Bevisupptagning genom videokonferens

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Ja, men (för närvarande) endast vid förstainstansdomstolen i Aten.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga begränsningar. Alla deltagare i förfarandet kan höras via videokonferens.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det finns inga begränsningar när det gäller att muntligen höra vittnen, parter, sakkunniga etc.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Personen kan höras i särskilt inrättade lokaler i en domstol eller på en grekisk konsulär myndighet i utlandet.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Det är tillåtet att spela in videokonferensförhör, och domstolens registrator eller sekreteraren vid den grekiska konsulära myndigheten i utlandet upprättar ett protokoll.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Förhöret måste hållas på grekiska. Vid behov deltar en tolk.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Om en part i förfarandet ber domstolen att via videokonferens höra ett vittne, en part eller en sakkunnig som inte talar grekiska, ansvarar den parten för att hitta tolk och att betala arvodet. Tolkar måste befinna sig i samma rum som den domare som genomför videokonferensen eller sekreteraren vid den grekiska konsulära myndigheten i utlandet.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

I artikel 3 i presidentdekret 142/2013 föreskrivs följande: ”Domstolen ska på eget initiativ eller på begäran av en part fastställa huruvida en videokonferens ska hållas i ett visst mål. Domstolen har befogenhet att bevilja eller avslå en sådan begäran efter att ha fastställt huruvida användningen av sådan teknik krävs för att förfarandet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan domstolen bevilja begäran om videokonferens och samtidigt kräva ytterligare garantier för att förfarandet genomförs på rätt sätt. a) På begäran av en part: Den berörda parten måste lämna sin begäran om hörande via videokonferens (artikel 270.7 i civilprocesslagen) eller om utfrågning eller vittnesmål via videokonferens (artikel 270.8 i civilprocesslagen) till registratorn vid den domstol som prövar målet. I begäran ska följande anges: berörd domstol eller konsulär myndighet i utlandet, namnet på de personer som ska delta i videokonferensen, deras adresser (inklusive e-postadresser) och de telefon- och faxnummer som de kan nås på, vilka steg i förfarandet som begäran om videokonferens avser, hur lång tid videokonferensen planeras att ta och eventuell specialutrustning som krävs. Begäran ska även innehålla eventuella särskilda villkor som parterna har angett för genomförandet av videokonferensen. Begäran kan inges vid vilken tidpunkt och vilket skede av förfarandet som helst, förutsatt att beviljandet av begäran inte medför att tidsfristerna för det steg i förfarandet som anges i civilprocesslagen överskrids. Begäran och alla relaterade styrkande handlingar kan även inges elektroniskt i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Tjänstemännen vid domstolen och utlandsmyndigheten ansvarar för planering och genomförande av videokonferensen, vilket ska ske på lämpligt sätt, t.ex. via telefon, e-post eller fax. Begäran ska beviljas eller avslås genom ett domstolsbeslut. Registratorn ska på lämpligt sätt meddela den ansökande parten om beslutet. Om begäran beviljas ska den ansökande parten informera de övriga parterna om att detta steg i förfarandet ska ske genom videokonferens. b) På domstolens eget initiativ: Den domstol som prövar målet får på eget initiativ besluta att hålla en videokonferens och meddela beslutet till parterna”.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Om en part i förfarandet ber domstolen att via videokonferens höra ett vittne, en part eller en sakkunnig som inte talar grekiska, ansvarar den parten för att hitta tolk och att betala arvodet. Parten betalar arvodet direkt till tolken.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Personen informeras av domstolen.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Den domare som leder förfarandet måste kontrollera identiteten på den person som ska höras. För att identifiera en person som befinner sig i en annan lokal bistås domaren av registratorn eller sekreteraren vid utlandsmyndigheten, eller av någon annan person som konsuln har bemyndigat.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Domstolen frågar de vittnen, sakkunniga etc. som hörs om de vill avlägga en religiös ed eller en ed på heder och samvete. Samma sak gäller tolkar innan de inleder sitt arbete.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

De ansvariga domstolstjänstemännen måste vara närvarande före och under videokonferensen.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Inga.

Senaste uppdatering: 13/09/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.