Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da, na vrhovnem sodišču Gibraltarja je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v drugi državi članici ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici. Postopki za pridobitev dokazov so navedeni v delu 32 Pravil o civilnem postopku za Anglijo in Wales (Civil Procedure Rules of England & Wales), ki se uporabljajo za Gibraltar. Pravilo 32.3 določa, da lahko sodišče priči dovoli, da poda dokaze prek video povezave ali z drugimi sredstvi. Dodatne informacije so na voljo v navodilih za izvajanje v praksi v točki 32 Priloge 3.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Glede vrste osebe, ki jo je mogoče zaslišati, kadar so podane zahteve na podlagi členov 10 do 12 ali 17, ni nobenih omejitev. Če zahteva spada na področje uporabe Uredbe 1206/2001 in je združljiva s pravom Gibraltarja, se lahko zasliši vsaka zadevna oseba.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Če je zahteva za dokaze skladna s pravom Gibraltarja in je mogoče dokaze pridobiti prek videokonference, ni omejitev glede vrste dokazov, ki jih je mogoče pridobiti.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Če je zahteva vložena na podlagi členov 10 do 12, je običajno, ne pa obvezno, da zaslišanje poteka na sodišču. Videokonferenca za zahtevo na podlagi člena 17 se lahko izvede kjer koli.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Trenutno na vrhovnem sodišču Gibraltarja ni opreme za snemanje zaslišanj, ki potekajo prek videokonference. Če se zahteva posnetek, se morata stranki v zadevi dogovoriti, da se posnetek posname na točki, ko so predloženi dokazi, ali na točki, ko se pregledajo.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

(a) Če so zahteve predložene na podlagi členov 10 do 12, je treba zaslišanje opraviti v angleškem jeziku.

(b) Pri neposrednem pridobivanju dokazov ni jezikovne zahteve glede zaslišanja, čeprav mora država članica prosilka zagotoviti tolmačenje za priče, ki ne razumejo jezika, v katerem bo izvedeno zaslišanje.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če je zahteva podana na podlagi členov 10 do 12, priča pa zahteva tolmača, da bo razumela angleški jezik, tolmača zagotovita stranki. Če priča ne potrebuje tolmačenja, vendar sodišče, ki zaproša, ne more razumeti angleščine, mora to sodišče samo zagotoviti tolmačenje za svoje potrebe. V takih okoliščinah ni nobenih omejitev glede kraja, kjer se nahaja tolmač, čeprav bi bilo iz praktičnih razlogov verjetno lažje, da je tolmač na sodišču, ki zaproša.

Za zagotavljanje tolmačenja za zahteve na podlagi člena 17 je odgovorno sodišče, ki zaproša. Tudi v tem primeru ni nobenih omejitev glede kraja, kjer se nahaja tolmač.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Če je podana zahteva na podlagi členov 10 do 12, za vse praktične ureditve poskrbi sodišče, ki zaproša. V skladu s členom 17 osrednji organ za Gibraltar v primeru, ko je izdal dovoljenje za neposredno pridobivanje dokazov, o praktičnih ureditvah uradno obvesti sodišče, ki zaproša. Nato je naloga sodišča, ki zaproša, da se poveže in uredi vse potrebno.

Sodišče, ki zaproša, se mora povezati z osebo, ki bo zaslišana, da najdeta ustrezen čas. Smiselno je, da se omogoči vsaj en mesec za ureditev vsega potrebnega.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroški se razlikujejo glede na vrsto okoliščin, vključno s krajem videokonference (tj. odvisno od tega, ali bo potekala na sodišču ali v drugih prostorih), časom zaslišanja (če je zunaj običajnih uradnih ur sodišča, bo moralo osebje ostati dlje), tem, ali so potrebni kakršni koli posebni postopki, ter morebitnimi stroški zaradi uporabe opreme. Gibraltarska sodna služba obvesti sodišče, ki je zaprosilo, o stroških. Plačilo se izvede v britanskih funtih z gotovino ali kartico, če se plača osebno v sodnem tajništvu vrhovnega sodišča, ali v elektronski obliki.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Kadar osrednji organ odobri zahtevo za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17, bo v izdanem sklepu določeno, da mora sodišče, ki zaproša, osebo, ki bo zaslišana, obvestiti, da je njena navzočnost na zaslišanju prostovoljna in da ima pravico, da na kateri koli točki postopka zapusti zaslišanje. Sodišče, ki zaproša, v času pripravljanja videokonference pošlje izvod tega sklepa osebi, ki bo zaslišana.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Kadar vrhovno sodišče Gibraltarja zasliši osebo s sodelovanjem sodišča, ki zaproša na podlagi členov 10 do 12, mora ta oseba zapriseči ali podati izjavo, katere del mora biti potrditev njene identitete. Kadar sodišče, ki zaproša, pridobi dokaze neposredno na podlagi člena 17, bo to sodišče za preverjanje identitete osebe uporabilo sredstvo, ki je po njegovem mnenju potrebno.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Če je podana zahteva na podlagi členov 10 do 12, se prisega ali podana izjava izvedeta pod rednimi postopki na gibraltarskih sodiščih. Če je podana zahteva na podlagi člena 17, mora sodišče, ki zaproša, obvestiti zaprošeno sodišče o morebitnih zahtevah za prisego, tako da se zagotovijo ustrezne knjige.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Če je podana zahteva na podlagi členov 10 do 12, za vse praktične ureditve poskrbi zaprošeno sodišče. Če osrednji organ odobri zahtevo na podlagi člena 17, vrhovno sodišče obvesti, naj pričakuje, da ga bo kontaktiralo sodišče, ki zaproša, in naj sodeluje s sodiščem, ki zaproša, da se zagotovi, da je na voljo oseba, ki upravlja videokonferenčno opremo, in da se lahko med zaslišanjem rešijo morebitne tehnične težave.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Če so podane zahteve na podlagi člena 17, mora sodišče, ki zaproša, zaprošeno sodišče obvestiti, če ima zaslišana oseba kakšne posebne zahteve, npr. če potrebuje dostop za invalidski voziček ali sistem, pri katerem se uporablja slušni aparat.

Zadnja posodobitev: 01/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.