Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

O sodelovanju predstavnikov druge države v videokonferenci odloča sodnik, ki pravočasno stopi v stik s posameznim tožnikom.

Sodnik o vseh zadevah odloča v skladu z zakonom o civilnem postopku (Civilprocesa likums).

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

V skladu s členom 122(1) zakona o civilnem postopku se lahko tudi izvedenec zasliši prek videokonference.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

O tem odloči sodišče.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

O vsaki zadevi in vsakem zahtevku za pravno pomoč se odloča posamično, pri čemer se preučijo vsi vidiki.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

V skladu s členom 152(3) zakona o civilnem postopku je fotografiranje ter filmsko in video snemanje na sodni obravnavi mogoče le z dovoljenjem sodišča.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

a) Sodna obravnava poteka v uradnem jeziku – latvijščini. Tolmačenje v latvijščino zagotovi država, ki zaprosi za videokonferenco.

b) v primeru neposrednega pridobivanja dokazov v skladu z medsebojnim dogovorom strank.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Tolmača zagotovi država, ki zaprosi za videokonferenco. Tolmač mora biti v sodni dvorani.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Prošnjo za pravno pomoč je treba predložiti pravočasno, in sicer vsaj 60 dni pred načrtovano videokonferenco.

Pred načrtovano videokonferenco je treba določiti termin za izvedbo preskusne povezave.

Ob vložitvi prošnje za videokonferenco je treba navesti tehnične parametre.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

V skladu s členom 716 Zakona o civilnem postopku se nastali stroški krijejo iz državnega proračuna.

Sodišče, ki na prošnjo tuje države za pridobivanje dokazov to opravi, obvesti ministrstvo za pravosodje o naslednjih stroških, nastalih z izvedbo navedene prošnje:

  1. zneskih stroškov, ki se povrnejo izvedencem in tolmačem;
  2. stroških, nastalih pri izvajanju prošnje tuje države za pridobivanje dokazov v skladu s postopkovnimi določbami tuje države v zakonsko določenih primerih;
  3. stroških, nastalih v primerih, ko je bila prošnja tuje države za pridobivanje dokazov na zahtevo pristojnega organa tuje države izvedena z uporabo tehničnih sredstev.

Ministrstvo za pravosodje lahko zahteva, da stroške iz drugega odstavka tega oddelka krije pristojni organ tuje države.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Ustrezne informacije za zagotavljanje obveščenosti osebe pripravi tuja država.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Sodišče preveri istovetnost osebe v skladu z določbami zakona o civilnem postopku.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Takega postopka zakon o civilnem postopku ne pozna. Vendar lahko tuja država od sodišča zahteva, da odloči glede prisege.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Zadevne stranke si pred dnem videokonference in pred izvedbo preskusne videokonference izmenjajo tehnične parametre in podatke o kontaktnih osebah (osebi na sodišču in osebi pri subjektu, ki zagotavlja tehnično pomoč).

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Zahtevajo se tehnične informacije in podatki o tehničnih specifikacijah.

Zadnja posodobitev: 24/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.