Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da, vendar (zaenkrat) samo na prvostopenjskem sodišču v Atenah.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Ni omejitev. Vsi udeleženci v postopku so lahko zaslišani prek videokonference.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Ni omejitev v zvezi z ustnim zaslišanjem prič, strank, izvedencev itd.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Zaslišanje se lahko izvede v posebno zasnovanih prostorih na sodišču ali grškem konzularnem predstavništvu v tujini.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Zaslišanje prek videokonference je dovoljeno snemati, sodni tajnik sodišča ali sekretar grškega konzularnega predstavništva v tujini pa sestavi zapisnik.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

Zaslišanje mora potekati v grščini. Po potrebi je prisoten tolmač.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če stranka v postopku sodišču predlaga izvedbo zaslišanja priče, stranke ali izvedenca, ki bo pričal prek videokonference, vendar ne govori grško, mora ta stranka zagotoviti tolmača in plačati njegovo nagrado. Tolmači morajo biti v istem prostoru kot sodnik, ki vodi videokonferenco, ali sekretar grškega konzularnega predstavništva v tujini.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Člen 3 predsedniškega odloka št. 142/2013: „Sodišče odloči po uradni dolžnosti ali na predlog stranke, ali je treba v konkretnem primeru izvesti videokonferenco. Potem ko sodišče ugotovi, ali je uporaba te tehnologije potrebna za učinkovito vodenje postopka, odloči, ali bo tak predlog sprejelo ali ne. Sodišče lahko ob upoštevanju okoliščin vsakega posameznega primera odobri predlog za izvedbo videokonference, obenem pa zahteva dodatna jamstva za pravilen potek postopka. (a) na predlog stranke: Zadevna stranka mora pri sodnem tajniku sodišča, pred katerim teče postopek v zadevi, vložiti predlog za obravnavo prek videokonference (člen 270(7) zakonika o civilnem postopku), zaslišanje prek videokonference ali pričanje prek videokonference (člen 270(8) zakonika o civilnem postopku). V predlogu je treba navesti sodišče ali konzularno predstavništvo na oddaljeni lokaciji, imena oseb, ki bodo sodelovale na videokonferenci, njihove naslove (vključno z elektronskimi naslovi), številke telefona in telefaksa, na katerih so dosegljive, procesno dejanje, za katero se zahteva videokonferenca, predvideno trajanje ter morebitno posebno opremo, ki je potrebna. Navesti je treba tudi vse posebne pogoje za izvedbo videokonference, ki jih določijo stranke. Predlog se lahko vloži kadar koli in v kateri koli fazi postopka, če njegova odobritev ne bi prekoračila rokov za procesno dejanje iz zakonika o civilnem postopku. Predlog in vsi ustrezni spremni dokumenti se lahko vložijo tudi v elektronski obliki v skladu z veljavnimi določbami. Za komunikacijo v zvezi z načrtovanjem in izvedbo videokonference so pristojni uradniki sodišča in uradniki na oddaljeni lokaciji, poteka pa lahko na kakršen koli ustrezen način, na primer po telefonu, elektronski pošti ali telefaksu. Predlog se odobri ali zavrne s sklepom sodišča. Sodni tajnik o sklepu obvesti stranko, ki je vložila predlog, na kakršen koli ustrezen način. Če se predlog odobri, stranka, ki ga je vložila, obvesti druge stranke o tem, da se bo procesno dejanje izvedlo prek videokonference. (b) po uradni dolžnosti: Odločitev o izvedbi videokonference lahko sodišče, ki vodi postopek, sprejme in o njej obvesti stranke po uradni dolžnosti.“

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Če stranka v postopku sodišču predlaga izvedbo zaslišanja priče, stranke ali izvedenca, ki bo pričal prek videokonference, vendar ne govori grško, mora ta stranka zagotoviti tolmača in plačati njegovo nagrado. Stranka plača nagrado neposredno tolmaču.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Osebo obvesti sodišče.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Sodnik, ki vodi postopek, mora preveriti istovetnost osebe, ki bo zaslišana. Da bi preverili istovetnost osebe, ki je v oddaljenem prostoru, sodniku pomaga sodni tajnik ali sekretar na oddaljeni lokaciji ali druga oseba, ki jo je pooblastil konzul.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Sodnik, ki vodi postopek, vpraša pričo, izvedenca itd., ali želi izreči versko ali civilno prisego. Enako velja za tolmače, preden začnejo opravljati svoje naloge.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Pristojni sodni uradniki morajo biti prisotni pred in med videokonferenco.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Nobeni.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.