Bevisupptagning genom videokonferens

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Om Malta är ansökande stat används videokonferens som en sista utväg.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Nej, det finns inte några begränsningar för vilka personer som kan höras. Vittnen, sakkunniga och parter kan alla höras.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det ankommer på domstolen att avgöra vilken bevisning som är tillåten.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Om Malta är anmodade stat ska personen höras i domstol.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Ja, inspelning av personer som hörs via videokonferens är tillåten och utrustning finns för detta.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

a) Om Malta är anmodade stat ska framställningar enligt artiklarna 10–12 ske på maltesiska eller engelska.

b) Om Malta är ansökande stat ska framställningar som görs enligt artikel 17 göras på maltesiska eller engelska.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Om Malta är anmodade stat och därför ska höra bevisningen föreskrivs i artikel 596.1 i lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure), kapitel 12 i Maltas lagstiftning, att ”Om domstolen inte förstår det språk på vilket bevisningen lämnas ska den utse en utbildad tolk på preliminär bekostnad av den part som har åberopat vittnet”. I detta fall ska tolken befinna sig på den plats där vittnet befinner sig.

Om Malta är ansökande stat enligt artikel 17 och det är frågan om direkt bevisupptagning ska omständigheterna i det enskilda fallet avgöra på vilken plats tolken ska befinna sig.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Vid bevisupptagning enligt artiklarna 10 och 12 och om Malta är anmodade stat föreskrivs enligt artikel 568.1 i lagen om organisation och civilprocess att ”Vittnen ska kallas att inställa sig genom föreläggande som ska utfärdas på begäran av den berörda parten”. En månad ska förflyta mellan förhandlingarna, så att det finns tillräckligt med tid att meddela vittnena.

Om Malta är ansökande stat enligt artikel 17 ankommer det på domstolen att avgöra vilka medel som ska användas för att meddela tid och plats till den person som ska höras. En månad ska förflyta mellan förhandlingarna, så att det finns tillräckligt med tid att meddela vittnena.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

En avgift på 100 euro ska betalas, för att täcka de första två timmarna av videokonferensen.

Därefter är avgiften 50 euro för varje timme som tillkommer.

Dessutom tas en avgift på 58 euro ut per timme för teknisk support.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Innan vittnesmål avges ska domstolen informera vittnen om att de ska meddela den ansökande domstolen i det fall de inte känner sig bekväma med att lämna sitt vittnesmål.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Domstolen kan begära att den person som ska höras ska visa upp sitt pass eller id-kort innan denne lämnar sitt vittnesmål. Vittnet informeras innan förhandlingen om att han eller hon ska ta med sig ett av dessa dokument.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Enligt artikel 111 i lagen om organisation och civilprocess föreskrivs att ett ”vittne som bekänner sig till den katolska tron ska avlägga ed i enlighet med den sedvänja som är bruklig för dem, och ett vittne som inte bekänner sig till denna tro ska avlägga ed på det sätt som är mest bindande för dennes samvete.”

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Följande personer är kontaktpersoner:

Charles Calleja, ansvarig för den audiovisuella tekniken

Han ansvarar för att upprätta förbindelsen, testa och ge teknisk assistans under videokonferensen

Kontakt +356 25902375 – Kontor på fjärde våningen i Law Courts-byggnaden i Valletta

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, tillgång till videokonferenser

Kontakt +356 25902391 – Kontor på fjärde våningen i Law Courts-byggnaden i Valletta

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, kanslist

Kontakt +356 25902211 – Kontor på fjärde våningen i Law Courts-byggnaden i Valletta

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Innan dagen för hörandet krävs följande från den ansökande domstolen:

a. Tidszon.

b. Fastställande av tillfälle för testning (datum och tid).

c. Fastställd IP.

d. Uppgifter om den tekniska kontaktpersonen.

Senaste uppdatering: 10/03/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.