svedkovia s bydliskom v zahraničí vypočutí pomocou technického vybavenia umožňujúceho audiovizuálnu komunikáciu, ak je v mieste ich bydliska k dispozícii nevyhnutné technické vybavenie.

6. Vo veciach, ktoré prejednávajú súdy v metropolitných oblastiach Lisabon a Porto, sa vypočutie pomocou technického vybavenia umožňujúceho audiovizuálnu komunikáciu v reálnom čase nesmie vykonávať, ak má svedok bydlisko v príslušnej metropolitnej oblasti, s výnimkou prípadov stanovených v článku 520.

Článok 520 Občianskeho súdneho poriadku

Priama komunikácia medzi súdom a osobou poskytujúcou dôkaz

1. Ak nie je možné, alebo by bolo mimoriadne náročné, aby sa osoba, ktorá musí vypovedať, dostavila načas pred súd, sudca môže po dohode s účastníkmi konania rozhodnúť o tom, že vysvetlenie potrebné na prijatie správneho rozhodnutia vo veci sa môže poskytnúť telefonicky alebo inými prostriedkami priamej komunikácie medzi súdom a osobou poskytujúcou dôkaz, ak je skutková podstata, ktorá sa má prešetriť alebo objasniť, v súlade s postupom.

2. Súd musí prostriedkami, ktoré má k dispozícii, zabezpečiť, aby sa výpoveď poskytla pravdivo a slobodne, a to najmä tým, že osobe poskytujúcej dôkaz počas vypovedania zabezpečí súdneho úradníka a zaznamenanie obsahu dôkazov a okolností, za ktorých boli poskytnuté.

3. Ustanovenia článku 513 [prísaha a predbežný výsluch sudcom] a prvej časti odseku 4 predchádzajúceho článku [sudca môže nariadiť opätovné vypovedanie za svojej prítomnosti] sa uplatňujú na veci patriace do rozsahu pôsobnosti tohto článku.

Účastníci konania

Článok 456 Občianskeho súdneho poriadku

Čas a miesto vypovedania

1. Vypovedať sa musí spravidla pri poslednom vypočutí. Výnimkou sú prípady, keď ide o naliehavú vec alebo sa osoba poskytujúca dôkaz nemôže dostaviť pred súd.

2. Pravidlá vypovedania prostredníctvom telekonferencie, ktoré sú stanovené v článku 502, sa uplatňujú na účastníkov konania s pobytom mimo príslušného okresu alebo, v prípade autonómnych regiónov, mimo príslušného ostrova.

3. Vypovedať možno aj pri predbežnom vypočutí a v takom prípade sa ustanovenia predchádzajúceho odseku uplatňujú s potrebnými úpravami.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Nie sú stanovené žiadne osobitné obmedzenia. V portugalskom práve sa svedkom, účastníkom konania a znalcom povoľuje vypočutie prostredníctvom videokonferencie, ako je to stanovené v uvedených právnych normách.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vo všeobecnosti platí, že osoba musí byť prostredníctvom videokonferencie vypočutá na súde. Znalci z úradných služieb sa však môžu vypočuť prostredníctvom videokonferencie na svojom pracovisku. Výnimočne, za okolností stanovených v článku 520 Občianskeho súdneho poriadku (uvedených v odpovedi na otázku č. 1), môže súd vypočuť prostredníctvom videokonferencie aj osobu, ktorá sa nenachádza na súde.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, videokonferenčné pojednávania sa vždy zaznamenávajú prostredníctvom zvukového záznamového systému súdu v súlade s článkom 155 portugalského Občianskeho súdneho poriadku.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak je Portugalsko dožiadaným členským štátom, jazyk vypočutia sa môže v závislosti od okolností líšiť:

a) V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 sa používa portugalský jazyk. Ak je potrebné vypočuť cudzích štátnych príslušníkov, môžu vypovedať v inom jazyku, ak nerozumejú po portugalsky. V takom prípade musí dožadujúci súd o tejto skutočnosti informovať dožiadaný súd, ktorý potom pred dožadujúci súd predvolá tlmočníka.

b) V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 je jazykom konania jazyk stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, do ktorého patrí dožadujúci súd. Ak je potrebné vypočuť osobu, ktorá danému jazyku nerozumie, dožadujúci súd môže v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi prizvať na dožadujúci súd tlmočníka. Dožadujúci súd môže tiež (dožiadaný) portugalský súd požiadať, aby na dožiadaný súd prizval tlmočníka.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b), v ktorých je potrebné prizvať na súd dožiadaného členského štátu tlmočníka, dožiadaný súd požiada súd dožadujúceho členského štátu o úhradu odmeny za tlmočníka, ako sa to stanovuje v článku 18 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Tieto informácie už boli poskytnuté v odpovedi na otázku č. 6.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V portugalskom práve je základný postup uplatňovaný na vypočúvanie a predvolávanie osoby pred súd stanovený v článkoch 7 ods. 3, 172 ods. 5 a 6, 220, 247 ods. 2, 251 ods. 1, 417, 507, 508 a 603 portugalského Občianskeho súdneho poriadku.

Vo všeobecnosti je povinná z vlastnej iniciatívy svedkom, znalcom, účastníkom konania a ich zástupcom oznamovať, že je potrebná ich účasť na súdnom konaní na základe súdneho príkazu, kancelária súdu. Konkrétne za predvolanie svedka zodpovedá kancelária súdu, keď účastník konania žiada vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie.

Oznámenia na účely predvolania svedkov, znalcov a ďalších osôb (napr. tlmočníka alebo technického poradcu) pred súd sa odosielajú doporučenou poštou a uvedie sa v nich dátum, miesto a dôvod predvolania na súd. Oznámenia sa považujú za doručené, aj keď ich príjemca odmietne prevziať; poštový úrad o tom musí viesť záznam.

Oznámenia na účely predvolania účastníka konania na súdne konanie alebo vypovedanie sa odosielajú doporučenou poštou, ich adresátom je príslušný účastník konania a uvedie sa v nich dátum, miesto a dôvod predvolania na súd. V tomto prípade, ak účastník konania vymenoval právneho zástupcu alebo ho zároveň zastupuje právny zástupca a právny poradca, sa oznámenie posiela takisto právnemu zástupcovi i právnemu poradcovi.

Zástupcovia účastníkov konania dostanú elektronické oznámenie podľa článku 25 ministerskej vykonávacej vyhlášky (Portaria) č. 280/2013 z 26. augusta 2013. Dátum vydania oznámenia osvedčuje IT systém.

V práve sa výslovne nestanovuje, v akom časovom predstihu sa musí oznámenie o vypočutí zaslať. V každom z uvedených prípadov sa oznámenie považuje za doručené tretí deň po jeho zaevidovaní alebo elektronickom vydaní. Ak tretí deň nie je pracovný, oznámenie sa považuje za doručené v prvý nasledujúci pracovný deň. Z praktických dôvodov je preto potrebné dodržať v súvislosti s dátumom vypočutia minimálne túto lehotu, aby sa oznámenie mohlo považovať za riadne doručené.

V naliehavých prípadoch môžu byť svedkovia, znalci a ďalšie osoby, účastníci konania alebo ich zástupcovia predvolaní (alebo môže byť ich predvolanie zrušené) prostredníctvom telegramu, telefonicky alebo inými podobnými telekomunikačnými prostriedkami. Telefonický kontakt sa vždy zdokumentuje v spise a je doplnený o písomné potvrdenie v akejkoľvek podobe.

Ak sa osoba, ktorá mala byť prítomná, nedostaví, musí svoju neprítomnosť na vypočutí odôvodniť osobne alebo do piatich dní (kalendárnych, ale ak posledný deň nie je pracovný, lehota sa predlžuje do ďalšieho pracovného dňa).

V portugalskom práve sa stanovujú tieto donucovacie prostriedky pre prípad neprítomnosti: Ak sa nedostaví svedok, ktorý bol riadne informovaný a svoju neprítomnosť v zákonom stanovej lehote neodôvodnil, uloží sa mu pokuta a sudca môže nariadiť jeho prítomnosť na základe väzby. Tieto sankcie sa neuplatnia, ak sa súdne konanie odročí z iných dôvodov než pre neprítomnosť svedka. Ak sa nedostaví znalec alebo iná osoba, ktorí boli riadne informovaní a svoju neprítomnosť v zákonom stanovej lehote neodôvodnili, uloží sa im pokuta. Ak sa nedostaví niektorý z účastníkov konania, ktorý bol riadne informovaný a svoju neprítomnosť v zákonom stanovej lehote neodôvodnil, uloží sa mu pokuta a jeho odmietnutie môže súd voľne interpretovať ako dôkaz. Okrem toho, ak sa súd domnieva, že odmietnutie účastníka konania dostaviť sa pred súd znemožňuje posúdenie dôkazného bremena, môže dôkazné bremeno presunúť.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Využívanie videokonferencií nie je spoplatnené.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Ak je dožadujúcou stranou dožiadania podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 portugalský súd, predvolá osobu, ktorá sa má vypočuť, pred súd v inom (dožiadanom) členskom štáte poštou niektorým zo spôsobov uvedených v odpovedi na otázku č. 8, podľa potreby. Táto možnosť oznámenia poštou sa stanovuje v článku 14 nariadenia (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007. Osoba, ktorá sa má vypočuť, je v oznámení informovaná o tom, že jej prítomnosť je dobrovoľná.

Ak je dožiadanou stranou portugalský súd, za odoslanie oznámenia osobám, ktoré sa majú vypočuť, a informovanie o tom, že ich prítomnosť je dobrovoľná, zodpovedá dožadujúci súd.

Na základe vzájomnej dohody medzi dožadujúcim a dožiadaným súdom môže oznámenie osobe, ktorá sa má vypočuť, a informovanie o tom, že jej prítomnosť je dobrovoľná, zariadiť súd dožiadaného členského štátu. V praxi sa to môže vykonávať bez ohľadu na to, či je portugalský súd dožadujúcou alebo dožiadanou stranou.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V stanovenom čase vypočutia súdny úradník skontrolujte, či je osoba, ktorá sa má vypočuť, prítomná, a informuje sudcu, ktorý bude vykonávať vypočutie, alebo dožadujúci súd, ak vypočutie vykonáva priamo on.

Ak vypočutie vykonáva portugalský sudca, po začatí konania a predtým, než začne osoba vypovedať, sa uskutočnia tieto kroky: i) vypovedajúca osoba, svedok alebo znalec zložia prísahu pred sudcom; ii) sudca položí predbežné otázky, aby zistil totožnosť vypočúvanej osoby.

Predbežný výsluch s cieľom určiť totožnosť vypočúvanej osoby vykonáva sudca, ktorý sa pýta na jej meno, povolanie, adresu, rodinný stav a ďalšie údaje, ktoré považuje za potrebné na účely zistenia totožnosti.

Sudca sa vypočúvanej osoby pýta aj na to, či je v príbuzenskom, priateľskom alebo nepriateľskom vzťahu s niektorým z účastníkov konania a či má na veci priamy alebo nepriamy záujem, s cieľom posúdiť dôveryhodnosť dôkazov.

Ak počas predbežného výsluchu sudca určí, že svedok nie je vhodný alebo nie je osobou, ktorá sa má vypočuť, nepovolí mu vypovedať. Svedok nie je vhodný, ak nemá prirodzenú kapacitu (fyzickú alebo mentálnu spôsobilosť) vypovedať, a to aj napriek tomu, že netrpí duševnou poruchou.

Predbežný výsluch umožňuje sudcovi preskúmať aj prípady, v ktorých môžu podľa portugalského občianskeho súdneho poriadku svedok alebo účastníci konania odmietnuť vypovedať.

Tieto osoby môžu v súlade s článkom 497 portugalského Občianskeho súdneho poriadku odmietnuť poskytnúť dôkazy (s výnimkou konaní, v ktorých ide o overenie dátumu narodenia alebo úmrtia dieťaťa):

a) príbuzní vo vzostupnej línii v prípadoch svojich potomkov, adoptívni rodičia v prípadoch svojich adoptívnych detí a naopak;

b) svokor alebo svokra v prípade svojho zaťa alebo nevesty a naopak;

c) manželia (manželky) alebo bývalí manželia (bývalé manželky) v prípade svojho manžela (manželky) alebo bývalého manžela (bývalej manželky);

d) osoba, ktorá žije alebo žila v partnerskom vzťahu podobnom manželstvu s niektorým z účastníkov konania vo veci.

Povinnosťou sudcu je oznámiť osobám uvedeným v predchádzajúcich bodoch, že majú právo odmietnuť vypovedať.

Osoby viazané dodržiavaním služobného tajomstva, verejní činitelia viazaní dodržiavaním tajomstva alebo osoby viazané dodržiavaním štátneho tajomstva musia byť vylúčené z vypovedania v súvislosti so skutočnosťami podliehajúcimi dodržiavaniu tajomstva. V takých prípadoch sudca overí odôvodnenosť výnimky a ak to považuje za potrebné, zbaví ich povinnosti dodržiavať tajomstvo.

Účastníci konania môžu vypovedať iba v súvislosti s osobnými skutočnosťami. V prípade občianskoprávnej žaloby nie je prípustné, aby sa dôkazy účastníka konania zameriavali na trestné alebo protiprávne činy, z ktorých je účastník konania obvinený v trestnej veci.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa portugalského práva:

 • Pred vykonaním dôkazov sudca poučí vypočúvanú osobu o morálnom význame prísahy, ktorú má zložiť, ako aj o povinnosti pravdivo vypovedať a o sankciách za krivú výpoveď.
 • Potom sudca požiada osobu poskytujúcu dôkaz o zloženie tejto prísahy: „Prisahám na svoju česť, že vypoviem pravdu a nič iné len pravdu.“
 • Odmietnutie zloženia prísahy sa rovná odmietnutiu vypovedať; oboje sa, ak nie je ničím odôvodnené, trestá ako pohŕdanie súdom a sudca môže danej osobe uložiť príslušnú sankciu.

Ak súd v inom členskom štáte vykonáva dôkazy priamo z Portugalska prostredníctvom videokonferencie v súlade s článkom 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001, súd dožadujúceho členského štátu musí informovať (dožiadaný) portugalský súd o týchto údajoch o totožnosti osoby, ktorá bude vypovedať: meno, povolanie, adresa, rodinný stav a ďalšie informácie, ktoré sa považujú za potrebné na účely zistenia totožnosti, ako aj informácie o tom, v akom postavení bude daná osoba vypočutá (napr. ako účastník konania, svedok, znalec, technický poradca), o jazyku, ktorému daná osoba rozumie, a o tom, či je potrebné na dožiadaný súd prizvať tlmočníka.

Tieto údaje sú potrebné z toho dôvodu, aby mohol (dožiadaný) portugalský súd na jednej strane prijať kroky na prizvanie tlmočníka a na strane druhej overiť prítomnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, v čase stanovenom na videokonferenciu.

Keďže však portugalský sudca do konania nezasahuje, prísaha sa musí zložiť prostredníctvom videokonferencie pred sudcom súdu dožadujúceho členského štátu. To isté sa týka aj predbežného výsluchu, ak sa uskutoční, a záležitostí súvisiacich s vhodnosťou alebo odmietnutím vypovedania alebo vyňatím svedkov z povinnosti vypovedať, o ktorých právomocne rozhoduje sudca dožadujúceho súdu v súlade s občianskym procesným právom dožadujúceho členského štátu, ako sa to stanovuje v článku 17 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Dožadujúce a dožiadané súdy (po určení dožiadaného súdu ústredným orgánom) by sa mali navzájom priamo skontaktovať s cieľom naplánovať videokonferenciu a mali by tiež stanoviť dátum predbežnej skúšky.

Z praktických dôvodov sa vždy, keď je to možné, uprednostňuje vykonanie skúšky pred zaslaním oznámenia svedkovi; preto by sa mal dátum skúšky naplánovať v dostatočnom predstihu, aby sa mohlo svedkovi oznámenie zaslať včas.

V deň skúšky, ako aj v deň vypočutia prostredníctvom videokonferencie, by mal byť na každom zo súdov prítomný IT technik, telekomunikačný technik alebo súdny úradník s príslušnými znalosťami.

V Portugalsku má Inštitút pre finančné hospodárenie a justičnú infraštruktúru (Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça – IGFEJ) k dispozícii špecializovaný tím na zabezpečovanie videokonferencií na súdoch.

Z organizačných dôvodov by mal byť vždy, keď je to možné, inštitút IGFEJ informovaný o dátume skúšky a vypočutia v trojdňovom predstihu. Tým sa inštitútu IGFEJ umožní skontrolovať, či sú zabezpečené všetky potrebné technické podmienky na uskutočnenie videokonferencie, a okamžite zasiahnuť, ak sa vyskytnú problémy s komunikáciou medzi súdmi, ako aj monitorovať skúšky videokonferencie.

Plánovanie videokonferencie v inom členskom štáte na dožiadanie portugalského súdu

(Dožadujúci) portugalský súd musí najskôr požiadať inštitút IGFEJ o zabezpečenie nevyhnutných technických podmienok na videokonferenciu, aby bolo možné zasiahnuť v prípade akýchkoľvek problémov v komunikácii medzi súdmi a monitorovať skúšky videokonferencie.

S cieľom riešiť technické problémy portugalský súd požiada súd dožiadaného členského štátu aj o vymenovanie zodpovednej osoby zo služby videokonferencií, ktorá bude monitorovať skúšku a/alebo poskytovať potrebnú technickú pomoc v spolupráci s portugalskými technikmi.

Ak je dožadujúcou stranou portugalský súd, vyhľadá pomoc kontaktného miesta EJS-Civil (Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci) v Portugalsku, ktoré sa priamo spojí s dožiadaným súdom, aby sa mohla naplánovať skúška a videokonferencia. Ak je potrebné riešiť technické problémy, kontaktné miesto sa obráti priamo na tímy zodpovedné za videokonferencie v každom zúčastnenom členskom štáte a požiada ich o potrebné pripojenia, informácie alebo technické úpravy a potom zodpovedajúcim spôsobom informuje zúčastnené súdy. To umožní prekonať jazykovú bariéru a úspešne viesť videokonferenciu.

Plánovanie videokonferencie na portugalskom súde na dožiadanie z iného členského štátu

V Portugalsku je ústredným orgánom, ktorý dostáva a prijíma dožiadania z iného členského štátu podľa článku 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 Generálne riaditeľstvo pre správu súdov (Direcção-Geral da Administração da Justiça alebo DGAJ). Po prijatí dožiadania DGAJ oznámi súdu dožadujúceho členského štátu (dožiadaný) portugalský súd, na ktorom sa uskutoční videokonferencia. Potom sa musia dožadujúci a dožiadaný súd priamo dohodnúť na dátumoch vykonania skúšky a následného vypočutia prostredníctvom videokonferencie.

DGAJ sprostredkúva ako ústredný orgán priamy kontakt medzi dožadujúcim a dožiadaným súdom, ako aj kontakt s podporným tímom IGFEJ pre videokonferencie, čím sa umožňuje vyriešiť všetky technické problémy. Okrem toho môže potrebné kontakty sprostredkovať na požiadanie aj kontaktné miesto EJS-Civil v Portugalsku.

Vďaka priamym kontaktom si súdy zarezervujú videokonferenčnú miestnosť a vymenujú zamestnancov, ktorí zabezpečia technické pripojenie a následne budú monitorovať videokonferenciu na dožadujúcom aj dožiadanom súde. V Portugalsku sa spravidla vyberie súdny úradník s príslušnými znalosťami, ktorého by mal sprevádzať IT technik portugalského súdu.

Ak je videokonferencia vedená prostredníctvom IP, musí sa nevyhnutne viesť z Portugalska. Na tento účel portugalský súd vopred požiada inštitút IGFEJ o zriadenie externého pripojenia.

Ak sa videokonferencia uskutočňuje prostredníctvom telefonickej linky (ISDN), pripojenie na portugalský súd sa môže zriadiť aj zo súdov v iných členských štátoch.

V prípade technických problémov poskytuje potrebnú pomoc IT technik portugalského súdu alebo technik inštitútu IGFEJ.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Pri podávaní dožiadania o videokonferenciu sa musia do poľa 12 tlačiva I z prílohy k nariadeniu Rady č. 1206/2001 z 28. mája 2001 alebo vo forme prílohy k danému tlačivu zadať tieto informácie:

1. Technické podrobnosti o videokonferenčných zariadeniach, ktoré sa používajú na dožadujúcom súde, konkrétne:

 • používaný komunikačný protokol (napr. H.323, H.320),
 • videoprotokoly (napr. H.261, H.263 a H.264),
 • audioprotokoly (napr. G.711a, G.711u, G.722 a G.729),
 • protokol zdieľania obsahu, ak je potrebný [napr. H.239 alebo BFCP (SIP)],
 • zabezpečenie: H.235 a príslušné podporované šifrovanie,
 • maximálna podporovaná šírka pásma,
 • nezávislé zariadenie, MCU alebo brána,
 • v prípade MCU alebo brány, či má IVR.

2. Podrobnosti o ISDN a/alebo verejnom IP pripojení súdu.

Technické detaily videokonferencie:

Používaný komunikačný protokol: H.323

Zabezpečenie: H.235 AES

Maximálna podporovaná šírka pásma: 256kbps

3. Dožiadanie naplánovania skúšky videokonferencie pred vypovedaním.

4. Meno a priame kontaktné údaje (telefón, fax a e-mail) osoby, ktorá bude poskytovať podporu videokonferencii (ideálne súdny úradník spolu s IT technikom alebo telekomunikačným technikom, ktorý poskytuje podporu súdu).

5. Na prekonanie obmedzení komunikácie v sieti a firewalle umožňujú zariadenia inštalované na súdoch ako alternatívne pripojenie IP alebo ISDN používať platformy, ako sú Webex, Zoom, alebo Skype na pripojenie prostredníctvom videokonferencie.

V tomto prípade by sa súdy, ktoré sa zúčastňujú na videokonferencii, mali vopred dohodnúť na platforme, ktorá sa má používať, keďže súdny úradník v Portugalsku bude musieť požiadať miestneho IT technika o inštaláciu potrebného softvéru na videokonferenčné zariadenie.

V každom prípade treba vždy požiadať o otestovanie spojenia vopred, aby sa zistilo, či nie je potrebná technická asistencia.

Súvisiace odkazy

Občiansky súdny poriadok

 

Poznámka

Kontaktné miesto EJS pre občianske a obchodné veci, súdy a iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto texte. V každom prípade je potrebné prečítať si aj znenie platných právnych predpisov. Tie sa pravidelne aktualizujú a ich interpretácia sa vyvíja s ohľadom na judikatúru.

Posledná aktualizácia: 03/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.