Bevisupptagning genom videokonferens

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Båda förfarandena är möjliga. I en framställning bör det förfarande som den ansökande domstolen avser anges klart och tydligt.

När framställningar görs enligt artiklarna 10–12 i förordningen är det rättegångsbalkens bestämmelser om bevisning som är tillämpliga.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga sådana begränsningar i privaträttsliga mål. Sakkunniga och parter kan också höras via videokonferens.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Inga.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Nej.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Inspelning av höranden via videokonferens är inte förbjuden men den utrustning som krävs är inte tillgänglig vid alla domstolar. En separat förfrågan angående detta bör göras i samband med att framställningen lämnas in.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Om framställningar görs enligt artiklarna 10–12 ska hörandet genomföras på finska eller svenska. Vid ett direkt hörande enligt artikel 17 väljer den ansökande domstolen det språk som ska användas.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Om framställningar görs enligt artiklarna 10–12 ska den ansökande domstolen och den anmodade domstolen komma överens om tolkningen samt var tolkarna ska befinna sig. Om framställningar görs enligt artikel 17 är den ansökande domstolen ansvarig för att skaffa tolkar och för att besluta om var de ska befinna sig.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Om framställningar görs enligt artiklarna 10–12 skickar den anmodade domstolen en skriftlig kallelse till den person som ska höras. Det bör helst vara minst två till tre veckor mellan delgivningen av kallelsen och datumet för hörandet. Om framställningar görs enligt artikel 17 är den ansökande domstolen ansvarig för att delge kallelsen och vidta nödvändiga åtgärder.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

När en person hörs i enlighet med artiklarna 10–12 i förordningen i en videoutrustad domstol ger användningen av videokonferensutrustning vanligtvis inte upphov till separata kostnader. När en person hörs i enlighet med artikel 17 på en annan plats än i en domstol ansvarar den ansökande domstolen för kostnaderna i samband med videokonferenser.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

En domstol som har inkommit med en framställning enligt artikel 17.2 i förordningen måste informera den berörda personen om att bevis tas upp på frivillig grund.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Om framställningar görs enligt artiklarna 10–12 ska den anmodade domstolen fastställa identiteten hos den person som ska höras och, om så är nödvändigt, kontrollera den mot personens identitetskort eller pass. Om framställningar görs enligt artikel 17 är den ansökande domstolen skyldig att kontrollera identiteten hos den person som ska höras.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Inga särskilda krav gäller för avläggande av ed under direkt bevisupptagning enligt artikel 17. En ed avläggs i enlighet med den lagstiftning som reglerar den domstol där vittnets hörs.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Den anmodade domstolen tillhandahåller namnet på en sådan kontaktperson.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

– Den ansökande domstolen ska helst tillhandahålla namnen på kontaktpersoner för både tekniska arrangemang och frågor angående enskilda fall (rättsliga frågor).

– Framställningen bör innehålla kontaktuppgifter (e-postadresser och/eller telefonnummer) för kontaktpersonerna, som gör det möjligt att nå dem även under hörandet om problem med videolänken eller andra liknande problem skulle uppstå.

– Om staterna ligger i olika tidszoner bör det anges i framställningen om klockslagen avser den ansökande eller den anmodade domstolens tidszon.

Senaste uppdatering: 27/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.