Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da, dokazi se lahko pridobijo na oba načina. Postopki so bili razviti ad hoc. Belgijska zakonodaja ne vsebuje določb o uporabi videokonference, vendar je ne prepoveduje.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Izvede se lahko dokaz z zaslišanjem prič in izvedencev. V praksi je bil na podlagi člena 17 izveden dokaz z zaslišanjem strank.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

V zvezi s tem se uporablja nacionalna zakonodaja sodišča, ki je zaprosilo. Takšno pridobivanje dokazov ne sme kršiti temeljnih načel belgijskega nacionalnega prava (člen 17(5)(c)).

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Ni nujno, da zaslišanje prek videokonference poteka na sodišču.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Sodišče, ki je zaprosilo, odloči v skladu s svojimi predpisi, ali je zaslišanje treba posneti, in uredi vse potrebno.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

a) v nizozemščini, francoščini ali nemščini (belgijsko pravo);

b) ni zahtev glede jezika.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Sodišče, ki je zaprosilo, zagotovi tolmača in krije stroške tolmačenja. Tolmač običajno svoje storitve zagotavlja med videokonferenco na sodišču, ki je zaprosilo. Vendar ni razloga, da tolmač ne bi bil fizično navzoč ob priči.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

To se določi v skladu z nacionalnim pravom sodišča, ki je zaprosilo.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroške plača sodišče, ki je zaprosilo.

Za telefonsko povezavo poskrbi sodišče, ki je zaprosilo. Sodišče, ki je zaprosilo, mora plačati tudi vse potne stroške. Osrednji organ na to opozori sodišče, ki je zaprosilo, ko potrdi prejem zaprosila.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Tuje sodišče obvesti pričo o vabilu, v katerem je navedeno, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno.

Osrednji organ prosi sodišče, ki je zaprosilo, naj mu pošlje vabilo, preden se pošlje obrazec J. Iz vabila mora biti jasno razvidno, da je bila oseba obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Z osebnimi dokumenti.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

To se opravi v skladu z zakonodajo države, ki je zaprosila.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Član osebja osrednjega organa začasno prevzame vlogo koordinatorja za namen dogovora o praktičnih vprašanjih, kot so datum in čas testnega zaslišanja in dejansko zaslišanje.

Administrator/uradnik je pristojen za vklapljanje in izklapljanje sistema.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Zaprosila za dodatne informacije osrednji organ pred zaslišanjem predloži sodišču, ki je zaprosilo.

Zadnja posodobitev: 24/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.