Bevisupptagning genom videokonferens

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

En domare ska i god tid före videokonferensen fatta beslut om huruvida företrädare för det andra landet ska delta, och kontakta sökanden personligen.

Domaren ska avgöra alla ärenden i enlighet med civilprocesslagen (Civilprocesa likums).

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Enligt § 122.1 i civilprocesslagen kan en sakkunnig också höras via videokonferens.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det är upp till domstolen att bestämma.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Varje ärende och varje begäran om rättsligt bistånd ska avgöras genom en individuell bedömning av samtliga aspekter.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Enligt § 152.3 i civilprocesslagen krävs domstolens tillstånd för fotografering, filmning eller videoinspelning under ett domstolsförhör.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

a) Ett domstolsförhör ska hållas på det officiella språket, dvs. på lettiska. En lettisk tolk ska tillhandahållas av det land som begär bevisupptagning via videokonferens.

b) Vid direkt bevisupptagning sker denna efter parternas ömsesidiga överenskommelse.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

En tolk ska tillhandahållas av den part som begär bevisupptagning via videokonferens. Tolken ska befinna sig i rättssalen.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

En begäran om rättsligt bistånd ska inges i god tid, minst 60 dagar före den planerade videokonferensen.

Man bör avsätta tid för en testanslutning innan den planerade videokonferensen genomförs.

När en begäran om videokonferens inges ska de tekniska parametrarna anges.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Enligt § 716 i civilprocesslagen ska de kostnader som uppkommer betalas med medel ur statskassan.

En domstol som verkställer ett främmande lands begäran om bevisupptagning ska underrätta inrikesministeriet om följande kostnader för att genomföra denna begäran:

  1. Den ersättning som ska betalas till sakkunniga och tolkar.
  2. De kostnader som uppkommit vid verkställandet av ett främmande lands begäran om bevisupptagning i enlighet med det landets processuella bestämmelser i de fall som anges i lag.
  3. De kostnader som uppkommit om ett främmande lands begäran om bevisupptagning, på begäran av detta lands behöriga myndighet, har genomförts med tekniska hjälpmedel.

(3) Inrikesministeriet får begära att det främmande landets behöriga myndighet ska stå för de kostnader som avses i den andra punkten i denna paragraf.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Ett främmande land ska utarbeta relevant information till den berörda personen.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

En domstol ska kontrollera personens identitet i enlighet med civilprocesslagen.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Något sådant förfarande förskrivs inte i civilprocesslagen. Ett främmande land kan emellertid begära att domstolen fattar beslut om avläggande av ed.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Före dagen för videokonferensen och före en testvideokonferens ska de berörda parterna utbyta information om de tekniska parametrarna och kontaktuppgifter till sina respektive kontaktpersoner (den person som befinner sig i domstolen och den person som befinner sig på den institution som tillhandahåller teknisk hjälp).

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Teknisk information och uppgifter om de tekniska specifikationerna krävs.

Senaste uppdatering: 24/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.