Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno. Podmienky existujú na 38 súdoch v Škótsku.

Na všetky žiadosti prijaté vzhľadom na nariadenie č. 1206/2001 sa uplatňujú články 10 – 12 a článok 17. V týchto prípadoch sa neuplatňujú nijaké ďalšie miestne postupy.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

V súvislosti s osobami, ktoré môžu byť vypočuté, neexistujú nijaké obmedzenia.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistujú nijaké zákonné obmedzenia. Existovať môžu praktické obmedzenia (napríklad odkaz na fyzické predmety v držbe dožadujúceho súdu, ku ktorým svedok nemá prístup).

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Opäť neexistujú nijaké zákonné obmedzenia. V minulosti sa používali súdne siene a iné miestnosti. Primerané ubytovanie určí sudca a súdny úradník na súde, ktorému bola žiadosť doručená.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zaznamenávanie vypočutí je možné.

Keďže konanie je možné zaznamenať na ktoromkoľvek konci videokonferenčného spojenia, v každom prípade je možno vhodnejšie, aby konanie zaznamenal priamo dožadujúci súd.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V oboch prípadoch je štandardným jazykom angličtina.

Ak si dožadujúci súd želá iný jazyk, v takom prípade by bol potrebný tlmočník, aby tlmočil konanie do angličtiny pre tie zúčastnené strany, ktoré neovládajú jazyk dožadujúceho súdu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V súlade s článkom 18 nariadenia č. 1206/2001 by mal prítomnosť tlmočníka miestne zabezpečiť dožiadaný súd.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Vzhľadom na článok 11 ods. 4 nariadenia č. 1206/2001 by strany informoval miestny súd. Obvykle by sa to uskutočnilo listom prvej triedy s doručenkou.

Vo všeobecnosti sa uplatňujú existujúce pravidlá týkajúce sa informovania – t. j. vyžadovala by sa lehota najmenej 48 hodín vopred. V praxi by sa však poskytla dlhšia lehota, keďže termíny vypočutí sa zvyčajne stanovujú niekoľko týždňov vopred.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Nijaké náklady, ktoré vzniknú službe pre škótske súdy a tribunály za používanie videokonferenčných zariadení, sa vo všeobecnosti neprenášajú na iné strany.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Dožadujúci súd predloží náležité oznámenie na formulári A. Tieto informácie sa obvykle skopírujú do formulára F, ktorý sa následne doručuje svedkovi. Miestny súd neukladá nijaké ďalšie požiadavky.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Neexistuje nijaký stanovený postup. Dožadujúci súd môže stanoviť také požiadavky ako predloženie pasu alebo vodičského preukazu a tieto požiadavky sa postúpia svedkovi. Akékoľvek listinné doklady totožnosti sa skontrolujú v daný deň spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky dožadujúceho súdu.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Ak dožadujúci súd vyžaduje zloženie prísahy, miestny súd v takom prípade musí vedieť, aké postupy má dožadujúci súd uplatniť (napríklad zabezpečenie svätej knihy alebo slovná formulka, ktorá sa má použiť).

Môže sa stať, že miestny súd bude okrem toho chcieť, aby sa zložila škótska prísaha, ale to je záležitosť, ktorá je na voľnom uvážení predsedajúceho sudcu.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V rámci prípravných prác by miestny súd získal kontaktné údaje na dožadujúcom súde a tieto údaje by postúpil útvaru pre zabezpečenie elektronických služieb (ESDU) pri službe pre škótske súdy a tribunály.

Útvar ESDU by sa potom spojil so zamestnancami dožadujúceho súdu a dohodol čas a miesto na vyskúšanie vybavenia. Útvar ESDU by bol zároveň prítomný v daný deň na obsluhu miestneho vybavenia a na riešenie akýchkoľvek technických problémov.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Akékoľvek konkrétne požiadavky týkajúce sa prístupu alebo informácie o zdravotnom stave, ktoré môžu mať vplyv na výber miesta alebo času vypočutia.

Posledná aktualizácia: 01/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.