Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Oba postopka sta mogoča. V zaprosilu mora biti jasno navedeno, kateri postopek misli sodišče, ki je zaprosilo.

Pri zaprosilih na podlagi členov 10 do 12 Uredbe se za zaslišanje uporabljajo določbe zakonika o sodnem postopku v zvezi s predložitvijo dokazov.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

V civilnih in gospodarskih zadevah takih omejitev ni. Prek videokonference so lahko zaslišani tudi izvedenci in stranke.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Ni nobenih omejitev.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Ne.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Snemanje zaslišanja prek videokonference ni prepovedano, vendar potrebna oprema ni na voljo na vseh sodiščih. Ob predložitvi zaprosila je treba posebej zaprositi za to.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

Pri zaprosilih na podlagi členov 10 do 12 zaslišanje poteka v finščini ali švedščini. V primeru neposrednega zaslišanja na podlagi člena 17 sodišče, ki je zaprosilo, odloči o jeziku, ki se uporabi.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Pri zaprosilih na podlagi členov 10 do 12 se o zagotovitvi in lokaciji tolmačev dogovorita sodišče, ki je zaprosilo, in zaprošeno sodišče. Pri zaprosilih na podlagi člena 17 je sodišče, ki je zaprosilo, pristojno za zagotovitev tolmačev in odločitev o tem, kje bodo tolmačili.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Pri zaprosilih na podlagi členov 10 do 12 zaprošeno sodišče pošlje pisno vabilo osebi, ki bo zaslišana. Po možnosti bi morali med vročitvijo vabila in datumom zaslišanja miniti vsaj dva do trije tedni. Pri zaprosilih na podlagi člena 17 je sodišče, ki je zaprosilo, pristojno za vročitev vabila in za potrebne priprave.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Kadar je oseba zaslišana na podlagi členov 10 do 12 Uredbe na sodišču z videokonferenčno opremo, z uporabo te opreme praviloma ne nastanejo posebni stroški. Kadar je oseba zaslišana na podlagi člena 17 drugje in ne na sodišču, sodišče, ki je zaprosilo, nosi stroške videokonference.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Sodišče, ki je predložilo zaprosilo na podlagi člena 17(2) Uredbe, obvesti zadevno osebo, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Pri zaprosilih na podlagi členov 10 do 12 zaprošeno sodišče ugotovi istovetnost osebe, ki bo zaslišana, in jo po potrebi preveri z osebno izkaznico ali potnim listom te osebe. Pri zaprosilih na podlagi člena 17 istovetnost osebe, ki bo zaslišana, preverja sodišče, ki je zaprosilo.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Pri neposrednem pridobivanju dokazov na podlagi člena 17 ni nobenih posebnih zahtev glede izrekanja prisege. Prisega se izreče v skladu z zakonodajo, ki velja za sodišče, ki izvaja zaslišanje prič.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Zaprošeno sodišče navede ime zadevne kontaktne osebe.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

– Sodišče, ki je zaprosilo, bi moralo po možnosti zagotoviti imena kontaktnih oseb za tehnična vprašanja in za (pravna) vprašanja v zvezi s posameznimi primeri.

– Zaprosilo bi moralo vsebovati kontaktne podatke (elektronske naslove in/ali telefonske številke) kontaktnih oseb, na katerih so te osebe v primeru težav z videopovezavo ali drugih podobnih težav dosegljive tudi med sodno obravnavo.

– Če se državi nahajata v različnih časovnih pasovih, bi bilo treba v zaprosilu navesti, ali se navedeni čas nanaša na čas države prosilke ali zaprošene države.

Zadnja posodobitev: 27/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.