Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Dôkazy je možné vykonať prostredníctvom videokonferencie za účasti súdu v dožadujúcom členskom štáte alebo priamo prostredníctvom súdu daného členského štátu. Na všetky občianske a obchodné veci sa uplatňuje článok 114a zákona o občianskom súdnom konaní (Zakon o pravdnem postopku; ďalej len „ZPP“), v ktorom sa stanovuje, že súd môže, so súhlasom účastníkov konania, umožniť účastníkom konania a ich právnym zástupcom, aby sa počas vypočutia a procesných činností nachádzali na rôznych miestach, a to za predpokladu, že z miesta vypočúvania sa prenáša hlas a obraz na miesto alebo miesta, kde sa nachádzajú účastníci konania a ich zástupcovia, a naopak (videokonferencia). Za týchto podmienok môže súd rozhodnúť aj o vykonaní dôkazov prostredníctvom vypočutia účastníkov konania a svedkov, ako aj prostredníctvom vykonania dôkazov od znalcov.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Videokonferencia sa môže využiť na vypočutie účastníkov konania a svedkov, ako aj na vykonanie dôkazov od znalca. Účastníci konania a ich zástupcovia (napríklad obhajcovia) môžu všetky procesné činnosti vykonať prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Vo všeobecnosti platí, že účastníci konania a ich právni zástupcovia môžu všetky procesné činnosti vykonať zo vzdialeného miesta. V zákone ZPP sa obmedzuje možnosť vykonania dôkazov prostredníctvom videokonferencie na taxatívne vymedzené dôkazy (vypočutie účastníkov konania a svedkov, vykonávanie dôkazov od znalca). Preto sa videokonferencia nemôže využiť na vykonanie dôkazov prostredníctvom kontroly miesta alebo na vykonanie dôkazov prostredníctvom preskúmania dokumentov.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vo všeobecnosti platí, že účastníci konania a ich právni zástupcovia môžu všetky procesné činnosti vykonať zo vzdialeného miesta. Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o miesta mimo súdu, kde sa nachádza druhý účastník konania.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V článku 125a zákona ZPP sa stanovuje právny základ pre hlasové a obrazové zaznamenávanie vypočutia. V súlade s týmto ustanovením môže predseda senátu nariadiť hlasové a obrazové zaznamenanie vypočutia. Znamená to, že právomoc rozhodnúť o tom, či sa vypočutie hlasovo a obrazovo zaznamená, má predseda senátu, pred ktorým prebieha vypočúvanie. V súlade s článkom 114a nemá účastník konania právo žiadať, aby súd videokonferenciu povolil. Návrh na videokonferenciu môže podať aj súd, pričom v takom prípade sa vyžaduje súhlas účastníkov konania. Rozhodnutie, ktorým súd videokonferenciu nariaďuje, musí byť vydané v dostatočnom predstihu pred začiatkom určeného vypočutia, aby bol k dispozícii čas na technickú prípravu, a účastníci konania musia byť v dostatočnom predstihu informovaní o tom, či sa musia dostaviť pred súd.

Od roku 2011 je aspoň jedna súdna sieň na každom okresnom súde (11 miest) v Slovinsku vybavená všetkými potrebnými zariadeniami pre videokonferencie a pre zaznamenávanie takýchto spojení. Je možné zaznamenávať iba hlas alebo obraz, alebo oboje súčasne. K dispozícii sú aj tri prenosné videokonferenčné zariadenia, ktoré sa môžu využiť na miestnych alebo iných súdoch. Keďže videokonferencie sa uskutočňujú prostredníctvom centrálne dostupného miesta, možno na príkaz sudcu zaznamenať každú videokonferenciu.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Podľa článkov 10 až 12 nariadenia môže vypočutia vykonávať dožiadaný súd, a to v jazyku, ktorý je úradným jazykom súdu (v slovinčine a v jazykoch národnostných menšín, ktoré sa na súdoch v oblastiach, v ktorých tieto národnostné menšiny žijú, úradne používajú, konkrétne v taliančine a maďarčine), a v prípade potreby prostredníctvom prekladu do jazyka, ktorým hovorí účastník konania alebo iný účastník, ak to navrhnú alebo ak súd zistí, že účastník konania alebo iný účastník nerozumejú po slovinsky.

Podľa článku 17 nariadenia vykonáva vypočutie priamo dožadujúci súd. V takom prípade je možné vypočutie vykonať v cudzom jazyku, ak sa poskytne vhodný preklad do jazyka, ktorému účastník konania alebo iný účastník rozumejú.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak sa využívajú služby súdnych tlmočníkov, zabezpečuje ich buď dožiadaný, alebo dožadujúci súd (podľa toho, ako sa súdy dohodnú). Súdni tlmočníci sa okrem toho môžu nachádzať na mieste dožiadaného alebo dožadujúceho súdu alebo na treťom mieste.

V praxi sa súdni tlmočníci nachádzajú na mieste s osobou, ktorá potrebuje tlmočenie, teda na mieste dožiadaného súdu, ak súd žiadajúci o vypočutie vypočúva vo svojom jazyku podľa článku 17 nariadenia, alebo na mieste dožadujúceho súdu, ak vypočutie vykonáva dožiadaný súd podľa článkov 10 až 12 nariadenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Osoba, ktorá má byť vypočutá, musí byť osobne aj písomne predvolaná pred súd. V predvolaní sa okrem iného uvádzajú čas a miesto vypočutia osoby. Niektorí svedkovia môžu byť vypočutí doma, a to v prípade vysokého veku, ochorenia alebo závažného fyzického postihnutia. V zákone o občianskom súdnom konaní sa nestanovuje, v akom časovom predstihu musia byť svedkovia predvolaní; účastníkom konania sa však musí poskytnúť dostatočný čas na prípravu na vypočutie, a to najmenej 15 dní od doručenia predvolania na vypočutie. Táto časová lehota sa neuplatňuje v prípade predvolania osoby ako svedka.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

V súlade s článkom 153 zákona ZPP zaplatí účastník konania žiadajúci o vykonanie dôkazov zálohu na úhradu trov na vykonávanie dôkazov. Ak vykonanie dôkazov navrhnú obaja účastníci konania, súd môže rozhodnúť o tom, že každý z nich zaplatí polovicu zálohy. Trovy sa preplácajú podľa toho, aký výsledok sa vo veci dosiahne.

V Slovinskej republike sú videokonferencie bezplatné.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

V zákone ZPP sa dodatočné podmienky nestanovujú.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Pred vypočutím svedkovia uvedú svoje meno a priezvisko, meno otca, povolanie, adresu, miesto narodenia, vek a svoj vzťah k účastníkom konania (tretí odsek článku 238 zákona ZPP).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V zákone ZPP sa prísaha nestanovuje. V súlade s článkom 238 súd svedkov pred začatím vypočutia poučí, že musia vypovedať pravdu a nesmú nič zatajiť, a potom ich poučí o dôsledkoch krivej výpovede.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Zákon ZPP takéto ustanovenie neobsahuje.

V praxi sa minimálne týždeň pred uskutočnením videokonferencie skontroluje funkčnosť pripojenia a jeho dostatočná kvalita a napravia sa prípadné nedostatky. Tým sa zabezpečí, aby technik, ktorý je prítomný na vypočutí, mohol videokonferenčné zariadenie bez problémov obsluhovať, keďže sa vopred vykonáva testovanie. Súdy si pri podaní dožiadania alebo následne vymenia kontaktné údaje osôb zodpovedných za technické aspekty videokonferencie.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Zákon ZPP takéto ustanovenie neobsahuje.

V praxi zašle dožadujúci súd dožiadanému súdu spolu s dožiadaním tlačivo so všetkými technickými informáciami o videokonferenčnom systéme, ako aj s kontaktnými údajmi odborníka zodpovedného za technické aspekty videokonferencie. Oba súdy potrebujú informácie o videokonferenčných systémoch, type pripojenia (ISDN, IP), rýchlosti pripojenia, adrese (telefónnom čísle), jazyku, ktorý sa použije pri testovaní, dátume a čase skúšania, prípadnom časovom rozdiele, ako aj kontaktné údaje technika zodpovedného za technické veci.

Posledná aktualizácia: 16/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.