Bevisupptagning genom videokonferens

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Bevis kan tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt. Den rättsliga grunden för detta ges enligt nationell rätt genom artikel 36A i kapitel 9 i lagen om bevisning, ändrad genom lag 122.I/2010. Enligt artikel 36A ankommer det på domstolen att införa sådana villkor som anses vara nödvändiga för bevisupptagning, förutsatt att villkoren inte är oförenliga med Cyperns internationella åtaganden.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga sådana begränsningar. Alla personer vars bevis anses vara nödvändiga kan höras, förutsatt att framställningen om bevisupptagning omfattas av förordning (EG) nr 1206/2001 och är förenlig med nationell rätt.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det finns inga begränsningar när det gäller vilken typ av bevis som kan tas upp via videokonferens, förutsatt att framställningen om bevisupptagning är förenlig med nationell rätt och den begärda bevisupptagningen är praktiskt genomförbar.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Det finns inga begränsningar.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Endast protokollen från förfarandena sparas.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Bevisupptagningen sker på vittnets modersmål och översätts sedan av en tolk till domstolens officiella språk, det vill säga grekiska.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Domstolskansliet vid den domstol som prövar ärendet för vilket personen i fråga ska höras ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för användning av tolkar.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

En kallelse utfärdas för den person som ska höras, och datumet för prövningen av ärendet ska fastställas på ett sådant sätt att personen i fråga kan underrättas i vederbörlig tid.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Tolkkostnaderna bärs av den stat i vilken domstolen i fråga finns, och de kostnader som uppstår för tillhandahållandet av tekniskt stöd samma dag som prövningen sker bärs av den stat där vittnet finns.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

En kallelse utfärdas till vittnet.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Antingen avläggs en ed eller så görs en försäkran, och upplysningar ges om den person som ska höras.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Den ansökande domstolen måste ge uppgifter om den person som ska höras. När den person som ska höras avlägger ed ska han/hon svära på bibeln eller koranen, beroende på religiös tillhörighet, eller göra en försäkran.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

En kontaktperson för rättegången utses dagen före hörandet, efter samordning mellan behöriga myndigheter (domstolsregistreringsavdelningar).

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Inga ytterligare uppgifter krävs.

Senaste uppdatering: 19/07/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.