Bevisupptagning genom videokonferens

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Ja. Enligt artiklarna 10 och 12 i förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur får domstolen i den ansökande medlemsstaten närvara vid bevisupptagning om den med formulär A i nämnda förordning begär bevisupptagning vid behörig fransk domstol. Detta är tillåtet enligt artikel 12 i förordningen och artikel 741 i den franska civilprocesslagen (Code du Procédure Civile). Det finns därför inget som hindrar den ansökande domstolen från att begära att få närvara via videokonferens, förutsatt att den nödvändiga utrustningen finns tillgänglig och att man respekterar de begränsningar och villkor som fastställts av den franska domare som har i uppdrag att utföra bevisupptagningen.

Enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1206/2001 får domstolen i den ansökande medlemsstaten med formulär I i den förordningen begära det franska centrala organets samtycke till att höra ett vittne direkt via videokonferens.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Alla (vare sig de är vittnen, sakkunniga eller parter) får höras via videokonferens om och endast om förhöret erkänns som en åtgärd för bevisupptagning i fransk lagstiftning. Detta innebär att förhöret måste gälla exakt fastställda händelser eller frågor, som ska anges i den begäran om tillstånd som lämnas in med formulär I. Ett fullständigt förhör inför den begärande domstolen kan således inte hållas via videokonferens.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Videokonferenser får endast användas för att höra personer. Handlingar kan inte lämnas in via videokonferens; validering av handlingar efter okulär besiktning kan inte heller ske via videokonferens.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

När det gäller framställningar som inges i enlighet med artiklarna 10–12 i förordning (EG) nr 1206/2001 med formulär A i den förordningen (dvs. en framställning om att den berörda personen ska höras av den franska domstol som har territoriell behörighet och ursprungsdomstolen önskar närvara vid förhöret) måste den person som ska höras finnas i den berörda franska domstolens lokaler.

När det gäller framställningar om direkt bevisupptagning enligt artikel 17 finns inga sådana begränsningar. När det franska centrala organet ger sitt tillstånd tillhandahåller det i princip kontaktuppgifter till den distriktsdomstol (tribunal judiciaire) med territoriell behörighet som kommer att bistå den ansökande domstolen. Detta stöd begränsas till den praktiska organisationen kring videokonferensen. Det finns dock ingenting som hindrar att den ansökande domstolen utser platsen där personen ska höras, förutsatt att platsen har fastställts i förväg och godkänns av parterna och/eller den person som ska höras. Allt detta ska anges i den framställning som inges med formulär I.

Det är alltid den ansökande domstolen som ensamt ansvarar för att kontakta den distriktsdomstol eller inrättning dit personen ska bege sig för att höras. När det franska centrala organet har gett sitt tillstånd kommer det inte att engagera sig ytterligare med domstolen eller inrättningen.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

När det gäller framställningar enligt artiklarna 10–12 i förordningen kan den ansökande domstol som anhåller om att få närvara via videokonferens när den anmodade franska domstolen hör vittnet även begära i formulär A att förhöret transkriberas eller spelas in i enlighet med artikel 739 i den franska civilprocesslagen.

När det gäller framställningar enligt artikel 17 finns inga hinder för domstolen i den ansökande medlemsstaten att i formulär I begära att förhöret spelas in om detta föreskrivs i medlemsstatens lagstiftning. Detta förutsätter att den person som ska höras underrättas om detta i förväg. Under alla omständigheter ska den ansökande domstolen ensamt ansvara för de praktiska och tekniska arrangemangen för att spela in förhöret när detta sker direkt via videokonferens. Det innebär att den franska domstol som bistår den ansökande domstolen med anordnandet av videokonferensen inte kommer att spela in videokonferensen.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

a) I princip genomförs förhöret på franska. Det finns dock ingenting som hindrar den franska domare som leder förhöret att hålla det på ett annat språk som både domaren och den person som ska höras förstår.

b) Förhöret genomförs på det språk som domstolen i den ansökande medlemsstaten har valt. Vid behov används en tolk.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

När det gäller framställningar enligt artiklarna 10–12 i förordningen utses tolkar av den anmodade franska domstolen, och de ska närvara vid den domstolen. Tolkar kan även tillhandahållas av den ansökande domstolen om den önskar delta i förhöret via videokonferens, förutsatt att detta har angetts i formulär A och att den franska domare som har i uppdrag att leda förhöret samtycker. Alla kostnader för tolkning, däribland resekostnader, betalas uteslutande av den ansökande domstolen i enlighet med artikel 748 i den franska civilprocesslagen.

Vad framställningar om direkt bevisupptagning enligt artikel 17 i förordningen tillhandahålls tolkar av den ansökande domstolen. Det finns ingenting som hindrar dem från att närvara på samma plats som den person som ska förhöras. Även i detta fall betalas alla resekostnader för tolkar uteslutande av den ansökande domstolen.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

När det gäller framställningar som görs enligt artiklarna 10–12 kallar den anmodade franska domstolen den person som ska höras. Den gör detta i enlighet med fransk lagstiftning. Om den ansökande domstolen har anhållit om att få närvara vid förhöret kommer den franska domstolen att underrätta den om datum för förhöret i enlighet med artikel 741 i den franska civilprocesslagen.

När det gäller framställningar som görs enligt artikel 17 är den ansökande domstolen ensamt ansvarig för att kalla den person som ska höras. Den gör detta efter att ha kommit överens om datum och tidpunkt för videokonferensen med den berörda avdelningen vid den distriktsdomstol som bistår med anordnandet av videokonferensen. Kontaktuppgifterna till denna domstol anges i det tillstånd som utfärdas av det franska centrala organet. Den franska domstolen eller det franska centrala organet kommer då under inga omständigheter att kalla personen.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Enligt artikel 748 i den franska civilprocesslagen ska kostnaderna uteslutande betalas av den ansökande domstol som har anhållit om att antingen närvara vid den franska domstolens förhör via videokonferens eller genomföra förhöret direkt via videokonferens. Den ansökande domstolen ska därvid i det första fallet kontakta anmodad fransk domstol på det av den domstolen uppgivna sätt, eller i det andra fallet den franska domstol som ansvarar för att bistå den ansökande domstolen.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

När en ansökande domstol anhåller om att höra en person direkt via videokonferens ansvarar den för att kalla personen i fråga. Det är därför den ansökande domstolen som ska informera personen om att förhöret sker på frivillig basis.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Personen måste uppvisa en identitetshandling.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

När det gäller framställningar enligt artikel 10–12 är kraven de som fastställs i fransk lagstiftning, såvida inte den ansökande domstolen i formulär A har begärt att de krav som fastställs i dess egen nationella lagstiftning ska tillämpas. Dessa krav kan endast tillämpas om de är förenliga med fransk allmän ordning i den mening som avses i artiklarna 739 och 743 i den franska civilprocesslagen.

När det gäller framställningar om direkt bevisupptagning via videokonferens enligt artikel 17 är kraven för att avlägga ed de krav som fastställs i lagstiftningen i den stat där den ansökande domstolen är belägen.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

När det gäller framställningar om direkt bevisupptagning via videokonferens enligt artikel 17 tillhandahåller det franska centrala organet i det tillstånd det utfärdar kontaktuppgifter till berörd avdelning och kontaktpersoner som ansvarar för tekniska frågor vid den distriktsdomstol som bistår med organisationen av videokonferensen. Den ansökande domstolen måste vidta alla praktiska åtgärder tillsammans med dem.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Framställningar och meddelanden enligt förordning (EG) nr 1206/2001 samt alla förklaringar och upplysningar som bifogas dessa ska översättas till franska.

Senaste uppdatering: 03/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.