Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

V skladu z zakonom CXXX o zakoniku o civilnem postopku iz leta 2016 (v nadaljnjem besedilu: zakon CXXX iz leta 2016) lahko sodišče bodisi na predlog stranke bodisi po uradni dolžnosti stranko, druge udeležence v sodnem postopku, pričo ali izvedenca zasliši prek elektronskega komunikacijskega omrežja in – če se s tem strinja lastnik predmeta, ki se bo pregledal – prek elektronskega komunikacijskega omrežja izvede tudi tak pregled. Zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja se lahko odredi, če je to koristno, na primer za pospešitev postopka, ali če bi bila organizacija zaslišanja na kraju obravnave zadeve zapletena ali nesorazmerno draga, ali če je to potrebno zaradi zaščite priče.

Pravila o zaslišanju prek elektronskega komunikacijskega omrežja določata zakon CXXX iz leta 2016 in uredba ministra za pravosodje št. 19/2017 z dne 21. decembra 2017 o uporabi elektronskih komunikacijskih omrežij pri zaslišanjih in preiskavah v civilnih pravdnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: uredba ministra za pravosodje št. 19/2017 z dne 21. decembra 2017).

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Glede oseb, ki so lahko zaslišane prek elektronskega komunikacijskega omrežja, ni omejitev. Ta metoda se lahko uporabi za zaslišanje strank in drugih udeležencev v sodnem postopku, prič, izvedencev in lastnikov predmetov, ki bodo pregledani.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja se lahko zaslišijo stranke, priče in izvedenci ali izvede pregled.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Zaslišanja prek elektronskega komunikacijskega omrežja lahko potekajo v prostorih sodišča ali drugega organa, v ločenih sobah, opremljenih za videokonference, če so zagotovljeni pogoji za delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

V skladu z zakonom CXXX iz leta 2016 lahko sodišče v fazi sojenja na zahtevo katere koli stranke ali po uradni dolžnosti odredi, naj se zapisniki obravnav, zaslišanj ali pregledov, izvedenih prek elektronskega komunikacijskega omrežja, pripravijo z neprekinjenim in sočasnim slikovnim in zvočnim snemanjem.

Če se zapisnik ne izdela tako, lahko sodnik, ki vodi postopek, odredi slikovno in zvočno snemanje dogodkov na kraju obravnave in v ločenih prostorih med zaslišanjem ali pregledom z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

V primeru zaprosil na podlagi členov 10 do 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 je treba v skladu s členom 10(2) uporabiti določbe zakona CXXX iz leta 2016. V skladu z zakonom CXXX iz leta 2016 sodni postopki potekajo v madžarščini, vendar ne sme biti zaradi neznanja madžarskega jezika nihče postavljen v slabši položaj. V okviru sodnega postopka ima vsakdo pravico do ustne uporabe maternega jezika oziroma regionalnega ali manjšinskega jezika, če je to določeno v mednarodnih konvencijah. Po potrebi mora sodišče uporabiti tolmača.

V primeru zaprosil na podlagi člena 17 zaslišanje izvaja sodišče, ki je zaprosilo, na podlagi člena 17(6) v skladu s pravom svoje države članice.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če je v primeru zaprosil na podlagi členov 10 do 12 treba zagotoviti uporabo maternega jezika oziroma regionalnega ali manjšinskega jezika, mora zaprošeno sodišče uporabiti tolmača.

Zakon CXXX iz leta 2016 ne vsebuje posebnih določb o tem, kje se mora nahajati tolmač v primeru zaslišanja prek elektronskega komunikacijskega omrežja. Vendar pa zagotavlja, da so tolmači prisotni v prostorih, opremljenih za taka zaslišanja. V skladu z uredbo ministra za pravosodje št. 19/2017 z dne 21. decembra 2017 se mora tolmač na predvajanjem posnetku videti.

V primeru zaprosil na podlagi člena 17 se uporabljajo določbe člena 17(4) in (6).

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Sklep o zaslišanju prek elektronskega komunikacijskega omrežja se vabljenim osebam vroči skupaj z vabilom za obravnavo, zaslišanje ali pregled. Sodišče sklep o zaslišanju prek elektronskega komunikacijskega omrežja nemudoma pošlje sodišču ali drugemu organu, ki zagotavlja posebne prostore za zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja.

Zakon CXXX iz leta 2016 ne vsebuje posebnih določb o vabilih na zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja. Vabilo na zaslišanje mora biti poslano tako, da se potrdilo o vročitvi v skladu z zakonom vrne na sodišče še pred zaslišanjem.

Prvo zaslišanje mora biti načrtovano tako, da se zagotovi, da je vabilo vročeno strankam praviloma najmanj petnajst dni pred datumom zaslišanja. V nujnih primerih lahko sodišče določi krajši rok.

V primeru zaprosil na podlagi člena 17 se uporabljajo določbe člena 17(4) in (6).

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroški so različno visoki, plača pa jih sodišče, ki je zaprosilo.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

V skladu s členom 17(2) mora sodišče, ki je zaprosilo, obvestiti zadevno osebo, da je udeležba na zaslišanju prostovoljna.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Istovetnost osebe, ki bo zaslišana prek elektronskega komunikacijskega omrežja, se preverja na podlagi:

– podatkov, ki jih zadevna oseba navede za preverjanje njene istovetnosti in naslova, ter

– predložitve uradnega identifikacijskega dokumenta ali dokumenta za prebivanje prek tehnične opreme, določene z zakonom.

Če je sodišče odredilo zaupno obravnavo podatkov o priči, je treba zagotoviti, da lahko med predložitvijo njenega uradnega identifikacijskega dokumenta ali dokumenta za prebivanje prek tehnične opreme, določene z zakonom, podatke vidi samo sodnik predsednik (ali sodni uradnik, če zaslišanje ali pregled izvaja sodni uradnik).

Sodišče uporablja elektronska sredstva ali neposredne poizvedbe v podatkovnih zbirkah tudi za potrditev, da:

– se podatki, ki jih je oseba, zaslišana prek elektronskega komunikacijskega omrežja, navedla za preverjanje njene istovetnosti in naslova, ujemajo z uradnimi evidencami in

– sta uradni dokument in dokument za prebivanje, ki ju je oseba predložila kot dokazilo o istovetnosti, veljavna ter se ujemata z uradnimi evidencami.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Zakon CXXX iz leta 2016 ne vsebuje določb o prisegi v sodnem postopku.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Zakon CXXX iz leta 2016 določa, da je v posebnih prostorih za zaslišanje navzoča oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje delovanja tehnične opreme, potrebne za zaslišanja prek elektronskega komunikacijskega omrežja.

Upravljavec mora pred začetkom zaslišanja zagotoviti, da tehnična oprema deluje brez težav. Če obstaja kakršna koli ovira za pravilno delovanje tehnične opreme, upravljavec napako takoj sporoči sodniku, navzočemu na kraju obravnave, in poskrbi za odpravo težave. O tehnični težavi in sprejetih ukrepih je nato pisno obveščen upravljavčev nadrejeni. Zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja se ne more začeti ali nadaljevati, dokler težava ni odpravljena. Postopki, uporabljeni ob pojavu težave ali napake pri delovanju tehnične opreme, ki se uporablja za zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja, se po potrebi ponovijo.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Na splošno niso potrebne nobene druge informacije.

Zadnja posodobitev: 26/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.