Bevisupptagning genom videokonferens

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Ja, bevis kan tas upp på båda sätten. Förfarandena utvecklas allt eftersom. Bulgarisk lagstiftning saknar bestämmelser om videokonferenser. Det finns dock inget förbud mot användning av videokonferenser. En begäran om bevisupptagning, inklusive via videokonferens, ska göras till den distriktsdomstol inom vars domkrets bevisupptagningen ska ske (artikel 617.1 i civilprocesslagen (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) från 2008). I Bulgarien är den distriktsdomstol inom vars domkrets den direkta bevisupptagningen ska ske behörig att tillåta direkt bevisupptagning (artikel 617.2 i GPK från 2008). Du hittar behörig domstol med hjälp av sökverktyget på e-juridikportalen/den europeiska civilrättsliga atlasen. En begäran måste innehålla parternas namn och adress, målets natur och föremål, en beskrivning av den bevisupptagning som ska ske osv. Följande formulär är obligatoriska: formulär A – begäran om bevisupptagning (enligt artiklarna 10–12), formulär I – begäran om direkt bevisupptagning (enligt artikel 17). Bulgarien har inte bibehållit eller ingått avtal eller överenskommelser med andra EU-medlemsstater för att underlätta bevisupptagning som är förenliga med förordning (EG) nr 1206/2001. Tillämpningen av förordning (EG) nr 1206/2001 har företräde framför de avtal som Bulgarien har ingått med andra medlemsstater i den del dessa rör bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Nej, det finns inte några sådana begränsningar. Den bulgariska civilprocesslagen innehåller till skillnad från straffprocesslagen (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK) inte några särskilda bestämmelser om bevisupptagning via videokonferens, och den relevanta domstol inom vars domkrets bevisupptagningen ska ske har rätt att själv besluta vilka personer som ska förhöras på detta sätt (artikel 617.1 och 617.2 i GPK). I enlighet med GPK kan utöver parterna i målet både vittnen och sakkunniga förhöras. Minderåriga kan endast förhöras i närvaro av sina juridiska ombud, och barn under 10 år får inte förhöras alls (artikel 15 i lagen om skydd av barn (Zakon za zakrila na deteto)).

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det finns inte några sådana begränsningar. Om den ansökande domstolen eller den anmodade domstolen inte har tillgång till videokonferensutrustning kan ett avtal ingås om att förse domstolarna med sådan utrustning.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Personer förhörs vanligtvis i relevant domstols lokaler, i enlighet med artikel 163.1 i GPK. Om starka skäl föreligger kan förhöret även ske utanför domstolen, förutsatt att det finns tillgång till den tekniska utrustning som behövs för att ta upp bevis via videokonferens, samt att parterna i målet också har kallats att närvara.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Hörande via videokonferenser kan endast genomföras med parternas samtycke (artikel 148 i GPK). Endast ansvarig videokonferenspersonal har rätt att spela in förhöret. Den relevanta domstol inom vars domkrets förhöret hålls har rätt att själv besluta huruvida hörandet via videokonferens ska spelas in. En ljudupptagning av förhöret får göras. Ljudupptagningen sparas på ett lagringsmedium, som betraktas som en del av handlingarna målet.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Alla bulgariska domstolar genomför sina förhör på bulgariska. Vid behov tillhandahålls en tolk. Vid en begäran om indirekt bevisupptagning enligt artiklarna 10–12 används den anmodade domstolens språk. Vid en begäran om direkt bevisupptagning enligt artikel 17 används den ansökande domstolens språk, beroende på de villkor som behörig distriktsdomstol fastställt.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Denna fråga regleras inte i den bulgariska lagstiftningen. Tolkar tillhandahålls från fall till fall. Den ansökande domstolen ser till att den person som ska förhöras vid behov har tillgång till tolk. I sin begäran anger den ansökande domstolen vilket språk som ska användas och informerar den anmodade domstolen. Den ansökande domstolen och den anmodade domstolen får i förekommande fall begära att förhandlingen helt eller delvis ska hållas på ett främmande språk. På den ansökande medlemsstatens begäran eller på begäran av den person som ska förhöras ser den anmodade medlemsstaten till att det vid behov finns tillgång till tolk.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning? Denna fråga regleras inte i den bulgariska lagstiftningen. De allmänna reglerna i GPK om domstolsförhandlingar och kallelser till vittnen, parter och sakkunniga att inställa sig till förhandlingen ska dock tillämpas. Personer måste meddelas i tillräckligt god tid, dvs. minst sju dagar innan den planerade förhandlingen (artikel 56.3 i GPK). Förfarandet för förhör via videokonferens organiseras i enlighet med lagen i den anmodade staten.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Bulgariska domstolar tar inte ut någon avgift för användning av videokonferens. Den ansökande domstolen betalar sakkunnigas och tolkars arvoden och kostnaderna för att upprätta videokonferenslänken. På den anmodade domstolens begäran bör den ansökande domstolen stå för kostnaderna för användningen av videokonferensutrustningen.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Det finns inte några särskilda bestämmelser om detta i den bulgariska civilprocessrätten. I princip kan en begäran om direkt bevisupptagning enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1206/2001 endast genomföras på frivillig väg, utan tvångsmedel. Om ett vittne som inte företräds av en advokat ska höras förklarar den bulgariska domstolen i inledningen av förhöret vilka processuella rättigheter och skyldigheter vittnet har. Ett vittne som ska höras har rätt att vägra vittna enligt bestämmelserna i artikel 166 i GPK.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Lagen i den anmodade staten ska tillämpas. Enligt artikel 170 i GPK ska identiteten på en person som förhörs som vittne eller sakkunnig fastställas genom uppvisande av en personlig id-handling. Dessutom ska eventuellt jäv anmälas och personerna i fråga påminnas om sitt straffansvar vid mened (artikel 290 i NPK).

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

När bevis tas upp direkt av en ansökande bulgarisk domstol enligt artikel 17 tillämpas artikel 170.2 i GPK och det vittne eller den sakkunnige som förhörs lovar att tala sanning, efter att ha varnats för de straffrättsliga följderna av mened eller för att utarbeta ett falskt sakkunnigutlåtande (artiklarna 290 och 291 i NPK).

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Bulgariska domstolar har systemadministratörer med erforderlig datorkompetens som kan hjälpa till att organisera videokonferensen och hantera problem. Om tekniska problem uppstår samarbetar systemadministratören med den berörda domstolen och säkerställer att hörandet av personer via videokonferens kan fortgå på ett smidigt sätt.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Ytterligare teknisk information kan behövas i samband med upprättandet av videokonferenslänken mellan den ansökande domstolen och den anmodade domstolen.

Senaste uppdatering: 30/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.