På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Bevisupptagning genom videokonferens

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Bevis kan tas upp via videokonferens i domstolarna i England och Wales, antingen med hjälp av en domstol i en annan medlemsstat eller direkt av en domstol i den medlemsstaten. Förfarandet för att ta upp bevisning anges i del 32 i civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules). I regel 32.3 anges att en domstol får tillåta ett vittne att avge sitt vittnesmål via videolänk eller på annat sätt. Ytterligare information finns i bilaga 3 till de praktiska anvisningarna 32 (Practice Direction 32).

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens när en begäran görs enligt artiklarna 10–12 eller artikel 17. Förutsatt att begäran omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 1206/2001 och är förenlig med lagstiftningen i England och Wales kan varje relevant person höras.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Förutsatt att begäran är förenlig med lagstiftningen i England och Wales och det är praktiskt att ta upp bevisning via videokonferens finns det inga begränsningar för vilken typ av bevis som kan tas upp.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

När en begäran görs enligt artiklarna 10–12 sker förhöret i regel i en domstol, men detta är inte obligatoriskt. En videokonferens efter en begäran enligt artikel 17 kan hållas var som helst, även om den domstol som vittnet har närmast till brukar föreslås för domstolen i den ansökande medlemsstaten.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

För närvarande finns det ingen utrustning för att spela in videokonferensförhör i England och Wales. Om en inspelning krävs måste parterna i målet själva ombesörja detta, antingen på den plats där vittnesmålet avges eller på den plats där man tittar på det.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

a) Om framställningar görs enligt artiklarna 10–12 ska förhöret hållas på engelska. Om förhöret hålls på walesiska (kymriska) ska dock walesiska användas.

b) Det finns inte något språkkrav för förhör vid direkt bevisupptagning. Den ansökande medlemsstaten måste dock tillhandahålla tolkning för vittnen som inte förstår det språk som förhöret hålls på.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Om framställningar görs enligt artiklarna 10–12 och vittnet behöver en tolk för att förstå engelska tillhandahålls en tolk av domstolsmyndigheterna i England och Wales. Om vittnet inte behöver tolkning men den ansökande domstolen inte förstår engelska ankommer det på den domstolen att tillhandahålla tolkning. Det finns inga regler för var tolken i så fall ska befinna sig. Av praktiska skäl är det dock förmodligen lättare för tolken att befinna sig i den ansökande domstolens lokaler.

Den ansökande domstolen ansvarar för tillhandahållande av tolkar vid framställningar som görs enligt artikel 17. Inte heller här finns det några regler för var tolken ska befinna sig.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Om en framställning görs enligt artiklarna 10–12 är det den anmodade domstolen som står för alla förberedelser. Om det centrala organet för England och Wales har godkänt direkt bevisupptagning ska organet enligt artikel 17 informera den ansökande domstolen om den närmaste domstolen med videokonferensutrustning där den berörda personen kan förhöras. Det är sedan upp till den ansökande domstolen att samarbeta direkt med den anvisade domstolen för att vidta de förberedelser som krävs. Det centrala organet ska informera domstolen med videokonferensutrustning om att den kan förvänta sig att bli kontaktad av den ansökande domstolen.

Den ansökande domstolen bör ta reda på när videokonferensutrustningen är tillgänglig och sedan samarbeta med den person som ska förhöras för att hitta en tid som passar båda parter. Man bör avsätta minst en månad för att hinna göra de förberedelser som krävs.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Kostnaderna varierar beroende på en mängd omständigheter, däribland platsen för videokonferensen (om den genomförs i domstolen eller på en annan plats), tidpunkten för förhöret (om det hålls utanför domstolspersonalens normala arbetstid är personalen tvungen att arbeta över), huruvida särskilda förfaranden behöver användas och huruvida användningen av utrustningen ger upphov till några kostnader. Den anmodade domstolen informerar den ansökande domstolen om kostnaderna. Betalningen ska göras i brittisk pund, antingen kontant, via banköverföring eller elektroniskt om sådana möjligheter finns.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Om en framställning om direkt bevisupptagning enligt artikel 17 beviljas av det centrala organet för England och Wales ska det av det beslut som meddelas framgå att den ansökande domstolen måste informera personer som ska höras om att deras deltagande i förhandlingen är frivilligt och att de när som helst kan lämna förhandlingen. Den ansökande domstolen uppmanas att skicka en kopia av beslutet till den person som ska höras när videokonferensen förbereds.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Om en person hörs av en domstol i England och Wales med hjälp av en ansökande domstol enligt artiklarna 10–12 måste den personen avlägga en ed eller bekräfta sin identitet. Om en ansökande domstol tar upp bevis direkt enligt artikel 17 får den domstolen använda vilka medel som helst som den anser nödvändiga för att kontrollera identiteten på den person som ska höras.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Om en framställning görs enligt artiklarna 10–12 ska eden eller bekräftelsen lämnas enligt det normala domstolsförfarandet för domstolar i England och Wales. Om en framställning görs enligt artikel 17 bör den ansökande domstolen informera den anmodade domstolen om vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna avlägga en ed, så att lämpliga böcker kan tillhandahållas.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Om en framställning görs enligt artiklarna 10–12 gör den anmodade domstolen de förberedelser som krävs. Om det centrala organet för England och Wales beviljar en framställning enligt artikel 17 informerar organet domstolen med videokonferensutrustning att den kan förvänta sig att bli kontaktad av den ansökande domstolen och att den bör samarbeta med den ansökande domstolen för att se till att det finns någon som kan sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem under förhandlingen.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Om framställningar görs enligt artikel 17 bör den ansökande domstolen underrätta den anmodade domstolen om huruvida den person som ska höras har några särskilda behov – t.ex. tillgänglighet för rullstol eller en teleslinga om personen har en hörapparat.

Senaste uppdatering: 31/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.