Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da. Na podlagi členov 10 in 12 Uredbe (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah velja, da če sodišče države članice, ki je zaprosila, z obrazcem A iz navedene uredbe zahteva, da pristojno francosko sodišče izvrši pridobivanje dokazov, je lahko navzoče pri pridobivanju dokazov. To omogočata člen 12 Uredbe in člen 741 francoskega zakonika o civilnem postopku. Sodišču, ki je zaprosilo, torej nič ne preprečuje, da zaprosi za navzočnost prek videokonference, če je na voljo potrebna oprema ter se upoštevajo roki in pogoji, ki jih določi francoski sodnik, zadolžen za pridobivanje dokazov.

Na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1206/2001 lahko sodišče države članice, ki je zaprosila, z obrazcem I iz navedene uredbe zaprosi za pooblastilo francoskega osrednjega organa za neposredno zaslišanje priče prek videokonference.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Prek videokonference je mogoče zaslišati kogar koli (pričo, strokovnjaka ali stranko), vendar samo pod pogojem, da francosko pravo dovoljuje uporabo obravnave kot sredstva za pridobivanje dokazov. To pomeni, da se mora nanašati na točno določene dogodke ali zadeve, ki morajo biti omenjeni v zaprosilu za pooblastilo, predloženem z obrazcem I. Zato ni dovoljeno, da celotna obravnava pred sodiščem, ki je zaprosilo, poteka prek videokonference.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Videokonference je mogoče uporabiti samo za zaslišanje oseb. Prek videokonference ni mogoče predložiti dokazov niti potrditi pristnosti dokumentov po opravljenem vizualnem pregledu.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Če gre za zaprosila, predložena na podlagi členov 10 in 12 Uredbe (ES) št. 1206/2001 z obrazcem A iz navedene uredbe, tj. zaprosila za zadevno osebo, ki jo bo zaslišalo francosko sodišče s krajevno pristojnostjo na območju, na katerem se sodišče izvora želi udeležiti obravnave, mora biti oseba, ki bo zaslišana, v prostorih zadevnega francoskega sodišča.

Če gre za zaprosila za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17, ni takih omejitev. Kadar francoski osrednji organ izda pooblastilo, načeloma zagotovi kontaktne podatke rednega sodišča s krajevno pristojnostjo, ki bo pomagalo sodišču, ki je zaprosilo, vendar je ta pomoč omejena na praktične ureditve v zvezi z organizacijo videokonference. Vendar ni nobenih ovir za to, da sodišče, ki je zaprosilo, določi kraj, kjer bo oseba zaslišana, če se kraj določi vnaprej ter se stranke in/ali oseba, ki bo zaslišana, s tem strinjajo. Vse to mora biti vključeno v zaprosilo za pooblastilo, ki se predloži z obrazcem I.

Vedno je izključna odgovornost sodišča, ki je zaprosilo, da vzpostavi stik z rednim sodiščem ali ustanovo, kamor mora oseba oditi na zaslišanje. Ko francoski osrednji organ izda pooblastilo, v nobenem smislu ne posega več v delo tega sodišča ali ustanove.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Če gre za zaprosila na podlagi členov 10 in 12 Uredbe, lahko sodišče, ki je zaprosilo, poleg zahteve, da je prek videokonference navzoče pri zaslišanju priče, ki ga izvrši francosko sodišče, z obrazcem A tudi zahteva, da se obravnava prepiše ali posname v skladu s členom 739 francoskega zakonika o civilnem postopku.

Če gre za zaprosila na podlagi člena 17, sodišču države članice, ki je zaprosila, nič ne preprečuje, da z obrazcem I zahteva, da se obravnava posname, če zakonodaja te države članice to omogoča in je oseba, ki bo zaslišana, o tem vnaprej obveščena. V vsakem primeru je pri obravnavah, ki se izvedejo neposredno prek videokonference, za praktične in tehnične ureditve snemanja obravnave izključno pristojno sodišče, ki je zaprosilo. To pomeni, da francosko sodišče, ki sodišču, ki je zaprosilo, pomaga pri organizaciji videokonference, ne snema videokonference.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

(a) Obravnava se načeloma izvede v francoščini. Vendar francoskemu sodniku, ki predseduje obravnavi, nič ne preprečuje, da izvede obravnavo v drugem jeziku, ki ga sodnik in oseba, ki bo zaslišana, razumeta.

(b) Obravnava se izvede v jeziku, ki ga izbere sodišče v državi članici, ki je zaprosila. Po potrebi se uporabi tolmač.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če gre za zaprosila na podlagi členov 10 in 12 Uredbe, tolmače imenuje zaprošeno francosko sodišče in so navzoči na navedenem sodišču. Zagotovi jih lahko tudi sodišče, ki je zaprosilo, kadar se to sodišče želi udeležiti obravnave prek videokonference, če je to omenjeno v obrazcu A in se francoski sodnik, zadolžen za izvedbo obravnave, s tem strinja. Vse stroške tolmačenja, vključno z vsemi potnimi stroški, krije izključno sodišče, ki je zaprosilo, v skladu s členom 748 francoskega zakonika o civilnem postopku.

Če gre za zaprosila za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 Uredbe, tolmače zagotovi sodišče, ki je zaprosilo. Tolmačem nič ne preprečuje, da so v istem prostoru kot oseba, ki bo zaslišana. Tudi v tem primeru velja, da vse potne stroške, ki nastanejo v zvezi s tolmači, krije izključno sodišče, ki je zaprosilo.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Če gre za zaprosila na podlagi členov 10 in 12, zaprošeno francosko sodišče povabi osebo, ki bo zaslišana. To naredi v skladu s francoskim pravom. Če sodišče, ki je zaprosilo, zahteva udeležbo na obravnavi, ga francosko sodišče obvesti o datumu obravnave v skladu s členom 741 francoskega zakonika o civilnem postopku.

Če gre za zaprosila na podlagi člena 17, je za izdajo vabila osebi, ki bo zaslišana, izključno pristojno sodišče, ki je zaprosilo. To naredi, potem ko se o datumu in času videokonference dogovori z ustreznim oddelkom rednega sodišča, ki mu pomaga pri organizaciji videokonference in katerega kontaktni podatki so vključeni v pooblastilo, ki ga je izdal francoski osrednji organ. Osebe v nobenem primeru ne povabi francosko sodišče ali francoski osrednji organ.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Na podlagi člena 748 francoskega zakonika o civilnem postopku stroške krije izključno sodišče, ki je zaprosilo in je obenem zahtevalo udeležbo na obravnavi francoskega sodišča prek videokonference ali izvedbo obravnave neposredno prek videokonference. Zato mora sodišče, ki je zaprosilo, vzpostaviti stik z zaprošenim francoskim sodiščem na podlagi praktičnih informacij, ki jih je zagotovilo slednje, v prvem primeru, ali francosko sodišče, ki pomaga sodišču, ki je zaprosilo, v drugem primeru.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Kadar sodišče, ki je zaprosilo, zahteva zaslišanje osebe neposredno prek videokonference, je odgovorno za izdajo vabila navedeni osebi. Zato mora sodišče, ki je zaprosilo, obvestiti osebo, da se obravnava izvede prostovoljno.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Oseba mora pokazati osebni dokument.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Če gre za zaprosila na podlagi členov 10 in 12, so zahteve določene v francoskem pravu, razen če sodišče, ki je zaprosilo, z obrazcem A zahteva uporabo zahtev iz prava svoje države. Te zahteve se lahko uporabijo samo, če so usklajene s francoskim javnim redom v smislu členov 739 in 743 francoskega zakonika o civilnem postopku.

Če gre za zaprosila za neposredno pridobivanje dokazov prek videokonference na podlagi člena 17, so zahteve za priseganje določene s pravom sodišča, ki je zaprosilo.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Če gre za zaprosila za neposredno pridobivanje dokazov prek videokonference na podlagi člena 17, francoski osrednji organ s pooblastilom, ki ga izda sodišču, ki je zaprosilo, zagotovi kontaktne podatke ustreznega oddelka in kontaktnih oseb, pristojnih za tehnične zadeve na rednem sodišču, ki pomaga pri organizaciji videokonference. Sodišče, ki je zaprosilo, se mora z njimi dogovoriti o vseh praktičnih ureditvah.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Zaprosila in sporočila na podlagi Uredbe (ES) št. 1206/2001 ter vsa pojasnila in informacije, priložene kot priloge k zaprosilom in sporočilom, je treba prevesti v francoščino.

Zadnja posodobitev: 03/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.