Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Dokazi se lahko pridobijo prek videopovezave bodisi s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, bodisi neposredno. Pravna podlaga za to v nacionalni zakonodaji je člen 36A poglavja 9 zakona o dokazih, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 122(I)/2010. Člen 36A določa, da lahko sodišče po lastni presoji določi kakršne koli pogoje, potrebne za pridobivanje dokazov, če ti pogoji niso v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Republike Ciper.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Ni takih omejitev. Vsaka oseba, katere zaslišanje se zdi nujno, je lahko zaslišana, če zaprosilo za pridobivanje dokazov spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1206/2001 in ni v nasprotju z nacionalnim pravom.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Ni omejitev glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videopovezave, če zaprosilo za pridobivanje dokazov ni v nasprotju z nacionalnim pravom in če je pridobivanje zahtevanih dokazov izvedljivo v praksi.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Ni omejitev.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Snemajo se samo zapisniki obravnav.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

Zaslišanje poteka v maternem jeziku osebe, ki priča, nato pa ga tolmač prevede v uradni jezik sodišča, tj. grščino.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Za potrebno ureditev uporabe tolmačev je pristojno tajništvo sodišča, ki obravnava zadevo, v zvezi s katero je treba zadevno osebo zaslišati.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Osebi, ki bo zaslišana, se vroči vabilo, datum zaslišanja pa se določi tako, da je lahko zadevna oseba pravočasno obveščena.

9 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Stroške, ki nastanejo v zvezi s tolmači, nosi država, v kateri je sodišče, ki vodi postopek, stroške zagotavljanja tehnične podpore na dan zaslišanja pa država, v kateri je priča.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

V ta namen se priči vroči vabilo.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Poda se prisega ali izjava in navedejo se podatki o osebi, ki bo zaslišana.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Sodišče, ki je zaprosilo, mora navesti podatke o osebi, ki bo zaslišana. Med izrekanjem prisege oseba, ki bo zaslišana, odvisno od verske pripadnosti priseže na biblijo ali koran ali poda izjavo.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Dan pred zaslišanjem se po predhodni uskladitvi med pristojnimi organi (tajništvi sodišč) vzpostavi poskusna povezava.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Dodatne informacije se ne zahtevajo.

Zadnja posodobitev: 01/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.