Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, dôkazy je možné vykonať prostredníctvom videokonferencie, a to buď za účasti súdu v dožadujúcom členskom štáte, alebo priamo prostredníctvom súdu daného členského štátu.

Podľa § 5 zákona (2003:493) o nariadení ES o vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie o vykonávaní dôkazov“) vykonávajú dôkazy okresné súdy (tingsrätter). Súd bude uplatňovať pravidlá týkajúce sa vykonávania dôkazov mimo hlavného pojednávania, ktoré sú stanovené v kapitole 35 § 8 až 11 súdneho poriadku (rättegångsbalken) s výnimkou prípadov, keď sa v tomto nariadení stanovuje inak.

Treba poznamenať, že pre veci, na ktoré sa neuplatňuje nariadenie o vykonávaní dôkazov, existujú ustanovenia v iných zákonoch, napríklad v zákone (1946:816) o vykonávaní dôkazov pre zahraničný súd.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Každý účastník konania, ktorý sa má vo veci vypočuť, sa môže vypočuť prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neukladajú sa žiadne konkrétne obmedzenia.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vykonávanie dôkazov uskutočňujú okresné súdy. Okrem toho sa neukladajú žiadne konkrétne obmedzenia.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, je to povolené a sú na to k dispozícii zariadenia.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Vypočutie sa musí uskutočňovať vo švédčine, ale súd môže využiť služby tlmočníka.

b) To závisí od pravidiel dožadujúceho štátu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak sa vypočutie uskutočňuje vo Švédsku, o tlmočníkoch rozhoduje švédsky súd.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Dožiadaný súd vydá predvolanie pre osobu, ktorá sa má vypočuť. V predvolaní sa uvádza čas a miesto. Neexistujú žiadne regulatórne požiadavky, pokiaľ ide o čas, s ktorým sa má pri rozhodovaní o dátume vypočutia počítať.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Ak dožiadanie podá švédsky súd, dožadujúci súd musí hradiť náklady na znalcov a tlmočníkov, náklady vyplývajúce z dožiadania prostriedkov presadzovania práva v súlade s osobitným postupom, ako aj náklady na komunikačné technológie, ako sú videokonferencie a telekonferencie (pozri článok 18 ods. 2 a článok 10 ods. 3 a 4 nariadenia o vykonávaní dôkazov).

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

O tom, že vykonávanie dôkazov v súlade s článkom 17 nariadenia o vykonávaní dôkazov je dobrovoľné, informuje dotknutú osobu dožadujúci súd.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na overenie totožnosti neexistuje v tejto súvislosti žiadny osobitne stanovený postup.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Vo všeobecnosti sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá týkajúce sa prísahy, pričom na uplatňovanie článku 17 neboli stanovené žiadne osobitné podmienky alebo požiadavky na informácie.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Na všetkých súdoch sú k dispozícii zamestnanci, ktorí sú schopní obsluhovať videokonferenčné zariadenia.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Zvyčajne sa nevyžadujú žiadne dodatočné informácie.

Posledná aktualizácia: 06/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.