På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Bevisupptagning genom videokonferens

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Ja. Bevisupptagning via videokonferens är tillgängligt på 38 domstolar i Skottland.

Artiklarna 10–12 och artikel 17 gäller alla ansökningar som tas emot med stöd av förordning nr 1206/2001. Inga andra lokala förfaranden tillämpas i dessa fall.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga begränsningar för vilken typ av person som kan höras.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det finns inga lagstadgade begränsningar. Det kan finnas praktiska begränsningar (t.ex. hänvisningar till fysiska föremål hos den ansökande domstolen som vittnet inte har tillgång till).

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Inte heller här finns det några lagstadgade begränsningar. Rättegångssalar och andra rum har tidigare använts. Lämpliga lokaler fastställs av sheriffdomaren och ansvarig domstolstjänsteman vid den sheriffdomstol (Sheriff Court) som har tagit emot ansökan.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Det är möjligt att spela in förhandlingar.

Eftersom förfarandet kan spelas in i båda ändar av en videokonferenslänk kan det vara bättre för den ansökande domstolen att spela in förfarandet direkt.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

I båda fallen är standardspråket engelska.

Om den ansökande domstolen föredrar ett annat språk måste en tolk översätta förfarandet till engelska för de närvarande parter som inte talar samma språk som används vid den ansökande domstolen.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

I enlighet med artikel 18 i förordning nr 1206/2001 bör den ansökande domstolen vidta lokala åtgärder för att göra det möjligt för en tolk att delta i förhandlingen.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Parterna underrättas av den lokala domstolen i enlighet med artikel 11.4 i förordning nr 1206/2001. Detta sker i regel med förstaklassbrev med mottagningsbevis.

I regel gäller de befintliga reglerna om underrättelser – dvs. underrättelsen måste göras minst 48 timmar före den aktuella förhandlingen. I praktiken lämnas underrättelserna emellertid tidigare än så, eftersom förhandlingarna vanligtvis fastställs några veckor i förväg.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

De kostnader som uppstår för det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service) vid användningen av videokonferensutrustning övervältras i regel inte på andra parter.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Den ansökande domstolen lämnar lämplig underrättelse på formulär A. Normalt kopieras den informationen till formulär F som sedan delges vittnet. Den lokala domstolen uppställer inga ytterligare krav.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Det finns inget fast förfarande. Den ansökande domstolen kan föreskriva att ett pass eller ett körkort ska visas upp och samma krav gäller i så fall även vittnen. Skriftliga bevis på en persons identitet kontrolleras samma dag som förhandlingen och på ett sätt som uppfyller den ansökande domstolens krav.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Om den ansökande domstolen kräver att en ed ska avläggas måste den lokala domstolen veta vilka förfaranden som den ansökande domstolen kommer att tillämpa (t.ex. tillhandahållande av en helig bok, eller vilka formuleringar som ska användas).

Den lokala domstolen kan dessutom vilja att den skotska vittneseden ska avläggas. Det är dock upp till den sheriffdomare som leder förhandlingarna att avgöra detta.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Som ett led i förberedelserna inhämtar den lokala domstolen kontaktuppgifter till personal vid den ansökande domstolen och vidarebefordrar dessa till det skotska domstolsverkets enhet för tillhandahållande av elektroniska tjänster (Electronic Service Delivery Unit (ESDU)).

ESDU samarbetar sedan med den ansökande domstolens personal för att hitta en tid och en plats för att testa utrustningen. ESDU deltar också på dagen för förhandlingen, och sköter den lokala utrustningen och hanterar eventuella tekniska problem.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Eventuella särskilda tillgänglighetskrav eller information om medicinska besvär som kan påverka valet av plats eller tidpunkt för förhandlingen.

Senaste uppdatering: 01/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.