Bevisupptagning genom videokonferens

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Ja, bevisupptagning kan ske på båda dessa sätt. Förfarandet har utvecklats allt eftersom. Belgisk lagstiftning saknar bestämmelser om videokonferenser, men det är inte förbjudet att använda metoden.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Både vittnen och sakkunniga kan höras. I praktiken hördes parterna redan enligt artikel 17.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Den ansökande domstolens lagstiftning ska tillämpas. Den begärda bevisupptagningen får inte strida mot grundläggande principer i belgisk nationell rätt (artikel 17.5 c).

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Förhör via videokonferens behöver inte ske i domstol.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Den ansökande domstolen fastställer i enlighet med sina interna regler om förhöret ska spelas in och vidtar i så fall de åtgärder som krävs.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

a) Endast på nederländska, franska eller tyska (belgisk rätt).

b) Inga språkkrav.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Den ansökande domstolen ser till att en tolk tillhandahålls och står för tolkningskostnaderna. I regel tillhandahåller tolken sina tjänster vid den ansökande domstolen när videokonferensen genomförs. Det finns emellertid inget som hindrar att tolken rent fysiskt befinner sig samma lokal som vittnet.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Detta fastställs i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där den ansökande domstolen är belägen.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Kostnaderna betalas av den ansökande domstolen.

Telefonförbindelsen upprättas av den ansökande domstolen. Eventuella resekostnader ska också betalas av den ansökande domstolen. Det centrala organet upplyser den ansökande domstolen om detta när det bekräftar att det har tagit emot ansökan.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Den utländska domstolen informerar vittnet om kallelsen, i vilken det anges att dennes samarbete är frivilligt.

Det centrala organet ber den ansökande domstolen att skicka kallelsen till organet innan formulär J skickas ut. Av kallelsen måste det tydligt framgå att personen informerades om att det är frivilligt att närvara vid förhöret.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Med hjälp av identitetshandlingar.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Detta sker i enlighet med den ansökande statens lagstiftning.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

En anställd vid det centrala organet tar tillfälligt på sig rollen som samordnare för att komma överens om praktiska frågor som t.ex. datum och tid för ett testförhör och det faktiska förhöret.

En handläggare/kontorist ansvarar för att sätta på och stänga av systemet.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

I så fall skickar det centrala organet en begäran om ytterligare uppgifter till den ansökande domstolen före förhöret.

Senaste uppdatering: 24/02/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.