Bevisupptagning genom videokonferens

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Enligt första meningen i § 128a.2 i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung, nedan kallad ZPO) är bevisupptagning genom videokonferens tillåtet på begäran. Förhöret ska sändas simultant i bild och ljud från den plats där ett vittne, en expert eller en part vistas till rättssalen. I fall där parter och ombud tillåts att vistas på en annan plats ska hörandet sändas simultant i bild och ljud även till denna plats. För höranden genom videokonferens på grundval av en framställning enligt förordning (EG) nr 1206/2001 kan § 128a i ZPO komma att behöva tillämpas med vissa anpassningar, eftersom den verkställande domstolen ju är en annan en den där själva rättegången äger rum, och det bara är den senare som har intresse av det omedelbara intryck som ges. I samband med indirekt bevisupptagning enligt artikel 17 i förordningen ska en framställan om direkt bevisupptagning genom användning av kommunikationsteknik alltid beviljas. Även bevisupptagning som går längre än vad som medges enligt § 128a i ZPO är möjlig. Avslag på en framställning kan endast ske med hänvisning till de skäl som nämns i artikel 17.5 i förordningen. Det centrala organet kan dock föreskriva villkor för indirekt bevisupptagning i enlighet med tysk lagstiftning.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Enligt första meningen i § 128a.2 i ZPO kan vittnen, experter och andra parter höras genom videokonferens.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Enligt tysk civilprocesslagstiftning kan bevisupptagning genom videokonferens omfatta hörandet av vittnen, experter eller berörda parter (§ 128a.2 i ZPO). Annan bevisupptagning (dokument och syn på stället) via videokonferens är inte uttryckligen tillåten.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Tysk lagstiftning reglerar inte var den person som ska höras ska befinna sig. Platsen varifrån överföringen till rättssalen sker måste dock ligga i Tyskland.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

I § 128a.3.1 i ZPO föreskrivs ett förbud mot inspelning av bild- och ljudöverföring. Förbudet gäller även vid bevisupptagning genom indirekt rättslig hjälp enligt artikel 17 i EU-förordningen om bevisupptagning, eftersom detta utgör en grundläggande rättsprincip i tysk processrätt.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

a) Förhör enligt artikel 10-12 i förordningen ska genomföras på tyska. Om förfarandet omfattar personer som inte behärskar tyska ska tolkning ombesörjas. Om alla berörda personer behärskar det främmande språket i fråga är tolkning inte nödvändig.

b) Vid indirekt rättslig hjälp fastställer den ansökande domstolen förhörsspråket. Det centrala organet kan i samband med rättslig hjälp enligt artikel 17.4 föreskriva villkoren för den indirekta bevisupptagningen, inklusive vilket språk som ska användas under förhandlingen eller hörandet.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Vid direkt rättslig hjälp är det den anmodade tyska domstolen som ansvarar för att leda förhandlingarna och uppta bevisning. Vid tyska domstolar krävs tolkning även om bara en av de berörda parterna inte behärskar tyska. Språkkunskaperna kontrolleras alltid på domstolens eget initiativ (ex officio). Domstolen bestämmer vilka tolkar som ska anlitas. Vid indirekt bevisupptagning enligt artikel 17 i förordningen avgör den ansökande domstolen behovet av tolkning och väljer tolkar. Enligt artikel 17.4 i förordningen kan det centrala organet under särskilda omständigheter bevilja tolkning. Det centrala organet kan även föreskriva att bevisupptagningen ska ske på tyska.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Vid direkt rättslig hjälp kallas vittnen och experter informellt av den ansökande domstolens kansli om inte den anmodade domstolen fastställer att kallelsen ska delges formellt. Om domstolen beslutar att hörandet ska ske genom videokonferens måste personerna som ska höras kallas till den plats från vilken sändningen ska äga rum. Kallelsen måste uppge vem som är part i målet, själva sakfrågan, förhörsdatum och vilka påföljder som gäller om de personer som ska höras uteblir. Av kallelsen måste tydligt framgå på vilken plats och vilken tid hörandet ska äga rum. Några krav på att kallelsen ska delges inom en viss tidsfrist ställs inte.

I samband med bevisupptagning enligt artikel 17 i förordningen underrättas den person som ska höras av den ansökande domstolen om tid och plats för förhandlingen. Detta beror dock vanligtvis på situationen vid de tyska domstolarna (var det finns en anläggning och när kan den användas). Tidpunkten och platsen för förhören är därför beroende av ett godkännande från det centrala organet. I princip finns inga tidsfrister, men det faktum internationella postförsändelser tar längre tid måste beaktas.

Inget särskilt förfarande finns för planeringen av den faktiska videokonferensen. Det centrala organet utser rutinmässigt en kontaktperson vid den domstol där videokonferensen ska anordnas. Denna person kan vid behov svara på praktiska frågor.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Videokonferenser ger upphov till kostnader för anskaffning, underhåll och drift av anläggningen. Dessa kostnader kan inte överföras till parterna i förfarandet. Dessutom uppkommer kostnader för telekommunikation. Enligt artikel 10.4 jämförd med artikel 18.2 i förordningen kan den beviljande domstolen kräva ersättning för dessa kostnader.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Den ansökande domstolen ska enligt § 63.2 i den tyska förordningen om framställningar om rättslig hjälp i civilmål (Rechtshilfeordnung für Zivilsachen ZRHO) meddela den person som ska höras att det är frivilligt.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Om det finns tvivel rörande identiteten på den person som ska höras åligger det domstolen att i alla skeden under förhandlingen kontrollera identiteten.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Om en tysk domstol mottar en framställning om indirekt bevisupptagning genom videokonferens kommer bevisupptagningen att ske enligt de förfarandebestämmelser som gäller vid den domstolen, vilket också omfattar vittnesförhör under ed. Eftersom med verka av den person som lämnar information vid direkt bevisupptagning är frivillig och därmed också en eventuell edgång, vilket personen måste informeras om, är det inte möjligt för den ansökande medlemsstaten att utöver detta kan ställa några krav om avläggande av ed. Det centrala organet ska se till att hänsyn tas till att den person som ska höras inte omfattas av eventuella vittnes- eller yppandeförbud (enligt tysk lagstiftning). Hit hör t.ex. förhör med tyska statstjänstemän utan att man tidigare inhämtat tillåtelse från myndigheten där denne är anställd eller läkare som inte befriats från tystnadsplikt.

Det är respektive centrala organ som avgör om vittnesmål under ed är möjligt och vilken information som är nödvändig från den ansökande domstolen. Det centrala organet ska i samband med detta se till att man inte kringgår eventuellt vittnesförbud, som den person som ska höras, omfattas av. Därför kan det centrala organet komma att få redogöra för under vilka omständigheter den person som hörts har fått informationen. Den tyska lagstiftningen föreskriver till exempel att en statstjänstemans vittnesmål måste godkännas i förväg av den myndighet där han/hon är anställd.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

I Tyskland är rättsväsendet federalt organiserat, vilket innebär att ansvaret ligger på respektive delstats domstolsförvaltning. Det finns inga enhetliga standarder på området som gäller för hela Tyskland utan rättskipningen och förfarandet för bevisupptagning kan skilja sig åt mellan delstaterna. I praktiken fastställs förfarandereglerna vanligtvis av den högre regionala domstolen (Oberlandesgericht) i respektive delstat där den domstol ligger som mottagit framställningen.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

En framställning om bevisupptagning samt meddelanden måste enligt förordning (EG) nr 1206/2001 vara på tyska eller åtföljas av en översättning till tyska (§ 1075 ZPO).

Senaste uppdatering: 13/06/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.