Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Če je Malta država prosilka, se videokonferenca uporabi kot zadnja možnost.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane, ni nobenih omejitev; lahko se zaslišijo priče, strokovnjaki in stranke.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

O tem, kaj je sprejemljiv dokaz, odloča sodišče.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Če je Malta zaprošena država, mora biti oseba zaslišana na sodišču.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Da, dovoljeno je snemati zaslišanje prek videokonference in oprema je na voljo.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

(a) Če je Malta zaprošena država, so zaprosila za zaslišanje na podlagi členov 10 in 12 v malteščini ali angleščini.

(b) Če je Malta država prosilka, so zaprosila na podlagi člena 17 v malteščini ali angleščini.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če je Malta zaprošena država in bo tako zaslišala priče, člen 596(1) Zakonika o organizaciji in civilnem postopku, poglavje 12 Zakonodaje Malte določa, da „če sodišče ne razume jezika, v katerem poteka pričanje, imenuje usposobljenega tolmača na začasne stroške stranke, ki priča“. V tem primeru mora biti tolmač na lokaciji, kjer je priča.

Če je Malta država prosilka na podlagi člena 17 in če se dokazi pridobivajo neposredno, je lokacija tolmača odvisna od okoliščin primera.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Če se dokazi pridobivajo na podlagi členov 10 in 12 ter če je Malta zaprošena država, člen 568(1) Zakonika o organizaciji in civilnem postopku določa, da „so priče s pozivom, izdanim na podlagi zahtevka zainteresirane stranke, vabljene, naj se pojavijo na sodišču“. Med eno in drugo obravnavo mora miniti mesec dni, tako da je dovolj časa, da je priča obveščena.

Če je Malta država prosilka, sodišče na podlagi člena 17 odloči, katero sredstvo se uporabi za to, da se oseba, ki bo zaslišana, obvesti o času in kraju zaslišanja. Med eno in drugo obravnavo mora miniti mesec dni, tako da je dovolj časa, da je priča obveščena.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Za prvi dve uri konference je treba plačati takso v višini 100 EUR.

Za vsako naslednjo uro je treba plačati takso v višini 50 EUR.

Plačati je treba tudi urno postavko za tehnika, ki znaša 58 EUR.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Sodišče pred pričanjem opozori pričo, da mora v primeru, da ni pripravljena pričati, o tem dejstvu obvestiti državo prosilko.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Sodišče lahko zahteva, da oseba, ki bo zaslišana, pred pričanjem pokaže potni list ali osebno izkaznico. Priča bo pred obravnavo obveščena, da mora s seboj prinesti enega od teh dokumentov.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

V skladu s členom 111 Zakonika o organizaciji in civilnem postopku „priča, ki priznava rimskokatoliško vero, zapriseže v skladu z običaji tistih, ki pripadajo tej veri; priča, ki te vere ne priznava, pa zapriseže na način, ki je po njeni vesti najbolj zavezujoč“.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Kontaktne osebe so:

Charles Calleja, visoki tehnični urad za avdiovizualne medije.

Ta oseba je pristojna za povezovanje, preskušanje in tehnično pomoč med videokonferenco.

Kontakt +356 25902375 – pisarna v 4. nadstropju sodne palače v Valletti;

charles-george.calleja@gov.mt.

Maria Ruth Ciantar, razpoložljivost prek videokonferenc.

Kontakt +356 25902391 – pisarna v 4. nadstropju sodne palače v Valletti;

maria.a.ciantar@gov.mt.

Alan J. Darmanin, referent.

Kontakt +356 25902211 – pisarna v 4. nadstropju sodne palače v Valletti;

alan.a.darmanin@gov.mt.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Pred datumom zaslišanja se od sodišča, ki zaproša, zahteva naslednje:

a. časovni pas;

b. podatki o dogovoru za preskus (datum in čas);

c. fiksni IP;

d. kontaktni podatki tehnika.

Zadnja posodobitev: 10/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.