Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da. Ta možnost je na voljo na 38 sodiščih na Škotskem.

Za vse zahteve, prejete na podlagi Uredbe 1206/2001, se uporabljajo členi 10–12 in 17. V teh primerih se ne uporabljajo nobeni drugi lokalni postopki.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Glede vrste oseb, ki se lahko zaslišijo, ni nobenih omejitev.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Glede tega ni zakonskih omejitev. Obstajajo lahko praktične omejitve (na primer sklicevanje na fizične predmete, ki jih ima sodišče, ki zaproša, in do katerih priča nima dostopa).

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Tudi glede tega ni zakonskih omejitev. V preteklosti so bile uporabljene sodne dvorane in drugi prostori. V primeru prejetja zahteve bosta ustrezne prostore izbrala predsednik in uradnik grofijskega sodišča.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Zaslišanja je mogoče posneti.

Ker se lahko postopek posname na enem ali drugem koncu videokonference, je lahko primerneje, da postopke neposredno posname sodišče, ki zaproša.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

V obeh primerih je privzeti jezik angleščina.

Če želi sodišče, ki zaproša, uporabiti kateri drug jezik, bo potreben tolmač, ki bo za prisotne stranke, ki ne govorijo jezika sodišča, ki zaproša, tolmačil postopek v angleščino.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

V skladu s členom 18 Uredbe 1206/2001 mora za prisotnost lokalnega tolmača poskrbeti zaprošeno sodišče.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Strankam bo obvestilo poslalo lokalno sodišče v smislu člena 11(4) Uredbe 1206/2001. To se običajno pošlje prednostno s priporočenim pismom.

Na splošno se uporabljajo obstoječa pravila v zvezi z uradnim obveščanjem, kar pomeni, da je obvestilo potrebno prejeti najmanj 48-ur vnaprej. V praksi pa bi bilo na voljo daljše obdobje za obveščanje, saj so zaslišanja običajno določena nekaj tednov vnaprej.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Na splošno se stroški škotske sodne službe za uporabo videokonferenčne opreme ne prenesejo na druge stranke.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Sodišče, ki zaproša, izda ustrezno obvestilo na obrazcu A. Običajna praksa je, da se te informacije kopirajo na obrazec F, ki se nato vroči priči. Okrajno sodišče ne sme naložiti nobenih dodatnih zahtev.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Tak postopek ni določen. Sodišče, ki zaproša, lahko določi na primer predložitev potnega lista ali vozniškega dovoljenja in take zahteve se posredujejo priči. Vsa dokumentarna dokazila o identiteti se preverijo na zadevni dan na način, ki ustreza sodišču, ki zaproša.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Če sodišče, ki zaproša, zahteva prisego, mora okrajno sodišče vedeti, katere postopke bo uporabilo sodišče, ki zaproša (na primer, rezervacija Svetega pisma, ali besede, ki bodo uporabljene).

Možno je, da bi okrajno sodišče poleg tega želelo tudi škotsko prisego, vendar je to zadeva, o kateri presoja predsednik sodišča.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

V okviru pripravljalnega dela okrajno sodišče pridobi podatke o kontaktni osebi na sodišču, ki zaproša, in jih posreduje enoti za izvajanje elektronskih storitev (Electronic Service Delivery Unit – ESDU) škotske sodne službe.

ESDU se nato poveže z uslužbenci sodišča, ki zaproša, da se določita kraj in čas preskusa opreme. ESDU je prav tako prisoten na dan zaslišanja ter upravlja lokalno opremo in obravnava morebitne tehnične težave.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Vse posebne zahteve za dostop ali informacije o zdravstvenem stanju, ki lahko vplivajo na izbiro lokacije ali časa zaslišanja.

Zadnja posodobitev: 01/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.