Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Bevisupptagning genom videokonferens

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

I Polen får bevis tas upp genom videokonferens i enlighet med artiklarna 10–12 och artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur samt i enlighet med Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Polens författningssamling [Dziennik Ustaw] 2000, nr 50, punkt 582) för andra länder (som inte omfattas av förordningen).

Bestämmelser om videokonferenser finns i artikel 235.2 och 235.3 i civilprocesslagen och i justitieministerns förordning av den 24 februari 2010 om teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel för att genomföra bevisupptagning på distans vid civilrättsliga förfaranden.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

I polsk lagstiftning finns inga begränsningar av denna typ, utan såväl sakkunniga, parter som vittnen kan höras via videokonferens.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

I polsk lagstiftning finns inga särskilda begränsningar för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

I polsk lagstiftning finns inga särskilda begränsningar för var en person kan höras via videokonferens. Det sker i normalfallet i en domstol, i enlighet med artikel 17 i förordning nr 1206/2001 där det föreskrivs att den ansökande domstolen fastställer platsen för hörandet.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

I polsk lagstiftning finns inga detaljerade bestämmelser om inspelning av höranden som sker via videokonferens, utan det är den domare som tar upp bevis som fattar beslut om inspelning.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

I normalfallet sker hörandet på polska. Om den person som hörs inte behärskar polska måste en tolk närvara.

Det finns inga särskilda bestämmelser om hörande i artikel 17 men det centrala organ som ger sitt samtycke till direkt bevisupptagning kan ålägga den ansökande domstolen att tillhandahålla en tolk.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

I fall av hörande enligt artiklarna 10–12 är det i normalfallet den anmodade domstolen som ska tillhandahålla tolken (vanligen från en lista av edsvurna tolkar). I undantagsfall kan domstolen dock godkänna en tolk som föreslagits av en part.

I fall av hörande enligt artikel 17, dvs. då det centrala organet kräver att den ansökande domstolen ska tillhandahålla en tolk, är det den anmodade domstolen som ser till att en tolk närvarar.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

I fall av hörande enligt artiklarna 10–12 underrättar den anmodade domstolen vittnet eller parten om tid och plats minst sju dagar före dagen för hörandet. I undantagsfall kan detta ske tre dagar före hörandet.

I fall av hörande enligt artikel 17 meddelar det centrala organet vittnet eller parten sitt samtycke till hörandet och att hörandet kan äga rum endast på frivillig grund, utan att tvångsåtgärder används. Den ansökande domstolen ansvarar för underrättelsen om tid och plats för hörandet.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

I de fall då bevisupptagning med hjälp av ny teknik ger upphov till kostnader för den anmodade domstolen tillämpar domstolen artikel 1135¹.3 i civilprocesslagen. Denna artikel föreskriver att om verkställigheten av en framställning från en domstol eller en annan myndighet i en främmande stat kan leda till kostnader som hänger samman med användningen av ett annat förfarande än vad som anges i den polska lagstiftningen ska domstolen inte verkställa framställningen förrän domstolen eller myndigheten i den främmande staten har erlagt förskottsbetalning inom en fastställd tidsfrist.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Det centrala organet meddelar vittnet eller parten sitt samtycke till hörandet och att det endast kan äga rum på frivillig grund, utan att tvångsåtgärder används.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Domstolen kontrollerar personens identitet genom att kräva att han/hon visar upp en lämplig handling, t.ex. identitetskort, pass eller körkort.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

När hörandet sker i enlighet med artikel 17 och den ansökande domstolen underrättar det centrala organet om sin avsikt att ta upp bevis genom hörande av ett vittne under ed kan det centrala organet kräva att få se texten till eden. Om innehållet i eden strider mot grundläggande principer i den anmodade statens lagstiftning har det centrala organet rätt att inte ge sitt samtycke till hörandet eller att kräva att texten till den ed som anges i polsk lagstiftning ska användas.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Vid varje domstol finns i regel personer som ansvarar för den tekniska utrustningen. I fall av problem går det att vända sig till den polska kontaktpunkten för Europeiskt rättsligt nätverk.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Den polska lagstiftningen föreskriver i princip inte något sådant krav. I vissa fall kan det dock behövas ytterligare uppgifter.

Senaste uppdatering: 14/03/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.