Bevisupptagning genom videokonferens

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Ja, båda förfarandena kan användas. Flertalet framställningar till Luxemburg kommer från någon medlemsstats domstol som önskar höra ett vittne via videokonferens.

Det finns inga specifika bestämmelser för videokonferenser, vilket innebär att relevanta artiklar i den nya civilprocesslagen är tillämpliga på vittnesförhör, identitetskontroll och parters personliga inställelse. Det finns för tillfället ingen rättspraxis gällande videokonferenser.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Videokonferens kan användas för att höra vittnen och i vissa fall även parter samt juridiska experter. Hittills har framställningarna dock endast gällt hörande av vittnen.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Den enda begränsningen är att vittensförhöret måste ske på frivillig basis. Om ett vittne vägrar att vittna kan de luxemburgska myndigheterna inte tvinga denne att göra det.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Det måste handla om bevis som kan upptas i domstolslokaler utrustade med nödvändig teknisk utrustning.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Om den ansökande staten önskar spela in videokonferensen måste vittnen som hörs i Luxemburg på förhand ge sitt uttryckliga samtycke. Som anmodad stat spelar Luxemburg inte in videokonferenser eftersom detta är förbjudet enligt luxemburgsk lag.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

a) franska och tyska

b) alla språk

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Luxemburg ansvarar - som anmodad stat - för tolkning varje gång detta behövs för att kommunicera antingen med den ansökande statens myndigheter eller med den person som ska höras.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

De luxemburgska myndigheterna - närmare bestämt den domstol som ansvarar för bevisupptagningen - ska kontakta den ansökande statens myndigheter för att bestämma datum och klockslag för videokonferensen. Fristen en kallelse till rätten måste var minst 15 dagar. De luxemburgska myndigheterna ansvarar för att personerna kallas.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

I enlighet med förordningen ska den anmodade staten ge sitt godkännande till videokonferensen och den ansökande staten ska ansvara för alla formella, organisatoriska och tekniska frågor samt för att informera de berörda personerna.

Luxemburgska staten täcker alla kostnaderna för videokonferenser och vittnesersättningar. Tolkningskostnaderna betalas i princip av den ansökande staten.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Personen ska informeras i kallelsebrevet och av domaren eller en domstolspersonal före videokonferensen.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Domstolen utför - när Luxemburg är anmodad stat - en identitetskontroll genom att verifiera vittnets id-handlingar innan denne hörs.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Vittnen och experter måste avlägga ed. De informeras om att mened kan bestraffas med böter och fängelse.

Eden avläggs i den ansökande domstolen.

Om artikel 17 åberopas ska den ansökande staten tillämpa sina villkor. Den domare som närvarar vid videokonferensen - när Luxemburg är anmodad stat - ska endast ingripa om problem uppstår.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

På utsatta dag och klockslag för videokonferensensen ska en domare, en registrator, en tekniker och vid behov en tolk närvara.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Inför en videokonferens krävs att ett visst antal tekniska frågor klargörs. För att vittnesförhör via videokonferens ska avlöpa väl krävs förberedelser och ett gott samarbete mellan kontaktpunkterna.

Senaste uppdatering: 10/01/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.